המלש יאטח :אי קרפ ,א םיכלמ

ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ
ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהב


:וימי ףוסב המלש לש ותדירי תראותמ אי קרפ 'א םיכלמב

:אי קרפ א םיכלמ
םלש ובבל היה אלו םירחא םיהלא ירחא ובבל תא וטה וישנ המלש תנקז תעל יהיו (ד(
םכלמ ירחאו םינדצ יהלא תרתשע ירחא המלש ךליו (ה) :ויבא דיוד בבלכ ויהלא 'ה םע
הנבי זא (ז) :ויבא דודכ 'ה ירחא אלמ אלו 'ה יניעב ערה המלש שעיו (ו) :םינמע ץקש
ןכו (ח) :ןומע ינב ץקש ךלמלו םלשורי ינפ לע רשא רהב באומ ץקש שומכל המב המלש
:ןהיהלאל תוחבזמו תוריטקמ תוירכנה וישנ לכל השע

דבע אלו שומכל המבה תא הנב אל ומצע המלשש ,ל"זח ושריפש יפכ ,אוה םירבד לש םטשפ
ןכ יפ לע ףא .(ב"ע ,טנ ,תבש) ןכ תושעל ריתהו ונבש וישנ דיב החימ אל אוה ךא ,ןאבו ץעב
גוליפ לע ה"בקה רזג הז השעמ לשב יכ הדבועב ךכל החכוה .רתויב רומח השעמ הז היה ירה
שיאכ ארקמב ראותמ המלש ירהש .רתויב תושקה ןמ איה היעבה .(גי-אי קספ ,םש) הכלממה
"ךומכ םוקי אל ךירחאו ךינפל היה אל ךומכ רשא ןובנו םכח בל ךל יתתנ הנה" :םדאה לכמ םכחה
התומת ןב ףא רשא ,רתויב הנוילעה המכחה תגרדל עיגהש םדא לוכי דציכ .(בי 'ספ ,ג קרפ ,םש)
םילילאל תוחבזמ תיינב רשפאלו הכומנ הכ הגרדל תדרל ,הילא עיגהל הכזי אלו הכז אל רחא
.הז ירכונ ןחלופמ ועפשוי לארשי ינבמ םיבר םגש העידי ךות ,שדקמה לומ הנופה םיתיזה רהב
הכז ףא המלש .'ה ךרדב הכילה לע וריהזהו םולחב םיימעפ וילא הלגנ ה"בקה ירה ,דבלב וז אל
לכאותו םימשהמ הדרי שאהו ללפתהל המלש תולככו" :יולג סנל שדקמה תיב תיינב םויס רחאל
"תיבה לע 'ה דובכו שאה תדרב םיאר לארשי ינב לכו ...תיבה תא אלמ 'ה דובכו םיחבזהו הלעה
רעבלו ענכתשהל ידכ ומצעל שקבל התומת ןב לוכי דוע המ .(ג-א 'ספ ,ז קרפ ,ב םימיה ירבד)
?וברקמ הרז הדובע לש םיירכונ תונחלופ

?םישנ לש בר הכ רפסמל היה קוקז המ םשל .האילפ ררועמ המלש ול חקל רשא םישנה יוביר םג
.םישנה יוביר ןיבו הברה ותמכח ןיב רשק ואר ל"זח .(םישגליפ -300ו םישנ 700)
"ריסא אלו הברא ינא" :המלש רמא (זי ,זי םירבד) םישנ יובירל םעטה הרותב שרפתנש רחאמ
.(ב"ע ,אכ ןירדהנס)

הבוטל הנווכ וז התייה םרקיעב .הזב הז המלש לש ויאטח םירושק םירבד לש םטשפ יפל ,ןכא
רשא םימי םתואב חרזמב םירחא םיכלמכ גהנ המלש .םיפוצמה תוריפל האיבה אלו הלשכנש
ןיאושינ ידי-לע .תיטילופ המגמ ךותמ םיטבש ישארו תוליצא תוחפשמ םע ןיאושינ תירבב ואב
גישהל הווקמו ,םיקוחרה םיטבשה תאו העפשהה תובר תוחפשמה תא טילשה וילא ברקמ הלא
רשא ,הבחר הכלממ המלשל ריאשה ךלמה דוד .ונוטלש תא ססבלו ול םתונמאנ תא וז ךרדב
תוירכונ םישנ תחיקל ידי-לע יכ ,הארנה לככ ,הוויק המלש .םיירכונ םימע םג ונוטלש תחת הב ויה
םכותב רשא תודבנה תוחפשמה לשו םינכשה םימעה לש םתונמאנ תא חיטבי :םירבד ינשב הכזי
םיאושינ רדגב השעמל ויה הלא ןיאושינ .לארשי תנומאל םברקל חילצי יכ ןכו ,ותוכלמ אסיכל
,ונוטלש תחת רשא םימעה לא טילשה ךלמה לש ותברק תא קר אל םילמסמ רשא ,םייטילופ
רכנה ינבו םינכשה םימעה תא ברקל ול התייהש תיללכה המגמה תא םג אלא
.תידוהיה הרבחה לאו תידוהיה תוברתה לא

םיטלשנה םימעב הדר דודש דועב .ךלמה דוד לש ותוינידממ תועמשמ ברו טלוב יוניש הז היה
בי ,י םיקרפ 'ב לאומש) ונוטלשל םינכוסמה תודוסיב גרה ישעמ ךות ,היוטנ עורזבו הקזח דיב
ךליו" :אוה יכ רפוסמ דוד לע םא .ןיטולחל השדח ךרד המלש הסינ ,(ס םיליהת ;ופוסב רקיעב
תורזגמבו לזרבה יצרחבו הרגמב םשיו איצוה הב רשא םע התאו ...הדכליו הב םחליו התבר
םיכלמ :הוושהו .ופוסב בי 'ב לאומש) "ןימע ינב ירע לכל השעי ןכו ןבלמב םתא ריבעהו לזרבה
ודרמש םימעה תא עינכהל ךרוצה לשבו ברקה תרעס לשב ןכ השעש רשפא ,(זט-וט ,אי 'א
ומירי ןפ ששחמ ,השק דיב םהב הדר םעינכההש רחאל םג יכ רורב ךא .ונוטלשל ולכנתה וא וב
,א םיכלמב םיראותמה םישעמב הרקיעש ,ןיטולחל השדח ךרדב רחב המלש .וב ודרמיו שאר
לכ תאמ המלש תמכח תא עמשל םימעה לכמ ואביו" :ותביבס םע המכח ירבדב ואובב ,ה קרפ
רכנה ימע לא תיתוברתה הברקל םילמס םה ולא .(די 'ספ) "ותמכח תא ועמש רשא ץראה יכלמ
םג .הניכשה יפנכ לא םברקל הכזי אוה יכ המלש לש וברקב המעיפ רשא הלודגה הווקתלו
- הקוחר ץראמ אובי רשא ירכונה תליפת תלבק רבדב - שדקמה תיב תיינב רחאל ותליפת
.הז לודג השעמ תושעל הכזי יכ ותווקת לעו ותמגמ לע תדמלמ

היוצר ותנווכש השעמ רדגב ויה תיתוברתה הברקה ןהו רכנ תונב םע ןיאושינה ןה ,רבד לש וללכ
?וז הפי תינכות הפי התלע אל עודמו ,ןולשיכ ותואל איבה המ .ץורח היה ונולשיכ ךא ,רתויב
םע לע םה ועיפשה ,דחא לאב הנומאה לא םברקלו רכנה ימע לע עיפשהל םוקמב יכ ררבתה
ותינכת החילצה םינוש םיניינעב ןכא יכ תנתונ תעדה .תירטס-דח ךרד וז התייה אל יאדו .לארשי
התייה לארשי םע עפשוהש העפשהה ךא .ךכל םיזמור םה ףא אבש תכלמ לש הירבד .המלש לש
השקה הכמה רבסהב ,די קרפ ,א םיכלמב םייוצמה םישקה םירואיתב ךכל תודע .תערכמו הארונ
יניעב ערה הדוהי שעיו" :המלש תומ רחאל רצק ןמז הדוהי תכלממ תא םירצמ ךלמ קשיש הכהש
תובצמו תומב םהל המה םג ונביו .ואטח רשא םאטחב םתבא ושע רשא לכמ ותא ואנקיו 'ה
'ספ) "לארשי ינב ינפמ 'ה שירוה רשא םיוגה תבעותה לככ ושע ץראב היה שדק םגו ...םירשאו
קשיש וילע תולע ינפל) המלש ןב םעבחר תכלממ תישארל ,רומאכ ,סחייתמ רואיתה .(דכ-בכ
לארשי םע לש ינחור-יתוברתה בצמה תא םג םה םינייפאמש ןאכמו ,(ותוכלמל תישימחה הנשב
ימע םע בורקה יתרבח-יתוברתה עגמה לש וקזנ היה לודג המכ דע םידמלמ םה .המלש ימי ףוסב
.הביבסה

תעב .המוד העפות לע תויודע תובר לארשי םע לש הירוטסיהה ךרוא לכל .דיחי הרקמ הז ןיא
תודוסי הרהמב וכותל גפוס אוה ,עיפשמ לארשי םע םא םג ,תירכונה הביבסה םע בורק עגמ
תפוקתב היה ןכ .וייח חרואב דחוימבו ותנומא ירקיעב םג אלא םיינוציח םיסומינב קר אל םיירכונ
תוחתפתה) הרשע-שולשה האמב תירצונה דרפסב היה ןכ ,ארזע לש וימיב היה ןכ ,םיטפושה
.הלכשהה תפוקתב תינרדומה הפוריאב היה ןכו ,(ם"במרה יבתכ לע השקה סומלופל האיבהש
םייחה חרוא םע דדומתהל רתויב השק ,החלצהב תירכונה הנומאה םע דדומתהל ןתינ םא
ריקפהל קלבל ותצעב וז ךרדב םעלב רחב ידכב אל .תירכונה תינריתמה תוברתה לש התפמה
.באומ תנומא לא לארשי םע תא ברקל וז ךרדבו תונזל באומ תונב תא

רורגת הביבסה ימע לא ולש ותברק יכ רעשל וילע היה .המלש לש הלודגה ותועט התייה וז
יכ חינהל שי .תירכונה הרבחה לא םירחא םישנא ףאו םעה יגיהנממ םיבר לש הברק הירחא
םתואב םעה יגיהנממ המכ םג ןכ ושע יכ תנתונ תעדה .תוירכונ םישנ ול אשנ ודבל אוה קר אל
התונוילעב םישנ ןתוא לש ןתנומא ךותמ רבדה היה אל ירה ,רכנה תונב תא ורייג םא ףא .םימי
תא תוחדל וילע השקי ,וז החנה לבקל תואיי אלש ימ ףא ,םינפ לכ לע .תילארשיה תוברתה לש
תא וריאשה ,בורקה יתוברתה עגמה לשב םילשוריב םיבר םירקבמ םתוא יכ תרחאה החנהה
וב רשא - הנובתהו המכחה דוסי לע וניינב תא הנב המלש .תידוהיה הרבחה ברקב םהיתותוא
םג רשא ,שגרה דוסימ ומלעתהב - הילא עיגהל לוכי התומת ןבש רתויב ההובגה הלעמל עיגה
ימע לש תוברתה לע תילאנויצר הרוצב עיפשהל אוה הוויק םא .ויתוירב בלב ה"בקה עטנ ותוא
איה הרתיה ותמכח .לארשי ינב לש םוי-םויה ייח לע עיפשהל םוצעה םחוכמ םלעתה ,הביבסה
תושגרהמ - רחאה דוסיה ןמ םלעתהלו הנובתהו המכחה תודוסי לע וניינב תא תונבל והתאיבהש
.תויצומאהמו

הרשיבש הדיריל ןיפיקעבו ,הכלממה גוליפ לש הארונה האצותל איבה לשכנש הז לודג ןויסינ
םינושאר םיאיבנב םימעפ רפסמ תשגדומה ,תפסונ המגוד ונינפל .הדוהי תכלממ לש הנברוח תא
שרופמ רבכ ,השעמל .רתויב הבורמ התנכס תיתרבחו תיתוברת הברק יכ ,םינורחא םיאיבנבו
םירבדה יכ ,הרקמ הז ןיאש רשפא ."דדב ןכוש"ש ימכ לארשי םע לש ונויפאב הרותב רבדה
...דדב חטב לארשי ןכשיו" :םה ונבר השמ לש ויפב ה"בקה יפמ הרותב םירסמנה םינורחאה
.(טכ-חכ ,גל םירבד) "...'הב עשונ םע ךומכ ימ לארשי ךירשא

ואיבה אל ןוחטיבו הוולש .ינוחטיב-יאבצה טקפסאה ןמ םג המלש לש ותינכת החילצה אל תמאב
המלש אשנ ותב תא רשא - םירצמ ךלמ הערפ וליפא .לארשי םעל רכנ תונב םע ולש הלא ןיאושינ
הפלחתנ םנמא .המלש לש ויביואל הסחמ ןתנ - ליעל וראותש םייטילופה םיקומינה לשב השיאל
א"י םיכלמב רפוסמה ןמ ךא ,המוקמ תא הספת תרחא תלשושו תיתוכלמה תלשושה םירצמב
הכמה רבד לש ופוסבו ,הנושארה תלשושה לש הימיב דוע ןתינ המלש יביואל הסחמה יכ הלוע
.(ןלהל האר ,קשיש עסמ) םירצמה ידי-לע תתחנומ לארשיו הדוהי לע הארונה

ןהב ,תונושאר םינש םירשע :םיקלח ינשל המלש לש ונוטלש תפוקת תא קלחל גוהנ רקחמב
לארשיו הדוהי" :ללככ םיבשותל רשועו ילכלכ סוסיב ךות ןוחטיבבו םולשב ותכלממ הנייפאתה
.(כ 'ספ ,ד קרפ) "םיחמשו םיתשו םילכא ברל םיה לע רשא לוחכ םיבר

הדירי ידי-לע תונייפואמ - תונורחאה םינשה םירשע - המלש לש ותוכלמ תפוקתב ינשה קלחה
ותוינידמ יכ שח המלש יכ חינהל שי .אי קרפ 'א םיכלמב תורכזנ םימי םתואב תודירמה .ןוחטיבב
דיב הטילש - ויבא דוד טקנ הבש ךרדה לא רוזחלו הלטבל םוקמב ךא ,התרטמ תא הגישה אל
וחינהב ,םמע תיתרבחהו תיתוברתה הברקה יסחי תא תרוי דוע קימעה - םישובכה םימעב הקזח
,קשיש עסמ .הבזכנ ותלחות ךא .םהילע ונוטלש תא לבקל תאש רתיב ותואיי םה יכ
.הזה ץרחנה ןולשיכה לש ואישל איבה ,ןלהל דרפנ קרפב ןאכ ןודנ רשא

רבדהש יפכ ,היוצר התייה אל המלש לש וכרד .הלודג הנכס ינפב ונא םידמוע תיכוניח הניחבמ
סוסיבל האיבהש איה - ויבא דוד גהנ הב - תרחאה ךרדה .םלוכ םיבותכה ןמ רוריבב הלוע
.הלוכ הכלממה לש הנוחטיבלו הסוסיבל תאז תובקעבו ,הרותה חור יפ-לע הכלממה

גרה ידי-לע הנייפואש ,דוד לש הפיקתה תוינידמה יכ העטומה םשורה תא לבקל םילולע ונידימלת
םה םילולע לקנב עבטה ךרדמ .המלש לש ךרדל הביטנרטלאה איה ,וב תודירמה תובקעב ינומה
קודבל שי ינורקע ןפואב יכ שיגדהל ונילע הבוח .הלא ונימי לע םג הליחהל היצזילאוטקאה ךרדב
םידידיו םיביוא תוהזל איה רתי תונטשפו ,הפוגל הפוקתו הפוקת לכ בטיה
הכלהה תא שרפל תוכזה הנתינ םהל ,םיקהבומה הכלהה ימכח .םיבותכב םינוש םיזמר ךמס לע
יסחי םוצמצ איה המלש לש וכרדל תרחאה הביטנרטלאה ,םינפ לכ לע .היתולובג תא עובקלו
יכ דודל ה"בקה רמא ,רוכזכ .םימד תוכיפש אל ךא ,תילילא תירכונ תוברת םע הרבחו תוברת
רורב ךא ,םישוריפה וב ובר הז בותכ ,םנמא .ךפש םיבר םימד יכ ,שדקמה תיב תא הנבי אל אוה
לשב שאר הב לקהל ןיאו ,רומח רוסיאב איה הרוסא - םירכונ לש םג - םייקנ ימד תכיפש יכ
.ארקמ לש וטושפ תא תומלוה ןניאש תויגולנא

,רומאכו - ולוכ ך"נתה ןמ הלועה תיללכה תכסמל המלש יאטח לש וז השרפ תפרטצמ ,תאז םע
תיתוברת וא תיאבצ תירב תתירכב הלודגה הנכסה לע - לארשי תודלותב תונורחא תופוקתמ םג
.תודהיה חורל הרז םתוברתש םימע םע

םיכלמ תארוה ןכותל הרזח