םראו באחא תמחלמ :בכ ,כ םיקרפ ,א םיכלמ

ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ
ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהב


ןיבו באחא ןיב םיסחיה תשרפ דחוימבו ,רתויב הבר תוטרפב תראותמ התוללכב באחא תוכלמ
.(בכ קרפב הנורחאה ,כ קרפב תונושארה יתש) םהיניב תומחלמה שולש תודמוע הזכרמב .םרא

:הז אשונב וננוידב ונינפב תודמוע תויזכרמ תויעב שולש

?בר הכ טוריפל ,םתוללכב םרא םע םיסחיה תשרפו ,הלא תומחלמ וכז עודמ .א

םירתונה וסניו" :יולג סנל ףאו (טכ קוספ) רתויב לודג ןוחצינל באחא הכז היינשה המחלמב .ב
המוחה תליפנ לש הז סנ ."םירתונה שיא ףלא העבשו םירשע לע המוחה לפתו ריעה לא הקפא
ארקמב ראותמ אוה ירה ?תאזב באחא הכז המב .עשוהי ינפל וחירי תומוח תליפנ תא ריכזמ
:שדח אישל הרז הדובע עגנ עיגה ונמזבש ,עשר ךלמכ

:זט קרפ א םיכלמ
תואטחב ותכל לקנה יהיו (אל) :וינפל רשא לכמ 'ה יניעב ערה ירמע ןב באחא שעיו (ל)
לעבה תא דבעיו ךליו םינדיצ ךלמ לעבתא תב לבזיא תא השא חקיו טבנ ןב םעברי
באחא שעיו (גל) :ןורמשב הנב רשא לעבה תיב לעבל חבזמ םקיו (בל) :ול וחתשיו
רשא לארשי יכלמ לכמ לארשי יהלא 'ה תא סיעכהל תושעל באחא ףסויו הרשאה תא
:וינפל ויה

'ה רבד תרפה ןאכ התייה ,דחמ ?םרא ךלמ דדה-ןב ,לודגה וביוא תא ררחשל באחא האר המ .ג
וז אל .באחא לש עבשומ ביוא דדה-ןב היה ,ךדיאמ ;(חכ 'ספ ,כ קרפ ,י"שר םג האר) ואיבנ דיב
וידבע לע הוויצש רחאל ,באחא תא גרה תישילשה המחלמבו) םימעפ שולש וב םחלנ אוהש דבלב
ומע ינב יניעב וליפשהל הסינו באחאב ללעתה אוה אלא ,(תישיא וב עוגפל ץמאמ לכ תושעל
:וירבד ועיגה ותפצוח אישל .וירש יניעבו

:'כ קרפ א םיכלמ
ןעיו (ד) :םה יל םיבוטה ךינבו ךישנו אוה יל ךבהזו ךפסכ דדה-ןב רמא הכ ול רמאיו (ג)
ורמאיו םיכאלמה ובשיו (ה) :יל רשא לכו ינא ךל ךלמה ינדא ךרבדכ רמאיו לארשי ךלמ
יכ (ו) :ןתת יל ךינבו ךישנו ךבהזו ךפסכ רמאל ךילא יתחלש יכ רמאל דדה-ןב רמא הכ
דמחמ לכ היהו ךידבע יתב תאו ךתיב תא ושפחו ךילא ידבע תא חלשא רחמ תעכ םא
:וחקלו םדיב ומישי ךיניע

רבכש עבשומ הכ ביוא ררחשל תוטש לש השעמ הרואכל הז היה יתד לוקיש לכ אלב םג ,רמולכ
.ןורמוש ירעש דע ואבצ םע עיגה רשאו לארשי תכלממב תושק עגפ

,הנושאר הגרדממ תיכוניח הלאש ונינפב ביצמ אוהו ,הזב הז רושק הלא תויעב שולש לש ןנורתפ
,וז ךרע-תבר היעבב עגינש ינפל ךא .דדה-ןב ןיבו באחא ןיבש תומחלמב טרופמ ןויד הקידצמה
.תורכזנה תויעבה שולשב ןודנ

תוספאב םנולשיכ תובקעב וריכיש :ומעו דדה-ןב יפלכ םג םיוסמ יכוניח רסמ ראותמ ארקמב
ךא .ך"נתב םירחא תומוקמב ןכו םירצמ ךלמ הערפ לצא םג ןכ וניצמ .(חכ 'ספ ,כ קרפ) םהילילא
םתנומא תוספא תא ורוד ינבו באחא תא דמל ןעמל ואב תונוחצינ םתוא יכ ולוכ רואיתה ןמ רורב
םימי םתואב ןוחצינה ימרוגמ דחא יכ וריבסה ל"זח .ותונוילעבו 'ה תרזעב םתרכה תאו םילילאב
ךכל ףסונב יכ רורב ךא .םינישלמ םהב ויה אלש ,לארשי ינב ןיב התרשש תימינפה הווחאה היה
ויתומחלמו ויתורוק רופיסב הריתי תוכירא וניצמ אל ירהש ,רתוי קימעמ יכוניח רסמ שפחל ונילע
וישעמו ויתומחלמ רואיתב היוצמה וז ןיעמ ,הכלממה גוליפ רחאל ,םיכלמ רפסב רחא ךלמ לכ לש
.באחא לש

תא תוארל ונילע ,באחאל ושענש םיסנל תויועמשמה תאו םימרוגה תא ןיבהל ידכ יכ ,הארנ
תיללכה תרוצבה :ןכ ינפל יולג סנל וכז לארשיו באחא יכ רוכזל שי .הבחר הביטקפסרפב םירבדה
הנבש חבזמה לע םימשה ןמ שאה תדיריב םאישש ,למרכה רהב םיעוריאה דחוימבו ,תכשוממהו
םילילאה תוספא תא יולג סנ ותוא ידי-לע חיכוהל :איה הרורב םש הרטמה .(חי קרפ) והילא
היוצמ תילכת התוא יכ ,הארנ .("םיפעסה יתש לע םיחספ םתא יתמ דע") 'ה לש וחוכ תמועל
יתתנו" :'ה םשב שארמ באחאל רמוא איבנה יכ הרקמ הז ןיא .םרא םע תומחלמב ועריאש םיסנב
.(הכ 'ספ ,כ קרפ) "'ה ינא יכ םכתעדיו ךדיב הזה לודגה ןומהה לכ תא

ןחלופ .רתויב רומח יפוא השבל באחא ימיב הרזה הדובעה .המואה ייחב תילרוג העש וז התייה
יהולאב תטלחומ הריפכ וב היה - לארשי תכלממ לא לבזיא ידי-לע רדחוהש - ינודיצה לעבה
הידפולקיצנאב ,לשמל ,ךכ לע האר) .ןודיצ יהולאל עבטב םילגתמה תוחוכה סוחייו ,לארשי
חינהל שיו ,ולוכ םעה םנמא .קיפסה אל למרכה רהב לודגה עוריאה .("לעב" ךרעב תיארקמה
וז התייה ךא ,םיבותכב שרופמכ ,םמורמ דמעמ ותואמ תוקומע ומשרתה ,ומצע באחא םג יכ
והילא לש ותחירב .העפשה התוא לטבל הגאד ,הרשאה יאיבנ ידי-לע ,לבזיא .העשל תולעתה
תיאובנה ותוחילש תא קיספהלו תומל ונוצרו ותבזכא םג .ךכל הרורב תודע איה ,היתופידר לשב
.ונימב דחוימה עוריאה רחאל הלודג הבזכא התואב ןרוקמ

םילילאה תוספאל תפסונ תודע ,ולוכ םעלו םינקזל ןבומכו וילייחל ,ואבצ ירשל ,באחאל תנתינ התע
.ךכ םשל ואב (תוברקה ינפל דוע) 'כ קרפב תוראותמה תונושה תויאובנה תויוחילשה .'ה תונוילעלו
תרוצבה) השינע ידי-לע ,הנושארה ךרדהש רחאל ,יבויח ץירמת ידי-לע ךוניח לש ךרד יהוז
.שממ לש תוריפ האשנ אל (תכשוממה

,באחא לש ותוגהנתהל סחיב הלודגה הלאשה ונינפל .םילודגה תונוחצינל רעושמ רבסה ךכב שי
השעמל הבושתה תא .רבתסמ יאבצ לוקיש לכל דוגינב דדה-ןב תא היחהו איבנה ירבד תא ךפהש
רסאנמלש ירוזאה ךלמה רפסמ תירושא הדועתב .ינוציח רוקמב ונא םיאצומ באחא לש הז
ודמע םשארב רשאכ ,ןוכיתה חרזמה ימע לש תירב דגנכ להינ אוהש הלודג המחלמ לע ישילשה
853 תנשב תרפ רהנל הכומסה קרק ריעב להנתהש ברקה תא ראתמ רוקמה .דדה-ןבו באחא
:ירבע םוגרתב ונינפל ןאכ תאבומ הדועתה .הריפסה ינפל

םהיסמ - בהז ףסכ .ילגרב וזחאו (יב) םחליהל וארי בלח ישנא .בלחל יתברקו תרפה ןמ יתאצי
גלחרא לש וירע יתשל יתברקו יתאצי בלחמ .בלח לש דדא לאה ינפל תונברוק יתברקה .יתלביק
ולכיה יצפח(ו) ושוכר ,וללש תא יל יתאצוה .ותוכלמ ירע - נגראו גרב ,נדא תא יתדכל .יתמחה
,יתסרה ותוכלמ ריע רקרק תא .יתברק רקרקלו יתאצי נגראמ .שאב ויתולכיה תא יתצה(ו)
.יתפרש שאב יתברחה

יסוס 700 ,בכר 700 ,קשמד ץראמ רזעדדה לש ילגר 20,000 ,םישרפ יסוס 1200 ,בכר1200
500 ,ילארשיה באחא לש ילגר 10,000 ,בכר 2000 ,יתמחה נלחרא לש ילגר 10,000 ,םישרפ
לש ילגר 200 ,קרע ינב לש ילגר 10,000 ,בכר 10 ,םירצמ ינב לש ילגר 1,000,ינב לש ילגר
אבדנג לש םילמג1,000 ,ינאיסה לעב-ינודא לש ילגר10,000 ,ינב לש ילגר 200 ,לעב-ןתמ
(הנמאה רהמ וא) ינומעה בוחר-ןב אשעב לש ילגר 1,000 ,יברעה

יל ןתנש רידאה חוכב .עירכמ ברקל ידגנ וכרענ םה(ו) הרזעל ול איבה אוה הלא םיכלמ רשע-םינש
דעו רקרק ןמל .םמע יתמחל ,ינפל ךלוהה ,לגרנ לאה יל קינעהש םיזעה קשנה ילכב ,רושא לאה
םהילע יתרטמה דדאכ ,םהימחול אבצמ 14,000 יתיכה ברחב .תחצינ הלפמ םהל יתלחנה אזלג
.םיצופנה םהיתוליחב רושימה ינפ תא יתאלימ(ו) םהיתויווג תא יתרזיפ .הפוס

(120 דומע ,םדק ימיב לארשי םע תודלות :ךותב ,רומדת 'ח)


םילגרה אבצ תא - דדה-ןבו ,רתויב לודגה תובכרמה אבצ תא קפיס באחא יכ רורב הז רוקממ
תודבאה רפסמ תודוא אלמה םקוידב םירבד ראתמ ונניא רסאנמלש יכ חינהל שי .רתויב לודגה
םייתסנש ברק ,השעמל ,הז היה .המחלמה תואצות תא אלו ,ודגנ הבצינש םימעה תירב לש
.וצראל רזח רסאנמלשו ,וקיתב

תרכיו .ךחלשא תירבב ינאו" .ןיטולחל הנוש רוא תשבול ,הז עוריא רואל ,באחא לש ותוגהנתה
דדה -ןבו באחא ותרכש תיאבצה תירבל םיזמור הלא םיבותכ .(דל 'ספ ,כ קרפ) "והחלשיו תירב ול
ודבל דומעי ,וצרא לע טלתשיו דדה-ןב תא גורהי אוה םאש ששח באחא יכ רבתסמ .רושא דגנכ
ןוחצינש ןאכמ .המה םישולק הז קזח ביוא לומ דומעל וייוכיסש חינה אוה .רושא :לודגה ביואה לומ
לולע אוה ויתובקעבש העשל ןוחצינ ,"דוריפ ןוחצינ" ןיעמ ויהי םרא שוביכו דדה-ןב לע טלחומ
ומע תבוט תא ץפחהו תואר קיחרמה יאנידמכ ,הרואכל ןכ םא ,גהנ אוה .תיללכ הלפמ לוחנל
.ןלהל ןיוציש יפכ ,באחא לש תורחא תולועפב םג תויוצמ ולא תויבויח תונוכת .וצרא תבוטו

תררועמ איה ךא .ליעל הגצוהש היינשה הלאשה ןמ התלעש היעבל רבסה םושמ שי ולא תודבועב
?לודג הכ ףצק באחא לע ה"בקה ףצק ,ןכ םא ,עודמ :השדח הלודג היעב

,כ קרפ) "ומע תחת ךמעו ושפנ תחת ךשפנ התיהו ,דימ ימרח שיא תא תחלש ןעי 'ה רמא הכ"
לע ונעמל רתיו ףא אוה .רתויב יטוירטפ הרואכל היה באחא לש והשעמל עינמה ירה .(במ 'ספ
ונייה אל .המלש הכמ םרא תאו דדה-ןב תא הכה ול וקלחב לפונ היהש רתויב לודג ישיא דובכ
תרכה אלב - הל הלעמב ןושאר ךרע תיכוניח הניחבמ רשא - וז הבושח היעבב לפטל םילוכי
רסמה והז יכ חינהל שי .ליעל וראותש יפכ םיניינעה תוחתפתהל ואיבהש םיירוטסיהה םיאנתה
תינורקע תודגנתה ונינפל .ידוסי ןוידל אוה יואר ןכ לע רשא .הלוכ הדיחיה לש ירקיעה יכוניחה
תודע היוצמ רכנ ימע םע ותרכנש תויאבצה תותירבה לכב .רכנ ימע םע תיאבצ תירב תתירכל
תלבק ןיבו וז ןיעמ תירב ןיבש רשקל רתויב הבוטה תודעה .רתויב תילילש תינחור העפשה לע
רושא ךלמ רסאלפ תלגת םע הדוהי ךלמ זחא תרכש תירבב היוצמ תירכונה תילילאה תוברתה
ןהכה הירואמ זחא שקבמ ,תירבה תתירכ רחאל דימ ,קשמדב ותויהב דוע .(זט קרפ ,ב םיכלמ)
ידכב אל .שדקמה רצחב םג הב יוצמה הזל המוד חבזמ ול תונבלו קשמד לא םילשורימ אובל
'ה תווצמל ןמאנ היהש ,ךלמה והיקזח ףא .קרפ ותואב הז עוריאל הברה םיקוספ םישדקומ
רתויב הפירח החכותל הכז המוד אטחב אטחש רחאל - רתויב יבויח רואב ארקמב ראותמו
.(כ קרפ ,ב םיכלמ) וירחא וערז תא תולגהל םידיתע (לבב) ותירב ילעב יכ האובנלו

דחאש העשב .חוכו ליח בורב אוה ןוחצינה יכ הפקשהה השעמל הנומט ולא ןיעמ תותירבב
םה 'ה יכרדב הכילהו הרותה תווצמ םויק יכ אוה ולוכ ארקמבש םיבושחה םייכוניחה םירסמה
לכ לע שארמ ול רשיבש ,איבנב ץעוויהל היה ךירצ יאדו באחא .ןוחצינל תיתימאה הבורעה
זחאב ןידה אוה .רעשב בצינ ירושאה ביואהש העשב םראב תושעל המו דדה-ןב םע םיעוריאה
ענמיהל ידכ וז הדבוע שיגדהל שי .םנמזב לעפש והיעשי איבנב ץעוויהל ויה םיכירצש ,והיקזחבו
םיעוריאל הלא םירסמ יטמוטוא ןפואב וריבעי ,הריתי תונטשפ ךותמ ,ונידימלתש הנכסה ןמ
.אלמה ןפקיהב תויעבה תא קודבל ילבמ ,ונימיבש םיילאוטקא

ברקה םויס םע :תישילשה המחלמה ןמ הלוע באחא לש "הנובנה תוינידמה" ןולשיכל הרורב תודע
דמל אל ףא אוה .ברקב לפונ באחאו ,המוקמל דדה-ןב םע הנשיה תוביריה תרזוח רושא דגנכ
תונושה תומחלמה ןיב האלמ הנווכב דירפמה - אכ קרפ .ול ועריאש םיסנה ןמ םירחא םירבד
ישעממ דחא תא ראתמ - (בכ קרפב תרכזנה - הנורחאהו כ קרפב תורכזנה - תונושארה יתש)
ןעמל לבזיא ידי-לע ומרכ תמרחהו תובנ תגירה :באחא לש ותוכלמ תחת םישענש םירומחה לוועה
תא עצבל לבזיאל ןתונו יביספ אוה ךא ,ארונ השעמ ותוא עצבמ ומצע באחא ןיא םנמא .באחא
לש ומד תא םיבלכה וקקל םש ,תובנ םד תא םיבלכה וקקילש םוקמב" :איבנה ירבדכ .הממז
דדה-ןב םע תירב ותרכב ,'ה םשב םיאיבנה ירבדמ םלעתה באחאש םשכ ,ןכ לע רתי ."באחא
המחלמל תאצל אל ול ץעיימה ,אלמי ןב והיכימ ירבדמ םלעתמ אוה ןכ ,םייחב ותוא וריאשהבו
.תישילשה

,םיזוחה דוסי תונויער ינש הרתי השגדהב םיעיבמ ,וז הבחר הביטקפסרפב ,םלוכ הלא םיעוריא
רכנ ימע םע תיאבצ תירב תתירכל הפיקתה תודגנתהה :ולוכ ארקמב םימעפ רפסמ ,רומאכ
םינושה םיטילשה הרואכל רשא ,םיינידמ םילוקיש לע םג ,'ה םשב תיאובנה תוחילשה תונוילעו
וארי אל - אהי רשאכ ןובנו םכח אהיו - םדו רשב יניע .ךליל שי הב היוצרה ךרדה םהש םירבוס
.ויאיבנ יפב 'ה ירבדכ ,קוחרמל

םיכלמ תארוה ןכותל הרזח