ןונ ןב עשוהי ישוביכו תומחלמ

ץרווש הכלמ


,לארשיל הנגהה אבצ ,םיינחמ :ךותמ דבועמ טקל
(ךיראת אלל) טס ןויליג ,תישארה תיאבצה תונברה


וחירי שוביכ
וחירי תמחלמב תורפושב שומישה
םרחה
יעה לע המחלמה

ךשמה רוזחוחירי שוביכ

תושגנתהה חותינל תשגל לכונ ,םידדצה ינש תואבצ םע הנושאר תורכיה רחאל
.וחיריב התייהש ,םהיניב הנושארה

תא ורבעש ירחא וב ולקתנ לארשי ינבש ןושארה ינענכה רצבמה התייה וחירי
ריעה יהוז .ןימינבו הדוהי ירהל םיכרדה תואובמ לע הרמש איה .ומורדב ןדריה
תדדובמ התייה וחירי .תויגולואיכראה תוריפחב הכ דע התלגתנש רתויב הקיתעה
הז בצמ .וקלחב קר סלכואמו הרופ יתלב רוזאב תנכוש ,הינכש תרזעמ הקוחרו
.םילארשיה תבוטל ,ןבומכ ,היה

תייסולכוא ברקב םג ץופנ היה אל בכרהש הארנכ :םילארשיה לע לקהש ףסונ רבד
,ץראה לש הסופסחו התויעלסו ,םש תוררושה תוהובגה תורוטרפמטה ללגב וחירי
.בכרו סוסב שומישל המיאתמ הניאש

יחרזמה רעשה וחירי התייה לכ םדוק :לופכ אוה וחירי שוביכל יגטרטסאה םעטה
ידי לע .ןדריה רבע ןיבו י"א לש תימורדה תיצחמה ןיב תרשקמ השמישו י"אל
אבצה ןיבל .ןדריה רבעב םיראשנה ןיב רשק ומצעל עשוהי חיטבה ,הב הקזחהה
תירב ילעב ןיבל םינענכה ןיב ירשפא רשק לכ קתינ - ךכל ףסונו .הברעמ ענש
.ןדריה רבעב

םריע ךותב ורגתסה אלא םתנגה םשל עבצא ופקנ אל ,רומאכ ,וחירי יבשות
.היתמוח קזוחב וחטב הארנכו

קשנ םירוציבה ויה ןכ ,םינענכה לש רתויב בושחה הפקתהה קשנ היהש ,בכרה ומכ
ויה םירצבמה .סוסקיחה ןמ ודמל רוציבה תונמא תא .םהלש ירקיעה הנגהה
ינפמ םיבשותה לע ןגהל - םתילכתו ץראה לש םייגטרטסאה תומוקמב םימקוממ
תלפשב - רפס תירק ,שמש תיב ,רזגב ןבא תומוח ידירש ולגתנ .ביוא תופקתה
קמעב - רוצחו ,ןדריה תעקבב - וחירי ,םירהב - םכש תוראב ,םילשורי .ףוחה
.הלוחה

הרימש ילדגמ י"ע תונגומו ,םייתש וא תחא - הבע המוח תופקומ ויה רצבמה ירע
וז תילכתל ורחבנ :םידחוימ יפואו היינב ןונגס ויה תומוחה ןיינבב .םיהובג
םיכבדנכ וז יבג לע וז וחנוהו סג תותיס ותתוסש ,רשפאה לככ תודבכ םינבא
.רמיח חיטב לכה תא וחייט ףוסבל .תונטק םינבאב ואלומ םיקדסהו םירידס יתלב
התייהש םג המ ,םירוציב איה םג תפקומ התייהו ,הז ללכמ האצי אל וחירי
ץוחבמ תיאבצ הרזעמ תקתונמ התייה ןכש ,תורחא תובר םירעמ רתוי םהל הקוקז
היה אל (בכרו סוס) הפקתהה קשנש ןוויכו .דבלב הלש החוכ לע ךומסל הצלאנו
.רשפאה לככ הלש הנגהה קשנ תא קזחל תצלאנ התייה - הלצא שומישב
:תרצובמ ריע שוביכל תוירקיע םיכרד שש תועודי ויה הפוקת התואב

תומלוסב המוחה לא סופיטה תטיש .1
,השענ סופיטה .המוחה לע ליפעהל תוסנלו תומלוס דימעהל - איה הקינכטה
תפוקתב םירצמה תטיש רקיעב התייה וז .םיתשקה תדיחי יופיחב ,ןבומכ
התואמ םיבר םיטילבתב תראותמ איהו (19-הו 18-ה תלשושה) םילודגה םינוערפה
לע ןורתי דימת היה םירוצנלש ,ךכב היה וז הטיש לש ירקיעה ישוקה .הפוקת
:(םיתשקה יופיח תורמל) םיפושח םיספטמהש דועב םינגומ ויה םה :םיספטמה ינפ
,תולודג םינבא וליפאו ,םינוש םירמוח המוחה שארמ םהילע ךילשהל ולכיו
.תולפנתהה תפידהל

המוחה תצירפ תטיש.2
ונא םייסוסקחה םירוציבב .תובאה תפוקתב התישארש ,המודק הטיש התייה וז
יבתכב רכזנה החיגנה ליא ינפמ וננוגתה ךכ .תודוסיה לש הקזח הנגה םיאצומ
.המוחה תא םיעקעקמ ויה הבש ,הרוק אלא לזרב יושע היה אל החיגנה ליא .יראמ
םיטילבתה בור .םירצמל ללכ העודי התייה אל ,המוחה תצירפל וז הטיש יכ הארנ
ויה החיגנה ליאב שומישה תא וריכה ולש רעשל שי .תומלוסב סופיט םיראתמ
ושמתשה אלו םירחא םיעצמא לע וכמס םירצמה ךא - עודמ רורב אל .ותוא םיארמ
.רוצמ ילכב

רעשה תלפה תטיש.3
תא רקרקל ,הידדצ לכב ,הלוכ המוחה יכבדנ תא רערעל הסנמ המוחה תצירפש דועב
םירצה ולכי וכרד םצמוצמו ןטק חתפ קר תחתופ רעשה תלפה תטיש ,היתודוסי
ךרעמ הברהב לפונ הז יעצמא לש יאבצה וכרע - וז הניחבמו ,הריעה סנכיהל
תומימקעב רעשה תמקה ללכ ךרדב התייה וז הטיש ינפמ תוננוגתהה .םדוקה
םהב םיירצמ םיטילבת םנשי .םתכאלמ תא םיצרופה לע תושקהל ידכ תמיוסמ
:לשמל) ןזרגב רעשה תא ץורפל הסנמה םדא םג ,םלוסב ספטמל ףסונ ,ראותמ
.('ב-ה ססמער ימיב ןולקשא שוביכ תא ראתמה טילבתב

הריתחה תטיש .4
.היתחתמ תורבועה תורהנמ ידי לע - המוחל תחתמ הריתח

רוצמה תטיש .5
,רוצמה .םירוציבה לע רבגתהל םחוכבש הצירפ ילכ ןיא יכ הארמ רוצמב שומישה
הניחבמ ותודגנתה חוכ תשלחהו ריעל הקפסאה תעינמ י"ע ביואה תענכה ותילכת
לע ורצ 'ג-ה סמיתוחת תואבצ .וז הטישב הברה ושמתשה םירצמה .תיגולוכיספ
.םישרקב קזוחמ רפע לש קייד ריעל ביבסמ ומיקהו ,םישדוח העבש ךשמב ודיגמ
.תובר תואמגוד דועו

המרעהו הלובחתה תטיש .6
.ךשמהב הילע רבודי דועו תופוקתה לכב םימעה לכ שמתשהל וברה הב

ינב וטקנ ריע שוביכל הפוקת התואב תוגוהנ ויהש ,תורכזנה םיכרדה ששמ וליאב
?וחיריב הרק םצעב ,המ ?לארשי

תא םמע ואשנ ,םימי העבש ךשמב ריעה תומוח תא ופיקה ,ארקמה תודע יפ לע
.םהידיב ריעה הלפנ ךכו .הילאמ הלפנ המוחהו - תורפושב ועקת ,ןוראה

ונא ,יאבצ-ירוטסיה טקפסא ךותמ וחיריב םיעוריאה תא רזחשל םיאב ונאשכ
המכמ ירשפא יתלב אוה םלש רוזחיש :םהילע רבגתהל ןיאש םיישקב םילקתנ
:תוביס
תא החדו ,ירוטסיהה דוסיה םע ידגא דוסי גזמתה וחירי שוביכ לע רופיסב .א
.רופיסה ךותמ יתמחלמ-ינכטה דוסיה
שבכש ריעה ןמ ןכש ,הזיחא תדוקנ לכ ונל ןיא - תיגולואיכרא הניחבמ .ב
עשוהי תפוקתל םדוקמ הוסחייש המוחה יכ ,ררבתמ .םידירש לכ וראשנ אל ,עשוהי
.רתוי המודק הפוקתל תכייש

יעצמא ילב וחירי תא שבכ לארשי יטבש שארב עשוהיש אוה ירוטסיהה ןיערגה
ןמ ינענכ ךלמ ףאש :דחפ בורמ םינוא ילדחו םייביספ ויה וחירי יבשותש :רוצמ
.ןכמ רחאל המרחוהו השבכנ ריעהשו :םתרזעל ץלחנ אל הביבסה

.תורפושב העיקתהו ריעה תפקהמ האצותכ ולפנ וחירי תומוחש אוה ידגאה דוסיה
הביסה התייה המ תולגלו ידגאה הטעמה ךרד ץורפל ידכ ושענ םינוש תונויסינ
היהש תעדה לע תולעהל ןיאש ןוויכמש ,ןעוט דנטסרג .וחירי תליפנל תירוטסיהה
רובסל ונל םירשפאמה םינוש םילוקיש םנשי ירה ,הרוצנ ריע שובכל םחוכב
ןוויכ - יגולואיכרא אצממ לע תססבתמ וז הנעט .המדא תדיער לשב הלפנ המוחהש
תפוקת לש ןניא ולגתנש תומוח ןתואש חכוה םייתניב ךא .תומוחה לש ןתליפנ
הניחבמ םג .איה ףא הלטב גנטסרג לש ותנעטל תקפקופמה הזיחאהו - עשוהי
םיקוקזש העשב אקווד שחרתי ימעפ דח ךכ לכ סנש ,תעדה לע לבקתמ אל תינויגה
.תילאנויצר ךרדב לושכמה לע רבגתהל תונכה ושענ רבכש רחאלו ,רתויב ול
תריסמ לע רתוי םודק רופיסל םיזמר רופיסב אוצמל םישקבמ םירחא םירקוח
רכז לכ ןיא ךכל ךא .בחר לש הדיגב השעמ ידי לע ברק אלל עשוהי ידיל וחירי
ץפח וניאש ,רפסמה לש תויסינטסיא ןאכ שיש רמול וליפא לכונ אלו !בותכב
םינועבגה לש הרקמב אלה :תחא תינענכ לש ריפחמ השעמב ןושאר ןוחצינ תולתל
!םתדיגב תא תוטרפב ראתלמ ללכ רפסמה עתרנ אל

יבשות לש םתעד תא חיסהל ידכ ויה תורפושב העיקתהו ריעה תפקה :תרחא הרבס
הרשפאש ,המוחה תודוסיל תחתמ הריתח - תיתימאה תיתמחלמה הלועפה ןמ וחירי
,ןבומכ ,רבדה .ולאה תויעקרק - תתה תורהנמה ךרד םימחולה לש תימואתפ החיג
לארשי ינבל המיאתמ איהו הפוקת התואמ תאזכ הטיש לע ונל עודי ןכש ,ירשפא
ךכל הזיחא לכ ונל ןיא ךא .םיללכושמ רוצמ יעצמא הכירצמ הניאש ןוויכמ
.םייגולואיכראה םידירשב אלו בותכב

סקטה לכ :יתמחלמ סיסכת תורצוצחב העיקתהו תומוחה תפקהב תוארל רחא ןויסינ
איה ךכב הרטמה .םירוצנה לע הדירחמ תיגולוכיספ העפשה ול התייה ,הזה
ירותסמ םשור השעש סקטה ןמ דחפה ידי לע ביואה לש ותוליעפ תא קתשל :הלופכ
.ותונרע תא המידרה תכשוממה הגופההש רחאל עיתפמב ופיקתהלו ,ךכ לכ יגאמו
התמגודכ םיאצומ ונאש ,תמכוחמ הלובחתב שומיש ףקשמ רופיסה ,הז שוריפ יפל
רפסמ התוא ופיקה םה .ריע דוכלל וצרש םיימור םיטבש לע רחואמ רופיסב םג
ירחא :םתוגהנתה תא קמנמ רופיסה תא בתכש רפוסה .תטלחומ הימודב םויב םימעפ
םניא יכ הארי דימ ךא ,ףיקתהל םיננוכתמ םהש ביואה בושחי הנושארה הפקהה
דע הפקהו הפקה לכב הווקתל דחפ ןיב דנדנתי ךכו .בוש םיפיקמ אלא םיפקות
,זא אקוודו ,םוצעה ישפנה חתמה ןחבמב ותוכירדו ותונרע הנדומעת אל ףוסבלש
.ריעה תא ושבכיו םיימורה ורעתסי - הפקתהל לכמ תוחפ םינכומ םירוצנהשכ
.עיתפמו - ןיעל רקדזמ וחירי שוביכ לע רופיסל הז ימור רופיס לש ונוימד

ללוכ - שוביכה רופיס יטרפמ דחא לכל טעמכ ירוטסיה דוסי שיש ,ונעבק :םכסנ
סקטה ןמ האצותכש - אוה רחא וא ירוטסיה דוסי ול ןיאש ידיחיה טרפה .סקטה
-יתמחלמ יפוא לעב היה סקטהש העדה תא לבקנ םא וליפא .תומוחה ולפנ הזה
?ביואה תונרע תמדרה רחאל הרק המו :ונרוזחשב רתוי םדקתהל לכונ אל יתלובחת
תא ושבכ דציכ ?חלצומה םסיסכת תוריפ תא רוצקל ידכ לארשי ינב ושע המ
.תקפסמ תיעדמ הבושת ,היהת אל םג הארנכו ,ןיא הלא תולאש לע ?וחירי

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות עשוהי ישוביכו תומחלמ ןכות


וחירי תמחלמב תורפושב שומישה

:5 'ו עשוהי

םעה לכ ועירי רפושה לוק תא םכעמשב לבויה ןרקב ךושמב היהו"
."היתחת ריעה תמוח הלפנו הלודג העורת

- םימעב םגו לארשיב םג לבוקמו ץופנ היה ברקה תועורתבו תורפושב שומישה
תעורת ישפנ יתעמש רפוש לוק יכ" :19 'ד והימריב ומכ ,םבוליש ליגר היה ןכו
."המחלמ

העפשהה ךרוצל רתויב בושח םרוגכ עיפומ הקיתשה םע העורתה בולישב קוידה
תמחלמ תליגמב םגו ןידמב ןועדג תמחלמב םג ,וחירי שוביכב םג תיגולוכיספה
:ךשוח ינבב רוא ינב

.ביואה בל סמהל תמחלמ תעורת דחא לוק ועירי תורפושה םע לכו םייולהו"
ושוחי תורפושה לוק .םיללח ליפהל המחלמה תוקרז ואצי העורתה לוק םעו
."(וקתתשי=)

ראתמה רויצ ונשיו תורצוצחבו תורפושב שמתשה הנרמע לא תפוקתב ירצמה אבצה
םילכב ושמתשה ירצמה אבצב .םירצצחמו - ואבצ ישנא ףקומ 'ג-ה סמיתוחת תא
.ברק תרוצל םידחוימ םינמיס תניתנלו תותיאל הלא

הבושחה) ךשוח ינבב רוא ינב תמחלמ תליגמב תורצוצחבו תורפושב שומישה תקידב
לע ארקמה ןמ ונל עודיה תא הדימעמ ,(תירבעה תיאבצה היגולונימרטה תעיבקל
םא יכ - ילקיסומ ונניא םהיניב לדבהה יכ ,ררבתמ :שדח רואב הלא םיגוס ינש
י 'י רבדמב לשמל ומכ ,םייאבצ םילגניס תניתנל ושמיש תורצוצחה .ילנויצקנופ
הדעה ארקמל ךל ויהו םתוא השעת השקמ ףסכ תורצוצח יתש ךל השע" :ךליאו
תורצוצחה ןיא וחירי שוביכב .רחא דיקפת שי תורפושל .'וגו "תונחמה תא עסמלו
,תורפוש לע קר רבודמ ,(בכ-וט 'ז םיטפוש) ןידמב ןועדג תמחלמב ,ללכ תורכזנ
;בכ ,ו"כ ;זט ח"י ;י ו"ט 'ב לאומש ;3 ג"י 'א לאומש :האר) םירחא םיבר תומוקמב ןכו
(די-בי 'ד הימחנ ;ג ג"ל לאקזחי ;אכ ,ה 'ד והימרי ;ג ח"י והיעשי ;טכ 'א ,'א םיכלמ

,הלודגה העורתל ודעונ תורפושה יכ ררבתמ ,ארקמב הלאה תומוקמה תקידב יפ לע
לדבהה .םימחולה בל קוזיחו ביואה תדחפה - תיגולוכיספו תיגאמ הרטמ הל שיש
היה םימעה לצאש ,אוה תורפושבו תורצוצחב שומישב םימעה ראשל לארשי ןיב
רסיק סוילוי רבדמ ךכ לע) .'וכו ביואה לע המיא תלטה :דבלב יטקט שומיש םהל
רשאתמ הז רבד .המחלמל יתד ןויבצ תתל ודעונ לארשיב וליאו (De Belle civili-ב
ידי לע הפי ספתנ הז ינורקע לדבה .םינהוכה לע העיקתה דיקפת תלטה ידי לע
:(ג ט"כ הבר ארקיו) שרדמה

:(16 ט"פ םיליהת) 'העורת יעדוי םעה ירשא'"
?עירהל ןיעדוי םלועה תומוא ןיא יכו
,םהל שי סגריפלס המכ ,םהל שי סניקוב המכ ,םהל שי תונרק המכ
?העורת יעדוי םעה ירשא תרמאו
."!העורתב ןארוב תא תותפל ןיריכמ (לארשי=) ןהש אלא

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות עשוהי ישוביכו תומחלמ ןכות


םרחה

:(זי 'ו עשוהי) "'הל הב רשא לכו איה םרח ריעה התיהו"

יכ ,הרותב םייוצמה םרחה יקוחל םימיאתמ םניא ,ןעוציב םגו עשוהי תוארוה םג
ורבסה יפל .רבסה תבייחמ הרותה יקוחמ תאזה הייטסה .שוכרה לע םג לטוה םרחה
התייה אל ךרדה ןמ התרסהש ןוויכמ דחוימ יפוא וחירי לע םרחל שי ,גנטסרג לש
ןכלו ,תחטבומה ץראה ךותל הנושארה העיספה םא יכ ,ריע שוביכ לש ליגר השעמ
ורבסה יפל .תודלווב ןושארה ול שדקומש ומכ שממ ,תומלשב 'הל תשדקומ איה
סינכהל היה לוכיש ,הזיבה רצי ינפב םלב םושמ םרחה תלטהב היה ןמפיוק לש
הלודגה הנכסה דגנ םלב - דחוימבו .תיתדה תובהלתהה תא קרפלו היסומלרדנא
עשוהי .המחלמה םויס ינפל דוע הרישעה השובכה ריעב לחנתהל ןוצרה לש ,רתויב
ךכ םשל .תולחנתהה ןיבל שוביכ תומחלמ ןיב תטלחומ הדרפה דירפהל וילעש ןיבה
חתמה לע רומשל ידכ שבוכ אוהש םירעה תא רוראלו םירחהל ,ףורשל וילע
.וישנא לש יתמחלמה

רזגב םינענכה תא םירחמ הערפ :תורחא תוביסמ יכ םא ,םודקה חרזמב ץופנ םרחה
-רתשעל ובנ יבשוי תאו שומכל תורטע יבשוי תא םירחמ עשימ :(י 'ט 'א םיכלמ)
.(ז"י-ד"י ,ב"י-'ט עשימ תבותכ) שומכ

,השבכש ריע לע רפסמ ןודח-רסא :השוביכ רחאל ריע תריראל תוליבקמ שי ןכ ומכ
,48 'מע 'א קלח) שדחמ הבושיו התמוח תמקה לע יתד רוסיא ליטהו ,המירחה
ןתברחה םע וגתרקו היורט םג תורראנ ךכל המודב .(Luckenbill, Ancient records
.(Appian Punica 135' x111, strabo 1, 41)

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות עשוהי ישוביכו תומחלמ ןכות


יעה לע המחלמה

וינפל החותפ התעמ .יגטרטסא זכרמ לע טילש עשוהי תא ריאשה וחירי שוביכ
ול החונ הסינכב רחוב אוה םילשורי לע תולעל םוקמב ךא .ץראה םינפל ךרדה
ךרד לע רמושה בושח רצבמ התייה יעה .יעה רבעל ,ברעמ ןופצל הנופו ,רתוי
התייה איה .הנופצ םילשורימ תערתשמה המרה לא ןדריה תברעמ התלעש ,תידדצ
יטבל לכ .םילשורימ תוחפ יכ םא - וחירימ רתוי תרצובמו הלודג ריע
וניאו יאדו וניאש ,לת-א םע יוהיזה ןמ םיעבונ יעל סחיב היגולואיכראה
.ללכ יחרכה

םילשורי תא אלו יעה תא שובכלו ברעמ-ןופצל תונפל ,עשוהי לש ודעצל םימרוגכ
:הלא םילוקיש ינש תוארל שי
:שוביכל השורדה העקשהה .1
.ונממ יופצה חוורב תויאדכה תדימ .2

ול היה אל .דואמ תרצובמ התויה ללגב ,הלודג העקשה שרד םילשורי שוביכ
לע תולעל רכיבו הילע ויתוחוכ זבזבל עשוהי הצר אל ןכל .השבכל ישממ יוכיס
חטשה לכ :לודג השוביכמ יופצה חוורהו םיצמאמ תוחפ השרד וזש םג המ ,יעה
היה דיתע ,וקלחב קר וא - ןיטולחל סלכואמ יתלב היהש ,םירפא רה לש לודגה
רשקה קותינ - העמשמו ץראה זכרמ תסיפת !יעה שוביכ םע דחי םהידיב לופיל
רהה לבחל ןדריה רבע ןיב רשקה תא קתינש ומכ שממ) !ןופצהו םורדה ןיב
.(וחירי שוביכ ידי לע ימורדה

רוצממ תוענמיה אוה ךליאו יעה שוביכ רואיתמ עשוהי לש הקיטקטב טלובה וקה
ריעב םירצבתמה תא איצוהל תונווכמ תולובחתה לכ .םינפ לא םינפ תוברקמו
.'דכו העתפה יסיסכתב שומיש - הפיקע השיג ידי לע חותפ הדשב םתוכהלו הצוחה
תונורתי תא לטבל ידכ הב טוקנל ץלאנ עשוהיו ,"הלירג" תמחלמ ןיעמ יהוז
.רוצמ תוברקל תרחא המגוד לכ ןיא וחירי רוצמל ץוחמ .וילע םינענכה

:םה יעה שוביכ ססבתמ םהילע םיסיסכתה
:הירחאמ ריעל ברוא תמיש .1
:תמיובמ החירב וירחאו ,לוכיבכ ,המיחל ןויסינ .2
.רוחאמו םינפמ ותדמשה - ףוסבלו ,ריעל ץוחמ לא ביואה תכישמ .3

לכב ירקיע םרוג איהש ,העתפה גישהל ידכ הלילב םמוקמל םיחלשנ םיברואה 5000
םיאנתל בל םישב (תקדקודמ רויס תלועפ ירחא) רחבנ ברואה לש ומוקמ .עצבמה
רתתסהל םהל ורשפאיש תועקבו םיסכר םנשי םש ,ריעל ברעממ :םייפרגופוטה
אל המצע יעה ישנא דצמש ךכ :החרזמ הנפ ריעה רעש - ךכל ףסונ .םהירוחאמ
.תולגתה הנכס התייה

תרזעל ץלחיהל התייה הלוכי הכומסה לא תיב :ירמגל רחא ןוויכמ תפקשנ הנכסה
עונמל ידכ .ברואה לש ואובחמ הלגתי זאו םורד וא חרזמ ןוויכב אובלו התנכש
ררועל ידכ ונממ ידמל לודג קחרמבו ,יעהל ןופצמ אבצה תא עשוהי דימעה תאז
לע רובעל וכרטצי זאש ,יעל תכללמ ענמיהלו רשי וקב ופיקתהל לא תיב ישנא תא
.בראמה תא תולגלו איגה ינפ

ומוקמ תא עובקל עשוהי תא וכירדה ,רכזנש הז דבלמ ,םינובנ םייאבצ םילוקיש
תתואל היה לוכי םשמ - לכ םדוק :(ןיסיחומ ידאו לעמ) יעל תינופצ אבצה לש
י"ע גישהלו ,בורקה ןווא תיב רבדמל חורבל חונ ול היה םשמ - תינש .ברואל
םרוגה תא עשוהי לצינש ומכ .רתוי רחואמ בלשב דגנ תפקתהל החונ הדמע ךכ
םרוגה תא ףא לצינ ךכ - ותומלשב ,בראמה םוקמ תעיבקב ,יפרגופוטה
ןוחצינל הנושארה הלפמה תא ךפוה אוה :הייעטהה תחירב םויבב יגולוכיספה
תא עונמל ידכ םג ,ריעה ןמ תצקמב קיחרמ אוה ואבצ תא .סיסכתבכ הב ושמתשהב
יכ ,םירובס םה :יעה ישנא תא תועטהל ידכ םגו לא תיב ישנאל בראמה תולגתה
בוש יכ םיענכושמ םה ,החירבה הליחתמ רשאכו ,היינשב תשגל םיששוח םילארשיה
ןמ ןשעה תולע םע קר .םהירחא הפידרל םלוכ םיצלחנו הנושארבכ דחפ םהילע לפנ
םינפמ תוומ תנכסב םינותנ םהו חפב ולפוה יכ תעדל יעה ישנא םיחכונ ריעה
קרפ םיטפוש רפסב תראותמ עשוהי לש וזל היסיסכתב דואמ המודה המחלמ .רוחאמו
:'כ
'כ םיטפוש 'ח עשוהי
:ךדיב וננתא רחמ יכ ולע :'ה רמאיו ...תחת לאו ארית לא :עשוהי לא 'ה רמאיו
תאו ומע תאו יעה ךלמ תא ךדיב יתתנ האר
:וצרא תאו וריע
:ביבס העבגה לא םיברא לארשי םשיו
ברא םתוא םשיו שיא םיפלא תשמחכ חקיו
:ריעל םימ יעה ןיבו לא תיב ןיב
ןמ וקתנה םעה תארקל ןמינב ינב ואציו
םעפכ םיללח םעהמ תוכהל ולחיו ריעה
תולסמב םעפב
ואציו ומיכשיו ורהמיו יעה ךלמ תוארכ יהיו
לכו אוה המחלמל לארשי תארקל ריעה ישנא
ברא יכ עדי אל אוהו הברעה ינפל דעומל ומע
:ריעה ירחאמ ול
ךרד וסניו םהינפל לארשי לכו עשוהי ועגניו
:רבדמה
הנשארבכ ונינפל םה םיפגנ ןמינב ינב ורמאיו
לא ריעה ןמ והנקתנו הסוננ ורמא לארשי ינבו
:תולסמה
ונסנו הנשארב רשאכ ונתארקל ואצי יכ היהו
:םהינפל
.ריעה ןמ םתוא ונקיתה דע ונירחא ואציו
ונסנו הנשארב רשאכ ונינפל םיסנ ורמאי יכ
:םהינפל
בראה ךשמיו העבגה לא וטשפיו ושיחה בראהו
:ברח יפל ריעה לכ תא ךיו
ודי תוטנכ וצוריו ומוקממ הרהמ םק ברואהו
ריעה תא ותיציו ורהמיו הודכליו ריעה ואביו
:שאב
ברה בראה םע לארשי שיאל היה דעומהו
:ריעה ןמ ןשעה תאשמ םתולעהל
ריעה תא בראה דכל יכ ואר לארשי לכו עשוהיו
:יעה ישנא תא וכיו ובשיו ריעה ןשע הלע יכו
ןפיו ןשע דומע ריעה ןמ תולעל הלחה תאשמהו
:המימשה ריעה לילכ הלע הנהו וירחא ןמינב
האר יכ ןמינב שיא להביו ךפה לארשי שיאו
:הערה וילע העגנ יכ
ןשע הלע הנהו ואריו םהירחא יעה ישנא ונפיו
הנה סונל םידי םהב היה אלו המימשה ריעה
:ףדורה לא ךפהנ רבדמה סנה םעהו הנהו
המחלמהו רבדמה ךרד לא לארשי שיא ינפל ונפיו
:וכותב ותוא םיתיחשמ םירעהמ רשאו והתקיבדה
םירשע ןמינבמ םילפנה לכ יהיו ...ןמינב תא ורתכ
שיא ףלא השמחו
לארשיל ויהיו םתארקל ריעה ןמ ואצי הלאו
.הזמ הלאו הזמ הלא ךותב
:טילפו דירש ול ריאשה יתלב דע םתוא וכיו
ברח יפל םוכיו ןמינב ינב לא ובש לארשי שיאו
םירעה לכ םג אצמנה לכ דע המהב דע םתמ ריעמ
:שאב וחלש תואצמנה
הממש םלוע לת המישיו יעה תא עשוהי ףרשיו
:הזה םויה דע

ארקמל ץוחמ םג תויוצמ יעה תמחלמ לש הלאל םימוד םיסיסכתב שומישל תואמגוד
הברה תרחואמ הפוקתב וליפאו ,םודקה חרזמב תומחלמ לע תונוש תויודעב -
.רתוי

שילתוומ :הפקתהה תומחלמב ןהו הנגה תומחלמב ןה הצופנ התייה םיבראמה תטיש
ואבצ םע אבחתה ,םילגרמ תחילש י"ע 'ב-ה ססמער תא ללוש ךילוהש ,םיתחה ךלמ
שדק יכ ,םורדמ םיברקתמה םירצמה יניעל הירוחאמ הארנ אלו ריעל ברעמ-ןופצמ
,בראמ םינענכה וניכה ודיגמ ברקב םג .םתוא הריתסהו ןמזה לכ םהיניב האצמנ
לועפל תונמדזה הנתינ אל הז בראמל ,םנמא :ודיגמ תעבג ירוחאמ קמעב רתסנש
לש הליגרה ךרדה םה םיבראמה .םאובל ופיצ וב דצה ןמ ואב אל םירצמהש ןוויכמ
םג הדימ התואב וב םישמתשמ ךא (רוא ינב תמחלמ .םיבכמה) הלירג תמחלמ לכ
.(םיאמורה) םירידסה תואבצה

,ענמיהל איה (תמיובמה החירבהו בראמה) יעה תמחלמב עשוהי יסיסכת לש םתרטמ
הדשב ותוכהלו המרע ידי לע וירוציבמ ביואה תא איצוהל ,רוצממ רשפאש המכ דע
הב ץופנה שומישה .תיטקטה הלובחתב שמתשהל ךירצ תאז הרטמ גישהל ידכ .חותפה
םישקה םירבדה ןמ היה תרצובמ ריע שוביכש ,דיעמ םימעה לכ לצא הפוקת התואב
לע לבוקמה קשנה התייה המרעהו הלובחתה ךרד .םיללכושמ רוצמ ילכ תרזעב םג
.םישלחה לע דחוימב לבא - דחאכ םישלחו םיקזח

:רמוא "המחלמה תונורקע"ב ץיבוזואלק ןופ

הבל חתפנ ןכ ,תיגטרטסאה הגהנהה תושרל םידמועה תוחוכה םיטעמתמש לככ"
םוש ןיא בוש יכ ול המדנש דע ,ןיטולחל ןטקו שלחש ימו ,המרע תולובחתל
ברקה תונמא לכ יכ המדנ הב הדוקנ התואב ,וצלחל תויושע הנובת םושו תוריהז
."ןורחא עשיכ המרעה תלובחת וינפל תבצייתמ - ול רכנתת

תשאונ תוררועתה לש יפוא םהל שיש םיבורמ םיסיסכת לע םיעמוש ונא ,ןכאו
תמחלמב םירוסה ושמתשה וב ונימב דחוימה סיסכתה - לשמל .שלחה לש הנורחא
תוכהל לכוי אל םא הווקת ול ןיאש ,עדי שדק ךלמ :פינות דגנ 'ג-ה סמיתוחת
הסוס וחליש ירצמה אבצה תרוש תא לבלבל ידכ .ריעה רעש ינפל ירצמה אבצה תא
וק תא רובשתש המוהמ ררועלו םיסוסה תא תורגל ורמא הזב .בכרה רבעל תמחוימ
אוה ךא ,רבד לש ופוסב חילצה אל םנמא ,סיסכתה .תעדה תא חיסתו הכרעמה
.שאונה ויפואו ותוירוקמ לשב ןיינעמ

הרוצבה ופי שוביכ ךרדל רתוי םימוד םה :עשוהי לש ויסיסכתל שי רחא יפוא
הטיש התואב .ץע סוס ךותב - היורט שוביכב .םידכב ירצמה אבצה תבנגה ידי לע
.יניארקוא ריש יפ לע - בוזאו ,יברע רופיס יפ לע ,דנקרמס תשבכנ

תורבגתה םהב שי ןכש ,הלא םיסיסכתל םימוד עשוהי יסיסכת ,תינורקע הניחבמ
איה עוציבה ךרד ךא .ביואה ריע לש תורצובמה תומוחה לע המרע לש ךרדב
.ביואה תא המרעב הנממ איצומ אלא - המרעב ריעל סנכנ וניא עשוהי :הכופה
.ברואה ידי לע הכותל סנכנ אוה ינש בלשב קר

לש המחלמה יסיסכתב רקיעב ,תובר תוליבקמ שי עשוהי לש עוציבה ךרדל םג
:(10 קרפ 'ג רפס) STRATEGMATA סוניטנורפ לש ורפסב םיראותמ םהש יפכ ,םיאמורה

,דחא טבש ןווכתמב ךכ םשל רחבו ,תחא ריע דגנ רוצמ תמחלמ להינ וטאק .1
ןמ ואצי םתשלוחב וניחבהש ,םירוצנה .רתויב יתמחלמ יתלבהו שלחה ביריה היהש
.ריעה תא ושבכו םאובחממ םיברואה ואצי זא לקנב םוחירבהו ריעה

רוצמה תא בזעו חרובכ םינפ דימעה ,הינידרסב תחא ריע דגנ םחל .ויפיקס .2
.ריעה תא םיברואה ושבכ זאו - וירחא ףודרל ואצי ריעה ישנא .וב לחהש

הלובחת התואב שומיש לע םירופיס ינש םנשי - םימדוקה םירופיסל המודב .3
.לעבינח תומחלמב

הגתרק איבצמ ,תרקלימח :עשוהי רפס לש הזל ויטרפב רתויב המודה רופיסה .4
םיחל םיצעמ הרודמ תיצהל םוויצו בראמב ואבצמ קלח ריאשה .לעבינח לש ויבאו
כ"חאו ריעה תא "ףקת" ומצע אוה .תומוחל ץוחמ םיאצוי םירוצנה תא וארישכ
.ריעל ץוחמ לא קוחר רתויש המכ דע םיניגמה תא ךושמל ידכ ,חרוב ינפ דימעה
םריע יכ ובשח ,ריעה ישנא תאז וארשכו ,שא ותיצה ,םדיקפת תא ואלימ םיברואה
לש דחאה ויצח םע םינפ לא םינפ םמצע ואצמ זאו .רוזחל םהינפ וכפהו תרעוב
.רוחאמ םפיקתמ ינשה ויצחש דועב ,תרקלימח ליח

."היעטה" - ללוכ יאבצ חנומב םינוכמ ןאכ םיראותמה םיסיסכתה לכ

תלעב תויהל הכירצ היעטה תלועפ" .העתפה תגשהל בושח רזע יעצמא איה היעטה
ול הנדומעת אל ,הילע ונתבוגתו התארקל ביואה לש ותנכה לכש ,הזכ יטקט ןכות
לש ויצמאמ לוציפל רזע יעצמא םג איה ."תיתימאה הלועפה י"ע עתפויש עגרב
.ול היופצה תיתימאה הנכסה ןמ ותעד תחסהו ביואה

תודבוע םויבו תונוכנה תודבועה לש תילמיסכמ המלעה י"ע תוגשומ ולא תורטמ
הארית תמיובמה תוליעפה יכ ,ךכל בל םישל ךרוצ שי תאז םע דחי .תונוכנ יתלב
תמיובמה ותגיסנ ;דשח לכ ררועת אלו ,תומדוקה תולועפל ינויגה ךשמהכ ביואל
ןוויכ ,דשח לכ הררוע אל - ('כ םיטפוש) לארשי יטבש לש ןכו - עשוהי לש
!דורי םרשוכש םימחולב ןווכתמב רחבש

ןמיס תעיבקל תדחוימ תובישח הנשי ןכ לעו ,העתפהב היולת בראמ לש ותחלצה
יעה שוביכ רואית לש לודג הכ קלחש ךכל הביסה תאז .הז םרוג תלעפהל רורב
.ןודיכה - םינמיסהו בראמה תלעפה לש ןמזה תעיבקל שדקומ

שומיש לע .ןמפיוק תעדכ ,יאלפ יעצמא אלו - יתימא יתמחלמ ןמס אוה ןודיכה
ול םינתונ אלו המחלמה ןמז לכ יוטנ ותוא םיקיזחמש ,יתמחלמ ןמיסבכ ןודיכב
ןודיכה תא קיזחה אל עשוהיש ןכ ומכ ,הארנ .תוימור תומחלממ םג עודי עוקשל
.עקרקב ותוא ץענ אלא ,המחלמה ןמז לכ ודיב


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות עשוהי ישוביכו תומחלמ ןכות