מדרש רבה לתורה
תוכן מפורט

חומש דברים

פרשת דברים

פרשה א: פרשת דברים
א [יהיו דבריו של שם נאמרין בלשונותיו של יפת]
ב [מוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון]
ג [אוכיחך ואערכה לעיניך]
ד [יוכיחן משה שאוהבן]
ה [התוכחה מתקבלת ממי שהוא נקי מאותו עוון]
ו [ישראל נמשלו לדבורה]
ז [משה לא איש דברים כנגד ה']
ח [משה הוכיח את ישראל כשנצטווה]
ט [הואיל וקיבלו תוכחותיך, צריך אתה לברכן]
י [צריכין הדיינין שיהא בהן שבע מדות]
יא [ה' אלהיכם הרבה אתכם]
יב [עתידים יששראל להיות דומים לבוראם]
יג [משה ברך את ישראל]
יד [ישראל נמשלו לכוכבים]
טו [כיבוד אב]
טז [מי יובילנו עיר מצור]
יז [דום לה' והתחולל לו]
יח [נוגעין אתם בו, בשלכם אתם נוגעים]
יט [הלא אצלת לי ברכה]
כ [עשו ייטול עולמו תחילה]
כא [ראה החלותי תת לפניך]
כג [ה' מכה תחילה שר של מעלה]
כד [ויצא סיחון לקראתנו]
כה [ויבא הפליט]


פרשת ואתחנן


פרשה ב: פרשת ואתחנן
א [תפילה]
ב [בתוכחות על עוון יסרת איש]
ג [לכל אדם יש שעה]
ד [תחנונים ידבר רש]
ה [הגיע זמנו של יהושע]
ו [אל ימנע אדם עצמו מלהתפלל]
ז [בשני מקומות דימה משה את עצמו לאברהם]
ח [עצמותיו של יוסף נכנסו לארץ ואני איני נכנס לארץ?!]
ט [בזכות משה יזכו מתי מדבר להיכנס עמו לארץ]
י [אדם עומד ומתפלל, וקרוב הקב"ה לשמוע תפילתו]
יא [יענך ה' ביום צרה]
יב [שערי תשובה לעולם פתוחים]
יג [אלהים - לשון יחיד]
יד [בבי"ד נקבעים המועדים]
טו [ה' מתכבד מקרבתם של ישראל]
טז [בכל מקום שאתה הולך, אלהיך עמך]
יז [תפילה המתקבלת מיד ותפילה המתקבלת לאחר זמן]
יח [אין עונש קשה משל עבודת כוכבים]
יט [כרובם כן חטאו לי כבודם בקלון אמיר]
כ [חטאו של מנשה]
כא [איש ואביו ילכו אל הנערה]
כב [מגיד מראשית אחרית]
כג [בזכות חמישה דברים נגאלו ויגאלו]
כד [ושבת עד ה' אלהיך]
כה [על ששה דברים נצטווה אדם הראשון]
כו - כז [אז יבדיל משה]
כח [ערי המקלט]
כט [משה מסר נפשו על ערי המקלט]
ל [הזרח שמש לרוצח ונתת לו מקלט]
לא [במתן תורה זכו לקרות שמע]
לב [במתן תורה ראו ישראל ייחודו של מקום]
לג [הירא את ה' זוכה למלכות]
לד [ישראל חלקם בה']
לה [ישראל זכו מיעקב אבינו לקריאת שמע]
לו [משה מסר לישראל דברי השבח של המלאכים]
לז [מסירות הנפש באהבת ה']


פרשת עקב


פרשה ג: פרשת עקב
א [שכר מצוות לעוה"ב]
ב [תכלית הייסורים - תשובה]
ג [מאמונתו של בשר ודם את יודע אמונתו של הקב"ה]
ד [עיקר שכר המצוות לעוה"ב]
ה [מקיש פרי הבטן לפרי האדמה]
ו [לא יהיה בך עקר ועקרה]
ז [בצדקה ומשפט זוכים לחסד ורחמים]
ח [הנסים שנעשו לישראל היו על המים]
ט [ה' גאל את ישראל למרות שידע שיחטאו]
י [הווה זהיר בקיום מצוות]
יא [מסירותו של משה לישראל]
יב [בזכות מה קרן אור פניו?]
יג [עת להשליך אבנים]
יד [על המקלקל לתקן]
טו [הקב"ה נתן למשה פתחון פה להתפלל על ישראל]
טז [הלוחות - עדות ביו ישראל להקב"ה]
יז [לוחות ראשונים מעשה אלוהים ושניים מעשה אדם]


פרשת ראה


פרשה ד: פרשת ראה
א [הקללות נאמרו כדי שיבחרו בטוב]
ב [אם עשיתם רצוני - טוב וברכה, ואם לאו - קללה]
ג [הרע והטוב כפי מעשי האדם]
ד [התורה שומרת מכל רע]
ה [אין אדם שומע לי ומפסיד]
ו [הקב"ה אסר במקום אחד והתיר במקום אחר]
ז [הקב"ה גומל עם האדם טוב]
ח [מתן אדם ירחיב לו ולפני גדולים ינחנו]
ט [בבואם לארץ הותר בשר תאווה]
י [עשר כדי שתתעשר]
יא [הקב"ה ירחיב בעתיד את גבולות הארץ]


פרשת שופטים


פרשה ה: פרשת שופטים
א [הוו זהירין בדין]
ב [מינוי שופטים ושוטרים]
ג [עושה צדקה ומשפט נבחר לה' מזבח]
ד [שמרו את הדין ואני אשמור נפשותיכם]
ה [השוטר צריך להיות נקי מעוון]
ו [שש המעלות בכיסאו של שלמה להזכיר עשיית משפט צדק]
ז [במשפט צדק שמו של ה' מתקדש]
ח [מלך לא דן ולא דנין אותו]
ט [עונשם של ישראל שביקשו מלך]
י [גודל החטא והעונש על לשון הרע]
יא [ישראל מבקשים את מלכות ה' עליהם]
יב [דברים שאמרו מפני דרכי שלום]
יג [ה' הסכים עם משה שפתח בשלום]
יד [יהושע קורא למלכי כנען לשלום]
טו [ראה כמה הוא כוחו של שלום]


פרשת כי תצא


פרשה ו: מילה, שילוח הקן, לשון הרע
א [המול ימול]
ב [הקב"ה לא גילה מתן שכרן של מצוות]
ג [לכל מקום שתלך המצות מלוות אותך]
ד [מצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה]
ה [מצוות שילוח הקן - א]
ו [שכר מצוות שילוח הקן- א]
ז [שכר מצות שילוח הקן - ב]
ח [עונשו של המדבר לשון הרע]
ט [אל תרגיל עצמך לדבר לשון הרע]
י [חמור חטאו של לשון הרע שלוקה בכל גופו]
יא [נשים דברניות הן]
יב [מרים נענשה על שדברה לשון הרע על משה]
יג [משה מתפלל על מרים שתרפא]
יד [המדבר לשון הרע ככופר בהקב"ה]


פרשת כי תבוא


פרשה ז: פרשת כי תבוא
א [חשיבותה של עניית אמן]
ב [הנמצא בבתי מדרשות ובבתי כנסיות הקב"ה משלם שכרו]
ג [תורה נמשלה לשמן]
ד [הלומד ואינו מקיים עונשו חמור ממי שלא למד]
ה [המקיים מצוות מתברך]
ו [שלושה מפתחות בידי הקב"ה ]
ז [בזכות ישראל זכה העולם לטוב]
ח [השכינה שורה במקום שכל עם ישראל מצוי]
ט [ישראל נקראים בנים בזכות התורה]
י [ישראל לא התפללו על משה שיכנס לארץ]
יא [לא בלו שלמותיכם מעליכם]


פרשת ניצבים


פרשה ח: תפילה ותורה
א [כוחה של תפילה]
ב [ברכות התורה]
ג [התורה לא בשמים היא]
ד [שכר קיום המצוות]
ה [בזכות התורה העולם קיים]
ו [לא בשמים היא]
ז [חביבין ישראל שנתנה להם תורה]


פרשת וילך


פרשה ט: מות משה
א [יקר בעיני ה' המותה לחסידיו]
ב [משה שהגיע זמנו למות]
ג [אין שלטון ביום המות]
ד [מי גבר יחיה ולא יראה מות]
ה [הקב"ה טיפל במותו של משה]
ו [משה נענש על שחשד בישראל]
ז [הקב"ה חולק כבוד למשה]
ח [המות בא לעולם על חטא אדה"ר]
ט [קנאה ביהושע]


פרשת האזינו


פרשה י: האזינו השמים ותשמע הארץ
ב [כל אשר יעשה האלהים הוא יהיה]
ג [הקב"ה נתן כוח ביד הצדיק]
ד [האזינו השמים ותשמע הארץ]


פרשת וזאת הברכה


פרשה יא: מותו של משה
א [המברך מתחיל במקום שסיים קודמו]
ב [מי יעלה בהר ה']
ג [משה נתעלה יותר מן הכל]
ד [משה איש האלוהים]
ה [מותו של משה]
ו [אשר בחר בתורה הזאת וקדשה ורצה בעושיה]
ז [הקב"ה נתעסק בקבורתו בזכות שהתעסק בעצמות יוסף]
ח [משה מבקש מה' שיגלה את ייחודו]
ט [גם בעתיד ינהיג משה את ישראל]
י [עשר פעמים נגזר על משה שלא יכנס לארץ]
יא [מותו של משה]


לעמוד השער לתוכן המקוצר לתוכן הראשי