ןונ ןב עשוהי ישוביכו תומחלמ

ץרווש הכלמ


,לארשיל הנגהה אבצ ,םיינחמ :ךותמ דבועמ טקל
(ךיראת אלל) טס ןויליג ,תישארה תיאבצה תונברה


םינועבגה ירע תעינכ
םורדה יכלם תירב דגנ המחלמה
רזג ךלמ לש תודגנתהה ןויסינ
ןופצה תירב יכלמ דגנ המחלמה

רוזח


םינועבגה ירע תעינכ

םינענכה ויה וב בלשה ,המחלמה לש ןושארה בלשה םייתסנ יעה שוביכ םע
.דחפ בורמ םינוא ירסחו םייביספ

םחליהל" דחי םיצבקתמה םינענכה לש תונגראתה תלועפ רבכ הנשי 'ט קרפ תליחתב
ןיא תאזה תונגראתהה תואצות לע ךא .(ב קוספ) "דחא הפ לארשי םעו עשוהי םע
.םינועבגה ירע תעינכ תשרפ תא ראתל רבוע רופיסה .רבד רפוסמ

תא אצמ ,עתפל ;עשוהי לש שארמ העובקה שוביכה תינכת תולובגמ גרח הז השעמ
תוראב) ןופצמ םילשורי םוחתב תובשויה ,יווחה ירע עברא לע טילש ומצע
.המחלמ אלל (הריפכה ,םירעי תיירק ,ןועבג

.(ב י) יעהמ רתוי םירוביג הישנאו תרצובמו הקזח ריע התייה המצע ןועבג
םהל תפקשנה הנכסה הברו הבורק המ םהל ררבתנ עתפל .דחפ אוה םשעמל קומינה
דציכ רורב אל .המרעב וגהני ןכ םא אלא לצניהל יוכיס םהל ןיאש ועדיו
רחאל קר התלגתנ םתמרימ ךא .עשוהי לש ןיעידומה תוריש תא תועטהל וחילצה
םכפהל איה תושעיהל התייה הלוכיש הדיחיה הרשפהו התרכנ רבכ םתא תירבהש
.םידבעל

הניחבמ הנושו תדחוימ הדיחי וויה םינועבגה ירעש ןכתי :םשעמל תרחא הקמנה
םינקז ויה םהישאר .ןענכ יממע ראשמ יתרבחהו ינידמה רטשמה תניחבמו תינתא
דוגינב ודמעש םיילאירוטירט םיקומינ םהל ויהש ןכתי .(אי 'ט) - םיכלמ אלו
.לארשי ינבל ברקתהל וטילחה םללגבו ןענכ יכלמ לש הלאל

?ןועבג תעינכ םע עשוהי גישה המ
זבזבל ךרטציש אלב וידיב ולפנ תורצובמו ידמל תולודג םירע עברא - לכ םדוק
.המחלמב ןהילע ויתוחוכ

הלפשל רעש ושמישש ךכב אלא ןמצע ןהב היה אל םירעה לש ןכרע רקיע ךא
.לא תיב ךרד ,עורזה חוכב ךרד ול שובכל ךרוצ רבכ ול ןיא תעכ .תיזכרמה

תוכלמ לש יברעמהו ינופצה ףגאה תא הפשח םינועבגה םע התרכנש קשנה תירב
ךלמ היה לוכי אל ינופצה ולובג תפישח לש וז תידימ הנכס דגנו - םילשורי
.ותירב ילעב תא וילא ףסאו םידי קוביחב תבשל םילשורי

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות עשוהי ישוביכו תומחלמ ןכות


םורדה יכלמ תירב דגנ המחלמה

ךלמ םארפ ,ןורבח ךלמ םהוה תא וילא םילשורי ךלמ קדצ-ינדא ארוק 'י קרפב
.ןועבג לע המחלמל דחי תולעל ןולגע ךלמ ריבדו שיכל ךלמ עיפי ,תומרי

:תורומח תוישוק יתש ררועמ ,םורדה יכלמ תירב לש ,הז ןיינע
?דחאתהל הלא םיכלמ השימחל אקווד םרג המ .1
?םילארשיב - רישיה םביואב אלו - ןועבגב םחליהל םהל םרג המ .2

,איה רתויב הטושפה הבושתה .תונושו תובר ןה הנושארה היעבל ונתינש תובושתה
איה םילשוריש אוה ירקמ ונניא תועדה לכלש המ .תפתושמ תונגראתה יהוזש
רתויב תידיימהו הלודגה הנכסה תפקשנ הל ןכש ,תאזה תונגראתהה לש תמזויה
.היתוער ןיב הקזחה ףא התייה איהו םילארשיה דיב ןועבג תליפנמ

תירקמ תונגראתה םורדה יכלמ תירבב תוארל םיברסמה םיבר םירקוח םנשי ךא
הדיחי וויה םילשורי תושארב הלאה םירעה שמחש ןעוט ,לשמל ,גנטסרג .תינמזו
.וירע לע ןגהל ואציש הערפל םינמאנ םיכלמ השימח ,ותעדל ,ויה הלא .תיטילופ
.יעדמ סיסב לכ ןיא וז העדל

הטירוטוא התייה םילשורילש - אוה םירקוחה ןיב תקולחמ וילע ןיאש רבדה
ןמ םג עבנ הז ירה התאירקל תעכ ונענ םאשו ,תורחאה םירעה עברא יבגל תמיוסמ
ירע תחאכ ןועבג הלודג ריע יכ דאמ וארייו" :יללכה דחפה ןמ ,הלש הטירוטואה
הלודג ריע יכ הדבועה ןמ אלא - ןועבגמ םיארי םניא םה .(2 קוספ) "הכלממה
ןועבג תעינכ לע העומשהש רורב .םילארשיה ידיל ברק אלל הרסמתה התומכ הקזחו
ויהש תובר תונטק םירע לש ןתעינכלו תינומה הקינאפל איבהל הלולע התייה
ידכ .הרעש המחלמ בישהל - הזעה אל ןועבג וליפאש המ תושעלו זעהל תודחופ
.םורדה יכלמ תירב הנגרוא תאז עונמל

םינועבגה ריע תליפנ .רורב יאבצה םעטה .םתמחלמל יגולוכיספה םעטה היה הז
.תנכוסמ הדימב םילשורי ירעשל םתוא הבריק םילארשיה ידיב

?םינועבגה תא ופיקתה עודמ ךא
.ןיטולחל םייביספ ויה - ןושאר בלשב ,םינענכה תשלוחל יוטיב ךכב םיאורה שי
ופרטצה אל - זא וליפא ךא .הנגה תותירב תורכל םדחפ םתוא ףחד - ינש בלשב
אלא לארשי ינב תא ףוקתל וזעה אל םהו ,םיינענכ םיכלמ השימחמ רתוי תירבל
.םינועבגה דגנ - תימינפ המחלמב וקפתסה

י"ע .וז ההומת המחלמל םייאבצו םייגולוכיספ םיקומינ םיאצומ םירחא םירקוח
.םילשוריל םתבריק תנכס תא םהילעמ קיחרהל וצר םילארשיה לש םהיסיסב תחיקל
וצפחי ןפ ,תורחאה ןענכ ירעל ,םויא וא ,חקל םושמ וז המחלמב היה ,ךכל ףסונ
.םינועבגה יכרדב תכלל

יתימאה םעטה יכ ,תרמואו תומדוקה יתש תא תבלשמה ,תישילש העד וליפא שיו
הביסה לשו םיילאירה םיקומינה לש בוליש אוה ,ןועבגב םורדה תירב תמחלמל
יאדווב ותמיחל תוטיש לעש ,רזה שלופה ינפמ דחפ תשגרה - רתוי הקומעה
.םימיא תודגא ןענכב רבכ וכלהתה

ותוא הבייח ןועבג םע תרכש תירבה .התרזעל ץלחנ אוהו עשוהיל הנופ ןועבג
יראמ .חרזמה לכב זא לבוקמ היהש רבד - ךרוצה הרקמב תיאבצ הרזע שיגהל
ךלמו 'ב-ה ססמער .הסראלו הנונא לש תירב דגנ לבב ךלמ יברומחל הרזע תחלוש
.דועו והערל דחא תיאבצ הרזע שיגהל רתיה ןיב םתירבב םיבייחתמ םיתחה

ול עדונשכ .תופקתה ןה ויתומחלמ לכ .תחא ןגמ תמחלמ ףא םחלנ וניא עשוהי
תוריהמ םילגתמ וז הלועפב .ףיקתמו םידקמ אוה - וילע הפקתהל תונכה לע
,עשוהי לש ותגהנה תא םינייפאמה ,אבצה לש הריהמה העונתהו הטלחהה
.ותחלצה תא ,הבר הדימב ,םיריבסמהו

,ילטנמ םיהולא רבד לשו םיילאיר םיסיסכת לש בוליש אוה הז המחלמ רופיס םג
.יעה תמחלמב ומכ

:ברקה תלחתה ינפל דוע חטבומ ןוחצינה

.(8 קוספ) ."ךינפב םהמ שיא דומעי אל .םיתתנ ךדיב יכ םהמ ארית לא"

,םינענכה לש םנורתי לע רבגתהל ךירצ עשוהי היה ,יעה תמחלמ ,תמדוקה המחלמב
שיו םנוצרמ םהירצבמ תא םינענכה ושטנ םעפה .המרע יסיסכת תרזעב ,םירוציבה
ןמ ואבצ שארב הלוע אוה .השוע אוה תאזו .ףרועה ןמ םפיקתהל תונמדזה תעכ ול
."הלילה לכ" לגלגה

,הרעשהל דוסי שי ,ןכלו ,מ"ק 35-כ אוה (שמכמ ךרד) ןועבג דע לגלגמ קחרמה
.הכשחה תוסחב ושע ךרדה רקיע תאש אלא - הלילה תדר ינפל דוע לגלגה ןמ ולעש
.הלולס תישאר ךרדב ורחב אלש רורב ,עסמה תויאשח ללגב

בוניזו המיחל הירחאל דימו ,החונ יתלב ךרדב הלילב תצמואמהו הריהמה הכילהה
לעו עשוהי ילייחל היהש בוטה ינפוגה רשוכה לע םיארמ ,הגופה לכ ילב ,ביואב
.הרטמל םתודמציהו םתובהלתה

.עתפ תטישפו הליל עסמ :םיינש םה וז המחלמב עשוהי יסיסכת

הליל עסמב .הלירג אבצ לע דחוימבו ,אבצ לכ לע תלבוקמ ךרד איה הליל עסמ
ותואב .(9 'י) "םואתפ" םפיקתמו ןועבג לע םירצה םיכלמה לע עשוהי הלוע
ימ - האבה וזב םגו (גי ט ;ג ח) יעה - תמדוקה ותמחלמב םג שמתשמ אוה סיסכת
.עתפ תטישפ - ירקיעה סיסכתה לש קלח השעמל אוה הליל עסמ .(ו א"י) םורמ
.הלילה תוסחב .יאשחב םדקתהל ךירצ ,העתפה גישהל ידכ

ןכ - עתפ תטישפל ותפקתה המדתש לככ .הפיקתה תונורקעמ דחא איה ביואה תעתפה
.ןוחצינל םייוכיסה םילודג

ויתוסייג ךרעמו ותנוכת תוידוס ידי לע ללוחל ןנוגתמה לוכיש העתפהה תא"
ןופ) "שארמ יופצ יתלב תוברקתה עסמ ידי לע אלא ןזל לוכי ףקותה ןיא רתסומה
.('ץיבזואלק

.םינענכה הנחמב המוהמ סינכהל עשוהי חילצמ הלא םיסיסכת ינש לש םבוליש י"ע
.תיגולוכיספכ רופיסב תספתנ םתלפמ

.(י קוספ) "ןועבגב הלודג הכמ םכיו לארשי ינפל 'ה םמוהיו"

ףדור ילארשיה אבצה דועב ,עשוהי ינפמ סונל םיליחתמ םה םינענכה תלפמ רחאל
- אוה תיאבצ הניחבמ רופיסה לש הז קלחב ונתוא ןיינעמש המ .םהירחא
.תימורדה תירבה אבצ לש לצופמה החירבה לולסמ .1
.חרזמב תחוור הטישכ - תיאבצה הפדרהה .2

הגיסנה ךרדמ םיקתונמ ויהי םיסנה םינענכהש ךכ םירבדה תא ןוויכ עשוהי
תיב רבעל - הברעמ .הסונמל רובש וק םהל הוותה ולש היגטרטסאב .םהירעל
וצירממו חונל ואבצל ןתונ וניא עשוהי .הדקמלו הקזעל - המורד םג ךא ,ןורוח
הרובעב ללשש דע ךכ לכ הבושח הפידרה ול התארנ עודמ .םיחרובה רחא ףודרל
?וילייחמ החונמ טעמ

הלועפה איה וירחא הפידרה ,ביואה תסבה ירחא :םינבומ עשוהי לש וילוקיש
תא חצנמה דיב תנתונ הכומה ביואה ירחא הפידרה קר .המחלמב רתויב הבושחה
.ונוחצנ תוריפ

המיחל תוחוכב תודבאב חצונמהו חצנמה ןיב לדבה לכ ןיא תובורק םיתעל יכ"
תודבאה חצונמה ליבשב תוליחתמ הגיסנה םע קר .ברקה לש וכלהמב םייזיפ
('ץיבוזואלק ןופ) "דוע קלח חצנמל ןיא ןהבש תודבא ,רמולכ ,רתויב תועירכמה

םירעה לא אובלמ םענמל וילע היה .םינענכב בוניזל תפסונ הביס התייה עשוהיל
.תורוצבה םירעל חוכ ופיסוי אלש ידכ ,ברעמ-םורדמ התע עיגהל ושקיב ןהילא

תורשע המכ ףדרש 'ג-ה ססמער תפוקתמ ונל עודי חצונמה ביואב בוניז לע
לע ונוחצינ רחאלש חתפנרמ לע עודי ןכו .אש-או-אשמ טבש ירחא םירטמוליק
.םיטפש םהב תושעלו םהירחא ףודרל וישרפ לע הוויצ ברקה הדשב םייבולה

,םילגר ליח לש הברזר תראשה לע תססובמ התייה ודיגמ ברקב תיתחה היגטרטסאה
תא רצהל ,סבומה ביואה ירחא ףודרל הננערו הנוכנ היהת ןוחצינ לש הרקמבש
לש וסיסכת ,רבד לש ופוסב ,ךא .ןוחצינה ירפ תא שבגלו הסונמה תעשב וילגר
תוסנל ללכ וחרט אל םהו םהיתונותשע ןדבא ידיל דע םתוא עיתפה 'ג-ה סמיתוחת
תויטסרדה תא ןיטקהל םילוכי ויה - םיסנמ ויה ולש ןכתי .םירצמה ירחא ףודרל
!םתלפמ לש

ביואה ירחא הפידר גיהנהש םינוויה ןיבמ ןושארה איבצמה היה ןודקומ רדנסכלא
הדש ןוחצינב ללכ ךרדב םינוויה םיאיבצמה וקפתסה - ונמז דע .יטקט יעצמאכ
.ןוחצינה תוריפמ תונהיל ילב ,ברקה

.םינענכה יכלמ תשמח לש םלרוג רואיתל ידמל לודג םוקמ שדקומ ,המחלמה םויסב
לע םהילגר ומש עשוהי יניצקו הנממ ואצוה ךכ רחא ,הרעמב ואלכנ הליחת
םשמ ודרוה ברעבו ,ברעה דע םייולת ויהו םיצע לע ולתנ ךכ רחא ,םהיראווצ
יכלמ לש םדובכ תלפשהו תיזיפ תוללעתה לע טרופמה רופיסה .הרעמל ולטוהו
.הפוקת התוא לש המחלמה ילגרה עקר לע ןפוד אצוי וא עיתפמ וניא ביואה

,המחלמב םבשש םיכלמ העבש םע םירצמל רזחש הזב ,לשמל ,ראפתמ 'ב-ה פתחנומא
.םילאל םבירקה ףוסבלו ךרדה לכ תוירזכאב םתוא הניע

הברה היוצמ ,םהיגיהנמ יפלכ דחוימבו ,ביואה ימחול יפלכ תורזכאתהב תוראפתה
לצא חוור היה חצונמה יראווצ לע םיילגר תמיש לש גהנמה .רושא יכלמ לצא
.תטלחומ הרבדה תלמסמה הלועפ אוהו ,םינומדקה חרזמה ישנא

םודה םישמשמ ויביואשכ ,בשוי 'ב-ה סיפונמא דליה תא ראתמה ירצמ רויצ ונשי
רמוא םיכלמה יראווצ לע םהילגר תמיש סקט לש ומושיר תא רידאהל ידכ .וילגרל
:ועוציב ןמזב םעל עשוהי

"םתא םימחלנ םתא רשא םכיביוא לכל 'ה השעי הככ יכ ותחת לאו וארית לא"
(25 קוספ)

.הנאבתש תומחלמל ,ןוחצינה תחטבה ,המדקה תושמשמ הלא םילמ

,הנבל ,הדקמ .םינענכה ירעמ המכ דוכלל עשוהי הנופ ,ןועבג תמחלמ םות םע
יגטרטסאה ןויגהה תא ריבסי ץראה תפמב ןויע .ריבדו ןורבח ,ןולגע ,שיכל
לחנ לש ינופצה לבויה דיל תנכושו ,יפאצ לא לת איה הנבל .הלא םישוביכב
םשמו - הלאה קמעל ףוחה ןמ לחנה ךרואל םיסנכנ וב רעשב הדמע איה .רירכוס
לחנ לש םיימורדה וילבוי ךרואל ,רהה תואובמ לע תשלוח שיכל .םחל תיב לבחל
וב אצוי אוהש םוקמב ,יסח רהנ תפש לע יסח לא לת הארנכ איה ןולגע .רירכוס
.ףוחה ץראל תועבגה ןמ

קרוש לחנ לבחב השפחל ונילע יכ ךכל דוסי שי ךא ,ןיידע תרתואמ הניא הדקמ
,אוה םירעה שולש ןיב ףתושמה הנכמה .היתוער לש הזל המוד םוקמב ,יברעמה
לע תורמושו רירכוסו יסח םילחנה ךרואל תוליבומה םיכרדה לע תושלוח ןהש
.רהה יחתפ

:ותועמשמ הלאה םירעה עברא שוביכ

לארשי תואבצ תחטבהו ,ברעמה לעמ ץראה םינפ יבשוי קותינו רהה ירעש שוביכ"
.("עשוהי רפסב תויגטרטסא תויחנה" :רוצילא) "תועתפה ינפמ

דכלנש ומכ - םייברעמה םירעשה התע ודכלנ עשוהי לש וז שוביכ תינכתל תודוה
,יררהה םורדה לע טלתשהל היה לוכי ,תעכו ,(!וחירי) יחרזמה רעשה םדוקמ
.תולחנתהל ורישכהלו דדובמו קתונמ היהש

הדמעש תיגטרטסאה תינכתה לע רבד ונל רמאנ אל ,תמלשומ הניא 'י קרפב הנומתה
ואיבהש םיסיסכתה לע אלו הלא םירעב וכרענש תומחלמה לע אל ,עשוהי יניעל
.עשוהי לש ונוחצינל

ךילהת לש ותונשיהל םידע ונא רתוי הברה תרחואמ הפוקתבש ,ןייצל ןיינעמ
ומכ שממ ,ושבכ ,םילשורי דגנ םתמחלמב ,רצאנדנכובנו בירחנס .המוד שוביכ
!הלפשב תודחא םירע ,עשוהי

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות עשוהי ישוביכו תומחלמ ןכות


רזג ךלמ לש תודגנתהה ןויסינ

דחא תודגנתה ןויסינ ףא ןייצמ וניא םילארשיה ידיב םירעה תדיכל לע רופיסה
:דחא דבלמ םהינכש וא םירעה יבשות דצמ

ומע תאו עשוהי והכיו שיכל תא רוזעל רזג ךלמ םרוה הלע זא"
.(33 קוספ) "דירש ול ריאשה יתלב דע

,המחלמהש אלא .םורדה יכלמ תירבב קלח הלטנ אלו ,תיביספ רזג התייה הכ דע
.דואמ עתפל הברקתה ,הל תעגונ אלו תקחורמ ךכ לכ םדוקמ הל התארנש

,הנבלו הדקמ שוביכ לע תועומשהו ,ןוליאל ברעממ הלפשה הצקב תנכוש רזג
ומרג (!רזגמ מ"ק 40-כ) שיכל שוביכ לע דחוימבו ,הלפשב ןה ףא תואצמנה
ינבב המחלמל תאצלו וריע לש הרות עיגיש דע ןיתמהל אל רזג ךלמ לש ותטלחהל
.לארשי

שי .תונוש םיכרדב םיריבסמ ,תירב ילעב ילב ,ודבל תאצל זעהש הדבועה תא
הליחתכלמ היה אל רזג ךלמל .תונבצעו הדרח ,שואיי לש דעצ היה הזש ,םירמוא
.עשוהי ליח לש תירפסמה ותופידע חכונל חצנל יוכיס לכ

םגו ,ןועבג דגנ תירבל ותופרטצה יאו רזג ךלמ לש ותוננאש םג :תרחא העד
היה אוהש הדבועה ךותמ תראבתמ תירב ילעב ילב םילארשיה דגנ המחלמל ותאיצי
ותורמל ףופכ וניא רזג ךלמ ,תאז תורשאמ הנרמע לא תורגיא .קזחו יאמצע טילש
הארנכ היה וילעו - קזח יעוצקמ אבצ םג זכורמ היה רזגב .םילשורי ךלמ לש
ךא ,ברקה הדשב ףגינ אוה - ךכ םאו ךכ םא .רזג ךלמ םרוה לש ונוחטב רקיע
.המלש ימי דע תינענכ תראשנ רזגו ,רצבמה תא שבוכ וניא המ םושמ עשוהי

:שוביכה רופיסב םירסחה םיקלחה

ימ תמחלמ תשרפ ןיבל רזגו םילשורי יכלמ םע תושגנתההו יעה שוביכ תשרפ ןיב
.הומת הארנ הז גולידו ,ץראה זכרמ שוביכ תשרפ לע רפסמה גליד ,םורמ

להנל וכרטציש ילב לביעו םיזירג ירהל םירבעה תיילע לע רפוסמ חל-ל 'ח קרפב
איה יעה 'י-'ו םיקרפב .דועו .םהלש ךותבכ הז חטשב םירבוע םה .המחלמ לכ
תורנכ בגנ וקב שוביכה ליחתמ א"י קרפב וליאו ,שוביכה לש ינופצה לובגה
הסנמ רוצילא .ץראה זכרמ לע - םהיניבש לודגה חטשה לכ לע חסופ רופיסה .רוד
ז"י) בשוימ יתלבו רעוימ היה ,םירפא ירה ,רומאה חטשהש ךכב היעבה תא רותפל
אוה רעי יכ ,ךל היהי רה יכ" :םש וזחאנש ףסוי ינבל רמוא עשוהי ,18
בקעי) הז חטשב ןדה ,ףסוי תריכמ רופיסמ םג איבמ אוה ךכל תויאר .("ותארבו
ןכו (!רעי רמולכ ,ףרט תויח םש ויהש היאר וזו - ףרטנ ונבש דימ דשוח
.םיירצמ םיכלמ לש שוביכ תומישרו הנרמע לא תורגיאמ

שוביכ ןיב היצרופורפה רסוח רבדב רוצילא לש ותרעשה איה עדמל רתוי הבורק
הניחבמ .(!דבלב םיקוספ 15) ןופצה שוביכ ןיבל (!םילודג םיקרפ 5) םורדה
היה םש .רתוי הברה בושח עצבמ היה ןופצה שוביכש קפס לכ ןיא ,תיגטרטסא
קשנה היה ותושרבו ,םורדב בושיה רשאמ תיאבצ הניחבמ רתוי קזחו רישע בושי
הכ שוביכ רפסמה עילבה ,אופא ,עודמ .בכרו סוס - הפוקתה לש רתויב ללכושמה
?די רחאלכ בושח

ונניא - תומחלמ רפס ותויה תורמל עשוהי רפס יכ ,אוה ידיחיה ינויגהה רבסהה
יכ ,תיאבצ היצמרופניא ונל רוסמל אב וניא אוה .תימינפה ותוהמ יפ לע הזכ
,תובאה תרוסמ יפ לע םגו וז היגולואידיא יפ לעו ,תיאובנ היגולואידיא םא
!ןופצה ןמ רתוי שדוקמו בושח ץראה םורד

ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות עשוהי ישוביכו תומחלמ ןכות


ןופצה תירב יכלמ דגנ המחלמה

יכלמ לש איהש-לכ תוליעפ לע םיעמוש ונניא ,התע דע וראותש תוברקה לכ ךשמב
םה תונורחאה תויושחרתהה רחאל קר .םורדה תרזעל םיצלחנ םניא םה .ץראה ןופצ
תפונת תא ורצעי אל םילארשיה יכו םהל ליעות אל דגנמ םתדימע יכ םיניבמ
.םתומדקתה

.רוצח השארבו,תימורדה ןמ רתוי הלודג ,תינופצ השדח םירע תירב תשבגתמ

תובישח הל הנקה הז יפרגואיג בצמ .תוימואלניב םיכרד תמוצ לע הטלש רוצח
ינפ לע הנוטלש השרפ רוצח תכלממ .ןענכ ןופצ ירע ןיב דבכנ דמעמו תיגטרטסא
וקלח ,וביבס רשא םיקמעה לע ןותחתהו ןוילעה לילגה חטש לכ .ידמל לודג חטש
םי ןיבש ,ןדריה תברע לש ינופצה הקלחו לאערזי קמע ,ןולובז קמע לש ימורדה
.חלמה םיו תרניכ

תוירצמ תודועת ."הלאה תוכלממה לכ שאר" רוצח תא תונכל ,ןכ לע ,קדצומ
זכרמ רוצח התייה ס"הפל ינשה ףלאה לש ןושארה שילשב רבכש תודיעמ תוידכאו
,עודי הנרמע לא יבתכממ .הקוחרה יראמל וליפא עיגה העמשש ,םסרופמ הכ ילכלכ
הבושח תינענכ הכלממ ריע רוצח התייה ס"הפל ינשה ףלאה לש היינשה תיצחמב יכ
יפרגופוטה בצמה םע הפי תובשייתמ הלאה תויודעה לכ .ןשבב תורתשעל דע הטלשש
ךרואל תוקזח רצבמ ירע לש הכורא תלשלש התלגתנ .יגולואיכראה אצממה םעו
תכרעמ לכל ףתושמ הנכמ אוצמל ןיא .עובלגהו למרכה יסכר לש ןופצה תודשא
המכ הימוחתב הדחיאש ,הנידמ ןופצב התייהש חיננ ןכ םא אלא ,תאזה םירצבמה
רוצח לע ןגה אוה - ינויגהו ןבומ אוה םירצבמה וק ,זא .תונטק םירע תונידמ
המיאתמו תינויגה תיארנ ,ןיביי לאומש לש ,וז החנה .םורדה ןמ םישלופ ינפמ
.תורחאה תויודעה לכל

סוסו ברל םיה תפש לע רשא לוחכ בר םע" םע םורמ ימל דחי םידעונ ןענכ יכלמ
.לארשי לע המחלמל תאצל םיננוכתמו "דואמ בר בכרו

םידקמ אלא - םתפקתהל ןיתממו בשוי אוה ןיא ךא - םהיתוינכת ועדונ עשוהיל
.עיתפמב ףיקתמו

ימ לע ינמזה הנחמב תירבה ילעב תא ףיקתמו םירהה ךרד ויתואבצ ךילומ אוה
עשוהי שמתשמ ןאכ םג .ברקל ךרעיהל ולכיש ינפלו םלוכ ופסאנש ינפל ,םורמ
ךא .עתפ תטישפו הליל עסמ .תומדוקה ויתומחלמב רבכ ונרכהש ,םיסיסכת ינשב
הבשחמה ירה ,וניבגל שודיח םושמ רבכ הב ןיא וז המחלמ לש הקיטקטה םא
יכ עדוי אוה ,לכ םדוק .תולעפתה בוש ונב תררועמ הב תעקשומה תיגטרטסאה
םיאנתב ,הלפשב וא ,םיה ףוחב ,קמעב המחלמ וילע תופכל םיניינועמ םינענכה
סויגהש ,עדוי אוה תאז דבלמ .עירכמ ןורתי םתושרבש בכרלו סוסל היהי םהב
ולע אל הלאש רורב ךא - לאערזי קמע יכלמ תא ףא ללכו רוד דע עיגה המחלמל
.המורד ינענכה אבצה עסמ ידכ ךות ףרטצהל ודמע אלא לילגה ירהל םבכר םע

ינמזה הנחמה לע הלועו תונקסמה תא קיסמ ,ףרצמ אוה וללה תודבועה יתש תא
:תורטמ רפסמ גישה ךכ ידי לע .םורמ ימב

ךכ .ןרמתל תורשפא לכ בכרל ןיא וב ,םירה ןיב רוגס םוקמ אוה םורמ ימ .1
.םנורתי לע רבגתהל חילצה

י"ע ,ודגנ הקזחהו הלודגה תיזחה תושבגתה תא עונמל ,ןכ ומכ ,חילצה אוה .2
.קמעה יכלמ לש םתופרטצה ינפל דוע לילגה יכלמ תא ףיקתהש ךכ

ינפ תא םדקל ןיטולחל םינכומ יתלב םתויהב הפקתה י"ע העתפה גישה אוה .3
.הנכסה

:הרידגמ הקינטירב הידפולקיצנא
ותוא םידימעמה םיאנתב ברק ידיל ביואה תא איבהל תונמואה איה היגטרטסאה"
."ותערל אוהש בצמב הליחתכלמ
םינענכהש ךכל המרג ולש היגטרטסאה .ינואג גטרטסא אוה עשוהי וז הרדגה יפל
שארמ וננוכתה ולש ןכתי .םילארשיה לש םהיתוטישבו םקשנב בישהל וצלאנ
הקינאפ הסינכה הפקתהה תוימואתפ ךא ,חצנל םייושע ויה םיווש םיאנתב המחלמל
לע ביגהל ועדי אל םה .םינוא ילדח םתוא הריאשהו םהיתורוש ךותל לובלבו
לכ םהלש השימג- יתלבה היגטרטסאה ןמ ללשו םירבדה תא הנישש ,שדחה בצמה
ץחמה תא הנפיה עשוהי יכ הדבועה השגדהב םג שי בר יאבצ ןויגה .תלעות
לש תירפסמה תופידעה היה עשוהי לש בושחה ונורתי .רוצח דגנ אקווד ילארשיה
ןויסינ .חצנל ול עייסש םרוג היה םינענכה לש םדוריפ .ודוכילו ואבצ
ונממ לוטיל דמוע אוה ןכש ,ויבגל ןכוסמ תוינופצה ןענכ ירע לש תונגראתהה
,ביואה שאר תזתהל ויצמאמ לכ תא ןווכי םא יכ ,עדוי אוה .הלא ויתונורתי תא
זבזבל ךרטציש ילב ,הילאמ לטבתת תנגרואמה תודגנתהה ירה ,ךכב חילציו ,רוצח
.תירבב תורבחה םירעה ןמ תחא לכב ,תודרפנ תומחלמ לע ויתוחוכ

.ןאכ תולגתמ תילארשיה היגטרטסאה לש תוטלוב תועפות יתש

:תחאה

םג היתותוא תנתונ וז העפות .הלפשב בכר תמחלממ םיכרדה לכב תוענמיה
יהלא" :לארשי ינבל םימראה ירבדב ,לשמל ,תפקתשמו רתוי תורחואמ תופוקתב
.(23 'כ ,'א םיכלמ) "םכיהלא םירע

:היינשה

תונעשיהו ,םינפ לא םינפ תומחלמ וא רוצמ ,תוננוגתה תוברקמ תוענמיה
ןהב הספת היתורוצ לכ לע העתפההש ,תולובחת רמולכ הפיקע השיג לע
.ירקיע םוקמ

תא םילארשיה ושבכ דציכ - אוה ונינפלש רופיסה י"פע רזחשל ירשפא יתלבש המ
?תולובחת וא רוצמ יכרדב םאה ,םירעה

רובש וק שי החירבל - בושו .ביואה תפידרב תמייתסמ ,התמדוק ומכ ,וז המחלמ
הפצמו ,(ברעמ דצמ ןהיתש) ,םורדב םימ תופרשמ ,ןופצב ןודיצ :רתויב לצופמו
.יחרזמה ןוויכב -

,רוצח תא ףורשל - וישעמ תישאר .המורד הנופו הפידרה ןמ רזוח עשוהי
דימ .ומייתסנ עשוהי לש תולודגה שוביכה תומחלמ .תירבה ירע רתי תא םירחהלו
."המחלממ הטקש ץראהו" ,תולחנתהה - אבה בלשה ליחתמ םיקנעב המחלמה ירחא


רבד ףוס

םג סיסב ול שי לארשי לש שוביכה תומחלמ לע עשוהי רפסב רפוסמה יכ וניארה
תניחבמ - רקיעבו ,יגולואיכראה אצממה תניחבמ םג ,יפרגופוטה בצמה תניחבמ
.םודקה חרזמה עקר לע ,המחלמה יגהנמו יאבצה ןויגהה

לודג םע רצק ןמז ךות ועירכה םידדונ םיטבש יכ ,רופיסב תירקיעה הדבועה
י"ע חיכוהל רשפא תאז .תיאבצ הניחבמ ההומת תואריהל הכירצ הניא ,תברותמו
םיטבש י"ע ,חרזממ השענ הזה שוביכה םג .633 תנש לש יברעה שוביכל הלבקה
.תורצובמ םירע תלעב הלודג הירפמיא ליפהל וחילצה רצק ןמז ךותו ,םידדונ
חור אלו לארומ היה אל תיטנזיבה הירפמיאה ישנאלש ,ךכב רבסומ םנוחצינ
תיתד תואנק םהב החפיטש הקזח הגהנהל םינותנ ויה םיברעה יטבש וליאו ,המיחל
.תיטילופו

רבעמ .עשוהי לש שוביכה תומחלמל המוד התויהב ,דואמ תפלאמ וז אמגוד
היה - םחל םהב תומוקמה ןמ דחא לכב םינוש ויהש ,ונוחצינל ועייסש םימרוגל
םימחלנ םהש םתנומאו וילייח לש הובגה לארומה :םלוכל ףתושמה ידוסי םרוג
יתימאה םרוגה ,רבד לש ופוסב ,והז ילואו .תקדוצו הלודג הרטמ ןעמל
!ןוחצינל


ך"נתל תונשרפו םינויע ןכות עשוהי ישוביכו תומחלמ ןכות