שאוי ןב םעברי לש וישוביכ :די קרפ ,ב םיכלמ

ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ
ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהב:שאוי ןב םעברי לש וישוביכ לע רפוסמ ,ב םיכלמב

:הכ,די,ב םיכלמ
רשא לארשי יהלא 'ה רבדכ הברעה םי דע תמח אובלמ לארשי לובג תא בישה אוה"
."רפחה תגמ רשא איבנה יתמא ןב הנוי ודבע דיב רבד

תולובג תא וריזחהש ,םיבחרנ הכ םישוביכל שדקוה (!קוספה תיצחמ ,השעמל) דבלב דחא קוספ
לש םיריהזמה ויתונוחצינ .םהילע ולע ףאו ,המלשו דוד תכלממ לש רהוזה ימיב םבצמל לארשי
תאו קשמד תא בישה רשאו םחלנ רשא ותרובגו" :הז קרפב ףסונ םוקמב םיזמרנ שאוי ןב םעברי
ירחא יסחי ןפואב רצק ןמז ושחרתה הלא םיראופמ תונוחצינ .(חכ 'ספ) "לארשיו הדוהיל תמח
שאונה הבצמ לע .דדה ונבו לאזח ימיב םימראה ידימ לארשי תכלממ הגפסש תוארונה תולפמה
:ז 'ספ ,גי קרפב רפוסמ "רויצה ךרד"ב .םיכלמ רפסב םינוש תומוקמב רפוסמ לארשי תכלממ לש
יכ ילגר םיפלא תרשעו בכר הרשעו םישרפ םישמח םא יכ םע זחאוהיל (לאזח=) ריאשה אל יכ"
."שדל רפעכ םמשיו םרא ךלמ םדבא

קשמדל אב רשא עשילא איבנה ידי-לע שארמ לאזח רשבתנ הלא תוארונ תוכמ לע ,דבלב וז אל
תומוקמב םג יללכ ןפואב וראות ןה .(בי ,ח ,םש) םרא לע ךלמל ותוא חושמל תדחוימ תוחילשב
חרזמ ןדריה ןמ לארשי לובג לכב לאזח םקיו לארשיב תוצקל 'ה לחה םהה םימיב" :םיפסונ
"ןשבהו דעלגהו ןנרא לחנ לע רשא רערעמ ישנמהו ינבוארהו ידגה דעלגה ץרא לכ תא שמשה
:סומע רפסב זמר רמתשנ הלא ויתומחלמב לאזח לש השקה תוירזכאה לע .(גל-בל ,י ,םש)
תולפמה ויה תוארונ המכ דע ונדמלל הלא לכב יד .(ג ,א) "דעלגה תא לזרבה תוצרחב םשוד לע"
לש רעושמה ןמזה .(חי ,בי ,ב םיכלמ) לאזח עיגה םילשורי ירעש דע ףא .לארשי תכלממ הגפסש
.ס"הפל 810-815 םינשה ןיב אוה וישוביכ

שרופמ רבדהש יפכ ,לעבה ןחלופב םתוקבד לע דחוימבו ,לארשי יאטח לע שנועכ ואב תוכמה
.םיבותכ םתואב םינוש תומוקמב

ךלמה ימיב רבכ .רצק ןמז ךות וללוחתה ,תטלחומה םתסבהו םימראה תאכה ,יטמרדה יונישה
ףוסב העושיה תישאר האב ,ד 'ספ ,גי קרפב זמרנה יפלו ,המ רופיש לח ,םעברי לש ויבא ,שאוי
:זחאוהי לש וימי

."םרא ךלמ םתא ץחל יכ לארשי ץחל תא האר יכ 'ה וילא עמשיו 'ה ינפ תא זחאוהי לחיו"

.ס"הפל 770 תנש ביבס אוה שאוי ןב םעברי ימיב תונוחצינה לש םאיש

:הז אשונב ןוידב תומייק תוירקיע תויעב יתש

הדמעש רחאל רצק ןמז םעברי לש םילודגה וישוביכל יטמרדה יונישל ירוטסיהה עקרה והמ .א
?ןברוח ףס לע לארשי תכלממ

לארשי תכלממ תולובג תבחרהלו הלודג הכ העושתל ומע לארשיו שאוי ןב םעברי הכז המב .ב
'ה יניעב ערה השע רשא ךלמכ ראותמ אוהש העשב תאז ,ךלמה דוד ןהל הכזש המל רבעמ ףא
.(דכ ,די)

ד קוספ ,גי קרפב ,רומאכ .םכותב ללכנ עינמה ףאו ,םמצע םיבותכב שי תדחוימ העושתל זמר
לארשי תא םימראה וצחלש השקה ץחלה לשב ול רתענ 'ה יכו 'ה לא ללפתה זחאוהי יכ רמאנ
קרפב רכזנ ףסונ םרוג .(םירצמ דובעשב לארשי תא םירצמה וצחלש ץחלל ראותמל המוד ןושלה)
:גכ 'ספ ,גי

אלו םתיחשה הבא אלו בקעיו קחצי םהרבא תא ותירב ןעמל םהילא ןפיו םמחריו םתא 'ה ןחיו"
."התע דע וינפ לעמ םכילשה

שאוי ןב םעברי הכז המ ינפמ :ןנחוי 'ר רמא" :ול העייסש םעברי לש תיבויח הנוכת וריכזה ל"זח
.(ב"ע ,זפ םיחספ) "סומע לע ערה ןושל לבק אלש ינפמ ?הדוהי יכלמ םע תונמהל לארשי ךלמ
םימע ודיב ה"בקה רסמ ןכלו ,םיאיבנב דובכ גהונ היהש ,ולש תפסונ תוכז הרכזנ רחא םוקמב
.(ז ,אטוז והילא יבד אנת) דודו עשוהי לש םהידיב ורסמנ אלש

םינש םהילע ונגה אל ,תובא תוכז דחוימבו ,הלא םיקומינ .רוריבו רואיב םירבדה םיכירצ ןיידע ךא
?היתומדוקמ וז הפוקת התנתשנ המ ."שודל רפעכ" םרא ךלמ םתוא םש רשאכ ,ןכ ינפל תוטעמ

יכרד ןה תובכרומו תונווכמ דציכ ,הריתי השגדהבו ,ונדמלל וב שי ןלוכ הלא תויגוס רוריב
תיעבט תוחתפתהכ םיארנה םיירוטסיה םיעוריא יכו םוקמל ול םיחולש םיבר יכ ,החגשהה
םרא ךלמ לאזחל .הובגמ הפוצמהו תנווכמה תילכתה תגשה םשל הברה םיבוביס םיבבוסמ
ברוחב דמעמה תעב רבכ .םהיאטח לשב לארשי תא תוכהל תשרופמ תוחילש ,רומאכ ,הנתינ
לארשיב לעבה ידבוע תא רעבל ידכ ךלמל לאזח תא חושמל איבנה והילאל תוחילשה הרסמנ
תכלממב לארשי םע לש תונוועה תאס ךא .המייקמה אוה עשילא ודימלת .(זי-וט ,טי 'א םיכלמ)
,התחדנ יפוסה ןברוחה תריזג ךא ,וז הכלממ לע האבוה השונא הכמ .האלמתנ םרט ןורמוש
עישומה חילשה .(ה ,גי) "םרא די תחתמ ואציו עישומ לארשיל 'ה ןתיו" :לארשיל חלשנ עישומו
וניצמ רבכו ,םוקמל ול םיחולש םיבר .(םש י"שר שוריפ םג האר ךא) רושא ךלמ וז םעפב היה
טבש רושא יוה" :ה"בקה לש ותוחילש השועכ רושא תייאר תא והיעשי רפסבש האובנה ןוזחב
.(ו-ה ,י) "ונוצא יתרבע םע לעו ונחלשא ףנח יוגב ...יפא

ימיב רבכ ולחהש תועסמ ,הירוס רבע לא ויתועסמ תא שדיח ,ירושאה אבצה ,"חילשה"
.ולש ותיב לע ןגהל ידכ לארשי-ץראמ תגסל ץלאנ ימראה אבצה .רושא ךלמ ישילשה רסאנמלש
ךלמ ,ישילשה יררינדדא עיגה ךרעל 806 תנשב .(לארשי) םורדמו (רושא) ןופצמ ול ויה תומחלמ
םידבכ םיסמ תולעהל וצלאנו ול וענכנ םהו ,םימראה אבצ תא הכה ,קשמד ירעש לא ,רושא
.רתויב

"חילש" חלשנ זאש אלא .םירוזאה ידי-לע איה םג ןורמוש תכלממ לש השוביכ ןיב היה עספכ קר
יכלמ לש תובותכה ןמ .םירושאה ןיבו טררא תכלממ ןיב הלחה השק המחלמ .הליצהל שדח
דצמ המוחתל ףוסבל רודחל וחילצהש דע ,רושא לש ינופצה הלובגב ועגפ םה יכ הלוע טררא
טוריפ) הכולמה רצח לש תוסנכהבו ירוזאה רחסמה יזכרמב השק התייה םתעיגפ .חרזמ-ןופצ
הצליא וז תוחתפתה .(91 'מע ,ח"כשת םילשורי ,ה ךרכ ,תיארקמה הידפולקיצנאב ךכ לע ףסונ
תאצל שאוי ןב םעברי ינפל ךרדה החתפנ ךכו ,םצראל םהיתוחוכ תא ריזחהל םירושאה תא
עיגהל ףאו ,הלוכ קשמד-םרא תכלממ תא ותכלממל חפסלו ,ריכזמו ריהמ ,לק םישוביכ עסמל
.ןונבלה תעקבבש תמח אובל לא

םהל ושענש לארשיו םעברי וכז המב :ליעל הונבצהש היינשה תיזכרמה הלאשל התע בושנ
רשפא ?הצקה לא הצקה ןמ לגלגה םהילע ךפהנש דע - םייולג םיסנ רדגב ןהש - הלא תועושת
.םיבותכב הזימרו הזיחא ול שיש םרוג ,ליעל ורכזוהש הלאל ףסונ םרוג ףרצל שיש

.ומע תאו ךלמה תא חקל ודמיל אל םימראה ידימ לארשי תכלממ הלביקש תושונאה תוכמה
רבדה .טבנ ןב םעברי לש וכרדב םיכלוהש ימכ לארשי יכלמ לש םכרד תראותמ םימעפ רפסמ
תואטח לעמ רס אל" :באחא תיב תדמשה םע דחי לעבה ןחלופ תא רעיבש ,אוהיב וליפא רומא
,גי) זחאוהי ונב :ויאצאצ ישעמ םיראותמ המוד ןושלב .(אל ,י) "לארשי תא איטחה רשא םעברי
תוכמה .הכלהו האלמתנ לארשי תואטח תאס .(גי ,די) םעברי ונינו (אי ,גי) שאוי ודכנ ,(ב
ידכ הדבל הב יד היה אל ךא ,תיפוסה תוערופה בכעל הלכי תובא תוכז .וליעוה אל תושונאה
:לארשי לע םימחר ררוע אוה ףא שאונה בצמה .הרזגה עור תא לטבל

:די קרפ ב םיכלמ
:לארשיל רזע ןיאו בוזע ספאו רוצע ספאו דאמ הרמ לארשי ינע תא 'ה האר יכ (וכ)
:שאוי ןב םעברי דיב םעישויו םימשה תחתמ לארשי םש תא תוחמל 'ה רבד אלו (זכ(

ןברוחה תריזג ינפל .תפסונ הרטמ תרשל ויה םיכירצ םיימואתפהו םילודגה תונוחצינה יכ ,רבתסמ
רואל הלפאמ תימואתפה האיציה אקווד .הנורחא תונמדזה הל הנתינ לארשי תכלממ לש יפוסה
אל השינעה רשאכ .לארשי ינב לש םהייח חרואב הנפמ תדוקנ תויהל הכירצ התייהש איה ,לודג
ליעות אמש .ול יואר םדאה ןיאש םוקמב םג רכש ןתמו דודיעה ךרד ,הנוש ךרד התסונ ,הליעוה
תוכזל .םילבוחה הטמ ליעוה אל ובש םוקמב (הארונה הקוצמה רחאל) הקותמה "היירכוס"ה
וינפ לעמ םכילשה אלו ...ותירב ןעמל םהילא ןפיו" :הלבגה םג שי ,םיבותכב תשרופמה ,תובאה
.(גכ ,גי) "התע דע

םיעוריאה יכ עדי םעהש ידכ ,וז העושי לע שארמ אבנל חלשנ הנוי איבנהש הרקמ הז ןיא
הארו ,הכ 'ספ ,די קרפ) דומלל אוה ךירצש תא םהמ דמלי אוה יכו ,םה םינווכמ םייטמרדה
אל ,התוהמב הנוש התייהש ,וז הנורחא תונמדזה םג ךא .(י"שרב םיאבומה ל"זח ישרדמ םש
תושק תויודע תויוצמ - הפוקת התואב לארשי תכלממב לעפש איבנה - סומע רפסב .הליעוה
תוריפל ואיבה אלש דבלב וז אל ,םילודגה תונוחצינה .םימי םתואב שחרתהש המ לע רתויב
העיגפו םילד קשוע ,תורקפה ,תוריהי ,תורכשו תוללוה תריווא :הערל ולצונ ףא אלא ,םיווקמה
ללש לולשל אבצה ידקפמו םעה ישאר ידי-לע הלצונ העושיה .התלעו החמצש איה ,םיאיבנב
העיגפ םע דבב דב תונלצנו לווע ול ופרטצנו ,לדג יתרבחה בוטיקה .ירמוחה םבצמ תא רפשלו
:םישלחב

(ב קרפ סומע) "םילענ רובעב ןויבאו קידצ ףסכב םרכמ לע"
(ט ,ג) (ןורמוש לש=) "הברקב םיקושע"
(י ,ג) "םהיתונמראב דשו סמח םירצאה"
תרמאה םינויבא תוצצרה םילד תוקשעה ןורמש רהב רשא ןשבה תורפ"
(א ,ד) התשנו האיבה םהינדאל
(ז ,ה) "טפשמ הנעלל יכפהה"
(בי ,ה) "וטה רעשב םינויבאו"
.םיפסונ הלאכו

'ספ ,ו קרפב ,תירויצ ןושלב שומיש ךות ,הריתי השגדהבו םימעפ רפסמ תרכזנ תוללוהה תריווא
ידקפמ ופקז םהיתונוחצינ תא ףא .ו-ד 'ספ ,ח קרפב םילדה קשועו םילקה םיחוורה ,האנוהה .ו-ד
.(גי ,ו) "םינרק ונל ונחקל ונקזחב אלה םירמאה" :םמצע תוכזל אבצה

יתכפה" :סומע ידי-לע שרופמב האטוב ןפוליסו 'ה תועושי לע םעה תבוגתמ הלודגה הבזכאה
"'ה םאנ ידע םתבש אלו הפרשמ לצמ דואכ ויהתו הרמע תאו םודס תא םיהלא תכפהמכ םכב
.(אי ,ד)

הב ןושל התואבו ,םעה ישעמ לש םייטעב ,ןורמוש תכלממ לש יפוסה ןברוחה תריזג םג ויפב
...ותמדא לעמ הלגי הלג לארשי ...הברעה לחנ דע תמח אובלמ םכתא וצחלו" :םהישוביכ וראות
תונשמ רתוי תצק ,רצק ןמז רובעכ ,ןכאו .(ב ,ה ;אי ,ז ;די ,ו) "לארשי תלותב םוק ףסות אל הלפנ
תושקה ןברוחה תואובנל .(ס"הפל 272) הולגהו ןורמוש תכלממ לע םג םירושאה ולע ,דחא רוד
.תע התואב אוביש ןברוחל רורב דוגינכ ,(וט-די ,ט) אובל דיתעל המחנ תואובנ ופרוצ

יעוריא לוגלג :םהבש םיירקיעה .הלוכ וז השרפמ םילוע םיבושח םייכוניח םירסמ רפסמ
םיארנ םה ץוח יפלכש ףא ,הרורב תילכת םשל החגשהה ידי-לע ךרדומו ןווכמ עוריאכ הירוטסיהה
לרוג לש תיפוסה תולתה ;לארשי לע הניגמכ תובאה תוכז תמצוע ;תומצעמ ןיב חוכ יקבאמכ
תורתומ תפידרב הנומטה הנכסה ;תווצמה תרימשב ,הינב תוגהנתהב תילארשיה המואה
- אובל דיתעל תחטבומה הלואגה ;םייאבצ תונוחצינ תובקעב ,(םילד קשוע בגא) תוגונעתו
.המואל רתויב םישקה םימיב ףא החטבההו הווקתה

:הרעה
תושעל לארשי ךלמ שאוי שקבתנש םיילמסה םישעמב ןוידה תא הז רועישל דימצהל יואר
,גי קרפ) עשילא לש ופצקו םימעפ שולש הייריה ,םיצחהו תשקה תחיקל :עשילא איבנה ידי-לע
.(טי-די 'ספ
תולעהל יוארה ןמ ?םהב העושיה תמצוע היולת עודמו ,הלא םישעמל שיש דחוימה ךרעה המ
אלש םיחיטבמה םהש ,הלא ןיעמ םיילמס םישעמל ן"במרה לש בושחה ורבסה תא םג ןוידה תעב
ללכ ן"במרה .(ן"במרה לש ושוריפב ,ו ,בי תישארב) ןפואו הרקמ לכב הבוט החטבה התוא לטובת
םיילמס םישעמ םתוא רדגב ופצקו עשילא תליפת ,םיצחה תיירי לש הז ןיינע שרופמב םש
םימעפ תורילמ ענמנ שאויש ךכב .ףסונ עינמ םג עשילא לש וסעכל שיש רשפא תאז םע .םידחוימ
םע תירבה תא שדחלו באחא לש והשעמ לע רוזחל ותפיאשו ותווקת תא אוה אטבמ הברה
תאו םרא תא תוכהל םייאמו ןופצמ הלועה ירושאה ביואה דגנכ ףתושמב דומעל ידכ ,םימראה
ןוידה האר) הנומאב ןורסיחכו באחא לצא םג רתויב רומח אטחכ ספתנ הז ןיינע .וידחי לארשי
.(םראו באחא תומחלמב דרפנה

םיכלמ תארוה ןכותל הרזח