המלשל רשא םיבצינה :ד קרפ ,א םיכלמ

ןמסורג םהרבא 'פורפ :תאמ
ךוניחה דרשמב םידומיל תוינכותל ףגאה תאצוהב


:ד קרפ א םיכלמ
שדח ותיב תאו ךלמה תא ולכלכו לארשי לכ לע םיבצנ רשע םינש המלשלו (ז)
(ט) :םירפא רהב רוח ןב םתומש הלאו (ח) :לכלכל דחאה דחא לע היהי הנשב
ול תובראב דסח ןב (י) :ןנח תיב ןוליאו שמש תיבו םיבלעשבו ץקמב רקד ןב
ול התיה המלש תב תפט ראד תפנ לכ בדניבא ןב (אי) :רפח ץרא לכו הכש
הנתרצ לצא רשא ןאש תיב לכו ודגמו ךנעת דוליחא ןב אנעב (בי) :השאל
רבג ןב (גי) :םעמקיל רבעמ דע הלוחמ לבא דע ןאש תיבמ לאערזיל תחתמ
ןשבב רשא בגרא לבח ול דעלגב רשא השנמ ןב ריאי תוח ול דעלג תמרב
(וט) :המינחמ אדע ןב בדניחא (די) :תשחנ חירבו המוח תולדג םירע םישש
ןב אנעב (זט) :השאל המלש תב תמשב תא חקל אוה םג ילתפנב ץעמיחא
אלא ןב יעמש (חי) :רכששיב חורפ ןב טפשוהי (זי) :תולעבו רשאב ישוח
ןשבה ךלמ געו ירמאה ךלמ ןוחיס ץרא דעלג ץראב ירא ןב רבג (טי) :ןמינבב
םילכא ברל םיה לע רשא לוחכ םיבר לארשיו הדוהי (כ) :ץראב רשא דחא ביצנו
:םיחמשו םיתשו

לארשי-ץרא לש תיביטרטסינימדאה הקולחה אוה ,ד קרפ ,א םיכלמב יזכרמה אשונה
םולשתל וגאדש םיביצנ 12 ונומ םהילעו ,תוזוחמ 12-ל הקלחנ ץראה .המלש ימיב
,ה קרפב טרופמכ) ותושרב ויהש םייחה ילעב תלכלכלו ותיבו המלש תלכלכל ,םיסמה
תיזכרמה היעבה הנומט ךכב .(7-20) ד קרפב םיקוספ 14 ודחוי הז ןיינעל .(ח-ו םיקוספ
,("תורודל הכרצנש האובנ") יכוניחה רסמה ןאכ והמ :וז הדיחי דומילב ונינפב תדמועה
ותובישח תירוטסיה הניחבמ יכ ןבומ .םיביצנה תלאשל בחרנ הכ םוקמ תשדקה קידצמה
שי ראשה ןיב .וב קוסעל וברה םירקוחה יכ הרקמ הז ןיאו ,רתויב הבר איה הז קרפ לש
לש ילכלכה םרשוע ,םיטבשה ןיב ץראה תקולח :תואבה תולאשל הבר המורת םושמ וב
םירשק ,המלש ליטהש דבכה םיסמה לוע ,ףוחה רוזאב תירחסמ תוליעפ ,םינושה םירוזאה
.דועו ןענכ ימע םע

וז הקולח םתעדל .דוד ימיב רבכ התשענ איהו ,המודק תאז הקולח ןיבייו רזמ תעדל
ורסמנש ,וכע קמע ירעש הדבועה יכ ינורהא רבוס םתמועל .דוד לש וישוביכ תא תמלוה
וללכנ אל (ט קרפ ,א םיכלמ) רוצ ךלמ םריחל המלש תוכלמ לש היינשה תיצחמב
.המלש ימיב התשענ תויוביצנל הקולחה יכ תדמלמ המישרב וללכנ אל ,המישרב

,(התולעהל םה םג םייושע ןוכית רפס-תיבב םידימלת רשא) ןיינעה תובר תועידיה תחא
,תיפרגואיג הניחבמ לודג ונניא רוזאה .ותיבו המלש תא לכלכל רוד ריעה לש התלוכי איה
םצמוצמה רוזאהו וז ריע האשנ ,ןכ םא ,דציכ .ידמל לדו חרופ אוה ןיא תיאלקח הניחבמו
?ידמל השק היהש ילכלכ לועב הלש

לע סכמה .וז הלאשל הבושתה הנומט ךכבו ,תע התואב הבושח למנ ריע השמיש רוד
םג דיעת הברה התובישח לע .ירקיע הסנכה רוקמכ הל שמיש הכרד רבעש רחסה
.ביצנל הב הנומ (בדניבא ןב) המלש לש ונתחש הדבועה

ןבומב הירוטסיה רפס ך"נתה ןיא - ונידי לע ןאכ ונודינש םינוש םיאשונב וניארש יפכ - ךא
.תדמוע המוקמב ןיידע יכוניחה רסמה תלאשו ,לבוקמה

הלוע בושחו רורב יכוניח רסמ יכ הארנ ךא .תיעמשמ-דח הבושת ךכל עיצהל ונידיב ןיא
הז אהיו - ןוטלשה דצמ םינפ תאישנבו הילפהב תמייקה הנכסה :וז המישרמ ראשה ןיב
תמישרב .רתויב ינסרהו ילילש םרוג איה וז הילפה .רתויב תולודגה תויוכזה לעב
ראשכ ,הז טבש אשנ אל הארנה לככ .הדוהי טבש לש ותלחנ הללכנ אל תויוביצנה
שרפל הצרש ימ םיינרדומה םישרפמב שי םנמא .דבכה םיסמה לועב ,םירחאה םיטבשה
סחייתמכ (חי קוספ) םיביצנה תמישר ףוסב רכזנה "ץראב רשא דחא ביצנו" בותכה תא
שוריפב םינושאר םיארומא וקלחנ רבכ .םמצע םיבותכב הזיחא לכ ךכל ןיא ךא ,הדוהי לא
ףד,ןירדהנס) "רוביעה שדוח דגנכ :רמא דחו ,םלוכ לע הנוממ :רמא דח" :הז םותס בותכ
הנוממ היהש ביצנב רבודמה יכ ,הנושארה העדה תא לבקל םיטונ םישרפמה בור .(א"ע ,בי
.לע-תוכמס ןיעמכ ,םירחאה לכ לע

םימע ברקב היה יוצמ ,תוכלמה יברוקמל םיסמה םולשתב הלקה וא רוטפ לש ,הז השעמ
לאומש רפסב וניצמ וז העפותל זמר .ומצעל דוד ולגיס הארנכו ,ארקמה תפוקתב םינוש
רשע ךלמה ונרשעי ,ונכי רשא שיאה היהו" :יתשלפה תילגב המחלמה רואיתב ,זי קרפ ,א
הז רוטפ יכ חינהל שי ,רומאכ .(25 קוספ) "לארשיב ישפח השעי ויבא תיב תאו ...לודג
לטנה םוצמצל - וז השעמל הקדצה אצמ אוהש רשפא .דוד ימיב רבכ לחה הדוהי טבשל
,לארשי יטבש ראש והולביקש ינפל דוע וב וכמת םהש הדבועב - הדוהי טבש ,וטבש לע
ךכב .רחא טבש לכמ רשאמ םילייח רתוי ואבצל ואב הדוהי טבשמ יכ הדבועב רקיעבו
.וז ךרדב ךישמה המלש .םירחא םימוחתב לקהל אבו םהילע תוכלמ לוע תליטנ ןיעמ האר

.האנשלו האנקל ,תורירמל םימרוג - תיקלח הקדצה ןהל שי םא ףא - הז גוסמ תוילפה ךא
:הרואכל המיהדמה העפותל ירקיע רבסה ןומט ףא ךכב .ילנויצר בושיח לכ דומעי אל ןדגנכ
םתוא עישוה רשא שיאה ,דוד דגנכ תודירמב לקנב ךומתל לארשי יטבש םינוכנ ויה הז דציכ
?לארשי תכלממ תולובג תא רתויב ביחרהו לארשי יביוא ראשו םיתשלפ דימ

.ירכב ןב עבש דרמ רואיתב היוצמ דודב דורמל תונוכנלו הביא התואל רתויב הבוטה תודעה
לוע תא בוש לבקלו דוד תא בישהל םה םג ואב לארשי יטבשו םולשבא דרמ םייתסנ ךא
רפושב עקתיו ,ינימי שיא ירכב ןב עבש ומשו לעילב שיא ארקנ םשו" :הנהו ,םהילע ותוכלמ
לארשי שיא לכ לעיו .לארשי וילהאל שיא ,ישי ןבב ונל הלחנ אלו דודב קלח ונל ןיא :רמאיו
.(ב-א 'ספ ,כ קרפ ,ב לאומש) "םכלמב וקבד הדוהי שיאו ,ירכב ןב עבש ירחא דוד ירחאמ
יטבש ןיב םש רכזנה חישה-ודב היוצמ הביא התוא לשו האנק התוא לש התמצעל תודע
ןעיו ...הדוהי שיא וניחא ךובנג עודמ" :ירכב-ןב עבש דרמ רופיס ינפל ,הדוהי ןיבו לארשי
רמאיו הדוהי שיא תא לארשי שיא ןעיו ...ילא ךלמה בורק יכ לארשי שיא לע הדוהי שיא לכ
שי ןכ םא אלא םיבתכנ ויה אל הלא םירבד .(ופוסב טי קרפ ,םש) "ךלמב יל תודי רשע
.תונחמה ינש ןיב הלודגה האנקלו הביאל זמר ונייהד ,הבר תועמשמ םהב

.תוינענכ תוחפשמב םרוקמ דודל רשא םיביצנה ןמ המכ יכ הארה רזמ 'פורפ ,ןכ לע רתי
,סמה לע הנוממה םג .םיסמה תייבגב יביטרטסינימדאה םנויסינ םוש לע םהב רחב דוד
תיב לע ונמנו ורייגתנ םה יכ חינהל שי .ינענכ הארנה לככ היה (ו 'ספ) אדבע ןב םרינדא
תא רתוי דוע הריבגה םיסמה תייבג לש הז דיקפתל ונומ םהש הדבועה ךא ,לארשי
דבב דב ךלהו רבגתה םיסמה לוע .חכשנ ינענכה םאצומ יכ חינהל השק ירהש - תורירמה
ןיא .וימי ףוסב ץראב ןוחטיבה בצמ תורערעתהו המלש לש םילודגה היינבה ילעפמ םע
ליטהש דבכה לועה ןמ לקהל בריס אוה רשאכ ץרפ םעבחרב יפוסה דרמהש הרקמ הז
השקה ךיבא תדבעמ לקה התע התאו ,ונלע תא השקה ךיבא" :לארשי יטבש לע ויבא
וז השקב לבקל םעבחר לש ובוריס .(ד 'ספ ,בי קרפ) "...ונילע ןתנ רשא דבכה ולעמו
שקכ ושמיש ,(11 'ספ ,םש) "םכלע לע ףיסא ינאו ,דבכ לע םכילע סימעה יבא" :ותבושתו
.יכה ואלב הלודג התייהש הרודמה לע ףסונה

תשמשמ - דוד ימיב רבכ הלחה רשאו - המלשל רשא םיבצינה תמישרמ הלועה הילפהה
תוילפהב הנכסה תא שיגדהל ידכ הב שיו ,אסיג דחמ הלא םישק םיעוריאל ירוטסיה עקרכ
.אסיג ךדיאמ ולא ןיעמ

םיכלמ תארוה ןכותל הרזח