תורשעמ יודיוו תורשעמ רועב

ו"כ -ו ד"י םירבדב ןויע

גרבנזיא הדוהי

:ןכות
הרותה תוישרפ
רועבה ןמז
רועבה היה דציכ
יודיווה
יודיו תווצמ
יודיווה היה דציכ
ושורפו יודיווה
הזה ןמזב יודיוו רועב

הרותה תוישרפ

ד"י םירבד ,האר תשרפ (א)
ךירעשב תחנהו איהה הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא איצות םינש שלש הצקמ" .28
ולכאו ךירעשב רשא הנמלאהו םותיהו רגהו ךמע הלחנו קלח ול ןיא יכ יולה אבו .29
".השעת רשא ךדי השעמ לכב ךיקלא 'ה ךכרבי ןעמל ועבשו .29
ו"כ םירבד ,אובת יכ תשרפ (ב)
רגל יולל תתנו רשעמה תנש תישילשה הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא רשעל הלכת יכ" .12
.ועבשו ךירעשב ולכאו הנמלאלו םותיל .12
הנמלאלו םותיל רגלו יולל ויתתנ םגו תיבה ןמ שדקה יתרעב :ךיקלא 'ה ינפל תרמאו .13
.יתחכש אלו ךיתווצממ יתרבע אל ינתיווצ רשא ךתווצמ לככ .13
'ה לוקב יתעמש תמל ונממ יתתנ אלו אמטב ונממ יתרעב אלו ונממ ינואב יתלכא אל .14
ינתווצ רשא לככ יתישע יקלא .14
ונל תתנ רשא המדאה תאו לארשי ךמע תא ךרבו םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה .15
".שבדו בלח תבז ץרא - וניתובאל תעבשנ רשאכ .15רועבה ןמז

'א דומע ב"י ףד הנשה שאר תכסמ (ג)
תישילשה הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא רשעל הלכת יכ" :יול ןב עשוהי בר רמא
הב גהונ :י"שר) .דחא רשעמ אלא הב ןיאש הנש - (12 ו"כ םירבד) "רשעמה תנש
ןושאר רשעמ ?דציכ אה .(הינפלש םינשה יתשב וגהנש תורשעמה ינשמ דחא רשעמ
:רמול דומלת !?לטבי ןושאר רשעמ ףא אלא וניא וא .לטבי ינש רשעמו ,ינע רשעמו
רשא רשעמה תא לארשי ינב תאמ וחקת יכ םהילא תרמאו רבדת םייולה לאו"
:הלחנל [ןושאר רשעמ תא] בותכה שיקה (ח"י רבדמב) "םכתלחנב םתאמ םכל יתתנ
.קספה ול ןיא ןושאר רשעמ ףא - קספה הל ןיא הלחנ המ

1 הלאש
ינש רשעמ ,רשעמ תמורת ,ןושאר רשעמ ,המורת :ןלהל תורשעמה םיגהונ םינש וליאב
?ינע רשעמו
"הלבקהו בתכה" ,גרובנלקמ יבצ בקעי יבר (ד)
רמא בותכהש ינפמ ,"דחא רשעמ" ושרפ ארמגהו ירפסהש הארי - "רשעמה תנש"
,תורשעמ ינש וב תוגהונ םוקמ לכמ ירהש ,ןיבמ יניאו .דיחי ןושלב "רשעמה תנש"
"תנש" שרפמ יתייה םהירבד אלולו ?םיבר ןושלב "תורשעמה תנש" ארקנ היהיו
תישילשה הנשה הארקנו .('ג יכאלמ) "יתינש אל 'ה ינאו" ומכ ,"תונתשה" ןושל
.ינע רשעמ גהונ ינש רשעמ תחת :וב תורשעמה תונתשהל ,"רשעמה תנש" םשב

2 הלאש
!תרחא ךרדב ותלאש תא בשיי

3 הלאש
!תישישבו תישילשב גהונ וניא ינש רשעמש ךכל םירבסהה תא םכס
(ירפסמ תומלשהו) 'ג 'ה ינש רשעמ ימלשורי (ה)
(28 ד"י םירבד) "איהה הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא איצות םינש שלש הצקמ"
הנשה שארב לוכי .(ףוס-ץק) "הצקמ" רמול דומלת ?תישילש לש הנשה שארמ לוכי
הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא רשעל הלכת יכ" רמול דומלת ?תיעיבר לש
הצקמ" ןאכ רמאנ :ןד ינא ירה ?הכונחב וליפא לוכי .(12 ו"כ םירבד) "תישילשה
םירבד) "תוכוסה גחב הטימשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ" - "ץק" ןלהל רמאנו
"ץק" המ יא .לגר - ןאכ רומאה "ץק" ףא ,לגר ןלהל רומאה "ץק" המ .(10 א"ל
- "רשעל הלכת יכ" רמול דומלת ?תוכוסה גח ןאכ ףא ,תוכוסה גח ןלהל רומאה
לש ןורחאה בוט םוי ברע :ורמא ןאכמ .חספ הז :רמוא יוה ,תורשעמ וב ולכש לגר
;תישילשבש ינע רשעמ ינפמ תיעיברב .רועב היה תיעיבש לשו תיעיבר לש חספ
.תישישבש ינע רשעמ ינפמ תיעיבשבו

4 הלאש
.תורשעמה םילכ חספב יכ חכוהו 12 ו"כ םירבדל י"שרב ןייע

5 הלאש
?"הלכת"מ המו "ץק" הלימהמ המ ;"הצקמ" הלימהמ םידמל המ
12 ו"כ הלבקהו בתכה (ו)
תישילשה הנשה ךותב דמוע םדאהש הזה ןושלב ןבומה - "תישילשה הנשב"
תיעיברה הנשה ךותב דמועב קסוע קוספה תמאבו .הינש הנש לש רשעמה שירפמו
הלכת יכ" רמול יואר היהו .(י"שרב האר) .תישילש הנש לש רשעמה שירפמו
יחרזמ והילא יבר בתכ ןכל !?"תיעיברה הנשב ךתאובת רשעמ לכ תא רשעל
הנשבש ךתאובת :ושוריפו ."תישילשה הנשבש" רמא ולאכו ,ן"יש רסחש (ם"ארה)
לבא .הרותב תויתוא ףיסוהל יתעד אחינ אלו .תישילש הנש לש ונייהד ,תישילשה
םיברה םימיב יהיו" ומכ .ופוסו רבדה תילכת תארוהל םג הונאצמ ת"יבה שומיש
הנשב" - ןאכ םגו .םיברה םימיה תולכב התיה ותתימ - "םירצמ ךלמ תמיו םהה
.תישילשה הנשה תולכ רחא - "תישילשה

6 הלאש
?תישילש חספב אלו תיעיבר לש חספב אוה רועבהש ןינמ
ו"כ םירבדל רואב ,לאנברבא (ז)
םש ודמעב ,םירוכבה תאבהב הדגהה רחא דימ היה רשעמ יודיוול יוארה ןמזה
.'ה ינפל
.הכונח דעו (תועובש) תרצעמ אוה 'ו ,'ב םירוכב תוכלה ם"במר יפל םירוכב םיאיבמ וב ןמזה
הז ןמז עבק לאנברבא .םיישדוחב הכלהל עבקנש ןמזהמ לאנברבא עבקש ןמזה הנוש הז יפל
.הכלהל דוגינבו ,רשעמ יודיוו םירוכב תאבה לש תוישרפה תוכימס יפל
לש עובק ןידל ףסונב אוה תיעיבשו תיעיבר לש חספב ןמז ול עבקנש תורשעמ רועב ןיד
רחאל רוסיא אוה "רחאת לב" ןיד .(22 ג"כ םירבד) "ומלשל רחאת אל ךיקלא 'הל רדנ רדת יכ"
לב" ןיד ללכב םה םג תורשעמו תומורת .רדנה תעשמ םילגר השלשמ רתוי םירדנה תא
תווצמל "רחאת לב" תווצמ ןיבש סחיה המו "רחאת לב" לע םדא רבוע יתמ הלאשב ."רחאת
םג תמייק רועב תבוח יכ םירמוא 'ד ףד הנשה שאר תכסמב תופסות .םירבסה המכ - רועב
שי .םנתנ אל דועו תורשעמ שירפה םא קר שי "רחאת לב" וליאו ,תורשעמה תשרפה ינפל
םיראבמה שיו .רועבה תנוע רחאל םילגר שולש קר "רחאת לב" לע רבוע םדא יכ םירמואה
."רחאת לב" לע םגו רועבה תווצמ לע םג רבוע םדא יכו ,םיליבקמ םירוסיאה ינששרועבה היה דציכ

'ו ,'ה ינש רשעמ הנשמ (ח)
(יול=) וילעבל ןושאר רשעמו ;(ןהכ=) םילעבל רשעמ תמורתו המורת םינתונ ?רועבה היה דציכ
םירוכיבה :רמוא ןועמש יבר .םוקמ לכב םירעבתמ םירוכיבהו ינש רשעמו .וילעבל ינע רשעמו
.המורתכ םינהכל םינתיניודיווה

ינתיווצ רשא ךתווצמ לככ הנמלאלו םותיל רגלו יולל ויתתנ םגו תיבה ןמ שדוקה יתרעב (ט)
יתתנ אלו אמטב ונממ יתרעב אלו ונממ ינאב יתלכא אל .יתחכש אלו ךיתווצממ יתרבע אל
םימשה ןמ ךשדק ןועממ הפיקשה .ינתיווצ רשא לככ יתישע יקלא 'ה לוקב יתעמש .תמל ונממ
בלח תבז ץרא וניתובאל תעבשנ רשאכ ונל תתנ רשא המדאה תאו לארשי תא ךמע תא ךרבו
.שבדויודיו תווצמ

ךוניחה רפס (י)
לע וב רתי אוהש ,רובידה אוה וחבש לדוגו םדאה תלוגסש יפל ,הוצמה ישרשמ
.והומכ ועעונתי םייח ילעב ראש םג - תועונתה רתי דצמ וליאש .םיארבנה ינימ
,םהבש לודגה דוהה אוהש םרובד לוספלמ םיאריש םדא ינבמ הברה שי ןכ לעו
.השעמב אוטחלמ רתוי
יתרשמ תייחמ היולת הב יכ םגו ,לודג רבד תומורתהו תורשעמה ןיינע תויהבו
,םתוא שירפהל םהילע ונריהזהל ,ןהב אטחנ אלש ידכ ,ונילע וידסחמ היה - ל-אה
אלש שודקה תיבב וניפב ונימצע לע דיענש םגו ,לעופב םהב תונהילו עגיל אלשו
.ןיינעב דואמ רהזנש ידכ ךכ לכו .םהמ רבד ונבכע אלו םהב ונרקש


7 הלאש
?אטח אל יכ רמולו ויפב תומרל םיכסי אל ךא ,השעמב אוטחל לכוי םדא יכ ןכתי עודמ
ו"כ םירבדל ורואבב ,לאנברבא (אי)
תיבל ותוא הכילהבו ,וב םיחמש םש ויה ,םילעבל לכאנ ותויהל ,ינש רשעמ
ערי ינע רשעמב לבא .םהיתונתמו םתובדנ ומסרפתי יכ ,וליגיו וחמשי שדקמה
היהש יפל :םגו ,הבוטב לכאי אלו ,םירזל ויפכ עיגיו וינע תא ןתיש םדאה יניעב
םסרפתהלו 'הל תודוהל ,םילשוריל וכילומ היה אלו ,םירעשב םיינעל וחכ ןתונ
הנשה איהש ,ינע רשעמ תנשבש תווצל האר הז רובעב הנה - ויתונתמבו ויתובדנב
ותת ירחאו ותאובת רשעמ לכ תא רשעל ותולכ ירחאו ,הטימשה ירחא תישילשה
ןתנש הדוותי ,הווצמב המש אבש ומכ ולכאל הנמלאלו םותיל רגל יולל ותוא
לכ לדתשי ורובעבש ,הזה יודיווב המוצע תלעות היהו .ונממ אוה לכא אלו ,ינעל
שדוקה יתרעב" תמא ירבדב הילע תודותהל לכויש ידכ ,הווצמה תא םייקל םדא
יודיווה תעב ,התעש ןויכ ,םירעשב ותוא ותתב וניע ערי אלו "ויתתנ םגו תיבה ןמ
והוללהיו ותקדצ וב התנעו ותבדנ םסרפתת - ךרבתי םשה תיבו םילשוריב
.'ה ינפל והבירקה וליאכו ,םירעשב

8 הלאש
רתוי ינע רשעממ תוקמחתה לע דושח םדאש תוביסה ןהמו ,ינע רשעמל ינש רשעמ ןיב המ
?ינש רשעממ

9 הלאש
.ג"י ,'ח תורוקמ ןייע ?הכלהה יפל וליאו ,לאנברבא יפל יודיווה ללוכ תורשעמ וליא

10 הלאש
?ךוניחה לעב יפל ומעט המו ,לאנברבא יפל רשעמ יודיו םעט המ

יודיווה תשרפב תוקפס
ו"כ םירבדל ורואבב לאנברבא (בי)
:םה רשעמ יודיווב תוקפסה
השעי רשאכ יכ ,השע אל רשאו השע רשא םישעמה לכ וב רפסל ךרצוה המל .1
?השעש המ לע ויפב םדאה ללהתיש ךרוצ המ ןגוהכ הוצמ םדאה .1
לע הוצשכ ,האר תשרפב וילע הוצ אל המל ,הזה יודיווב ךרוצ היה םאו .2
הדגהה לע הווצ ,םירוכיבה תווצמב ,ןאכש ומכ ,יודוה לע הווצי המש - השעמה .2
תשרפב) ןאכו ,רועבה לע [האר תשרפב] םש הווציש אל .םתאבהב דיגמה השעיש .2
.יודוה לע (אובת יכ .2
וכרדכ "'ה רחבי רשא םוקמה לא תילעו תמקו" יודיווה ןיינעל רמא אל המל .3
?הריחבה תיבב ושעי רשא תווצמה רתיב .3
וילע הווצ רבכש תויהב ,הנמלאלו םותיל רגל יולל תתנו התע הווצ המלו .4
?רואיבב (האר תשרפב) הווצמה םוקמב .4