ארקיו רפסב םייצרא םינחבמ
ד"ממ רפס יתבל


ז"משת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ
ח"משת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ
ט"משת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ן"שת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) א"נשת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ

ו"נשת-ג"נשת םינשה ןמ םינחבמ


תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה 'ט תותיכל ארקיו רפסב יצרא ןחבמ ז"משת
:ןחבנל תוארוה .םייתעש :הניחבה ךשמ .א .םלש ך"נתו תולודג תוארקמ ,ארקיו שמוח :שומישב רתומ רזע רמוח .ב .ןהב שרדנל קרו ךא הנעו תולאשה תא בטיה ארק .ג .רורב בתכבו תוריהבבו הרצקב ךירבד תא חסנ
ןושאר קרפ
.הנ-הל םיקוספ הכ קרפ ארקיו 'סב ןייע .5-2 תולאשה ןמ םייתש לעו 1 הלאש לע הנע
1 'סמ הלאש .קלחו קלח לכל תרתוכ ןתו ךינפלש עטקה תא קלח .א ?ולוכ עטקה לכל ףתושמה המ .ב 2 'סמ הלאש .(ול) "תיברתו ךשנ ותאמ חקת לא" ךשנ" ה"ד ,ול 'ספ ן"במרו י"שר "תיברתו ךשנ" םילמה תא םישרפמ דציכ .א ?"תיברתו (ול) "ךמע ךיחא יחו" .ב ."ךרבח ייחל" דע "ארוטפ ןב שרד וז" ה"ד ן"במרה שוריפב ןייע ?"ךמע ךיחא יחו" וצה תא אביקע 'רו הרוטפ ןב וניבה דציכ 3 'סמ הלאש .(טל קוספ ע"בארב רזעיה) ?"דבע"ל לארשימ םדא ךפוה םיכרד וליאב .א הרותב םירחא תומוקמבו ונמוקמב ורמאנש ,ירבע דבעל סחיב תווצמה תא םכס .ב .(תווצמ שולש ןייצ) 4 'סמ הלאש (גמ) "ךרפב וב הדרת אל" :'ו הכלה 'א קרפ םידבע תוכלה ם"במר אלא ,הל ךירצ וניאש הדובעו הבצק הל ןיאש הדובע וז ?ךרפ תדובע יהוזיאו רודע ול רמאי אלש :םימכח ורמא ןאכמ .לטבי אלש דבלב ודיבעהל ותבשחמ היהת ...הבצק ול ןתנ אל ירהש ,אובאש דע םינפגה תחת ?ם"במרה יפל "ךרפ תדובע" גשומב תולולכה תורוסאה תודובעה יגוס ינש םה המ 5 'סמ הלאש ןמ תודחאב "ךיקולאמ תאריו" הרהזאה תא הרותה הפיסוה תוביס וליא לשב .א ?ונתשרפב תווצמה ?ם"וכעל ומצע רכומה הז ןיבל ילארשיל ומצע רכומה לארשימ םדא ןיב לדבהה המ .ב
ינש קרפ
:תולאשה שולש ךותמ םייתש לע הנע 6 'סמ הלאש .ד-א םיקוספ ,גכ קרפב ןייע וז תרתוכש רחא ,'ד קוספב "'ה ידעומ הלא" תרתוכה לע הרותה תרזוח עודמ .א ?קרפה שארב האב ליחתהלו" דע "םש רזח ןכלו" ה"ד 'ב קוספ ן"במר יפ-לעו י"שר יפ-לע בשה ."הנושארב המוד המב ןייצו ,ד-א םיקוספ הל קרפ תומשל ונקרפב ד-א עטקה תא הוושה .ב .תומשב עטקה הנבמל ונקרפב עטקה הנבמ 7 'סמ הלאש .(גי ,טי) "ריכש תלעפ ןילת אל" ?י"שר לש וזמ הנוש הרוצב "ןילת" לעופה תא שרפל ןתינ ךרד וזיאב .א - די-אי םיקוספב םילעפה תרוצ תעייסמ "ןילת" לעופה לש שוריפ הזיאל .ב ?הנושה שוריפה ךרדל וא י"שר לש ושוריפל 8 'סמ הלאש כ-זט םיקוספ 'י ארקיוב ןייע (זט) ..."ףצקיו ףרש הנהו השמ שרד שרד תאטחה ריעש תאו" ?ותעד תא קמנמ אוה דציכו השמ זגר עודמ .א כ-טי םיקוספל י"שרב ןייע .ב ?וינבו ןרהאל השמ ןיב הז חוכיוומ דומלל רשפא ץרא ךרד תודמ ולא
ישילש קרפ
9 'סמ הלאש :השימחה ךותמ םיקוספ העברא ראב .(אכ ,ה) 'הב לעמ הלעמו .א .(זט ,טי) ךמעב ליכר ךלת אל .ב .(ט ,דכ) תמוי תומ 'ה םש בקונו .ג .(טי ,דכ) ול השעי ןכ השע רשאכ .ד .(י ,וכ) ץראה ןמ הער היח יתבשהו .ה 10 'סמ הלאש :םיאבה השימחהמ העברא לע בותכ ?םתליכאל סחיב םהיניב המ - םימלש ,תאטח ,הלוע .א .הריטנל המיקנ ןיב המ .ב .טרפ - תוללוע ,טקל ,האפ .ג .הדובע תכאלמ .ד .קדצ ןיה ,קדצ תפיא ,קדצ ינבא .ה
ך"נת ןכות ארקיוב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה 'ט תותיכל ארקיו רפסב יצרא ןחבמ ח"משת
:ןחבנל תוארוה .םייתעש :הניחבה ךשמ .א .םלש ך"נת ,תולודג תוארקמ ,ארקיו :ןחבנה ידיבש םירפסה .ב .שרדנל קרו ךא הנעו תולאשה תא בטיה ארק .ג .אירקו רורב בתכ לע דפקה ,הרצקבו תוריהבב ךירבד תא חסנ .ד
'א קלח
.(הבוח) 4 'סמ הלאש לעו 1-3 תולאשה ןמ םייתש לע הנע 1 'סמ הלאש .גכ-א ,אי ארקיוב ןייע .קלחו קלח לכל תרתוכ ןתו ךינפלש עטקה תא קלח .א המ ןייצו ,תומשו תישארב םירפסב ונקרפבש יוויצל םימוד םייוויצ אצמ .ב .םימדוקה םייוויצה ןיבל ונקרפב יוויצה ןיב ינורקעה לדבהה 2 'סמ הלאש םיבוקנה הלא יתלב" דע "ףועה ןמ וצקשת הלא תאו" ה"ד ג"י 'ספל ן"במרב ןייע ."תומשב יפל הלא םיקוספב יוויצה ךרד ןיבל ולוכ עטקב יוויצה ךרד ןיב לדבהה המ .(ולוכ עטקב ןויע רחאל בשה) ן"במרה 3 'סמ הלאש ."למגה תא הסרפה יסירפממו הרגה ילעממ ולכאת אל הז תא ךא" ?תורוהט ןהמ (ז ,בי םיליהת) "תורוהט תורמא 'ה תורמא :יתבר אתקיספ "איה הרוהט אל רשא המהבה ןמו" תוארקמ המכ ה"בקה םקע :ןנחוי 'ר רמא ריכזהל אלש אלא ?הלאה תופסותה לכו וזה העיגיה לכ המלו .(ח ז תישארב) השמל ןתיל ה"בקה שקבש העשב ףא השנמ יב הדוהי 'ר רמא ...האמוט לש רבד ינמס ירה "הסרפ תסרפמ לכ" :רמוא והמ תורוהטהו תואמטה היחו המהב ינמיס ...האמוטה ינמיסל אב אוה ךכ רחאו הרוהטה ליאוהו ןאכ אמטמ אוה תבנראהו ןפשהו ריזחהו למגה :השנמ יב הדוהי 'ר רמא וניאו ...יואר היה ךכ ,םהלש האמוטה ינמיס ןמ ליחתי לארשי לע ורסואל אבש ...הרהט ינמיסב ליחתמ רמוא אוה המ אלא ןכ ?תישארב 'סב בותכ תויהל ךירצ היה אתקיספה יפל דציכ .א ?אתקיספה יפל םיקוספב תינונגסה היעבה יהמ .ונתשרפב םיקוספב ןייע .ב ?שרדמה ירבדמ לכשהה רסומ והמ .ג 4 'סמ הלאש (ח) "ועגת אל םתלבנבו" .וירבד תא קספו הז ה"דל י"שר ירבד תא קתעה .א .ןכש לכ אל ,התעמ רמוחו לק ,רמול דומלת ,לוכי :םיאבה םיחנומה תא ראב .ב .(טי קרפ רבדמב 'סב רזעיה) ?הלבנ תאמוטמ הרומח תמ תאמוט המב .ג ?הז קוספל ושוריפב י"שר לש הנקסמה יהמ .ד
'ב קלח
.7-5 תולאשה ןמ םייתש לע הנע 5 'סמ הלאש .וט ,טי ארקיוב ןייע "ךתימע טפשת קדצב" הרותה הנופ ימלו "ועמשמכ" ושוריפב י"שר יפל הלא םירבדב הרותה הנופ ימל .א ?י"שר לש ינשה ושוריפ יפל . (ולוכ קוספב ןויע רחאל בשה) ?י"שר לש וישוריפ ינשל קוספב סיסבה המ .ב :א הכלה אכ קרפ ןירדהנס תוכלה ם"במר קדצ והזיא ."ךתימע טפשת קדצב" רמאנש קדצב טפושה טופשל השע תווצמ וכרצ לכ רבדמ דחא היהי אל ,רבד לכב ןינידה ילעב ינש תאוושה וז ?טפשמה .ךירבד רצק :ול רמוא דחאו ?ינשה ושוריפל וא י"שר לש ןושארה ושוריפל םימיאתמ ם"במרה ירבד םאה 6 'סמ הלאש .זי ,טי ארקיוב ןייע ."ותוא תחכוה אלו" דע הז קוספל ן"במרב ןייע ?ן"במרה יפל קוספבש תווצמה שולש ןיב רשקה המ .א "אטח וילע אשת אלו" .ב ?ע"באר יפל אטחה והמו אטוחה והימו ,י"שר יפל אטחה והמו אטוחה והימ ,תוחכות ונממ ענמי אלש ,שוריפ "אטח וילע אשת אלו" ורמואו :םייחה רוא ...'ה לא בושי אלו ואטחב (אטוחכ) ראשיי הזבש ?אטחה והמו שודקה םייחה רוא יפל אטוחה אוה ימ 7 'סמ הלאש ץרא ךרד ,תובוט תודימ ונדמלל אב י"שרש אצומ רהב תשרפל י"שר ירבדב ןייעמה .לכשה רסומו :ושוריפב ונדמלל י"שר אב המ ןייצו ,םיאבה םיקוספל י"שרב ןייע "ורכמת יכו" ה"ד די קוספ הכ קרפ ארקיו .א "ךיחא ךומי יכ" ה"ד הכ קוספ הכ קרפ ארקיו .ב "וב תקזחהו" ה"ד הל קוספ הכ קרפ ארקיו .ג "םיקולאל םכל תויהל" ה"ד חל קוספ הכ קרפ ארקיו .ד ."רג די גישת יכו" ה"ד זמ קוספ הכ קרפ ארקיו .ה
'ג קלח
:(י"שר ירבדב םיאבומה) םיאבה םיגשומה תא ראב 8 'סמ הלאש .ןוממ תאנואו םירבד תאנוא .א .הנש רובע .ב .הוצמ תמ .ג .יעבר עטנו הלרע .ד 9 'סמ הלאש :(תחא הרושמ רתוי אל) םיאבה םיקוספה תא הרצקב ראב .אטחי חישמה ןהכה םאו .א .אטחת לארשי תדע לכ םאו .ב .אטחי אישנ רשא .ג .אטחת תחא שפנ םאו .ד ."תבשה תרחממ" .ה ."םירוכיב תחנמ" .ו
ך"נת ןכות ארקיוב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה 'ט תותיכל ארקיו רפסב יצרא ןחבמ ט"משת
ןחבנל תוארוה .םייתעש - הניחבה ךשמ .א .םלש ך"נתו תולודג תוארקמ ,ארקיו שמוח :שומישב רתומ רזע רמוח .ב .ןהב שרדנל קרו ךא הנעו תולאשה תא בטיה ארק .ג .רורב בתכבו תוריהבבו הרצקב ךירבד תא חסנ
ןושאר קלח
.הז קרפב תולאשה עבראמ שולש לע הנע .טכ-טי םיקוספ טי קרפ ארקיו 'סב ןייע 1 'סמ הלאש קמנ) חי-אי םיקוספב תווצמה תצובקמ הלא םיקוספב תווצמה תצובק הנוש המב .א ?(ךירבד ."המלש תלעותו" דע "ורמשת יתקח תא" ה"ד ן"במרב ןייע .ב ?הז קוספב ן"במרל י"שר ןיב ינורקעה לדבהה המ 2 'סמ הלאש (טי) "םיאלכ ערזת אל" :ו הכלה א קרפ הלח ימלשורי :הסורפ לכאי אלש דע השוע םדא תווצמ רשע (י ,בכ םירבד) "שורחת אל" םושמ (טי ,טי ארקיו) "ערזת לב" םושמ (ד ,הכ םירבד) "םוסחת לב" םושמ .הלחו ינש רשעמ ,ןושאר רשעמ ,המורת ,האפ ,החכש ,טקל ינפל לארשימ םדא ידי-לע תושענה ימלשוריב תורכזנה תווצמה רשע תא ראב .א .הליכאל הנכומ האובתש .ימלשוריה ירבדב ןויערה תא ראב .ב .טי קרפב גכ קוספב ןייע 3 'סמ הלאש (גכ ,טי) "םתעטנו ץראה לא ואבת יכ" ורמאת אל ,בוט לכ האלמ התוא ואצמתש י"פעא :לארשיל ה"בקה םהל רמא :ח אמוחנת ."לכאמ ץע לכ םתעטנו" רמאנש ,תועיטנב ןיריהז ווה אלא ,עטנ אלו בשנ ?י"שר יפל הז קוספב הווצמה יהמ .א ?אמוחנת יפל הז קוספב השירדה יהמ .ב ?י"שר לש ושוריפמ אמוחנתה לש ושוריפ תיריבחת הניחבמ הנוש המב .ג המוד המב - הז קוספל י"שרב ןייע .(דכ ,טי) "שדק וירפ לכ היהו" .ד ?ינש רשעמל תיעיברה הנשה לש ירפה 4 'סמ הלאש (וכ ,טי) "םדה לע ולכאת אל" ?הז קוספב ואלה תא י"שר שרפמ דציכ .א ("טשפה ךרד לע"ו ה"דב) ?לואשמ וירבדל היארה יהמו ן"במר שרפמ דציכ .ב דמלה רבד" איהו ,ןהב תשרדנ הרותהש תודימה תחא לע ושוריפ תא ססבמ ן"במר .ג ."וניינעמ ?ושוריפל תעייסמ איה דציכו ,תאזה הדימה תא ראב
ינש קלח
:תואבה תולאשה שולשמ םייתש לע הנע 5 'סמ הלאש :ל ,זט ארקיוב ןייע ."ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ" - "ורהטת 'ה ינפל םכיתאטח לכמ" ,הירזע ןב רזעלא 'ר שרד וז תא :אמוי 'סמ םוי ןיא וריבחל םדא ןיבש תוריבע ,רפכמ םירופכה םוי םוקמל םדא ןיבש תוריבע .ורבח תא הצריש דע ,רפכמ םירופכה .ותוא קספו הירזע ןב רזעלא 'ר לש ושוריפ יפל קוספה תא קתעה .א ןוכתונחרוס (ודוותת) ןודות 'ה םדק (םתאו) ןותאו - לאיזוע ןב ןתנוי .(םירוהט ויהתו) ןוכדתו (םכיאטח) ןב ןתנוי שרפמ דציכו "'ה ינפל" םילמה תא הירזע ןב רזעלא 'ר שרפמ דציכ .ב ?"'ה ינפל" םילמה תא לאיזוע .ךירבד קמנ ?ארקמה ימעט יפ-לע אוה הירזע ןב רזעלא 'ר לש ושוריפ םאה .ג 6 'סמ הלאש .ד ,גכ ארקיוב ןייע ?ושוריפב י"שר בשיימ ישוק הזיא .א .הז קוספל י"שר ירבדב םירכזומה םיגשומה תא ראב .ב 7 'סמ הלאש ."ךיקולאמ תאריו" םילמה תא הרותה הפיסומ "רהב"ו "םישדק" תוישרפב תווצמ רפסמב םילמל י"שר לש ףתושמה רבסהה המו ,וז תפסות הנשי ןהבש תווצמ שולש ןייצ .א ?ולא תווצמבו ולא .תווצמה ןמ םייתשל ןתונ י"שרש םידחוימ םיקומינ ןייצ .ב
ישילש קלח
8 'סמ הלאש :םיאבה םיטירפה תא ראב .םשא ,תאטח ,הלוע .א .הדובע תכאלמ .ב .לזג ,קשוע ,הבנג .ג .ןוממ תאנוא ,םירבד תאנוא .ד .אווש תעובש ,רקש תעובש .ה 9 'סמ הלאש :םיאבה םיקוספה תא ראב .(זכ ,טי ארקיו) "ךנקז תאפ תיחשת אלו םכשאר תאפ ופיקת אל" .א .(זט ,זט ארקיו) "םתאמט ךותב םתא ןכשה דעומ להאל השעי ןכו" .ב .(בי ,אי ארקיו) "םימב תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכ" .ג .(ו ,הכ ארקיו) "הלכאל םכל ץראה תבש התיהו" .ד .(כ ,דכ ארקיו) "וב ןתני ןכ םדאב םומ ןתי רשאכ" .ה
ך"נת ןכות ארקיוב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה 'ט תותיכל ארקיו רפסב יצרא ןחבמ ן"שת
ןחבנל תוארוה .םייתעש - הניחבה ךשמ .א .םלש ך"נתו תולודג תוארקמ ,ארקיו שמוח :שומישב רתומ רזע רמוח .ב .ןהב שרדנל קרו ךא הנעו תולאשה תא בטיה ארק .ג .רורב בתכבו תוריהבבו הרצקב ךירבד תא חסנ
ןושאר קרפ
.גכ-י םיקוספ דכ ארקיוב ןייע
1 'סמ הלאש :ןלהלדכ קלחל ןתינ הז עטק .גכ ;בכ-וט ;די-גי ;בי-י .עטקב קלחו קלח לכל תרתוכ ןת .א .(זי) "םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו" ,תוביר ירבד םייסמו ךלוה ,בירל אצוי שיאב התימ ןיד שריפש ךותמ" :ינוקזח ."התימ ידיל ןיאיבמש ?ולא וירבדב ינוקזחה רתופ היעב וזיא הבושת 2 'סמ הלאש .אי-י םיקוספב ןייע ?י קוספל ן"במרה יפל תילארשיה השיאה ןב לש השעמל עקרה והמ .א .("ושפנב ללקיו" דעו "תילארשי השא ןב אציו" ה"ד) :םיאבה תומוקמב ןייע .(גי ,אכ ,א םיכלמ) "ךלמו םיהלא תובנ ךרב" (1 .(ה ,א בויא) "םבבלב םיהלא וכרבו" (2 .(ט ,ב בויא) "תמו םיהלא ךרב" (3 ?הלא םיקוספב "ךרב" לעופה לש תועמשמה המ ?הז לעופב קוספה שמתשמ עודמ :ךוניחה רפס בתוכ "םשה תכרב" רוסיא לש הווצמה םעטב (םשה תכרבב) אוהה ערה רמאמב םדאה ןקורתמש יפל ,םשה תכרבב הוצמה ישרושמ" הבוטל 'ה ולידבהש שממ רבד ותואב יכ ,תומהבכ בשחנ אוה הנהו ...הבוט לכמ הערל ומצע אוה לידבמ ,תומהבה ןיממ וב לדבנש רובידה אוהו םדא השענ ובו חלאנו סאמנ ץרשכ השענו תעדה רדג לכמ ירמגל ומצע איצומו ('ה תכרב י"ע) ,ונתבוטב ץופחי בוטה לאה יכ ,הז לע הרותה ונתריהזה ןכ לעו ,ונממ הטמו ."אוה ךורב וצפח דגנכ אובי ונתאמ הבוטה תעינמ םרוגה רובדו רובד לכו הרותבש שנועה דבלמ "'ה תכרב" רוסיא לע רבוע אוהש הזמ םדאל האצותה יהמ ?ךוניחה רפס יפל - הבושת 3 'סמ הלאש אכ-די םיקוספב ןייע - "וב ןתני ןכ" ?וז הכלה דמול אוה קוספב הלמ וזיאמו הז קוספ י"שר שרפמ דציכ .א ."ןואגהו"ב ליחתמה רובידב (טי) "ול השעי ןכ" ה"ד ע"באר ירבדב ןייע ב כ-טי םיקוספ תא שרפל ןיאש ,"תעדה לוקיש"מ ןויגיהה ךרדב םיקומינה םהמ ?םטושפכ הבושת 4 'סמ הלאש עטקב ותבוגתלו ,םיאבה תומוקמב םירפוסמה םירקמב השמ לש ותבוגתל ףתושמה המ .א :ונלש ;אי-ו ,ט רבדמב ;הל-בל ,וט רבדמב .אי-ו ,זכ רבדמב ךרדב ,ךינפלש עטקב זט-י םיקוספלו הלא םיעטק תשולשל ףתושמה תא ןייצ .ב .תווצמה תניתנ .בי קוספל י"שרב ןייע .ג ?ללקמה לש הרקמה ןיבל ששוקמה לש הרקמה ןיב לדבהה המ ?הז לדבהל םיקוספב סיסבה המ הבושת
ינש קרפ
.תואבה תולאשה שולש ךותמ םייתש לע הנע 5 'סמ הלאש .בכ ,גכ ארקיובו י-ט ,טי ארקיוב ןייע ?גכ קרפב תורכזנה הלא ןיבל טי ארקיוב תורכזנה םיינעה תונתמ ןיב לדבהה המ .א קוספ ע"באר יפל םדוקה ןיינעל טי קרפב םיינע תונתמ לש הווצמ הכמסנ עודמ .ב ?ט ."יניעב ןוכנהו" ה"ד בכ קוספל ן"במר יפל גכ קרפב וז הווצמ הכמסנ עודמ .ג
הבושת 6 'סמ הלאש :םיאבה תומוקמב י"שר יפל ונתוא תדמלמ הרותהש לכשהה רסומ והמ ;(בכ ,ד קרפ) "אטחי אישנ רשא" .א ;(ג ,י קרפ) "ןורהא םדיו" .ב ;(אמ ,הכ קרפ) "ויתובא תזוחא לאו" .ג .(ו ,וכ קרפ) "םולש יתתנו" .ד הבושת
ישילש קרפ
7 'סמ הלאש :השימחה ךותמ םיקוספ העברא ראב (גי ,ד ארקיו) "וגשי לארשי תדע לכ םאו" (חי ,י ארקיו) "המינפ שדקה לא המד תא אבוה אל ןה" (ב ,זט ארקיו) "שדקה לא תע לכב אבי לאו" (אי ,גכ ארקיו) "ןהכה ונפיני תבשה תרחממ" .(ט ,הכ ארקיו) "יעיבשה שדחב העורת רפוש תרבעהו"
הבושת 8 'סמ הלאש :םיאבה םיטירפה לע בותכ ;תינוציח תאטח ,תימינפ תאטח ,דרויו הלוע ןברק ,יולת םשא .א ;ףועה ץרשבו ףועב הרהט ינמיס .ב ;יעבר עטנ ,הלרע .ג .םירצח יתבו המוח ריע ,בשומ תיב .ד הבושת
ן"שת ארקיוב יצרא ןחבמל תובושת
1 'סמ הבושת ;גוהנל דציכ השקבו הרקמה = בי-י .א .ןידה קספ = 'ה תבושת = די-גי ;תורודל םינידה = בכ-וט .ןידה קספ עוציב = גכ .יניינע רשק םירושקה ,םירחאה םינידה ןיבל בקונו ללקמ לש ןידה ןיב רשקה .ב .התימ ידיל םיאיבמה תוביר האבה הלאשה 2 'סמ הבושת אב הז לעופב שומישה ."ללק" אוה םיקוספה לכב "ךרב" לעופה לש תועמשמה .ב .אילעמ אנשיל = "הבוט ןושל"ב שמתשה ןכל ,ה"בקה לש ודובכ םושמ ,ץרשהו המהבה תגרדל םדאה תא דירומ 'ה תא ללקמה םדאה לש ערה רובידה .ג אוה םייחה ילעב ראש תמועל םדאה לש ודוחיי לכ יכ ,הזמ תוחפ וליפאו .רובידה האבה הלאשה 3 'סמ הבושת .שממ םומ אלו ,ןוממ ימולשת שרפמ י"שר .א .דיל דימ ןתינה ןוממ םולשת אלא ,ינפוג שנוע אל העמשמ "ןתנו" הלמה :ןלהלד תוביסה ללגב ינפוג שנוע שרפל תורשפא ןיא ןואגה יפל .ב תנתינה הכמה תמצועל הנווכב אלש תנתינה הכמה תמצוע תא ןווכל רשפא יא .1 .הנווכב .הלוח םדאה םא ,התימ הירחא רורגת וז ןיעמ הכמש תויהל לוכי .2 האבה הלאשה 4 'סמ הבושת אלא ,הררועתהש הלאשל תידימ הבושת ןתנ אל השמ ,םירכזנה תומוקמה תעבראב .א .הרקמו הרקמ לכב גוהנל דציכ הבושת לביקו שקיב הרקש רחאל ונתינ אלא ,הליחתכל לארשי ןהילע ווטצנ אל הלא םירקמב תווצמה .ב .תורודל הווצמ םג הכירצה יוושכעה הרקמל הבושתהו ,הרקמ .בייח התימ גוס הזיא ועדי אל - ששוקמב .ג .שנועה תא ועדי אל - ללקמב האבה הלאשה 5 'סמ הבושת קר גכ קרפב ;טרפ ,תוללוע ,טקל ,האפ :םיינעה תונתמ לכ תורכזנ טי קרפב .א .טקלו האפ .'ה ךרדב תומדתהו הכילה ןה םיינעה תונתמ .ב .טפשמו הקדצ תושעל ויכרדב הכילהב ?המב ."םכיקולא 'ה ינא" בותכ ןכ ינפל תא החוד וז הווצמ ןיאו ,רמועה יכרוצל האובתה תריצקב רבודמ וז השרפב .ג .םיינעה תונתמ האבה הלאשה 6 'סמ הבושת אוה ותאיגש לע תאטח איבהלו תודוותהל עדויה אישנה - "אטחי אישנ רשא" .א .גהנתהל דציכ רודה ישנאל הבוט המגוד .הרזגה ףא לע לוקב הכב אל וא ןנולתה אל - "ןורהא םדיו" .ב לביקש רחאל ודובכב לזלזל ןיא לשכנ םדאהש ףא לע - "ויתובא תזוחא לאו" .ג .ושנוע .םולשה ילב בוט בצמל הבורע םניא םיבוטה םיילכלכה םיאנתה - "םולש יתתנו" .ד האבה הלאשה 7 'סמ הבושת .הארוהב ועט ןירדהנסה םא - "לארשי תדע לכ םאו" ןכל) ימינפה אלו ןוציחה חבזמה לע קרזנ תאטחה םד - "המד תא אבוה אל ןה" .(לוכאל םהילע היה םויל טרפ םישדוקה שדוקל לודגה ןהוכה תסינכ רוסיא - "תע לכב אובי לאו" .םירופיכה .חספה לש ןושארה בוט םוי תרחממ - "תבשה תרחממ" .לבוי תנש לע רפוש ידי-לע הזרכה - "העורת רפוש תרבעהו" האבה הלאשה 8 'סמ הבושת .אטח קפס לע אבה םשא = יולת םשא .א .בירקמה לש ילכלכה בצמב רושקה ןברק = דרויו הלוע ןברק .ימינפה חבזמה לע קרזנ המדש תאטח = תימינפ תאטח .ינוציחה חבזמה לע קרזנ המדש תאטח = תינוציח תאטח .סרוד וניאש ףוע .הרותב םינמיס ןיא = ףועב הרהט ינמיס .ב .הבראה = םיערכ ול רשא עברא לע ךלוהה = ףועה ץרשב הרהט ינמיס הליכאב רוסא ירפה העיטנל תונושארה םינשה שולשב = הלרע .ג .האנהבו הליכאב םירתומ תיעיברה הנשה לש ןליאה תוריפ = יעבר עטנ .ודפייש וא ,םילשוריב .המוח תפקומה ריע ךותב תיב = המוח ריע בשומ תיב .הזורפ ריע ךותב תיב = םירצח יתב
ך"נת ןכות ארקיוב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה ארקיו רפסב תיצרא הניחב א"נשת ןושאר קרפ
.חי-וט ,טי ארקיוב ןייע :ךינפלש תולאשה עבראמ שולש לע הנע 1 'סמ הלאש .קוספה לש הנבמה והמ ןייצו וט קוספב ןייע .א .וישוריפ ינשב "ךתימע טפשת קדצב" ה"ד י"שרב ןייע (1 .ב ?ינשה שוריפה יפל הנופ איה ימלו ןושארה שוריפה יפל הרותה הנופ ימל ?ולוכ רשקהל רתוי םיאתמ םישוריפה ינשמ הזיא (2 ?ינשה שוריפה תא י"שר איבמ עודמ (3 הבושת 2 'סמ הלאש .(זט) ךמעב ליכר ךלת אל .הזל השקו הזל ךר היהת אלש - "ךמעב ליכר ךלת אל" :מ ארפס .ךלוהו םירבד םיעטמ אוהש לכורכ היהת אלש :רחא רבד :רמאי אל (ןוידה םויס רחאל) םיניידה ןמ דחא אצישכש ןיינמו ...הימחנ 'ר רמא ?ילע וברש השעא המ לבא ,םיבייחמ ירבחו הכזמ ינא .איבמ ארפסהש םישוריפה תשולש תא ןיימ .א ?י"שר שרפמ םישוריפה תשולשמ הזיא יפל .ב הבושת 3 'סמ הלאש :זט קוספב ןייע ."ךער םד לע דמעת אל" ה"ד ?ע"באר יפל זט קוספ יקלח ינש ןיב רשקה המ .א .(בכ 'א לאומשב רזעיה) ?ימודאה גאודמ איבמ ע"בארש היארה יהמ .ב :שודקה םייחה רוא האר םאש ,ךער םד לע דומעי אלש וב הנתה ,תוליכרה לע הוצש דצל "דומעת אל" רמאי אלו ,ושפנ ליציש ידכ ,רבד לעבל עידוהל בייח ,חוצרל ןיצורש תחא תכ ...תוליכר הז ירה .תוליכר ארקנ הז ןיאו ,לועפל בייח םדאה ובש םוי-םוי ייחמ הרקמ ןייצ הבושת 4 'סמ הלאש .(חי) "ךומכ ךערל תבהאו" (זי) "ךבבלב ךיחא תא אנשת אל" ."הווהב בותכה ריכזה" דע "אנשת אל" זי 'ספל ן"במרב ןייע ."הווהב בותכה ריכזה" ן"במר ירבד ראב .א רמאיו" ה"ד זי קוספל ן"במרה יפל חי-זי םיקוספב םיווצב תויתגרדהה יהמ .ב ?"והומכ ול בוהאיש" דע "בותכה ךערל תבהאו םעטו" ה"ד זי 'ספ ן"במר יפל "ךערל תבהאו" לש הווצמה יהמ .ג ?"ךומכ הבושת
ינש קרפ
:תואבה תולאשה שולשמ םייתש לע הנע 5 'סמ הלאש גכ קרפב ןייע ?םויה תווצמ יהמ .תועובשה גחב םיקסועה םיקוספה תא ןייצ .א רתיל ומכ תועובשה גחל שרופמ ךיראת ןיא עודמ :י 'ספל ן"במרב ןייע .ב .ךירבד רבסה ?םידעומה
הבושת 6 'סמ הלאש .דל-גל ,טי ארקיוב ןייע .י"שר לש ושוריפ יפל האנוה רוסיאל םוי-םוי ייחמ המגוד אבה .א .(דל) "ךומכ ול תבהאו" .ב רגה יבגל הווצמה תא תקמנמ הרותה עודמ .ערה יבגל םג תרמאנ המוד הווצמ ?ערה יבגל הווצמה תא תקמנמ איה ןיאו הבושת 7 'סמ הלאש לודגה ןהוכה תדובעב קסוע זט קרפש םידמול ונא םהמש םיקוספה תא ןייצ .א .םירופיכה םויב םירבד ססב .םירופיכה םויב לודגה ןהוכה לש תוירקיע תודובע שולש ןייצ .ב .םיקוספה לע םניאו ןהוכל ויה םירחא םידגב וליא .דבה ידגב קרפב םירכזנ רפסמ םימעפ .ג ?קרפב שרופמב םירכזנ ?םירחאה םידגבה וליאלו דבה ידגב תא שבול ןהוכה תודובע וליאל .ד .ךכל רבסה אוצמל הסנ .(גכו ד 'ספל י"שרב רזעיה) הבושת
ישילש קרפ
8 'סמ הלאש .םרשקהב םיאבה םיקוספה תא ראב .(ג ,ד) "םעה תמשאל אטחי חישמה ןהכה םא" .א .(גל ,טי) "ותוא ונות אל" .ב .(ו ,גכ) "ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" .ג .(ול ,הכ) "תיברתו ךשנ ותאמ חקת לא" .ד
הבושת 9 'סמ הלאש .םידמלנ םה םהמש םיקוספה תא ןייצו םיאבה םייתכלהה םיגשומה תא ראב .תוליעמ םשאו תולזג םשא .א .םיינע תונתמ .ב .יעבר עטנו הלרע .ג .םינימ העברא .ד הבושת
א"נשת ארקיוב יצרא ןחבמל תובושת
1 'סמ הבושת השע תווצמו תויטרפ השעת אל תווצמ יתש ,תיללכ השעת אל תווצמ :1 תורשפא .א .תיללכ .השע תווצמ - השעת אל תווצמ 3 :2 תורשפא .ללכ טרפ ללכ :3 תורשפא .טפושל הרותה הנופ ןושארה שוריפה יפל (1 .ב .םדא לכל הרותה הנופ ינשה שוריפה יפל .י"שר לש ןושארה שוריפה (2 .הרואכל רתוימו רמאנה לע רזוחכ הארנ אוה יכ (3 האבה הלאשה 2 'סמ הבושת .טפושל היינפ - ישילשו ןושאר שוריפ .א .םדא לכל היינפ - ינש שוריפ .ינשה שוריפה יפל .ב האבה הלאשה 3 'סמ הבושת .חצר ידיל האיבמ תונישלמה ,האצותו הביס לש רשק .א .םינהוכה ריע בנ חצרל םרגו ךלמיחא לע ןישלהו ליכר ךלהש ימודאה גאוד .ב האבה הלאשה 4 'סמ הבושת .םיליגרה - םיימוי םויה םיבצמב תרבדמ הרותה .א המיקנ רוסיא ;בלב האנשה תא רומשל םוקמב החכות הווצמה ,האנשה רוסיא .ב בוהאל אלא ,אנשי אלש קר אל - הנוילעה הגרדהו ;ובלמ אטחה תקיחמ - הריטנו .ותוא .בוטה לכב ומצע בהוא אוהש ומכ ןיינע לכב ערה תבהא .ג האבה הלאשה 5 'סמ הבושת .אכ-זט ,בכ ארקיו .א .רמועה תריפסב יולת תועובשה גח .ב האבה הלאשה 6 'סמ הבושת הרותה תקמנמ בר רותיו םדאה ןמ תשרודו הילאמ תנבומ הניא רגה תבהאש תויה .ב .תינויגה רתוי הווצמהש ,ערה יבגל ןכ ןיאש המ .הווצמה תא האבה הלאשה 7 'סמ הבושת .דל-טכ ,זט ארקיו .א .ותיב ינב רובעבו ורובע תאטחה רפ תברקה .ב .םיריעשה ינש .תרוטקה תרטקהו םישדוקה שדוקל הסינכ .םידגב העברא - דב ידגב ;םידגב השולש - בהז ידגב .ג .ןבל ידגב - שדקמה תיב םינפב תודובע .ד .(בהזה לגע תא םיריכזמה - בהז ידגב) רוגיטק ןיאש םושמ .(םירופיכה םויב לארשי ינב לע רפכל) רוגינס השענ האבה הלאשה
ישילש קרפ
8 'סמ הבושת .דימלתה ינפלש םישוריפה דחא יפל - ד-א
האבה הלאשה 9 'סמ הבושת (וכ-כ ,ה) .הדוה ךכ רחאו עבשנ ןודקיפב רפוכה לש ןברק - תולזג םשא .א (זט-וט ,ה) .שדקהה ןמ הנהנה לש ןברק - תוליעמ םשא (י-ט ,טי).תוללוע ,טרפ ,האפ ,החכש ,טקל :ןיינעל שירפהל בייח םדאש תונתמה .ב (בכ ,גכ) .הליכאב םירוסא ותעיטנל תונושארה םינשה שולשב ןליא לש תוריפ .ג םאיביש דע הליכאב םירוסא תיעיברה הנשה לש ןליאה תוריפ - יעיבר עטנ (הכ-גכ ,טי) .םדפי וא םש לוכאל םילשוריל (מ ,גכ) .הברעו גורתא ,סדה ,בלול .ד