םינושאר םיאיבנב םירחבנ םיקרפ תארוה

ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ
ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהבא,א םיכלמ-ותאווצו דוד לש ותונקז ימי
ד,א םיכלמ-המלשל רשא םיבצינה
אי ,א םיכלמ-המלש יאטח
די,א םיכלמ-קשיש עסמ
זט,א םיכלמ-באחא ימיב לעבה ןחלופב המחלמה
בכ-כ,א םיכלמ-םראו באחא תומחלמ
די,ב םיכלמ-שאוי ןב םעברי לש וישוביכ