םירבד רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
ג"י קרפ

1 הלאש
המב .(1 קוספ ירחא האב החותפ השרפ) .םדוקה קרפל 1 ג"י קוספ ךייש הרוסמה תקולח יפל
?31 - 29 ב"י עטקה תא קוספה םייסמ

2 הלאש
:6 - 2 םיקוספ ,רקש איבנ ןיינעל
:הנשמה שורפל המדקה ,ם"במר
גרהיש וניד (ןכ רמאש) םידע וילע ודיעהו ...ינולפ לעבה דובעל 'ה רבד ילא היה רמאיש ימ
טיבהל ונל ןיאו ."תמוי אוהה םולחה םלוח וא אוהה איבנהו" ה"בקה רמאש ומכ .קנחב
,האובנה ול םייקל םיתפומהו תותואה ןמ השעי וליאו .תוא ונממ שקבנ אלו האובנל וסחיתהל
אוה םהה תותואה םויק םעטש ,ויתותואל טיבהל ןיאו ! קנחי - םהמ םיאלפומ ונעמש אלש המ
ןיעמ ןמאנ רתוי ותודע שיחכמה לכשה :דועו ."םכתא וניקלא 'ה הסנמ יכ" בותכה רמאש
דחאה יתלוז דובעלו דבכל ןיאש לכשה ילעב לצא תפומב ראבתנ רבכש ,ויתותוא האור אוהש
.תומלשה ללכב דחואמהו םיאצמנה לכ איצממה
?הז קומינ לע ם"במר ףיסומ המו ,איבנל ןימאהל אל יווצה תא הרותה תקמנמ המב
?תוא השעש איבנל םינימאמ ונא ןיא יתמ

3 הלאש
.(2 קוספ ,ן"במרב) ?"איבנ" םשב שיאה תא הרותה הנכמ עודמ

4 הלאש
.(2) "תפומ וא תוא ךילא ןתנו"
:הנשמה שורפל המדקה ,ם"במר
,הילא סחיתמה לכל םייקתת אל האובנהש םשפנב םימדמ םהש ... םדאה ןומה לכ וגש רבכו...
ל"ז והילא השעש ומכ גהנמ הנשיו ,ל"ז וניבר השמ תותואמ תוא ןוגכ ,אלפומ תוא ותושע דע
םתלוזו עשילאו והילא ושעש המ לכש ,תמא רקיע וניא הזו .הנמלאה השיאה ןב ותויחהב
,ןכל םדוק םהל המייקתנ רבכ האובנהש ,םתאובנ םייקל ידכ םואשע אל תותואהמ םיאיבנהמ
חיטבהש ומכ ,םצפח םילשה ה"בקה לא םתברק בורלו ,םהיכרצל םהה תותואה ושע לבא
.(ב"כ בויא) "ךל םקיו רמוא רוזגתו" :םיקידצה
.ן"במרו י"שר האר ?"תפומ" והמו "תוא" והמ
?תוא איבנה השוע עודמ
תוכלה עדמה רפס ם"במרב האר ?ןחוב ןמיס תואה ןיא םא תמא איבנב ןיחבהל רשפא ךיא
יפל) 10 'י 'ב םיכלמ :19 - 10 'ג 'א לאומש :22 - 21 ח"י םירבדב ןכו ,'י קרפ הרותה ידוסי
.33 - 30 ג"ל לאקזחי :(24 - 21 א"כ 'א םיכלמ?רקש איבנו תמא איבנ ןיב הנחבהה לע 9 - 7 ח"כ והימרי ףיסומ המ
עודמו ,השמ תאובנל םעה ןימאה עודמ רבסהו ,'ח הרותה ידוסי ,עדמה רפס ,ם"במרב ןייע
.תותוא השמ השע


:ח"י ,'א םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
הלובחת וא המכח וזיאב ןתומכ ושעיש רשפאש קפס םהב שי םיתפומהו תותואה תישע
בזכה וב סנכיש רשפא יא ,השמ תוחילש תמאתנש ךרד לע ותוחילש תמאתישכ לבא .תיעבט
וילא םייקי אל יכ :ומצע תריחב דצמ אל .רחא דצמ אלו ומצע תריחב דצמ אל ,םינפ םושב
תמאתנש רחא יכ ,רחא דצמ אלו ,בזכל דיתע היה םא ךרדה הז לע תוחילשה ךרבתי םשה
תויאר ןניא ... םיאיבנה ושעיש תותואה ... .קפסהמ ןימ לכ ונממ קלתסנ ימצע תומיא ותוחילש
ןכו ,בוא תלעב וא םימשה ירבוה ידי לע תודיתעה תדגה רשפא רבכ יכ ,האובנל תוימצע
םניאש יפ לע ףא םידיסח ידי לע וא םיקידצל םתצק ושעיש רשפא רבכ תותואה תיישע
טהלב ושעיש רשפא וא ... תיעבט הלובחת וזיא ידי לע וא ,ורבחו ריאי ןב סחנפ יברכ ,םיאיבנ
.םירצמ ימוטרח םישוע ויהש ומכ ,ףושכב וא
?תואל ןימאהל אלש ויקומינב ם"במר ירבד לע ובלא ףסוי יבר ףיסומ המ

5 הלאש
.(4) "םכתא םכיקלא 'ה הסנמ יכ"
:ד"כ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
המו ותושעל םהל ךירצש המ םדא ינב ועדיש אלא ונינעו ותנוכ ןיא הרותב ןויסנ לכ יכ ,עד
רבכ אוה יכ ,הז הולאה עדיש ,ושורפ ןיא - "םיבהוא םכשיה תעדל" :ורמאו .ונימאהל יוארש
יכ :רמא ןכ ,תומואה ועדיש - ונינע רשא ,"םכשדקמ 'ה ינא יכ תעדל " :ורמאכ אוה אלא .ועדי
ןיינע אוהש ועד - וירבדב תמא בושחל תואיבמה ויתותוא וארתו האובנב ראפתמ םוקישכ
,ותתמא םכתגשהו ,ךרבתי ותרות תתימאב םכנימאה רועש תומואב עידוהל הולאה והצרש
תמא שקבמ לכ הילא ןווכי ןעמל ,הולאב םכתנומא קספת אלו תיסמתתסהל םיתפנ םכניאשו
.תפומ תיישעל ומע וטיבי אל רשא ,םויקה הז םיק אוהש המ תונומאה ןמ שקביו
,'הב ונתנומא קזוח תא תומואב העידומ ,תפומ ללגב תדספנ הניאש ,הקזחה הנומאה :רבסה
.קזח הכ המויקש ונתנומא תא ץמאי תמא שקבמ לכש תמרוגה איהו
.1 הלאש 'ח קרפב וירבד םג האר ?ם"במר יפל ןויסנה דיקפת המ
:לומגה רעש ,ן"במר
?הזה ןויסנה והמו .ןחבי קידצ 'ה רמאנש ,וידיסח תא הסנמ אלא ,םדא לכ אלו ,הסנמ ה"בקה
םישועש םדא ינב שיש יפל ,למעו חרוט ויתווצמ תיישעבו ה"בקה לש ותדובעב םהילע אוביש
וא ,קחודה ךותמ לבא .חורבו הוולשב םהשכו ,תגשמ םדישכ םיבוט םישעמו תווצמ
ויארי לע חירטמ ה"בקה ךכיפל .םישוע םניא ,לודג למעו חרוטב םהילע האב הדובעהשכ
תווצמ ןתואב םרכש אהיש ידכ ,חרוטה ךותמ םתוא ושעיו תווצמ ולבקיש ידכ ,ןויסנ תצקב
הדובע דיסח ותוא לבקי םא ךרבתי וינפל עודיו יולג אלהו ,ותוא הסנמ המלו .לפוכמו לופכ
הכזמ אצמנו .השעמבו לעופב רכשכ ולש הנומא חכב םדאה רכש ןיא ןכ יפ לע ףא ?הז חרוטו
וינפל יופצ לכה אלהו ,ןויסנ ארקנ המלו .השעמלו לעופל םיבוטה ויכרד איצוהל ותוא
ןויסנ ארקנ ךכיפל .השעי אל הצרי אל םאו ,השעי הצרי םא ,ודיב םדאה תושר כ"פעא ?ךרבתי
.ומש ךרבתי הווצמה דצמ אלו השועה דצמ
.12 ,1 ב"כ תישארבבו 4 קוספב וירבד םג האר ?ן"במר יפל ןויסנה תוהמ המ

?ןויסנה תוהמב ארזע ןבא תעד המ

:17 'כ תומש :4 ז"ט תומש :1 ב"כ תישארב :הלא תומוקמב ארקמב םייוצמ םיפסונ תונויסנ
.ןויסנה תוהמל םינושה םירבסהה יפל הלא תונויסנמ 3 שרפ :4 ג"י םירבד :16 ,2 'ח םירבד


יכ הלא םיקוספ לע בתוכ ן"במר) .6 'ג 20 'ב םיטפושב רכזומה ןויסנה תא ריבסהל הסנ
"ועמש אל םהו ,םשירוהל םהל הווצמו דמוע אוהו ,השענ ה"בקה לש וצפחב אל הזה ןויסנה"
רתימ םיטפושב ןויסנה הנוש המב רבסה .(וריבסה ן"במרש תונויסנה גוסמ ןויסנ הז ןיא :ונייהד
.תונויסנה
:ב"ל הקסיפ ,ירפס
םתעד ףוסל בותכה עיגה ןכיה דע האר :ילילגה יסוי יבר רמא - "תפומהו תואה אבו"
- תולזמו םיבכוכ הנבלו המח וליפא דימעהל הלשממ םהל ןתנו :הרז הדובע ידבוע לש
יבר רמא .םיבהוא םכשיה תעדל םכתא םכיקלא 'ה הסנמ יכ - ?המ ינפמ .םהל עמשת לא
וניא אה ?הרז הדובע ידבועל תולזמו הנבלו המח ה"בקה דימעי אמש !םולשו סח :אביקע
.רוזע ןב היננחכ רקשה יאיבנ תויהל ורזחו הליחתב תמא יאיבנ ויהש ימב אלא רבדמ
?ילילגה יסוי 'ר יפל וא אביקע יבר יפל ,רתוי ןויסנה לודג ימ יפל

6 הלאש
?תיסמה ימ תאו ,רקשה איבנ חידמ ימ תא

7 הלאש
אל ...הבאת אל" יווצה ,ן"במר יפל ,הנוש המב .ן"במרו ,י"שר יפל (9) "הבאת אל" שרפ
?קוספבש םייווצה ראשמ "עמשת

8 הלאש
םרוקמ תא ןייצ .'ה קרפ הרז הדובע תוכלה עדמה רפס ,ם"במר יפל חידמו תיסמ יניד תא םכס
.הרותב םינידה לש

9 הלאש
וא תיסמב ךכ הווצמ וניאו ,תחדינ ריעב "בטיה תלאשו תרקחו תשרדו" בותכה הווצמ עודמ
.'ד ,'ה הרז הדובע ם"במר :15 קוספ ן"במר ןייע ?רקש איבנב

10 הלאש
:בשהו 'ד קרפ הרז הדובע תוכלה עדמה רפס ,ם"במרב ןייע
?"תחדינ ריע" ריע תייהנ םהב םיאנתה םהמ
?תחדינה ריעה תא ןד ןיד תיב הזיא
?ריעה יבשויב םירתמ דציכ
?הלוכ החדוהש :חדוה הבורש :חדוה הטועימש ריע ןיד המ
?וניד המ ,וחדוה אלש ריעה יבשוי לש םשוכר
?16 קוספ ן"במר איבהש אביקע יברו רזעילא יבר תקולחמב ם"במר קספ ימכ


ד"י קרפ

1 הלאש
ארזע ןבא האר ?םירוסא תולכאמ רוסיאל רשקה המו ,תחדינ ריעל 2 - 1 םיקוספ ןיב רשקה המ
.1 ד"י ;18 ג"י

2 הלאש
?והנשמ לע קוספ לכ ףיסומ המו ,םיקוספב ףתושמה המ .5 ה"כ ארקיול 2 - 1 םיקוספ הוושה
.ן"במרו י"שרב רזעה ?תוליפכל הביסה יהמ

3 הלאש
(1) ודדוגתת אל ,םכיקלא 'הל םתא םינב
:'מ ,'ד םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
אל" רמאי ךיא יכ ,הימתמ רבד הארנה יפל הזו ."'הל םתא םינב" לארשיל השמ םהל רמא
רבדה הנהו ?"הלוגס םעל ול תויהל 'ה רחב ךבו ךיקלא 'הל התא שודק םע יכ תמל ודדוגתת
לבאתהל יואר רתויש יפל ,תמה לע רתוי לבאתהלו רעטצהל יואר הז רובעב יכ ,ךפהב אוה
תעבט תדיבא לע גאדת לא :ורבחל רמואל המוד הז ירהו ,רחא שיא לעמ ,תמש ךלמ ןב לע
םעו ,םשל םינב םתאש רחא :אוה ךכ קוספה שוריפ לבא !הב התייה הבוט תילגרמ יכ ,ךלש
םיבשוח םתאש הרוי הז יכ ,ידמ תמה לע לבאתהל ךל יואר ןיא ,םימעה לכמ הלוגסו שודק
ול ןיאש רבשנש סרח ילככ וילע םילבאתמ םתא ךכיפלו ,ותוקת הדבאו רדענ אוהה תמהש
ןיאו .אובי 'ה רצוא יכ ,הנקת ול שיש רבשנש בהז ילכו ףסכ ילככ אוה לבא ,ןכ וניאו .הנקת
הזלו .הקוחר ךרדב ךלוהו ונממ ובהוא תדרפ לע רעטצמה םדאכ אלא ,ידמ רתוי וילע רעטצהל
םילכשה םע קבדת אוהה תמה שפנ קפס יתלבו ."ךיקלא 'הל התא שודק םע יכ" םייס
.תומה רחא שפנל תוראשה שיש הרוי הזו ...ןוילע יתרשמ םישודק םיכאלמהו ...םילדבנה
?"'הל םתא םינב"ב קמונמ תודדוגתה רוסיא עודמ
?ובלא ףסוי יבר לש ושורפ תא ונקוספל ן"במר זמרמ ןכיה
?ובלא י"ר איבהש לשמב תילגרמל לשמנ המו תעבטל לשמנה והמ

4 הלאש
?ונתשרפב ורכזה אלו א"י ארקיוב ורכזנ םייח ילעב יגוס וליא

5 הלאש
.(3) "הבעות לכ לכאת אל"
?ושוריפ יפל רוסיאה םעט המו ,"הבעות" ן"במר שרפ דציכ
:ח"מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
המ ונילע רסאנש המ לכב ןיאו .הנוגמ םנוזמ ,םילכאמה ןמ ונילע הרותה ותרסאש המ לכ
הממ חל רתוי ריזחה יכ :ןכ ןיינעה ןיאו .בלחהו ריזחה קר ,וב קזיה ןיאש קפוסיש
םירבדב ונוזמו וכולכל ברל ,הרותה ותסאמש המ בורו ,תורתומהו תלוספה ברו ךירצש
,הנחמבו תודשב וליפאו ,םיכולכלה תואר לע הרותה תדפקה תעדי רבכו .םיסאמנה
רתוי םיתבה םע םיקוושה ויה ,ריזחה תליכא תרתומ התייה וליאו .הנידמה ךותב ןכש לכ
ריזח יפ" םרמא תעדי רבכ .םויה םיתפרצה תוצרא הארתש ומכ ,אסכה תיבמ םיכלכולמ
.אפור וב קפוסי אלש המ הזו ,ולכאל ונל רתוהש המ אוה רשבבש בוטהו ..."תרבוע האוצכ
:ג"ע הוצמ ךוניחה רפס
התכאלמ םלשות אל ותלוזו ,התלועפ השעת ובו שפנל ילכ ףוגהש יפל ,וז הוצמ ישרשמ
לכל ביטיי לבא ערי אל לאה יכ ,תמאב ,התערל אלו התבוטל ולצב האב ןכ לעו .םלועל
ומכו .והשעמל ילכ איצוי ומע רשא ,חפנה דיב תבצ ומכ ,המשנה ידיב ףוגה יכ :אצמנ
וניתרות ונתקיחרה ןכ לעו ,דספה ותוא יפכ לכשה תלועפ לטבתת ,דספה ףוגב תויהב ןכ
רוסאה ונל אבש רמאנ - טשפה יפל - הזה ךרדה לעו .דספה ףוגל םרוגה רבד לכמהמלשה
ןקזנ האופרה ימכחלו אלו ,ונל עדונ אלש ןהמ שי םאו .תורוסאה תולכאמ לכב הרותב
לכסנ המכו .םהמו ךממ רתוי םכח םהב ונריהזהש ןמאנה אפורה יכ ;םהילע המתת לא
,תעדל ךל שיו !! אוה גישהש המב אלא תלעות וא קזנ םירבדב ןיאש בושחיש ימ להבנו
םילודג םימכחכ םמצע ןיקיזחמ םישנא ומוקי ןפ ,ןקזנו ןתבס הלגתנ אל ונלעותל יכ
ינולפ םוקמב םא יכ ונניא ינולפ רבדב שיש הרותה הרמאש ינולפ קזנ" :רמאל ומכחתיו
אל ןכ לע ,םיאתפה ןמ דחא םהירבדל התפתי ןפו ,"ןכ ועבטש ינולפ שיאבו ןכ ועבטש
לכ רשבש האופרה יכרדמ רבדה עודיו .הזה לושכמה ןמ ונל ליעוהל ןמעט הלגתנ
.המהבב ילוח הרומ תופירטה יכ ,ולכואה ףוגה לא דספה דילומ ונל תורוסאה תופירטה
:ינימש תשרפ ,קחצי תדקע ,המארע קחצי יבר
ובתכש ומכ ,תולכאמה ולא ורסאנ וילחו ףוגה תואירב ןיינעל אל יכ ,עדנש יואר
ירפסמ ןטק רפס תגרדמל ,תיקולאה הרותה תגרדמ הטעמתנ ןכ םאש !הלילח ,תצק
ינימב םתוא ןקתל רשפא רבכש דבלמ !הנוגמ הזו ,םמעטו םירבדב םירצקה תואופרה
םימסה חכ ןילטבמש ומכ ,אוהה קזיהה חכ לטבתי םהב תובכרה וא םילובט
,ודמע לע רוסיאה ראשי אל ןכ םאו .םלוכ תופורתה ושענ םהמ רשא םיתיממה
תופועהו תומהבה ראשו ריזחה רשב ילכוא םייוגהש םג !רתסלפ הרותה השעתו
םהב לשוכ ןיאו ףייע ןיאו תואירבב םייח םהש וניאר הנה ,םיאמטה םיגדהו
,התואירבו שפנה יאלוח ןיינעל אוה ,ונל ורסאנש המ םנמא .הבסה תאזל
תומיטאה הב םידילומו ,תלכשמה שפנה לא םיקיזמו םיצקושמו םיבעותמ םה יכ
תועדה האמטמה האמוטה חור הוהתת םהמ רשא ,תוואתה לוקלקו גזמה עורו
(א"נ םילהת) דוד שקב וילעש ,הנממ השודקהו הרהטה חור שרגמו ,םישעמהו
חורו םיקלא יל ארב רוהט בל" :(םש) רמאו ,"ינממ חקת לא ךשדק חורו"
םשב תורתומהו תורוסאה תולכאמה הרותב וארקנ הזלו ."יברקב שדח ןוכנ
םינונז חור ,הערה חורה דצמ אוה םרוסא םעט יכ תורוהל ,"הרהטו האמוט"
.םיתיממה םירבדה ןמ רהזיש ומכ ,םהמ קחרי ומצע רמושהו .םהילכואל תכשמנה
:'ח ,לארשי תראפת ,גארפמ ל"רהמ
דילומש םושמ ריזחה רוסא ךכל רמול ,עבטה יפ לע םעט תווצמב ןתונה לכ ...
וליאכ עבטה יפ לע םעט ונתנ םלוכב ,תואמט תופועו םיצקשו םדה ןכו ,ער גזמ
םיתב" "ןילוח"ב ורמא הנהו ,ךכ רמול םולשו סח ...תואופר רפס הרותה התייה
:בר רמא הימרי יבר רמא (ץראל םתסינכב לארשי ינב ושרי) "בוט לכ םיאלמ
ךלה ןכיהל ,רוסיאה ירבדכ םאו ,(ץראה יבשוי ללשמ םהל רתוהש) ריזח ילתכ
יפכ וישעמ םדאל רדסו קקח ךרבתי םשה קר ,ללכ תיעבט הרותה ןיא ?ערה וגזמ
קוח אוה םדאלו ,יקלא לכש לכהו ,ותרהטל םדאה חקי ךכש לכשה בייחש המ
...יקולא לכש אוהש םעטה לע דמוע וניאשכ הריזגו
?םירוסא םילכאמ רוסיא רבסהב תונושה תוטישה ןהמ

המו ,המארע קחצי יבר םדגנ ןעוט המ .ףוגל םיקיזמ םירוסאה םילכאמה יכ םינעוטה שי
?ךוניחה לעב ותנעט לע בישמ


?ההז ךרדב םישרפמ המארע קחצי יברו גארפמ ל"רהמ םאה

?יהמ .ם"במר לש ושורפ דגנ הנעט התוא המארע קחצי יברו גארפמ ל"רהמל

תא קזחל הלוכי וז הדבוע םאה .תווש םינושה םינשרפה לש תויאופרה תוחנהה םא קודב
?"תיאופר תונשרפ"ל ל"רהמ לש ותשיג


:םיאבה תורוקמב ןייע הז אשונב תפסונ הקמעהל

."וצקשת םתלבנ תאו" ה"ד .13 ,11 א"י ארקיו ,ן"במר .1
."וטושפ יפלו"מ לחה "הסרפ תסרפמ" ה"ד 3 א"י ארקיו ,ם"בשר .2
.45 - 43 א"י ארקיו ,ארזע ןבא .3
.45 - 43 א"י ארקיו ,ונרופס הידבוע יבר .4


6 הלאש
הנע ?11 קוספל ךומס 20 קוספ ןיא עודמ .תוצובקל ונקרפב םירכזומה םייחה ילעב תא ןיימ
.ירפסמ ןועמש יבר תא טטצמה 3 קוספל ן"במרו 20 קוספ י"שר יפל

7 הלאש
תא ם"במר הנומ םש ,'א קרפ תורוסא תולכאמ תוכלה השודק רפס ,ם"במרב ארק :הבוט הצע
.םיגדו םיבגח תופוע תויח תומהב לש הרהטה ינמיס

8 הלאש
:27 - 22 םיקוספ ,ינש רשעמ תווצמ
?ולש ינש רשעמב םדא השוע המ

?םילשוריב ינש רשעמ תליכא תווצמל הרותה תנתונ םעט הזיא

?ינש רשעמ ףסכב תונקל רתומ םירבד וליא

:'ח ,'ו ,'ה ,'א הכלה 'ב קרפ :'א הכלה 'א קרפ ינש רשעמ תוכלה ,םיערז רפס ,ם"במרב ארק
םרוקמ תאו ינש רשעמ יניד תא םכסו ,ב"י הכלה 'ז קרפ :א"י ,'י ,'ט ,'ג ,'א הכלה 'ד קרפ
.הרותבשברל לארשי ץרא רפסב :םינידה טורפ .םויה השעמל ותשרפהב ינש רשעמ יניד תא דמל
ברה דסומ תאצוהב ךורע ןחלש רוציק רפסל "ץראב תויולתה תוכלה" תפסותב :יקסניצוקיט
.לוכשא תאצוהב וא קוק?האבה הנשב ושירפי המו ,הנשה םישירפמ המ ?ינש רשעמ םישירפמ םינש וליאב

9 הלאש
:29 - 28 םיקוספ - תורשעמ רועיב תווצמל
?15 - 12 ו"כ םירבדב תורשעמ רועיב ןיד לע הרותה הפיסוה הווצמ וזיא
?האבה םעפב וז הוצמ םייקת ךיראת הזיאב ?תורשעמה תא םירעבמ יתמ
.רשעמ יודיו לש םינידה יטרפ תא ב"י קרפ ינש רשעמ תוכלה םיערז רפס ,ם"במרב ארק
תורשעמ רועיב תשרפב ןויע