קשיש עסמ :חכ-הכ םיקוספ ,די קרפ ,א םיכלמ

ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ
ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהב


:די קרפ א םיכלמ
:םלשורי לע םירצמ ךלמ קשיש קשוש הלע םעבחר ךלמל תישימחה הנשב יהיו (הכ)
ינגמ לכ תא חקיו חקל לכה תאו ךלמה תיב תורצוא תאו 'ה תיב תורצא תא חקיו (וכ)
די לע דיקפהו תשחנ ינגמ םתחת םעבחר ךלמה שעיו (זכ) :המלש השע רשא בהזה
םיצרה םואשי 'ה תיב ךלמה אב ידמ יהיו (חכ) :ךלמה תיב חתפ םירמשה םיצרה ירש
:םיצרה את לא םובישהו

-ץראב ושחרתהש םיבושחהו םילודגה םייאבצה םיעוריאה דחא ראותמ הלא םיקוספ העבראב
לש הז עסמ .וישוביכו לארשי-ץראב םירצמ ךלמ קשיש לש ותמחלמ :הכולמה תפוקתב לארשי
.לארשי תכלממל ןהו הדוהי תכלממל ןה הרומח תילכלכו תינידמ ,תיאבצ העיגפ הוויה קשיש

.הריפסה ינפל 914-935 םינשה ןיב ךלמו ,םירצמב 22 - ה תלשושה לש הדסיימ היה קשיש
סכ לע ןכמ רחאל הלעו ,םירצמב 21 - ה תלשושה םע ןותיח ירשקב אב ,יבול היה ואצומב
לארשי תכלממ םג ךא ,שדקמה-תיבב רקיעבו הדוהיב ולש העיגפה קר תרכזנ ארקמב .הכולמה
תמישר הבו תיפרגופוט תבותכ הרמתשנ םירצמבש ךנרכב .הז עסמב רתויב השק העיגפ העגפנ
רורב ונניא תומשה ןמ קלח ,המלש הנניא המישרה .קשיש שבכ ןתוא לארשיבו הדוהיב םירע
רוריבב הלוע ,יגולואיכראה אצממה ןמ ןכו ,תוהזל ןתינ םתואש תומשה ןמ ךא .חוטב ונניא םיוהיזו
םג יחרזמהו יברעמה ןדריה רבעב) הב וללכנ לארשי תכלממבש תובושחה םירעה ןמ תובר יכ
םימיה ירבדב תשרופמ הדוהיב םירעב העיגפה .בגנה רוזאב דחוימב ,הדוהיב רצבמ ירע ןכו (דחי
:ד-ב םיקוספ ,בי קרפ ,'ב

ולעמ יכ םלשורי לע םירצמ ךלמ קשיש הלע םעבחר ךלמל תישימחה הנשב יהיו (ב)
ומע ואב רשא םעל רפסמ ןיאו םישרפ ףלא םיששבו בכר םיתאמו ףלאב (ג) :'הב
דע אביו הדוהיל רשא תורצמה ירע תא דכליו (ד) :םישוכו םייכס םיבול םירצממ
:םלשורי

.וידיב לפנ הז בושח רצבמ םג יכ תודע ובו קשיש לש הליטסא רבש אצמנ ודיגמב

.ודיגממ הליטסא רבש :םישרתב ןויעל ץחל


םישוביכה רואת
:תוצובק שולשל תקלוחמ קשיש תמישר
לש תומש 30 - כ ;בגנה ירע 150-66 - םירפסמ ;ץראה זכרמב םירע - 65-1 םירפסמ
.(5 קר ורמתשנ ןהמ) ימורדה ףוחה לבחב םירע

:ינורהא 'י יפ-לע ,הנושארה הצובקה לש המישרה ןלהל

רזג (12) 2
ןוליא (26) 4
ןורוח-תיב (24) 6
םירמצ (57) 8
תוכס (35) 10
לאונפ (53) 12
תוש (21) 14
םירדא (19) 16
לדגמ (58) 18
רסח - (64-60) 24-20
בוחר (17) 26
םנוש (15) 28
ודגמ (27) 30
ךלמה די (29) 32
םינח (31) 34
םירב (33) 36
םחי (35) 38
ורקכ (37) 40
חופת-תיב (39) 42
הזע (13) 3
תבר (13) 3
םיתירק (25) 5
ןועבג (23) 7
המדא (56) 9
שדק (54) 11
םינחמ (22) 13
ןופצ (20) 15
םירפח (18) 17
?הצר[ת] (59) 19
(קמע-פ) קמעה (65) 25
ןאש-תיב (16) 27
ךנעת (14) 29
רדא (28) 31
רסח - (30) 33
ןורע (32) 35
הלדפ תג (34) 37
(?םירע תיב) םלוע-תיב (36) 39
הכש (38) 41

לש םוכיס) .268 'מע ,ב"כשת ,ארקמה תפוקתב לארשי-ץרא ,ינורהא 'י לש ורפסמ המישרה
.(661-659 'מע ,ז ךרכ ,תיארקמה הידפולקיצנאב אבומ עסמה רואיתב תורחא תושיג

:רזמ 'ב לש ותעצה ןלהל .וז תבותכ חונעפב תוקפס המכ שי ,רומאכ

תבר 13
ןורוח-תיב 24
םירמצ 57
שדק 54
?תוש 21
םירפח 18
("קמעה") קמעפ 65
םנוש 15
רדא 28
םנח 31
לתפ-תג 34
?ורכק 37
רזג 12
םיתירק 25
לדגמ 58
תוכוס 55
םינחמ 22
םירודא 19
(םיקוחמ) 64-60
ןאש-תיב 16
ודגמ 27
- - - 30
םירוב 33
(םרע תיב :וא) םלע-תיב 36
חופת-תיב 39
הזע 11
ןוליא 26
ןועבג 23
המדא56
לאונפ53
ןופצ20
?הצרת 59
בוחר17
ךנעת14
ךלמה-די 19
ןורע 32
םחי 35
הכש 38

.האירקל םינתינ םניאו םיקוחמ 52-41 םהירפסמש תומשה בור

רזמ 'ב יפ לע ,לארשי-ץראל קשיש עסמ תא תראתמה הפמב ןויעל ץחל

ףסונב יכ הארנ .הפמה ןמ רוריבב הלוע ,לארשי לשו הדוהי לש ,תוכלממה יתשב העיגפה תמצוע
תרחא הבושח הרטמ הבצינ ללש לולשלו לארשיו הדוהי תוכלממ תא שילחהל קשיש לש ונוצרל
ןופצב תוירקיעה רחסמה יכרד לע הדוהיו לארשי לש הטילשה תא לטבל :הז ועסמב וינפב
.(בגנה רוזאב רקיעב) םורדבו (היקינפ)

לש ותארוה תעב ןוידל ןה תויוארו ,םיכלמ רפסבש רואיתב ןויעה ןמ תולוע תוירקיע תולאש שולש
:הז אשונ

?לארשי תכלממב השקה העיגפה ארקמב ללכ תרכזנ אל עודמ .1

תורצמה ירע" לש ןשוביכ רכזנ אלו ,דבלב שדקמה-תיבב העיגפה םיכלמ רפסב תרכזנ עודמ .2
?(םש ,םימיה ירבד ,בותכה ןושלכ) "הדוהיל רשא

שומישלו תשוחנ ינגמב בהזה ינגמ תפלחה רואיתל בחרנ הכ םוקמ םיכלמ רפסב שדקוה עודמ .3
?דבלב ינשמ ןיינעה ירהו ,(!ךכל ושדקוה 'ספה 4 ךותמ 2) םהב

םייאבצה םיעוריאה ורפוס אל ןווכמב וליאכ ,"ירוטסיה-א"כ רוריבב הארנ םיכלמ רפסב רואיתה
.שדקמה-תיבב העיגפב ולוכ םשוה שגדהו ,םילודגה

אל :םירבדה רופיס תרטמב אוה ,ולא תויעבל ןורתפכ עיצהל ןתינ ותוא ,רתויב לבקתמה רבסהה
הכירצש האובנ :תניחבב) רסומ דמלל אלא - הלודג הכ ותובישחש ףא - הז ירוטסיה עוריא רפסל
אל ,ותניכש תא ה"בקה הרשה וב ,שדקמה-תיב ,רתויב שדוקמה םוקמה םג יכ ,(הבתכנ תורודל
!דחא רוד רשאמ רתוי "דמעמ קיזחה" אלו הרבע םויב הסחמכו ןגמכ שמיש

תא הנבש ךלמה לש ונב- םעבחר ךלמה לש (ונוטלשל תישימחה הנשב) וימי תישארב רבכ
תא םיעבוקה םה לארשי םע לש וישעמ .והולליחו שודקה תיבה ירעשב םייוג ואב - שדקמה
הלודגה םתלעמ אהתו ,םישדוקמ תומוקמ ונגי אל ,םה םיער הלא םישעמ םא .וילע 'ה תחגשה
.רתויב

קשיש ידי-לע שדקמב העיגפה רואיתל דומצבו ךומסב :םיכלמ רפסב םיבותכב יוצמ וז הייארל זמר
,םש) םעבחר לש ותכולמ לע רופיסב .(דכ-בכ םיקוספ ,די קרפ) הדוהיב ושענש םיאטחה םירפוסמ
םושל 'ה רחב רשא ריעה םילשוריב ךלמ הנש הרשע עבש" :רמאנ (אכ קוספ
."תינמעה המענ ומא םשו לארשי יטבש לכמ םש ומש תא

?םעבחר לש ותוכלמ םוקמ רואיתב ,הז רשקהב םילשורי לש התשודקו התריחב תרכזנ עודמ
םושמ .ומעו ךלמה ישעמ ןיבל ריעה תשודק ןיב דוגינה תא שיגדהל איה הנווכהש יאדוול בורק
.ךלה הכרדב :ומא לש האצומ רכזנ ףא ךכ

ףאו יתא םתבזע םתא 'ה רמא הכ ,(איבנה היעמש=) םהל רמאיו" :וז הסיפתל זמר םימיה ירבדב
.(ה קוספ ,בי קרפ) "קשיש דיב םכתא יתבזע ינא

תאובנב הריתי השגדהבו ,םיאיבנבו הרותב םירחא תומוקמב זמרבו שרופמב עבומ הז דוסי ןויער
םוקמה תוכזב יכו ,ולש ותיב תא ריקפי אל 'ה יכ ,תיעטומה םעה תבשחמ לע 'ז קרפב והימרי
רמאל רקשה ירבד לא םכל וחטבת לא" :ויהי רשא םעה ישעמ ויהיו ,הלוכ םילשורי לצנית שדוקמה
םוקמלו וב םיחטב םתא רשא וילע ימש ארקנ רשא תיבל יתישעו ...המה 'ה לכיה 'ה לכיה 'ה לכיה
."ולשל יתישע רשאכ םכיתבאלו םכל יתתנ רשא

רבודמה .דחוימב לודג טקפא ,םיכלמ רפסב רואיתב עבומ אוהש יפכ ,הז ןויערל שי ,תאז םע
תובהלתהלו שדקמה ןיינב רואיתל תודימצבו ,הבר ותועמשמ תיאבצ הניחבמ רשא עוריאב
המלש תליפתב ,המלש לא 'ה תולגתהב ראשה ןיב םיעבומ הלא) הז לעפמ ווילש תולעתהלו
דומיל תעב הז ןויערב ןוידל יכ ,ןבומ .('ח קרפ ףוס 'א םיכלמ - "בל יבוטו םיחמש" - םעה תבוגתבו
.'ז קרפ והימריבש ל"נה דחוימבו ארקמה ןמ תוליבקמ ףרצל שי קשיש עסמ

:(םיניגמה ןיינע) תישילשה הלאשל רשאבו .תונושארה תולאשה יתשל הבושתה היוצמ תאזב
םיניגמה תאבה תרטמ םא םיטבלתמ םישרפמה םג) תיעמשמ-דח הבושת ךכ לע תתל השק
םיכישממ יכ אוה רתויב רבתסמה ךא .(וילע הנגהל וא ךלמל דובכ םשל איה 'ה תיבל ךלמה תיבמ
לש ךרדב םעפהו ,(םישעמה רופיש םוקמב םיינוציח םירבד לע ןוחטיב) ל"נה דוסיה ןויער תא םה
ןכל .םתוא זזב קשישו ,הרצ תעב ןגהל םחוכב היה אל המלש השעש בהזה ינגמ .הינוריאו געל
תא חקיו חקל לכה תאו ךלמה תיב תורצוא תאו 'ה תיב תורצוא תא חקיו" :וטרופו ללכה ןמ ואצוה
."המלש השע רשא בהזה ינגמ לכ

םהילעו תשוחנ ינגמ ןיקתה ודיב רתונש טעומה ןוממה ןמ .לכשהה רסומ תא דמל אל םעבחר
דקש אוש ריע רמשי אל 'ה םא" .ךרוצה תעב 'ה תיב םאיבהל ץלאנ םרפסמ טועימ לשב .ךמס
.(א ,זכק םיליהת) "רמוש


ארקמב רואיתה ןמ הלועה יכוניחה רסמה

,המלש לש םיראופמה היינבה ילעפמ הריתי תוכיראב םישגדומ םימיה ירבדב ןהו םיכלמב ןה
- םיצעה שוכרה תזיב .(חכ-י ,ט ,'ב םימיה ירבד דחוימב האר) ותמכחו ומוסרפ ,גלפומה ורשוע
:ץרמנ רוציקב תראותמ - רתויב רצק ןמז ךות

בהזה ינגמ לכ תא חקיו חקל לכה תאו ךלמה תיב תורצוא תאו 'ה תיב תורצא תא חקיו"
.(וכ ,די ,'א םיכלמ) "המלש השע רשא

ראפהו םוצעה רשועה יכ שיגדהל אב אוה .ןווכמ רבדהו ,הלודגה הזיבל שדקוה דבלב דחא קוספ
:עגר ןיב ופעו ופלח ,םינש לש למעב ורמתשנו וכסחנש ,לודגה

.(א ,זכק םיליהת) "רמוש דקש אוש ריע רומשי אל 'ה םא"

בהזה ינגמ םוקמב םעבחר השעש תשוחנמ םיניגמה תשרפ רופיסב ההומתה תוכיראה םג ןאכמ
רואיתב ,הנהו .ולוכ שוביכה רופיסל רשאמ רתוי בחרנ םוקמ םהל שדקוה ,רומאכ .המלש לש
:ראופמה ךלמה אסיכ םע דחי ,שגדומו טלבומ םוקמ ולש בהזה ינגמל שדקוה המלש לש וילעפמ

:י קרפ א םיכלמ
:תחאה הנצה לע הלעי בהז תואמ שש טוחש בהז הנצ םיתאמ המלש ךלמה שעיו (זט)
ךלמה םנתיו תחאה ןגמה לע הלעי בהז םינמ תשלש טוחש בהז םינגמ תואמ שלשו (זי)
תולעמ שש (טי) :זפומ בהז והפציו לודג ןש אסכ ךלמה שעיו (חי) :ןונבלה רעי תיב
םידמע תוירא םינשו תבשה םוקמ לא הזמו הזמ תדיו וירחאמ הסכל לגע שארו הסכל
ןכ השענ אל הזמו הזמ תולעמה שש לע םש םידמע םיירא רשע םינשו (כ) :תודיה לצא
:תוכלממ לכל

תדמעהש רשפא .הז תמועל הז םיעוריאה ינש לש הדמעה ידי-לע תשגדומו הרורב הינוריאה
"חקל לכה תא" בותכה יכ שרפל ל"זח תא האיבהש איה תומוקמה ינשב ולא לומ ולא םיבותכה
םייולת םרקיעב .בהז ינגמ לש האצות םניא ןוחטיבו םולש ,תמא תנגה .המלש לש ואסיכל סחייתמ
.(םיתשלפה תיילעו הכולמה תשקב :אשונה םע הוושה) 'ה יכרדב הכילהבו המואה תוגהנתהב םה

:לופכ אוה רועישב (קשיש תבותכ) ינוציחה רוקמה בולישמ הלועה יכוניחה רסמה

יולת המואה לרוג רשאב ,ללכה לעו לארשימ טרפה לע תלטומה הברה תוירחאה תנבה .א
םדבל - 'ה תיב - תומדא ילע רתויב שדוקמה םוקמה ףאו לארשי-ץרא תשודק .םהישעמב
.וליעוי אל

לאכ אלו ("הבתכנ תורוהל הכירצש האובנ") ךנחל ותרטמש רפס לאכ ך"נתל תוסחייתה .ב
ןתינ תאז םע .השפחל שיש תועמשמ שי טרפ לכל יכ הנבהו ,לבוקמה ןבומב ירוטסיה רפס
:םיפסונ םירסמ ינש הלאב ךורכל יוצרו

השיאל אשנ המלש .הרותה חורל תודגונמה תותירב ,רכנ ימע םע תותירב לש לדה ןכרע תנבה .ג
רובעכ ,הנהו .הדוהי תכלממ לש ימורדה הפגא תא קזחל ידכ - יטילופ לוקיש ךותמ הערפ תב תא
רחואמ ארק רושא םע המוד תירב לע .םירצממ אקווד הכמה האב דחא רוד
:ותאובנב והיעשי רתוי

שודק 'ה לע ןעשנו והכמ לע ןעשהל בקעי תיב תטילפו לארשי ראש דוע ףיסוי אל אוהה םויב היהו
.(כ קוספ ,י קרפ והיעשי) תמאב לארשי

וחרובב הסחמ אצמ ולצאו ,קשיש-הערפ לש ותירב ןב היה אוה .םעברי יבגל םג רומא חקל ותוא
לש סרטניאה יכ ,הערפל הארנ היה רשאכ ,ול ודמע אל הלא ךא .(אי קרפ ,'א םיכלמ) המלש ינפמ
.םעברי תכלממב תוכהל אוה וצרא

.םיחא בירב הנומטה הנכסה .ד

הז ןיאש הארנ .וישוביכב קשיש לע הלקה תידדהה םדה תזקה .הזב הז ומחלנ םעבריו םעבחר
םעברי ןיבו םעבחר ןיב התייה המחלמו" :םיכלמ רפסב רמאנ קשיש עסמ רואית םויסבש הרקמ
."םימיה לכ


:תוידותמ תורעה


םידימלתה ינפב ואבוי קשיש לש םישוביכה תופמ ףאו המישרה חונעפ ,ךנרכב תבותכה םולצת .1
.תילכלכו תינידמ ,תיאבצ הניחבמ ותועמשמ לעו שוביכה לש בחרנה ףקיהה לע דומעל ולכויש ידכ
.עסמה ךלהמ רחא בוקעלו קשיש תבותכב םימסרופמ תומוקמ רפסמ תוהזל יוצר

זכרמב .אל ותו ,רקיעה תא תרשל אבה ילכ אוה .דבלב תוקד -10כ שידקהל שי ולוכ הז ןיינעל
.ירוטסיהה דצה תא אלו ,ליעל רכזנה יכוניחה רסמה תא דימעהל שי רועישה

ףתושמב ןקדבל שי .ןורתפכ תופסונ תועצה הנילעות ליעל ולעוהש תויעבב ןוידה בגאש רשפא .2
.ןובשחב האבה הדיחיה חרכהב הנניא ןאכ האבוהש העצהה .ןכ תושעל םידימלתה תא דדועלו

רוויל 'י ,לארשי-ץרא לש תיאבצ הירוטסיה ,רזמ 'ב 'פורפ ןד לארשי ץרא תא קשיש לש ועסמב .3
"קשיש" ךרעב תאבומ תפסונ הפנע תורפס .189-182 'מע ,ד"כשת ,ביבא-לת ,(ךרוע)
.611 'מע ,'ז ךרכ ,תיארקמה הידפולקיצנאב

תוינידמבו םינפה תוינידמב וכרד ,ותחפשמ אצומ ,קשיש לש ומשב ןוידב םש אבומ ןיינעמ רמוח
ןיא ,רומאכ ,ךא .הז עסמ תואצותו לארשיו הדוהי תוכלממ דגנ ועסמל םירעושמה םיקומינה ,ץוחה
ופוג עסמה דומעי ןפ ,(הירוטסיהב אלו ך"נתב רועיש אוהש) ןאכ עצומה רועישב הלאב ןויד ךורעל
.ןוידה זכרמב

םיכלמ תארוה ןכותל הרזח