ארקיו רפסב םייצרא םינחבמ


ד"ממ רפס יתבל

ג"נשת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ד"נשת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ה"נשת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ
(תונורתפ ללוכ) ו"נשת - ארקיו רפסב יצרא ןחבמ

א"נשת-ז"משת םינשה ןמ ארקיוב םינחבמ

תוברתהו ךוניחה דרשמ
יתדה ךוניחה
ך"נתה תארוה לע חוקיפה

'ט תותיכל ארקיו רפסב יצרא ןחבמ

ג"נשת

                                 ןחבנל תוארוה
                           .םייתעש - הניחבה ךשמ .א
        .םלש ך"נתו תולודג תוארקמ ,ארקיו שמוח :שומישב רתומ רזע רמוח .ב
                 .ןהב שרדנל קרו ךא הנעו תולאשה תא בטיה ארק .ג
                  .רורב בתכבו תוריהבבו הרצקב ךירבד תא חסנ


ןושאר קלח
.הז קרפב תולאשה עבראמ שולש לע הנע .חי-א ,טי ארקיוב ןייע 1 'סמ הלאש .(א"י קוספ) "ובנגת אל" ןיב לדבהה תא י"שר דמול ןהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ הדימ וזיא יפ-לע .א ?תורבידה תרשעבש הז ןיבל ונקרפבש יוויצה .הדימה תא ראב .ב 2 'סמ הלאש .(די קוספ) "ךיהלאמ תאריו לושכמ ןתת אל רווע ינפלו" ?הז קוספ י"שר שרפמ דציכ .א ?"ךיקלאמ תאריו" םילמה תא וז הווצמל הרותה הפיסומ עודמ .ב 3 'סמ הלאש .(זי קוספ) "ךבבלב ךיחא תא אנשת אל" ?ן"במרה יפל הז יוויצל "ךבבלב" הלמה תא הרותה הפיסומ עודמ .א .("רסומ תוחכות" םילמה דע ..."אנשת אל" ה"ד) ?"ךתימע תא חיכות חכוה" יוויצה ןיבל וז הווצמ ןיב רשקה המ .ב 4 'סמ הלאש .(זט קוספ) "ךער םד לע דומעת אל" ?הז קוספ י"שר שרפמ דציכ .א ?"'ה ינא" םילמה תא הז יוויצל הרותה הפיסומ ,ע"באר תעדל ,עודמ .ב
ינש קלח
6-ו 5 תולאשה יתש לע הנע טכ-טי ,טי ארקיוב ןייע 5 'סמ הלאש :ה ,ד"כ השרפ ,הבר שרדמ יבר .הב ןייולת הרות יפוג בורש ינפמ להקהב הרמאנ וז השרפ ,אייח יבר ינת" ".הב ןילולכ תורבדה תרשעש ינפמ ,רמוא יול .םישודק תשרפב תורבידה תרשעמ תחא לכל הליבקמ ןייצ 6 'סמ הלאש ."םייאלכ ערזת אל" .ו הכלה א קרפ הלח ,ימלשורי :הסורפ לכאי אלש דע השוע םדא תווצמ רשע ,(י ,בכ םירבד) "שורחת אל" םושמ ,(טי ,טי ארקיו) "ערזת לב" םושמ ,(ד ,הכ םירבד) "םוסחת לב" םושמ .הלחו ינש רשעמ .ןושאר רשעמ .המורת .האפ .החכש .טקל ינפל לארשימ םדא ידי-לע תושענה ,ימלשוריה ירבדב תורכזנה תווצמה רשע תא ראב .הליכאל הנכומ האובתהש
ישילש קלח
7 'סמ הלאש :השישה ךותמ םיקוספ השימח ראב .(זט ,טי ארקיו) "ךמעב ליכר ךלת אל" .א .(אי ,גכ ארקיו) "ןהכה ונפיני תבשה תרחממ" .ב .(זי ,טי ארקיו) "אטח וילע אשת אלו" .ג .(זכ ,טי ארקיו) "ךנקז תאפ תיחשת אלו םכשאר תאפ ופיקת אל" .ד .(בי ,אי ארקיו) "םימב תשקשקו ריפנס ול ןיא רשא לכ" .ה (זט ,גכ ארקיו) "םוי םישמח ורפסת" .ו .דבלב י"שר יפ-לע
יעיבר קלח
8 'סמ הלאש :תואבה תווצמהמ הנומש תודמלנ ונממש קוספה תא ןייצ .לבוי לש םירופיכה םויב רפוש תעיקת .א .לבויב הילעבל עקרק תבשה .ב .תיעיבשה הנשב םיחיפס תריצק רוסיא .ג .רכממו חקמב תונוהל אלש .ד .םירבדב תונוהל אלש .ה .שבד וא רואש בירקהל אלש .ו .תיבירב האוולה רוסיא .ז .'ה "תכרב" רוסיא .ח .לארשי ץראב םיצע עוטנל .ט .ותלרע ןמז ךות ןליאה תוריפ לוכאל אלש .י
ישימח קלח
9 'סמ הלאש :ךינפלש םיגשומהמ העשת ראב הלוע .א החנמ .ב תאטח .ג יולת םשאו יאדו םשא .ד לזג ,קשוע ,הבנג .ה אווש תעובש ,רקש תעובש .ו יעבר יעטנ .ז זנטעש ,הדש יאלכ .ח הריטנו המיקנ .ט ינועדיו בוא .י טרפ .אי תוללוע .בי
ך"נת ןכות ארקיוב םייצרא םינחבמ ןכות תוברתהו ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה 'ט תותיכל ארקיו רפסב יצרא ןחבמ ד"נשת
.םייתעש :הניחבה ךשמ .בישהל שרדנ התאש המ לע קר הנעו תולאשה תא בטיה ארק .אירק בתכבו תוריהבב ,רוציקב ךיתובושת תא חסנ !הבושתכ תבשחנ הנניא ןשרפ ירבד לש הקתעה :בל םיש תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה .היכרדב :שומישב רתומ רזע רמוח תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח (1) .םלש ך"נת (2)
ןושאר קלח
הז קרפבש (4-1) תולאשהמ שולש לע תונעל ךילע
1 'סמ הלאש (בכ-ט ,גכ) רמועה ןברוק דע (אי קוספ) ע"באר ןייע .(אי קוספ) "ןהכה ונפיני תבשה תרחממ..." .א תרחממ" יוטיבה תנבהב תועדה יתש ןה המ בותכו ,"תויאר ואיבה םינימאמהו" ."תבשה .(אי קוספ) ל"זח תעדל י"שר איבמש היארה תא רבסה .ב י"שר רבד לע רמואה ,"תבשה תרחממ היהי םא לבא" דע (אי קוספ) ן"במרב ןייע .ג ."תויארבש הלודג וזש תמאבו" .וז העיבקל ן"במר איבמש םיקומינה ינש םה המ בותכ הבושת 2 'סמ הלאש "תבש" הלמה לש תונוש תויועמשמ רשקהה יפ-לע "תבש" הלמה לש תונושה תויועמשמה תא ראבו םיאבה םיקוספב ןייע .העיפומ איה ובש (ג ,גכ) "'הל איה תבש" .א (וט ,גכ) "תבשה תרחממ םכל םתרפסו" .ב (וט ,גכ) "הנייהת תומימת תותבש עבש" .ג (ב ,הכ) "'הל תבש ץראה התבשו" .ד (ו ,הכ) "הלכאל םכל ץראה תבש התיהו" .ה .(ח 'הכ) "םינש תותבש עבש ךל תרפסו" .ו הבושת 3 'סמ הלאש (זט ,גכ) "םוי םישימח ורפסת" (םיקוספב ןויע רחאל הנע) ?הז רפסמ ררועמ היעב וזיא .א .וז היעב בושייל י"שר לש ושוריפב םיאבומה םישוריפה ינש תא רבסה .ב ?ארקמה ימעט תא םאות וללה םישוריפה ינשמ הזיא .ג !ךתבושת תא קמנ הבושת 4 'סמ הלאש (בכ קוספ) "םכצרא ריצק תא םכרצוקבו" י"שרל השקוה המ בותכו ,"ימידבא 'ר רמא" דע ןאכ י"שר לש ושוריפב ןייע .א .(י ,ט םיקוספ ,טי קרפב ליעל בותכב רזעיה) .ישוקה תא אוה בשיימ דציכו ("יניעב ןוכנהו" םילמהמ) ןאכ ן"במר לש ושוריפב ןייע .ב .ל"נה ישוקה תא ן"במר בשיימ דציכ רבסהו .(בכ-ט םיקוספ ,ונקרפבש עטקה לכ תאירק רחאל הנע) החכש ,טקל ןתונה לכ" :רמואה יסוי יברב ימידבא 'ר ירבד תא איבמ י"שר .ג ."ויתונברק וילע בירקהו שדקמה תיב הנב וליאכ וילע ןילעמ ,יוארכ ינעל האפו .וז הנקסמל ימידבא 'ר תא איבה רשא ישוקה והמ בותכ הבושת
'ב קרפ
הז קרפבש (6-5) תולאשה יתש לע תונעל ךילע 5 'סמ הלאש תונברוק תרכזנה תונברוקה תצובק ןיבל ד קרפב תרכזנה תונברוקה תצובק ןיב לדבהה המ .א ?א קרפב .ןתוא ןייצ .םיגגוש לש תוצובק 4 תורכזנ ד קרפב .ב (םיוהיזל י"שר לש ושוריפב רזעיה)
הבושת 6 'סמ הלאש (זמ ,אי) "רהטה ןיבל אמטה ןיב לידבהל" .םתוא קספו רוהטה ןיבו אמטה ןיב ה"דב י"שר ירבד תא קתעה .א ?י"שר יפל ונקוספב "אמט" תועמשמ המ .ב תועמשמכ איה םש "אמט" תועמשמ םאה .ז-ד םיקוספב ונקרפב ליעל ןייע .רבסה ?ונקוספבש "אמט" הבושת
'ג קרפ
.הז קרפבש (9-7) תולאשה לכ לע תונעל ךילע 7 'סמ הלאש :םיאבה םיפיעסהמ 3 לע הנע - םינוש םיניינע .םירופיכה םויב הדוותמ היה לודגה ןהוכהש םייודיו השולש לע רפוסמ זט קרפב .א ?םעפ לכב הדוותמ היה המ לע הכלה ןייצו ,ליגר ןהוכל האוושהב םומ לעב ןהוכ לבגומ הבש תחא הכלה ןייצ .ב .ליגר ןהוכל םומ לעב ןהוכ הווש הבש תחא רושעב יעיבשה שדוחב" ךיראתה תא הרותה תנייצמ עודמ .ט קוספ הכ קרפב ןייע .ג .י"שר יפ-לע בשה ?"םירופיכה םוי" ןויצב תקפתסמ הניאו "שדוחל (ח ,וכ) "ופדרי הבבר םכמ האמו האמ השמח םכמ ופדרו" .ד "...ןובשחה אוה ךכ יכו" :י"שר .י"שר לש וצוריתבש ןויגיהה תא רבסה
הבושת 8 'סמ הלאש םינוש םיווצ .י"שר יפ-לע ,םיאבה םיווצהמ השולש לש תיתכלהה תועמשמה תא בותכ (ט ,י) "ךתא ךינבו התא תשת לע רכשו ןיי" .א (ג ,חי) "וכלת אל םהיתקחבו" .ב (הל ,טי) "הרושמבו לקשמב הדמב טפשמב לווע ושעת אל" .ג .(גכ ,הכ) "תתימצל רכמת אל ץראהו" .ד הבושת 9 'סמ הלאש םייוטיב .(תודוקנ 2 יוטיב לכל) םיאבה םייוטיבהמ העברא ראב הכימס .א רתונ .ב החנמ .ג שפנל טרש .ד םש בקונ .ה הבושת
ד"נשת ןחבמל תובושת ןושאר קרפ
1 'סמ הבושת .חספ לש בוט םוי תרחממ איה רמועה תפנה ל"זח תעד יפל .א .חספ לש עובשב תבשה םוי תרחממ איה רמועה תפנה - םישיחכמה תעד יפל עובק דעומ היהי אל ,(עובשבש יעיבשה םויה) הליגר תבשב רבודמש רמאנ םא .ב .רמועל .ץראל םתסינכ רחאלש םינשב םג תועובשל עובק ןמז היהי אל ןכ םאש ןוויכ .1 .ג שמרח לחהמ" לש ןמזה קר ראשיי - ץראל הסינכה רחאל םג - םינשה לכב .2 !קיודמ ךיראת וניא הזו ,"המקב
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת .עובשב יעיבשה םויה - תישארב תבש .א .בוט םוי .ב .תועובש .ג .הטימש .ד .הטימשה תוריפ .ה .(םינש לש תויעיבש וא) תוטימש .ו .הטימש בותכיש ימ םג האלמ הבושתכ לבקל שי 'ה ףיעסב :הרעה האבה הלאשה 3 'סמ הבושת !םוי 50 אלו םוי 49 םה תועובש העבש .א איה הנווכהו - "ורפסת תיעיבשה תבשה תרחממ דע" :ךכ ארקנ קוספה :'א שוריפ .ב .םוי 49 ורפסתש םישימחה םויבש איה הנווכהו - "'הל השדח החנמ םתברקהו םוי םישימח" .השדח החנמ ובירקת :אוה ורועישו סרוסמ ארקמ והז :'ב שוריפ ."ורפסת (םישימחה םויה ונייהד) םוי םישימח - תיעיבשה תבשה תרחממ דע" "תיעיבשה" הלמבש ןוויכ .'א שוריפ תא אלו 'ב שוריפ תא םאות םימעטה קוסיפ .ג ."ורפסת" הלמהמ "תיעיבשה" הלמה תא דירפמה (ןטק-ףקז) קיספמ םעט עיפומ האבה הלאשה 4 'סמ הבושת .םישודק תשרפב רבכ תורכזנ טקלו האפ תווצמ ירה :אוה ישוקה .א ינשב ןהילע רבועה תא בייחל ידכ ולא תווצמ לע תרזוח הרותה :אוה וצורית .ןיואל וליאו .טקלבו האפב בויחה םצע לע תרבדמ (םישודק) ליעל השרפה ן"במר תעדל .ב הניאו החוד הנניא רמועה תריצק םגש ונדמלל ידכ ךכ לע תרזוח ונלש השרפה .טקלו האפ יבויח תא תלטבמ ?תודעומה תשרפ עצמאב האפו טקל תווצמ תובותכ עודמ - ישוקה .ג האבה הלאשה
ינש קרפ
5 'סמ הבושת וליאו ,("תואטח") םיאטח ללגב םיאבה הבוח-תונברוק םה תונברוקה 'ד קרפב .א .("הלוע") אטח לש הביס ילב םג םיאבו ,הבדנ-תונברוק םה 'א קרפב .םיקרפה ינש ןיב הנחבה לכ לבקל שי :הרעה לודג ןהכ = חישמ ןהכ (1).ב ךלמ = אישנ (2) ןירדהנס = לארשי תדע (3) דיחי (4)
האבה הלאשה 6 'סמ הבושת םישרופמ רבכ אלהו (?)הרפל רומח ןיב רמול ךירצ = "רוהטה ןיבו אמטה ןיב" .א טחשנל הנק לש ויצח טחשנ ןיב (,)ךל הרוהטל ךל האמט ןיב אלא (!)(?) םה .ובור לבקל שי .(םיירגוסב םיעיפומה) קוסיפ ינמיס השולשל קר בל םישל שי :הרעה ."םה" ירחא (?)-ו "הרפל" ירחא (,) ןמסיש ימ םג .(הלבנ) ותכלהכ אלש טחשנ = "אמט" .ב אוה "אמט" םש .ונלש קוספבש וזמ הנוש איה ז-ד םיקוספב "אמט" תועמשמ .רוהט וניאש םייח-לעב האבה הלאשה
ישילש קרפ
7 'סמ הבושת .לארשי לכ לע ;םינהוכה לכ לע ,(ותחפשמ) ותיב לעו וילע .א .בירקהל יאשר וניאש ,תונברוק תברקהב לבגומ םומ לעב ןהוכ .ב .םתומכ םישדקה רשב תליכאב םינהוכה לכל הווש םומ לעב ןהכ .(גכ-אכ ,אכ ארקיו) רפוש תעיקת תמועל) ץראה לכב תבש החוד הניא הנשה שארב העיקתש ונדמלל .ג .(םוקמ לכב תבש החודה םירופיכה םויב םידיחי לש תוחוכ ףוריצמ רתוי לודג הרותה תא םימייקמה םיבר לש םחוכ .ד .רתוי הלודג םתחלצה ןכל .הרותה תא םישועה
האבה הלאשה 8 'סמ הבושת .חבזמב דובעל וא דעומ להוא לא תורכש לש בצמב סנכיהל אל .א וא ;םהילא תכלל םיליגר םייוגש םירבדל תכלל רוסא (1) .ב .םהל םידחוימה ירומאה יכרדב תכלל רוסא (2) .רחסמב תומרל אל .ג .לבויה תנשב התנקנש עקרקב קיזחהל אל .ד האבה הלאשה 9 'סמ הבושת (ד ,א) ןברוקה לע תונעשיהו די תחנה .א (ו ,טי) ותליכא ןמז רבעש םישדק רשב .ב (א ,ב) חמוצה ןמ אבה ןברק .ג (חכ ,טי) תולבא ןמיסכ ףוגב הטירש .ד (זט ,דכ) ('ה ךרבמ) 'ה תא ללקמ .ה
ך"נת ןכות ארקיוב םייצרא םינחבמ ןכות טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה 'ט תותיכל ארקיו רפסב יצרא ןחבמ ה"נשת
.םייתעש :הניחבה ךשמ ,הרקי הדימלת ,רקי דימלת .בישהל שרדנ התאש המ לע קר הנעו תולאשה תא בטיה ארק .אירק בתכבו תוריהבב ,רוציקב ךיתובושת תא חסנ !הבושתכ תבשחנ הנניא ןשרפ ירבד לש הקתעה :בל םיש תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה .היכרדב :שומישב רתומ רזע רמוח תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח (1) .םלש ך"נת (2)
'א קלח
.(תודוקנ 15 הלאש לכל) הז קלחבש (4-1) תולאשהמ שולש לע תונעל ךילע :ט"י קרפב ןייע
1 'סמ הלאש .הב םייולת הרות יפוג בורש ינפמ להקהב הרמאנ וז השרפ :אייח 'ר ינת" .(ה ,דכ הבר ארקיו) "הב םילולכ תורבדה תרשעש ינפמ" :רמא יול 'ר ןושלמ וירבד תא אייח 'ר קיידמ דציכ בותכו ,תושגדומה םילמה תא רבסה (1) .בותכה .תורבדהמ 3 לש המישר ךינפל (2) םייוויצב דחוימה המ ןייצו ,ונקרפב םהל םיליבקמה םייוויצה תא בותכ .ונקרפבש
?ונקרפב יוויצב דחוימה המ ונקרפב ליבקמה יוויצה
______________________________ךיבא תא דבכ
______________________________ חצרת אל
______________________________ בנגת אל
זל-גכ םיקוספב ןייע .ב .ינונגס יוטיב יפ-לע הז עטק לש האבה הקולחה תא קמנ (1) .זל-הל ,דל-גל ,בל ,אל ,ל-טכ ,חכ-וכ ,הכ-גכ :תואבה תואקספהמ תחא לכ לש אשונה תא בותכ (2) הכ-גכ חכ-וכ דל-גל זל-הל
הבושת 2 'סמ הלאש הכ-גכ םיקוספב ןויע (גכ) "...םתעטנו ץראה לא ואובת יכו" אלו בשנ ורמאת אל ,בוט לכ האלמ התוא ואצמתש פ"עא לארשיל ה"בקה םהל רמא אמוחנת שרדמ)."לכאמ ץע לכ םתעטנו" רמאנש תועיטנב ןיריהז ויה אלא ,עטנ .(ח ?אמוחנת שרדמ יפל גכ קוספב וצה והמ (1) ?י"שר יפל קוספב וצה והמ (2) אמוחנת יפל ,ירקיעה וצה ליחתמ וזיאבו יאנתה טפשמ םייתסה הלמ וזיאב (3) ?י"שר יפלו .ופוס דע "תאזה הוצמה םעט"מ גכ קוספל ן"במרב ןייע ("דוע רבדה תמאו" םילמב ליחתמ ינשה) ולש םימעט ינש ן"במר איבמ הז עטקב .הלרע תווצמל ("םעט הזב ןתנ ברהו"מ) ם"במרה לש דחא םעטו .הלרע תווצמל ומצע ן"במר ןתונש םימעטה ינש תא ךנושלב בותכ (1) ?ם"במרה לש ומעט והמ (2) הבושת 3 'סמ הלאש .הז קוספב ן"במר ירבדבו 'ל קוספב ןייע (ן"במר) "תישארב השעמב שיחכמ התוא רמשמ וניאש ימ יכ" .א ?הז טפשמב ן"במר הנוע הלאש וזיא לע ."םכריהזמ ינאש פ"עאו"מ "וארית ישדקמו" ה"דב י"שרב ןייע .ב ?וירבדב תונעל י"שר אב הלאש וזיא לע (1) .זי-א םיקוספ ,אל קרפב תומש רפסב ןייע (2) .ךתבושת תא קמנ ?י"שר לש ותנקסמל עיגהל ןתינ םש רומאה ןמ םג םאה הבושת 4 'סמ הלאש .זל-גל םיקוספב ןייע .האנואה לע הרותה הריהזמ ארקיו רפסב תומוקמ השולשב .א :םיאבה תומוקמהמ דחא לכב הב דחוימה תאו האנואה גוס תא ראב גל ,טי (1) די ,הכ (2) זי ,הכ (3) .(הל) "טפשמב לוע ושעת אל" .ב תועמשמ המ בותכו ("תויהל ןכתיו" דע) ע"באר ירבדבו י"שר ירבדב ןייע .םהמ דחא לכ יפל "טפשמב לוע ושעת אלו" רוסיאה ."יתאצוה רשא" ה"ד ול קוספל י"שרב ןייע .ג ?בשייל י"שר אב ישוק הזיא הבושת
'ב קלח
.(הלאש לכל תודוקנ 10) הז קרפבש (6 ,5) תולאשה יתש לע תונעל ךילע 5 'סמ הלאש (ד ,אכ) "ולחהל וימעב לעב אמטי אל" .םתוא קספו ןויעב םתוא ארק .קוספל י"שר ירבד ךינפל .א .(הדוקנו קיספ ,הלאש ןמיס ,קוספה ןמ תואבומל תואכרמ) הוצמ תמ הניאש ןירבוק הל שיש וימע ךותב אוהש דועב וראשב לעב אמטי אל ותנוהכמ אוה ללחתהל ולחהל אוהש ותואב יתרמא ראש הזיאבו .הווצמ תמל אמטיהל ןהוכל רתומש ונקוספמ דמול י"שר .ב ."הוצמ תמ" והמ רבסה
הבושת 6 'סמ הלאש .גכ קרפב ןייע ?קרפה לש רשקהה לכמ ג-א םיקוספ םיגרוח המב .א ?ג קוספל י"שר יפ-לע וז הגירח ריבסהל ןתינ דציכ :בותכו ,ד קוספב י"שרבו ד-ו ב םיקוספב ןייע .ב ?ד קוספב וירבדב בשייל י"שר אב המ :י"שר לש ושוריפב םירכזנה םיגשומה תא רבסה :הנשה רוביע :שדוחה שודיק הבושת
'ג קלח
.הז קרפבש (9-7) תולאשה לכ לע תונעל ךילע s 7 'סמ הלאש :םינוש םיניינע : (ףיעס לכל תודוקנ 5) םיאבה םיפיעסהמ 3 לע הנע .וירבדמ דומלל ןתינ חקל הזיא בותכו י"שרב ןייע .(בכ ,ד) "אטחי אישנ רשא" .א ?ךתימע תא חיכות חכוה" וצל "אטח וילע אשת אלו" וצה תא בותכה ךימסה עודמ .ב (זי ,טי) ?י"שר יפל הז קוספב שי המב בותכו י"שרב ןייע .(בל ,וכ) "ץראה תא ינא יתומישהו" .ג .לארשיל הבוט הדימ .(ג ,ד) "םעה תמשאל אטחי חישמה ןהכה םא" .ד ירבד יפ-לע בשה ?"חישמה ןהכה" לש אטחה ןיבל "םעה תמשאל" ןיב רשקה והמ ."הדגא יפל וטושפו" םילמהמ י"שר
הבושת 8 'סמ הלאש :םינוש םיווצ לכל תודוקנ 4) םיאבה םייוויצהמ 3 לש י"שר יפ-לע תיתכלהה תועמשמה תא בותכ :(ףיעס .(די ,גכ) "הזה םויה םצע דע ולכאת אל למרכו ילקו "םחלו" .א .(ז ,הכ) "לוכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו" .ב .(כ ,הכ) "וב ןתני ןכ ותימעב םומ ןתי רשאכ" .ג .(ול ,אי) "רוהט היהי םימ הוקמ רובו ןייעמ ךא" .ד הבושת 9 'סמ הלאש :םינוש םייוטיב :(יוטיב לכל תודוקנ 2) םיאבה םייוטיבהמ 4 ראב םירצחה יתב .א לוגיפ .ב םש בקונ .ג וילא בורקה "וראש" .ד .הסרפ עסש עסוש .ה הבושת
ה"נשת ארקיוב ןחבמל תובושת
1 'סמ הבושת הלמהמ אוה קוידה .לארשי לכ ופסאנשכ וא לארשי לכ ינפל הרמאנ השרפה (1) .א ."לכ" (2)
?ונקרפב יוויצב דחוימה המ ונקרפב ליבקמה יוויצה
םאו באמ ארומ תבוחוארית ויבאו ומא שיא ךיבא תא דבכ
ליצהלמ ענמיהל רוסאךער םד לע דומעת אל חצרת אל
ןוממ תבינג רוסיאובונגת אל בנגת אל
"םכיקולא 'ה ינא" וא "'ה ינא" רמאנ עטק לכ םויסב (1) .ב יעבר עטנו הלרע יניד - הכ-גכ (2) .(ףוגב העיגפ ירוסיא :םג לבקל שי) םייוגה תובעות - חכ-וכ .רגל סחיה - דל-גל .רחסמב רשוי - זל-הל
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת .ץראב תונליא עוטנל (1) .א .הלרע רוסיא (2) םתעטנו / ץראה :אמוחנת (3) .םתלרעו / לכאמ :י"שר הנשה דע םייואר םניאו תוריפה תישארמ 'ה תא דבכל יואר :'א םעט (1) .ב .תיעיברה .ףוגל םיקיזמ תוריפה - תונושארה םינש 'ג ךותב :'ב םעט .(םיפשכו) הרז הדובע דגנכ (2) האבה הלאשה 3 'סמ הבושת .תובר םימעפ תבש לע הרותה הווצמ עודמ :הלאשה לע הנוע ן"במר .א .קוספה יקלח ינש ןיב רשקה והמ :הלאשה לע הנוע י"שר (1) .ב רבדה םשש אלא ,ןכשמה יוויצל תבשה יוויצ תא ךימסמ םש םג ירהש .ןכ (2) ."ורומשת יתותבש תא ךא" הרותה ןושלב םג טלבומ האבה הלאשה 4 'סמ הבושת .רגל - םירבד תאנוא (1) .א .ןוממ תאנוא (2) .(טינקהל רוסיא ,הלישכמ הצע ןתמ) לארשיל - םירבד תאנוא (3) .רחסמב רקשל אל :י"שר .ב .רג לש טפשמב לווע תושעל אל :ע"באר ".לווע תושעל אלש םייוויצה ןיבל ...יתאצוה רשא 'ה ינא" ןיב רשקה והמ .ג האבה הלאשה 5 'סמ הבושת תמ הניאש ,ןירבוק הל שיש ,"וימע" ךותב אוהש דועב ,"וראשב לעב אמטי אל" .א .ותנוהכמ אוה ללחתהל ,"ולחהל" אוהש ותואב ?יתרמא ראש הזיאבו .הוצמ .ותרובקב לפטיש ימ ןיאש תמ .ב האבה הלאשה 6 'סמ הבושת יפל .דעומ הניאש תבשב םיקסוע ג-א םיקוספ וליאו םידעומב קסוע קרפה לכ .א ךרע תניחבמ) .תבש תרימשל ולוליחו דעומה דוביכ תא תוושהל אב בותכה ,י"שר (...וליאכ תודעומה תא ללחמ / םייקמה לכ :ינחור !ב קוספב רבכ בתכנ ד קוספב רומאה ירה .ב .ביבאב ןסינ - הנשה תונועל המיאתהל ידכ הנשל שדוח תפסוה :הנשה רוביע .ןיד תיב ידי-לע שדוח שאר תעיבק :שדוחה שודיק האבה הלאשה 7 'סמ הבושת ךירצ וניא אישנש וא) הבושתב רוזחל שייבתמ וניאש אישנ רוחבל ךירצש .א םא םגפנ וניא גיהנמ לש ודמעמ וא ,םרה ודמעמ תורמל הבושתב רוזחל שייבתהל .(ואטחב הדומ (תורחא תוינויגה תובושת םג לבקל שי) .םיברב םינפ ןיבלהל אלש רהזיהל שי ,םיחיכומשכ .ב .תולגב ויהי לארשיש ןמזב ץראב זחאיהל וחילצי אל םייוגה .ג .אוטחל חישמה ןהוכל םרגש הז אוה םעה לש ינחורה ובצמ .ד האבה הלאשה 8 'סמ הבושת .רמועה תברקה ינפל השדחה האובתהמ לוכאל רוסא ,שדח רוסיא .א .הדשה ןמ ולכש רחאל םריקפהלו תיבהמ תיעיבש תוריפ תא רעבל הווצמ .ב .קזנכ ,ןוממ ול םלשל ךירצ ורבח תא קיזמה .ג .רהטנ - ןייעמ ימב לבוטה וא האמוט לבקמ וניא - עקרקל רבוחמה רבד .ד האבה הלאשה 9 'סמ הבושת .המוח תפקומ הניאש ריעב םיתב .א .יוארה םוקמל וא ןמזל ץוחמ ולכאל בשח טחושהש תמחמ לספנש ןברק .ב .'ה תא (ללקמ=) ךרבמ .ג .ותשא .ד .םיינשל תקלוחמ - העוסש תויהל הכירצ הרוהט המהב לש הסרפ .ה
ך"נת ןכות ארקיוב םייצרא םינחבמ ןכות טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמ יתדה ךוניחה ך"נתה תארוה לע חוקיפה 'ט תותיכל ארקיו רפסב יצרא ןחבמ ו"נשת
.םייתעש :הניחבה ךשמ ,הרקי הדימלת ,רקי דימלת .בישהל שרדנ התאש המ לע קר הנעו תולאשה תא בטיה ארק .אירק בתכבו תוריהבב ,רוציקב ךיתובושת תא חסנ !הבושתכ תבשחנ הנניא ןשרפ ירבד לש הקתעה :בל םיש תכלל לדתשמו הרות דמולה יתד רפס-תיב דימלתל האיכ ,הניחבה רהוט לע אנ דפקה .היכרדב :שומישב רתומ רזע רמוח תולודג תוארקמ - ארקיו שמוח (1) .םלש ך"נת (2)
ןושאר קרפ
.גכ-י ,דכ ארקיוב ןייע 3-2 תולאשהמ תחא לעו (הבוח) 1 הלאש לע ;הז קרפב תולאש 2 לע תונעל ךילע .(ףיעס לכל תודוקנ 5 ;הלאש לכל תודוקנ 10)
(הבוח תלאש) 1 'סמ הלאש .םיקלחהמ דחא לכל תרתוכ ןת .ןלהלדכ קלחל ןתינ הזה עטקה תא .א בי-י די-גי בכ-וט .גכ .(זי) "םדא שפנ לכ הכי יכ שיאו" ,תוביר ירבד םייסמו ךלוה ,בירל אצוי שיאב התימ ןיד שריפש ךותמ" :ינוקזח ."התימ ידיל ןיאיבמש ?ולא וירבדב ינוקזחה רתופ היעב וזיא הבושת 2 'סמ הלאש .אי-י םיקוספב ןייע אציו" ה"ד 'י קוספל ן"במר יפל תילארשיה השיאה ןב לש השעמל עקרה והמ .א ?"ושפנב ללקו" דע "השא ןב םימיאתמ (אציו ה"דב) 'י קוספל י"שרב תואבומה תונורחאה תועדה יתשמ וזיאל ?ן"במר ירבד :ךוניחה רפס בתוכ "םשה תכרב" רוסיא לש הווצמה םעטב (םשה תכרבב) אוהה ערה רמאמב םדאה ןקורתמש יפל ,םשה תכרבב הוצמה ישרושמ" הבוטל 'ה ולידבהש שממ רבד ותואב יכ ,תומהבכ בשחנ אוה הנהו ...הבוט לכמ הערל ומצע אוה לידבמ ,תומהבה ןיממ וב לדבנש רובידה אוהו םדא השענ ובו חלאנו סאמנ ץרשכ השענו תעדה רדג לכמ ירמגל ומצע איצומו ('ה תכרב י"ע) ,ונתבוטב ץופחי בוטה לאה יכ ,הז לע הרותה ונתריהזה ןכ לעו ,ונממ הטמו ."אוה ךורב וצפח דגנכ אובי ונתאמ הבוטה תעינמ םרוגה רובדו רובד לכו רפס יפל ,'ה תכרב רוסיא לע רבועה םדאל תמרגנה תילילשה האצותה יהמ רבסה .ךוניחה הבושת 3 'סמ הלאש .אכ-חי םיקוספב ןייע ?י"שר יפל (כ קוספ) "וב ןתני ןכ" לש תיתכלהה תועמשמה המ .א ?תאז דמול אוה קוספב הלמ וזיאמ ."תמא הלבקה ירבד ןכ לע" דע "איבה ןואגהו"מ טי קוספל ע"בארב ןייע .ב תא שרפל ןיאש (הרבסהו ןויגיהה ךרדב=) "תעדה לוקישמ" םינועיטה םה המ .םינועיט 2 ןייצ ?םטושפכ כ-טי םיקוספ הבושת
ינש קרפ
.(ףיעס לכל תודוקנ 5 .הלאש לכל תודוקנ 15) הז קרפב תולאש שולש לע תונעל ךילע 4 'סמ הלאש .זט קוספו אי קוספ ,טי קרפב ןייע :בתוכ אי קוספל ושוריפב י"שר .א שנוע ונדמל שמוחו ןרק םלשמ הב שחכו רמאנש יפל ,ושחכת אלו .ושחכת אל ל"ת ןינמ הרהזא :םיאבה םיגשומה תא ראבו (קיספ ,הלאש ןמיס ,תואכרמ) וללה י"שר רבד תא קספ שנוע הרהזא ל"ת ."ושחכת" ה"דב (אי קוספ) ע"בארב ןייע .ב ?ע"באר יפל ושחכת אל יוויצה הנפומ ימ לא :שודקה םייחה רוא בתוכ (זט קוספ) "ךער םד לע דומעת אל" יוויצה לע בייח ,חוצרל םיצורש תחא תכ האר םאש ,ךער םד לע דומעת אלש וב הנתה" ."תוליכר הז ירה רמאי אלו ,ושפנ ליציש ידכ רבד לעבל עידוהל .וירבד תא "םייחה רוא" לעב ססבמ המ לע בותכו ולוכ קוספב ןייע ע"בארהו "םייחה רוא" לעב לש םהישוריפב וללה םיקוספה ינשב ףתושמה המ ?('ב ףיעסב תרכזהש)
הבושת 5 'סמ הלאש .וכ-כ ,ה קרפב ןייע ?ןברוקה תאבה דבלמ ,תושעל הז עטקב רכזנה אטוחה ךירצ תולועפ ולא .א (תולועפ 2) ."אטחת יכ שפנ" ה"דב אכ קוספל י"שר שוריפב ןייע .ב ?בותכה ןושלב אביקע 'ר לש ישוקה והמ ,רבסה ?ושוריפב רכזנה "םהיניבש ישילשה" והימ .גכ קוספל ונרופסב ןייע .ג ?ותנקסמ תא ונרופס ססבמ המ לע ,רבסה הבושת 6 'סמ הלאש .ל קוספ טי קרפב ןייע ?הז קוספמ י"שר תעדל "ןיכומס" תדימב תדמלנ הכלה וזיא .א הרושקהו ןיכומסה תדימב תדמלנה םישודק תשרפ לש התליחתמ תפסונ הכלה ןייצ .תבשב איה םג ישוק הזיא לע בותכו ,"ורמשת יתותבש תא" ה"דב ונרופס לש ושוריפב ןייע .ב .ושוריפב תונעל ונרופס אב עודמ ךנושלב רבסהו ("וניתוברלו" דע) ונקוספל ן"במר לש ושוריפב ןייע .ג ."תווצמה לכ דגנכ תבש הלוקש" ותעדל הבושת 7 'סמ הלאש .ה-ד ,חי קרפב ןייע .ן"במרבו י"שרב םינוש םירבסה ונתינ 'ד קוספבש "יטפשמ" הלמל ."ונתימי אלו" דע "טשפה ךרד לעו"מ ן"במרבו "יטפשמ תא" ה"דב י"שרב ןייע .א ?ן"במר יפל םהמו י"שר יפל הז קוספב םיטפשמה םה המ ?ונקוספב י"שר יפל (ה) "םהב יחו" תועמשמ יהמו .ב :רמאנ (א ,הפ) אמוי תכסמב 'םהב יחו' :לאומש רמא הדוהי בר רמא ?תבשה תא החודש שפנ חוקיפל ןינמ" ."םהב תומיש אלו ?ארמגה יפל "םהב יחו" תועמשמ המ יפלו ן"במר יפל תועמשמהמ ארמגה יפל "םהב יחו" לש תועמשמה הנוש המב ?(םדוקה ףיעסב) י"שר הבושת
ישילש קרפ
.הלאש לכ שארב תועיפומה תויחנהל בל םיש .הז קרפב תולאשה לכ לע תונעל ךילע 8 'סמ הלאש .י"שר יפ-לע םינוש םיניינע :(ףיעס לכל תודוקנ 5) םיאבה םיפיעסהמ השולש לע הנע .י"שר יפ-לע תורוסא תולכאמל קומינה תא אצמו ,דמ ,אי קרפב ןייע .א .םאטח תא וריבסהב תודחא תועד איבמ י"שר ,ןורהא ינב לש םאטח תשרפב .ב .הלא םיקוספב הכימת אוצמל הלוכי העד וזיא בותכו ,ט-ח ,'י קרפב ןייע "ותיב" תועמשמ המ .(אי-ו ו םיקוספ ,זט קרפ) "ותיב דעבו ודעב רפכו" .ג .י"שרפב רזעיה ?א"י קוספב "ותיב" תועמשמ המו 'ו קוספב שי המב בותכו י"שרפב ןייע .(אמ ,וכ קרפ) "םהיביוא ץראב םתוא יתאבהו" .ד .לארשיל הבוט הדימ הז קוספב
הבושת 9 'סמ הלאש .י"שר יפ-לע תיתכלה תועמשמ :(ףיעס לכל תודוקנ 4) םיאבה םייוויצהמ השולש לש תיתכלהה תועמשמה תא בותכ (וט ,גכ) "הנייהת תומימת תותבש עבש" .א (ול ,גכ) "ושעת אל הדובע תכאלמ לכ" .ב (ח ,אכ) "ךל היהי שודק" .ג (זכ ,טי) "םכשאר תאפ ופיקת אל" .ד הבושת 10 'סמ הלאש םיגשומו םייוטיב :(ףיעס לכל תודוקנ 2) םיאבה םייוטיבהמ העברא שרפ םילוליה שדוק .א חישמה ןהכה .ב םימלש .ג (תונברוקב) הלבק .ד טקל .ה הבושת
ו"נשת ארקיוב ןחבמל תובושת
1 'סמ הבושת :ןה תורתוכה .א ויבגל תויתכלה תויחנה תשקבו ,הרקמה :בי-י ןידה קספ - 'ה תבושת :די-גי תורודל םיניד :בכ-וט ןידה קספ עוציב :גכ בכ-זי םיקוספבש םינידל זט-י םיקוספבש 'ה ךרבמ יניד ןיב רשקה והמ .ב .ונוממבו ופוגב ,ורבחב םדא לש תועיגפב םיקסועה
האבה הלאשה 2 'סמ הבושת .לליק זאו ,ותא ובר םעהמ םישנאו םינפה םחל לע גלגל אוה .א .י"שרפב תרכזנה היכרב 'ר תעד תא םימאות ן"במר ירבד תגרדמ לא ערה ורובידב ומצע תא דירומ אוהש ךכב איה םדאל תילילשה האצותה .ב םאו .רובידה םה ותלעמו םדאה לש ודוחייש םושמ .הזמ הטמלו ץרשהו המהבה .םייחה ילעב ראש לע ותלעמ תא לטבמ אוה הערל וב שמתשמ אוה האבה הלאשה 3 'סמ הבושת .שממ ףוגב אלו ןוממב השינע איה תיתכלהה תועמשמה .א .ךכ לע תדמלמה איה קוספבש "ןתני" הלמה ?הומכ הכמ תושעל רשפא ךיא ,הנווכ אלב התייה הנושארה הכמה (1) .ב .םדאה תא תימת הומכ הכמש ןכתיי ,ןכוסמ םוקמב התייה הנושארה הכמה םא (2) ?המוד ןפואב עוגפל רשפא ךיא ,םדאה לש ויניע רואממ קלחב עגפ םא (3) .םינועיט 2 ןייצל יד :הרעה האבה הלאשה 4 'סמ הבושת הרהזא [,]שנוע ונדמל [,]ןרק םלשמ ["]הב שחכו["] רמאנש יפל ,ושחכת אלו .א .["]ושחכת אל"] ל"ת [?]ןינמ :םיגשומה רואיב .(שחכמה) אטוחל ןתינה לומגה :שנוע .(שחכמה לש) ואלה - רוסיאה רוכזיא :הרהזא .(קוספה) בותכה ןמ דמל - רמול דומלת :ל"ת ."ושחכת" םיבר ןושלב בתכנ רוסיאהש ךכב אוה סיסבה .ב ."ךמעב ליכר ךלת אל"ש יוויצל "ךער םד לע דומעת אל" תכמסהב אוה סוסיבה .ג בשחנ ,קתושו ורבח דגנ תעצבתמה הריבע לע עדויש ימש אוה ףתושמה ןויערה .הב ףתושל אוה םג האבה הלאשה 5 'סמ הבושת .'וכו הדבאה וא הלזגה בישהל (1 .א .ןרקל ףסונב שמוח םלשל (2 תוריבעב ןאכ רבודמ ירהו ,"'הב לעמ הלעמ"ש רמאנ עודמ ע"ר לש ישוקה .ב .ה"בקה אוה "ישילשה" ?ורבחל םדא ןיבש תוינוממ רחא קרו "הלזגה תא בישהו" םדוק :קוספב תולועפה רדס לע ססבתמ ונרופס .ג ."'הל איבי ומשא תאו" ךכ האבה הלאשה 6 'סמ הבושת .תבש החוד שדקמה תיב ןיינב ןיאש איה ונקוספמ תדמלנה הכלהה .א .תבש ללחל ונב תא הווצמה באל תייצל ןיאש איה השרפה תליחתמ תדמלנה הכלהה ."תותבש" םיבר ןושלב תבש תרכזנ עודמ אוה ישוקה .ב ידי-לע םלועה תאירבב רפוכ התוא ללחמה ןכל .תישארב השעמל רכז איה תבשה .ג .הרותה לכב רפוככ בשחנ אליממו ,'ה האבה הלאשה 7 'סמ הבושת התייה אל הרותה םא םגש ,םיקדוצו םיינויגה םירבד םה םיטפשמה י"שר יפל .א .םהילא םיעיגמ ונייה םהילע הווצמ םיצוחנה ,ורבחל םדא ןיבש םיסחיה יניינעב םייוויצ םה םיטפשמה ן"במר יפל .הרבחה םויקל .םמייקי םא תויחל לכויש ונייהד ,םהב םייקתיש ותועמשמ "םהב יחו" ן"במר יפל .ב .אבה םלועל םהב היחיש הנווכה י"שר יפל םושמ ךכב ןיא דוע לכ תווצמה תא רומשל ךירצ םדאש איה תועמשמה ארמגה יפל .ג .שפנ חוקיפ יהוז ן"במרו י"שר יפלש דועב ,יתכלה יוויצ הז ארמגה יפלש ךכב אוה ינושה .דבלב האצות האבה הלאשה 8 'סמ הבושת .םתשודק לע רומשל םיכירצ ומע לארשי ךכ ,שודק 'הש םשכ .א לאעמשי 'ר תעדכ) ןיי ייותש שדקמל וסנכנש ךכב היה םאטחש עמתשמ ןאכמ .ב .(י קרפ תליחתב י"שרפב תרכזנה .וידליו ותשא - ו קוספב תועמשמה .ג .םינהוכה לכ - םינהכה ויחא - אי קוספב תועמשמה .םיללובתמ םניא ךכו ,םש םבזוע וניאו תולגל םאיבמ ומצעב 'הש .ד .םיפיעס השולש לע תונעל דימלתה לע :הרעה האבה הלאשה 9 'סמ הבושת .ברעהמ רמועה תא רופסל םיליחתמ .א .רבדב דספה היהי םא וליפא ט"ויב הכאלמ תושעל רוסא .ב .רבד לכב ןושאר תויהל ןהוכה תא דבכל הווצמ .ג .לוגיעכ רעשה הארייש ןפואב חצמל םיינזואה ןיבש שארה רעיש תא רפסל רוסא .ד .םיפיעס השולש לע תונעל דימלתה לע :הרעה האבה הלאשה 10 'סמ הבושת .יעבר עטנ .ןליאל תיעיברה הנשה תוריפ .א .לודג ןהוכ .ב .וילעבל םג לכאנה קלח שיש יחהמ ןברק .ג .ןהוכה ידי-לע ןברוקה לש םדה תלבק .ד .ריצקה ןמזב תולפונה םילוביש .ה