ותאווצו דוד לש ותנקז ימי :א קרפ ,א םיכלמ

ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ
ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהב


ול שפחל וצלאנש דע ,ול קיפסה אל םידגבה םוח .דוד לש ותנקז ימי רואיתב חתופ 'א םיכלמ רפס
םיאיבנ ירפסב הברה יוצמכ ,רויצ לש ךרדב אוה רואיתה ."לארשי לובג לכב" הפי הלותב הרענ
תינפוגה ותורדרדתה תא הבר תוינוציקבו הריתי השגדהב שיחמהל ידכ הז רואיתב שי .םינושאר
ולו ,וניניע לומ רייצנ םא םירבדה תועמשמ אולמ לע דומעל היהי יד .תונורחאה ויתונשב דוד לש
היה המכ דע ןיבהל ידכ ,לארשי לובג לכב הפיה הרענה שופיח :םש רואיתה ןמ ,דבלב דחא טרפ
ירהש .ולש םינואה ןיא תשוחתבו דוד לש ותונכסמב םלוכ לארשי ינב וריכה המכ דעו ךיבמ בצמה
םוסרפ םירבדה עבטמ ול היה רשקה ותואבו תע התואב ךלמל שרדנה תא םולהתש הרענ שופיח
הלותב הרענ שפחל ךלמה ידיקפ ואב םהבש תומוקמ םלואב םויה תחיש היה יכ חינהל שיו ,בר
.הפי

לכשהה רסומ והמ ?ובתכנ המלו םירבדה תילכת יהמ :איה הז אשונב ןוידב תירקיעה היעבה
,בקעי יהלא חישמ ,לע םקוה רבגה" - לודג שיא ותוא תא ראתל שי עודמ ?םהב ןומטה תורודל
- םלוע דע וערזמ הכולמה רוסת אל יכ ול חטבוה רשא ,(א ,גכ ,ב לאומש) "לארשי תורימז םיענ
?הלודג הכ תונכסמב

תא שיגדהל רמולכ ,תונגל הלא םיבותכ ושרדש םהמ שי .וז הלאש ןורתפב םישרפמה וקלחנ
ובצע אלו" :השגדהה האב ףא ןכל .הינודא תואשנתהל עקרכ דוד לש הלודגה תינפוגה ותשלוח
הלודגה ותשלוח ףא לע .דוד לש ותוכזל אקווד הז רואית ושרד םירחא .(ו ,א ,א םיכלמ) "...ויבא
הנב המלש יכ עבש-תבל ותחטבה יכ שח רשאכ .םילודג שפנ תוחוכ וב ויה םירוצא ,וימי ףוסב
.לוועה ןוקיתל ץרמנ ןפואבו תויטלחהב לעפו הרובגב רזאתה אוה ,הנכסב תדמוע ךלמה היהי
הלאשה תא התופירח אולמב ביצהל ןתינ םהבש םינושאר םיאיבנב םיבר תומוקמ שי םא קפס
ושח ל"זח רבכ ,השעמל .תורודל רסמה תלאש :םינושאר םיאיבנב וננויד זכרמב ביצהל ונגהנש
:תונורתפ ינש ועיצהו ך"נתב ובתכנ ולא תוארקמש לע וז האילפב

'ר רמא - (ה ,דכ ,א לאומש) "טלב לואשל רשא ליעמה ףנכ תא תרכיו דוד םקיו" (א
דוד ךלמהו :רמאנש ,םהמ הנהנ וניא ףוס םידגבה תא הזבמה לכ :אנינח 'רב יסוי
.(ב"ע ,בס ףד ,תוכרב) "ול םחי אלו םידגבב והוסכיו םימיב אב ןקז

.ןנטצנו תעבנ (דכ ,ב לאומש) ודיב הפולש וברחו ךאלמה תא דוד תוארב (ב

תוסנל ,ל"זח לש םכרדב איה הרושק תידותמ הניחבמ רשא ,תפסונ תורשפא עיצהל ןתינ יכ ןכתיי
עוריאה .רבעב ול ויהש םיעוריא לש אצוי לעופכ תונורחאה ויתונשב דוד לש ותדירי תא תוארל
אל הלודג הכ שפנ לעב שיא יכ תנתונ תעדה .עבש-תב םע ואטחב רושקה הז אוה לוכמ השקה
:הז אטחל וסחייתהב ומצע לע אוה דיעה רבכו .ימעפ-דחהו יעגרה ונולשיכ תא חוכשל היה לוכי
"םלוע דע ךתיבמ ברח רוסת אל" ול ויהש ןופצמה ירוסיי .(ה ,אנ םיליהת) "דימת ידגנ יתאטחו"
תימינפ הקעומ לש האצות אוה ארונה יסיפה רוקה .רתויב והושילחהש םה (י ,בי ,ב לאומש) (?)
,םדאה לש תינפוגה ותשגרה לע הערל עיפשהל הלולע הלודג תישפנ הרעס יכ ,וז העפות .השק
לע וימי לכ דוד לש הלודגה ותטרח לע ןה ונדמלל םיבותכה ואב הז יפל .איה תומסרופמה ןמ
ותעפשה הלודג המ תורודל לכשה רסומכ ןהו ותיב לעו וילע לטוהש ארונה שנועה לעו ונולשיכ
םינשל ויתוריפ םימייק המכ דעו - אוה הלעמה שיא םא דחוימבו - וב לשכנ םדאש אטח לש
,"העדי אל ךלמהו" ,'ד קוספב היוצמה השגדהה יכ ןכתיי זא יכ ,אוה ןוכנ הז שוריפ םא .הברה
יפל .ולישכהש רבדה ותואמ קחרתהש ,דוד לש ותוגהנתהב הבושתה דוסי לע ונדמלל םג הב שי
.תוברהל ךלמל רוסא הזמ רתויו ,םישנ הרשע-הנומש ול ויה רבכש םושמ ןכ השע ל"זח תעד

אוצמל ןתינ ,אטחה וירחא ררוגש שנועה לדוג תא שיגדהל איה רופיסה תרטמ יכ ,וז היארל עויס
םצע הרואכל .םיכלמ רפס תישארבש םינושה םיניינעב תימנושה גשיבא לש המוקמ תשגדהב
איה תרכזנ תמאב ךא .ךלמה דוד לע םא יכ רואיתה בסנ הילע אל ירהש ,אוה רתוימ המש תרכזה
הליחתמ רשאכ .דוד ותעשב לשכנ הב השיא התוא עבש-תב םע רישי רשק םירושקה תומוקמב
תצע יפל - ךלמה דוד לא עבש-תב האב ,הכולמה אסיכ תא סופתל ונויסינו הינודא לש הדירמה
עבש-תב אובתו" :רמאנ םוקמ ותואב הנהו .המלש הנב ןעמל ברעתהל וענכשל ידכ - איבנה ןתנ
.(וט 'ספ ,א קרפ) "ךלמה תא תרשמ תימנושה גשיבאו דאמ ןקז ךלמהו הרדחה ךלמה לא
התייה איה יכ רמול םעט המ .הרואכל הריבס תילכת לכ הל ןיא הז םוקמב גשיבא לש התרכזה
ןמ קלחכ ספתנ אוה ףא הינודא דרמ :םינבומו םיריהב םירבדה ונרבסה יפל ?דמעמ ותואב תחכונ
תא ןאכ תלמסמ ,הפיה הרענה ,גשיבא .עבש-תבב ואטח לשב ותיב לעו דוד לע לטוהש שנועה
.הז אטח לש ויטעב הלודגה ותדיריל למסה םע דבב דב .ותעשב דוד דמח התואש הפיה עבש-תב

תא השיאל ול ושקבב ,דורמל הינודא לש שדוחמה ןויסינה תעב ,רתוי רחואמ תינש תרכזנ גשיבא
עבש-תב תשקב תא ועמושב ,המלש טילחמ ידכב אל .(ךליאו גי 'ספ ,ב קרפ) תימנושה גשיבא
ברקב לבוקמ גהונ הז היה .הינודא ויחא תגירה לע תווצל ,השיאל הינודאל גשיבא תא תתל ומא
תאשל יקוח ןפואב יאכזה אוה שדח ךלמ יכ ,םייניבה ימיל דע ךשמנ אוהו ,ןומדקה חרזמב םימעה
המלש .הב תיקוחה ותייכזלו תוכלמה תויכשמהל למס ךכב שיו ,םדוקה ךלמה תשא תא השיאל
הנהו .הכולמה סכל בוש ןועטל ולוכ םעה יניעב תיקוח תוכז ומצעל אוצמל הסנמ הינודא יכ ןיבה
- דוד לש ואטח לש האצות רבד לש ופוסב אוה ףאש - הז רשקהב וידחי תורכזנה תושפנה יתש
לא האבש וז איה עבש-תב יכ רפסל היה רתוימ ןאכ םג הרואכל .תימנושה גשיבאו עבש-תב ןה
העצוב דציכ .התאשל היה ץפח אוהש תעדל ונל היה יד .הינודאל גשיבא תא שקבל ידכ המלש
.ושנועלו אטחל ררוב למסכ םישנה יתש וידחי ןאכ ודמצוה תמאב ךא ,ילוש ןיינע אוה תוחילשה

למסכ דוד לש םינורחאה וימי רואית תשרפב תשמשמ תימנושה גשיבא לש התומד ,רבד לש וללכ
לש ךשמתמה וקזנל תורודל יכוניח רסמכ האבוה איהש רבתסמו ,הדימ דגנכ הדימ לש ןורקיעל
.םדאה שפנ לע תילילשה ותעפשהלו אטחה

ונב המלשל ותפטהב קפסמ ונניא דוד .וז האווצמ תולוע תויעב יתש :דוד לש ותאווצל רשאבו
הלא תא שינעהל תונמדזה אוצמלו ויביטימ םע דסח לומגל ונמיה שקבמ אלא ,'ה יכרדב דלי יכ
עודמ ,שנועו התימ םיבייח הלא ינש ויה םא ,הנהו .ארג ןב יעמשו באוי :ורבע םימיב וב ועגפש
?ארג ןב יעמשב עוגפל האווצב העובשה תרפהו המרוע םושמ ןיא םאהו ?ומצע דוד תאז השע אל
םדא לש וחולש ירה ךא .וב העיגפמ עונמ ומצע האר יעמשל ותעובש לשב יכ ומצע לע דיעמ דוד
הלאכ שי ,תמאבו .ותעובש תא ךכב רפהו ומצע דוד וב עגפ וליאכ המלש תאז השעי םאו ,ותומכ
המלש ידי-לע באוי לש ותגירה לע םה םילבוק דחוימב .הרושכ הז ןיינעב גהנ אל דודש םירבוסה
,דוד תואבצ לש לודגה איבצמכ השעמל שמיש הז שיאש העשב - דוד תאווצ יפל - המ ןמז ריבעכ
הליג באויש דוע המו .לארשי תולובג תא ביחרה רשא דוד תכלממ לש אבצה שארב דמעש ימכ
שוביכהש ידכ ,ןומע ינב תברל אוביש דודל עידוהל רהימ ןומע ינב שוביכ ינפלו ,דודל תונמאנ
.(ךליאו זכ ,בי ,ב לאומש) ומש לע ארקיי

ונב המלשמ דוד שקיבש םישנאה יכ דמלמו ,דוד לע וז האילפ קידצמ ונניא םיבותכב ןויע ךא
דוד לש ותומל - רשוכ תעשל םיכחמ םה יכ ןיבה ותמכחב דוד .ותכלממ לש םיביוא ויה םהב עוגפל
ותכימת .תורחא םיידיל הכולמה תא ריבעהלו ,המלש ,שדחה ךלמה לש ותוכמס תא רערעל ידכ -
ךילמהל ןינועמ דוד יכ עדי באויש תורמל - םיכלמ רפס לש 'א קרפב רפוסמכ - הינודאב באוי לש
,באוי לש וחוכ .וז תואיצמל הרורב תודע השמיש ,איבנה ןתנ דיב ךכ לע ומע םיכסה 'הו המלש תא
לש התוביציל רתויב ןכוסמ שיאל ותוא התשע ,דודל רשא םיאולימה אבצ לע ותטילש לשב דחוימב
,רתי ןב אשמעו רנ ןב רנבא תגירהמ הלועש יפכ ,ךלמה לש ונוצר תא רפה דוד ימיב םא .הכלממה
.המלשל םיילפכ ןכוסמ אהיש יאדו

םע הנמנ הז שיא .תירקמ התייה אל דוד דגנכ יעמש לש ותאיצי .ארג ןב יעמשב ןידה אוה
םתמכסה-יא יוטיב ידיל האב םולשבא דרמ תעב דוד לע ותפקתהבו ,ןימינב ינבבש םיסחוימה
תעדה .םהילע הדוהי טבשמ שיא לש ותוכלמל (לחר ינב) ןימינבו ףסוי טבש יאצאצמ קלח לש
שאר םירהל וסני ףא ותומ רחאל יכ ןיבה דוד .דוד ימי לכ וכשמנ הלא תודגנתה ינק יכ תנתונ
הכולמה תא בישהל רמולכ ,"הנשויל תרטעה" תא ריזחהל תוסנל ידכ התואנ תונמדזה שפחלו
,ךלמה לואשמ הכולמה תא ןידכ אלשו המרועב חקלש ימכ דודב ואר םה .ןימינב טבשמ שיאל
,ותכלממל הלא םינכוסמ םיביוא ינש םע רתויב דיפקהל המלשל ץעיימ דוד .םטבש לע הנמנש
.םלסחל ול יואר שאר םירהל םה םיסנמש חכווייש עגרבו

.יעמש תא אלו באוי תא אל דימ הכמ ונניא המלש :תוארקמו תודבוע המכמ וז הסיפתל עויס
חקפל היהי ןתינש ידכ ,הרקמ םושב הנמיה תאצל אלו םילשוריב בשיל הוויצ אוה יעמש לע
.והכמ המלש היה אל - םילשורי תא בזוע היה אלו ותחטבהל ןמאנ יעמש היה ול .ויתועונת לע
,ךלמה תארוה תא רפה שיאהשמ ךא ,ולליק אוהש הללקה לשב התייה וגרוהל אלש דוד תעובש
.הפקת העובש התוא ןיא

,המרועב הכולמה תא גישהל הינודא לש ןויסינה שודיחב ותכימת קר .גרוהל דימ אצוה אל באוי ףא
תנתונ תעדה .וב העיגפל האיבהש איה ,(ליעל ןודנכ) השיאל ול תימנושה גשיבא תשקב ידי-לע
הינודאב העיגפה רחאל דימש הרקמ הז ןיא .ןכ תושעל הינודאל םיצעויה ישארמ דחא היה אוהש
.חבזמה תונרקב טלקמ אוצמל הסנמו סנ באוי

דיב הנוכנ הכלממהו" :רמאנ ,יעמשו באוי תגירה ירופיס רחאל ,'ב קרפ םויסב עודמ ןבומ הז יפל
,רבד לש וללכ .המלש לש ונוטלש סוסיבל ששח היה היביואכ ושמיש הלא ינש דוע לכ ."המלש
תא רערעל םתוסנב דוד תומ רחאל םהישעמ לשב דחוימב אלא רבעה לע קר אל וגרהנ םהינש
.המלש תכלממ תוביצי

םיכלמ תארוה ןכותל הרזח