באחא ימיב לעבה ןחלופב המחלמה :זט קרפ ,א םיכלמ

ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ
ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהב:ומש לע הארקנש תלשושה דסיימ ,ירמע לש ויאטח םיראותמ ז"ט קרפ 'א םיכלמב

:(ל 'ספ) וינפל רשא לכמ 'ה יניעב ערה ירמע ןב באחא שעיו

.טבנ ןב םעברי לש ולאמ ויה םירומח ויאטח ,רמולכ .גל קוספב םג תרכזנ המוד ןושל
םירומחכ םיספתנ באחא לשו ירמע לש םהיאטח עודמ :איה ולא םיבותכמ הלועה הנושאר הלאש
לקנה יהיו" :גל-אל םיקוספב יוצמ הבושתל זמר ?םעברי לש הלא לע ףא ,רומאכ ,םילועו ,רתויב
הנב רשא לעבה תיב לעבל חבזמ םקיו ...לעבה תא דבעיו ךליו ...טבנ ןב םעברי תואטחב ותכל
עריו" חתופ הכ 'ספ .ללכו טרפו ללכ לש ךרדב אוה רואיתה ."הרשאה תא באחא שעיו .ןורמשב
יהלא 'ה תא סיעכהל" :בוש םמויסבו ,ליעל ורכזוהש םיבותכה םיאב וירחאל ,"וינפל רשא לכמ
הדיריה תמצוע תא שיגדהל ידכ הז לכ .(גל 'ספ) "וינפל ויה רשא לארשי יכלמ לכמ לארשי
.באחא ימיב דחוימבו ,ירמע תיב לש תלשושה לש הימיב תינחורה

םישקה םירואיתל האיבהש איה איה לארשי תכלממ ךותל יביסנטניא ןפואב לעבה ןחלופ תרדחה
תסחיימה ,תרחא הנומאב התפלחהו לארשי יהולאב הנומאה לש הריקע ועמשמ הז ןחלופ .ל"נה
יעצמא ןיעמ םיווהמה םילגע הנב טבנ ןב םעבריש דועב .רז לאל עבטה לע ןוטלשה תוחוכ תא
םילגעה תא הנב םעברי יכ הרקמ הז ןיא .ופילחהל ,לוכיבכ ,םיאב התע ירה ,ה"בקה תא דובעל
לא לארשי יטבש תבישל םילשוריל לגרל היילעה איבת אמש יטילופ ששח ךותמ ןדבו לא-תיבב
רשא לארשי ךיהלא הנה" :םילגע םתוא תא ראתמ ףא אוה .(חכ-זכ 'ספ ,בי קרפ) הדוהי יכלמ
תיעטומ ךרד העצוהש אלא ,רז לאב רמוה אל לארשי יהולא .(חכ 'ספ) "םירצמ ץראמ ךולעה
.לעבה וזכרמבש רוצ לש ןחלופה תא רידחמ באחא .ותדובעל

רשא דיחי לאל השענו ,וירחתמ תא (דדה וא דה איה ויוניכש) לעבה חצינ תינענכה הנומאה יפל
לאכו ,הרעסה לא היה אוה השעמל .ץראה לעו םימשה לע טלוש אוה .םלועב טולשל תוחוכה ול
ןוירפה תכרבל גאודש אוה אוהו ,םשגה תדרוהלו חורה תבשהל גאודש ימל בשחנ אוה הרעסה
.םירחא םילילאל סחוימל רבעמ לע-תוחוכ ול םיסחוימ ,רמולכ .ץראל

,לעבה ןחלופ תא המוקמב רידחהלו לארשי יהולאב הנומאה תא רעבל המגמל הרורב החכוה
תואמ תגירה .(ד 'ספ ,חי קרפ) 'ה יאיבנ לכ תא גורהל התוויצ באחא תשא לבזיאש הדבועב היוצמ
.לארשי תיב ינומה לע עירפמ ןיאב עיפשהל הרשאהו לעבה יאיבנל רשפאל התייה הכירצ םיאיבנה
תא ,הלילח ,רוקעל אב אל טבנ ןב םעבריש ךכל הרורב תודע איה 'ה יאיבנ תואמ לש םמויק
,הארונ הנכס התלעו הצצ ,השעמל .באחא ימיב השענש יפכ ,םיאיבנב עגפ אלו ה"בקב הנומאה
לש הקזח העפשה התייה םיטפושה תפוקתב םנמא .הרותה תלבק םוימ התומכ התייה אלש
ןועדג לש ותלועפ רואיתב םירכזנ לעבה ןחלופ לש ויתובקע םג .לארשי יטבש לע םירכונ תונחלופ
הדבוע .ללוכו בחרנ הכ ףקיהב היה אל אוה ךא ,(ז ,ג-ו אי ,ב ,םש :םג הוושה .הכ ,ו ,םיטפוש)
זמר וב שיש ,"שאוי" היה ,הרז הדובעל הז ןחלופ היה ותיבב רשא ,ןועדג לש ויבא םש יכ איה
,באחא השעש תולק" :באחא ימיב לחש יונישה תמצוע לע ודמע ל"זח רבכ .ה"בקה לש ומשל
"הלקלקל הלחת היה אוהש ינפמ ?םעבריב בותכה הלת המ ינפמו .םעברי השעש תורומחכ
תא קחומ היה" .(םש) "לארשי יהלאב רפכ באחא :ןורמש תותלד לע בתכ" .(ב"ע ,בק ןירדהנס)
ל"זח םג .(םש) "לעבה רמאיו לעבה רבדיו ,לעבה תישארב :םהיתחת בתוכו הרותב תורכזאה
םע ךא ,וב הנניקש הלודגה לארשי תבהאלו באחאב ויהש תוברה תויבויחה תודוקנל םירע ויה
לבזיא םע ןותיחה תובקעב ;לעבה ןחלופ תרדחהל התייהש הארונה העפשהה תא ואר תאז
.תידוהיה הנומאה רועיבל היתולועפו תינודיצה

עוריאל דחוימבו ,איבנה והילא לש ותלועפ תנבהל עקרכ תשמשמה איה איה וז השק תואיצמ
.םינש שולש ךשמל תיללכ תרוצב הרזגנ םעהו באחא יאטח לשב .למרכב דמעמה :ונימב דחוימה
דירוהל חוכה תא וסחיי ול רשא ,לעבה יכ באחאלו םעל חיכוהל ,רבתסמה לככ ,התייה התרטמ
תרוצבה .םשגה דירומו חורה בישמ אוה ודבל ה"בקה קר יכו ,תאז תושעל לגוסמ ונניא ,םימשג
םעה תא האיבה - (ךליאו ט 'ספ ,זי קרפ) הנמלאה השיאה השעמב יוטיב ידיל האבה - הארונה
םיחספ םתא יתמ דע" :אכ 'ספ חי קרפב רואיתה ןאכמ ."לוכי לוכה" לעבב םתנומאב תינש רהרהל
םתוסנב םהלשמ "הרבסה" תולועפב וחתפ הרשאהו לעבה יאיבנ יכ חינהל שי "?םיפעס יתש לע
הביסה תאז .שארמ והילא עירתה הילעש תכשוממה תרוצבל םינוש םיצוריתמ םיצורית אוצמל
היהש דחוימה דמעמה ןאכמ .הווקמה האצותל איבה אל תכשוממ הכ תרוצבכ יולג סנ ףאש ךכל
.למרכב

יכ רפוסמ ידכב אל .ה"בקה ןיבו לארשי םע ןיב תירבה תא שדחל תוסנל ידכ וב היה הז דמעמ
לארשי רמאל וילא 'ה רבד היה רשא בקעי ינב יטבש רפסמכ" םינבא הרשע-םיתש חקל והילא
תא למסל םה םיאבש אוה בורק ?םלוכ הלא םיטרפ ריכזהל שי םעט המ .(אל ,חי) "ךמש היהי
המוא התתשוה םהילעש תודוסיהש רחאל ,םידדובה םיטבשה ךותמ המוא שדחמ תונבל ךרוצה
םהרבא יהלא 'ה רמאיו איבנה והילא שגיו" :ול קוספל המודה ןושלה םג ןאכמ .דואמ דע ושלחנ וז
הנומאה לש המויקל הנכס התייה רשאכ ,הז יטמרד עגרב םיניוצמ המואה תובא ."...לארשיו קחצי
.םהינב תאו םתיב תא וכניח הילעש

תא האצמ איהו ,באחא לש םג הארנה לככו ,םעה לש תיללכה תולעפתהל איבה הז דבכנ דמעמ
"םיהלאה אוה 'ה םיהלאה אוה 'ה" :דמעמ ותואב ויהש לארשי ללכ לש האירקב בגשנה היוטיב
אובל םילוכי םניא ,ויהיש לככ םיבגשנ ויהיו ,םיימעפ דח םיעוריא .ךכב יד היה אל ךא .(טל 'ספ)
,ותחירבב אטבתמ רבדהש יפכ ,שואיי ללכל אב והילאש הדבועה .הדימתמ תכנחמ הלועפ םוקמב
וחוכב ןיא דיחי השעמ יכ ותנבה לע תדמלמ ,(י ,טי) ותוחילש תא םייסל ותשקבבו ותרהצהב
התוא עצבי שימ היה אלו ,לבזיא ידי-לע וגרהנ 'ה יאיבנ ,ךדיאמ .הבושתב םעה תא ריזחהל
.תינויח תוחילש

דמעמהו הנמלאה השיאה םע ותשיגפ :םישעמ ינשב והילא לש ויתולועפ רואיתב שי דחוימ ןיינע
?תורודל הז עוריא בותכל םעט המו ,הקוחרה ןודיצ דע ךליל וילע תווצל ה"בקה האר המ .ברוחב
.שממ לש היאר ןהל ןיאש םגה ,וז תילכת לע תורעשה תולעהל תוסנל רשפאמ רופיסה יטרפב ןויע
הנטק הגע םשמ יל ישע ךא" :והילא לש ותשקב איה השעמ ותואב םיהימתמה םירבדה דחא
השקה הבצממ םלעתי והילא יכ ןכתייה .(גי ,זי) "הנרחאב ישעת ךנבלו ךלו ,יל תאצוהו הנושארב
םתוא םיקדוצש רשפא ?ולש ותבוט תא ףידעיו ,(בי 'ספ ,םש) הנב ןובערמו הנמלא התוא לש
השעייש לודגה סנל הקדצהו השיאל תוכז םושמ וב אהיש השעמ ךכב אוצמל םיסנמה םישרפמ
לעבה לש ינחלופה זכרמה תברקב וליפא יכ ןיטישה ןיב הזומרה העידי ןאכ שיש רשפא ךא .הל
השיאה תרתענ הנב לשו הלש תוומה תנכס ףא לע .לארשי ברקמ הקדצ ישוע וספ אל ןודיצב
היה אל הרזה הדובעה .אוה םיהולא איבנ יכ חיכויש תפומ הארה אל ןיידעש ,והילא לש ותרצפהל
הכ ןיב .(טי ,חי תישארב) וניבא םהרבא לש וערז תא םינייפאמה דסחה ישעמ תא רעבל ידכ הב
,השקה תרוצבל ויהש תודירחמה תואצותה תא המצעה אולמב רייצל ידכ הז עוריאב שי הכ ןיבו
יתש לע וחספו ה"בקה לא םבבל לכב לארשי ובש אל ןיידע תאז תורמל .םישנא תתימ ידכ דע
.ורעבל לודגה ישוקה תאו לעבה ןחלופב הנומאה תמצוע תא שיגדמה רויצ .םיפיעסה

תלבקל םוקמ ותואב ונבר השמ לש ותיילע ןיב םנשי םירורב םיזמר .ברוחב דמעמל רשאבו
םוי םיעברא הליכאה יא :םה םיליבקמה םיווקה) .רוצה תרקנב האר רשא הזחמהו הרותה
זי ,גל ,תומש :הוושה .האירקה תעימשו "רבוע 'ה הנהו" ,ברוח רהב דמעמה ,הליל םיעבראו
לש וזל המודב ,רתויב תוהובגה תוגרדה תחאל עיגהל הכז והילאש החנהל עויס ןאכמ .(ךליאו
ותולע ינפל םייאובנה ויגשיה לש ןוילעה אישהו ותלועפל רכש םושמ ךכב היה ילואו .ונבר השמ
הלאכ שי .הל םיפתוש לוכה אל ךא ,םישרפמה ןמ המכ לע תלבוקמ וז העד .המיימשה הרעסב
אל" ,"'ה חורב אל" הרימאה :םירבד ינש לע םיכמתסמ םהו ,והילאל החכות ןאכ אוצמל וצרש
איבנל עשילא תכישמב ןכו ,(בי-אי ,טי) "הקד הממד לוק"ב םא יכ ,"'ה שאב אל" ,"'ה שערב
םג האר) הריתי תואנק ידי-לע הנומאה תא רידחהל ויתונויסינ יכ איה והילאל תוילמסה .ויתחת
טשפה .דבלב םהילע גרטקל םוקמב לארשי ינב לע תוכז דמלל ול היה יוארו ,חלצת אל (י ,טי
.הנושארה העדל רתוי הטונ

אוה .תיאלפו הנושמ ,וילע המייאו היחילש תא לבזיא וילא החלשש רחאל ,והילא לש ותוגהנתה
דחא םתור תחת אוה בשוי םש .הדוהיל רשא עבש-ראב לא ,םיקחרמל חרובו "וידי תא םירמ"
ץלאנ ךאלמהו ,ןושיל אוה בכוש בוש הליכאה רחאל ,דבלב וז אל .(ד ,טי) תומל ושפנ תא לאושו
ירהש ,הומת רבדה .טלחומ שואייו הארונ הבזכא תאטבמ והילא לש ותוגהנתה .תינשב וריעהל
אוה 'ה" קעוצ ,תפחוס תיללכ תובהלתהב ,םעה ,וגרהנ לעבה יאיבנ .ותחלצה אישב היה אוה
הרשאהו לעבה יאיבנ תא דימשהל והילאל רשפיא אוה - תוקומע עפשומ ךלמה וליפא ,"םיהלאה
?ארונה שואייל םוקמה ןכ םא המ .םלוכ

לשכנ אוה יכ ,למרכב בגשנה דמעמה םוי ,לודג םוי ותוא לש וברעב והילא ןיבה הארנה לככ
רורב היה העמשמ םיחילש דיב לבזיא לש היולגה התרהזא .הבושתב םעה תא ריזחהל ותרטמב
םשרתהל םיכירצ ויהש ,םיחילשה .ותשא לש התופיקת ינפב די תלזא הלגמ בוש באחא ךלמה :ול
םידמוע םהינומהב לארשי :לוכה לעו .והילאל תולכנתהב הלועפ המע םיפתשמ ,סנהמ תוקומע
תוכלמל דובכ קלח והילא "םיבר ןושלב "התחקל ישפנ תא ושקביו" והילא רמוא ידכב אל .דגנמ
אטבתת למרכב דמעמה רחאל המוצעה םעה תובהלתהש רעיש יאדווב אוה .לאערזי דע ץרו
ןחלופה תכשמהל תודגנתהב הלועפ ומע ופתשי םה יכו ,לאערזי ריעב לעבה יחבזמ תסירהב
רחאל האב איה םא םג ,המוצעה תיעגרה תובהלתהה .ארקמב זמר ןיא הלא לכל ךא .ירכונה
החוכב ןיא ,(םשגה תדיריו למרכב שאה תדירי ,תכשוממה תרוצבה) םילודג םייולג םיסנ השולש
םילודגה םיעוריאה רחאל לבזיאל הנתינש תישפוחה דיה .םינש הכשמנש תוחתפתה תונשל
ריזחת הגרדהב .ךשמהל הרורב היצקידניא וויה הלועפ המע ףתשל ןומראה ישנא לש תונוכנהו
הנבה .(ג ,טי) "ושפנ לא ךליו םקיו אריו" (?)לעפה תועמשמ תאז .ומוקמל לעבה ןחלופ תא לבזיא
רחאל ארונה שואייל עקרה והז .("אזחו" :םש םוגרתב האר) םוגעה דיתעה תועמשמב הקומע
.לחוימה יונישל םינש הכשמנש הייפיצ

םע תורוק לש םיבושחה ךרדה ינויצמ דחאכ התוארל שי והילא ישעמו ירמע תיב לש וז הפוקת
הלאמ תמיוסמ הדימב תונוש עשילאו והילא םיאיבנה לש םהיתולועפ .הכולמה תפוקתב לארשי
,ולעפ םהימיב רשא םיכלמה םע הפירח תושגנתהב םה םידמוע .םהינפל רשא םיאיבנה לש
התייה .תינחורה ותורדרדיה תא רוצעל ןויסינב םעה לא היינפ לש הדבכ תוחילש םהילע תלטומו
."תיסאלק"ה האובנה תארקל הנכהו םייניב תוליעפ ןיעמ וז

םיכלמ תארוה ןכותל הרזח