תורשעמ יודיוו תורשעמ רועב

ו"כ -ו ד"י םירבדב ןויע

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -יודיווה היה דציכ

(אובת ירפס) 'י ,'ה ינש רשעמ הנשמ (גי)
ויתתנ" ;יעבר עטנו ינש רשעמ הז - "תיבה ןמ שדוקה יתרעב" ?יודיווה היה דציכ
תמורתו המורת וז - "ויתתנ םגו" ; (ןושאר רשעמ :ארונטרב) יול רשעמ הז - "יולל
יפ לע ףא ,האפהו החכשהו טקלה ,ינע רשעמ הז - "הנמלאלו םותיל רגל" ;רשעמ
.הלח וז - "תיבה ןמ" .יודוה תא ןיבכעמ ןניאש
ב"י ,א"י ינש רשעמ ,ם"במר (די)
.רשעמ תמורתו הלודג המורת איהו ,תרחא הנתמ ותמדקש ללכמ - "ויתתנ םגו"

11 הלאש
?םיקיודמ תודמלנ וליאו ,בותכב תושרופמ תורשעמ וליא

12 הלאש
?א"י רוקמ ,לאנברבא לש ורבסה יפל םידוותמ תורשעמ וליא לע


ושורפו יודיווה

םיטרפ קר ואבוי ןאכ .ג"י - 'י ,'ה ,ינש רשעמ הנשמב אצמנ רשעמה יודיוול טרופמ רואב
.הנשמב ראובמה לע םיפיסומה
רוש רוכב ףסוי יבר (וט)
ץראה ערזמ ץראה רשעמ לכו" וב ביתכד ,שדוק יורק ינש רשעמ - "שדוקה יתרעב"
.םילשוריב 'ה ינפל לוכאל ךירצש ;(30 זכ ארקיו) 'הל שדק אוה 'הל ץעה ירפמ
.(24 טי ארקיו) "םילולה שדוק" בותכש ,שדוק יורק ימנ יעבר םרכו
רוש רוכב ףסוי יבר (זט)
בותכש ,החמשב ולכאל ה"בקה הוצ ירהש ,רשעמה ןמ - "ונממ ינואב יתלכא אל"
ךיקלא 'ה ינפל םא יכ ךנגד רשעמ ךירעשב לוכאל לכות אל " (18 - 17 בי םירבד)
"... תחמשו ונלכאת
לאנברבא (זי)
יתאצמ אל ,הברה תוינע יל היהו ,ינע רשעמ ותויה םע - "ונממ ינואב יתלכא אל"
אל - "אמטב ונממ יתרעב אל" ."ינע ינא םג" רמול ונממ לוכאל ימצעל רתה
.האובתב חבושמהמ אלא ,אמטהמו תוחפהמ ושירפה

תמל ונממ יתתנ אל
'ז האר םירבד ירפס (חי)
.רזעילא יבר ירבד .תמל םיכירכתו ןורא ונממ יתחקל אל - תמל ונממ יתתנ אל
- "תמל" רמול דומלת המ אלא .תמל ןכש לכ ,רוסא יחל םא :אביקע יבר ול רמא
"ונממ יתתנ אלו" שרוד אביקע יבר - שוריפ : ן"במר .רוהט רבדב וליפא יתתנ אלש
ןיא" ונינשש ןיינעב .הליכאל יוארה רוהט רבדב וליפא ןיפילח ונממ יתישע אלש -
[אביקע יבר לש] ותעד לע - "תמל" היהיו ... ותוא םיפילחמ ןיאו ותוא םירכומ
."תמל ינואב ונממ יתלכא אל" הלעמל רבוחמ
'י ,'ג ינש רשעמ תוכלה ,ם"במר (טי)
.היתשכ הכיסו ."ךיקלא 'ה ינפל תלכאו" רמאנש ,היתשו הליכאל ןתינ ינש רשעמ
אל" רמאנש ,םידבעו םידגבו םילכ וב חקיל ןוגכ ,ויכרצ ראשב ואיצוהל רוסאו
.ףוגה תא םייקמ וניאש רבדב ותוא יתאצוה אל :רמולכ - "תמל ונממ יתתנ
14 ו"כ םירבדל ,ן"במר (כ)
ולאו .םהב םדאה היחי אל רשא םירבדל יוניכ ןאכב "תמל" תלמ השע השמ יבר
.יאבה ירבד
ל"נה ם"במרל "הנשמ ףסכ" ,וראק ףסוי יבר (אכ)
."םיכירכתו ןורא ונממ יתחקל אל - תמל ונממ יתתנ אלו" :ינש רשעמ ףוסב הנשמ
יתחקל אל :ונייהד) .הנשמה התנתשנ "וליפא" ךרדבש [ם"במרה] וניברל עמשמו
,"תמל" רמא אקודש רמולו תוחדל רשפאש םושמ .(םיכירכתו ןורא וליפא ונממ
בתכ ךכל .רתומ - יח ליבשב םידגב חקיל ונייהד ,תמל המודב יח ליבשב לבא
תויהל רזוח אוהש רבד וניאש ןויכ ,"תמל" ללכב הז םגש ,ןכ רמול ןיאש וניבר
.היתשו הליכא ונייהד ,"יח"
ןווכתה אל ם"במר .ן"במר תגשהמ ם"במר לע ןגמ "הנשמ ףסכ"ב וראק ףסוי יבר
רמא אלא ,ן"במר ודגנ ןעטש יפכ "ףוגה תא םייקמ וניאש רבד" = תמ" יכ שרפל
.ונממ םייקתמ יחה ןיאש רבד לכ הז ללכבו "תמ יכרצל וליפא" ושוריפ "תמל" יכ
חקל אלש - תמל ונממ יתתנ אלו" :ם"במר בתוכ וט ,אי ינש רשעמ תוכלהב םנמאו
.הנשמבש שוריפה יפכ - "םיכיכרתו ןורא ונממ
14 ו"כ םירבד ,ארזע ןב םהרבא יבר (בכ)
אל") םירבדה הלאב םעטהו .הרז הדובעל םירמוא שיו .תמ יכרצל - "תמל"
תת דע ,רבד םושל ןגדהמ איצויש אוה רוסא יכ ("יתתנ אל" "יתרעב אל" "יתלכא
םא יכ ףאו .ןויזב ךרד אוה - (תיראשהמ) רתומהמ ןתי םא יכ .שדוק אוהש רשעמה
.אמטב ןתנ
לאנברבא (גכ)
ולוכ רשעמה ונתי אלש ידכ ,םהה םימיב םיאמרה גהנמ - "תמל ונממ יתתנ אל"
.רבדה עדווי אלש ידכ ,ותמ רבכש םיינעל והונתנ רבכש םירמוא ויה ,םיינעל

13 הלאש
וניבהש יפכ ם"במר ,ירפסה לש םישורפה תא םכס ."תמל" יוטיבל םינווגמו םינוש םישורפ
.לאברבאו ארזע ןבא ;וראק ףסוי יבר וניבהש יפכ ם"במר :ן"במר
'ה ,'ה ינש רשעמ ימלשורי (דכ)
.הווצמ ישוע לש ןחוכ לודג המכ הארו אוב :ארדנסכלא יבר םשב אחא רב אנוה 'ר
.הכרב ןושלב - "ךשדק ןועממ הפיקשה" הזו ,הרורא הרותבש "הפקשה" לכש

14 הלאש
?הללקל "הפקשה" ארקמב היוצמ ןכיה
רוש רוכב ףסוי יבר (הכ)
המ םייק - ךתוצמ יתמייק רשאכ - "תעבשנ רשאכ ... ךמע תא ךרבו ... ךשדק ןועממ הפיקשה"
ךכרבו תבהאו ... ןועמשת בקע היהו" בותכש ומכ .לארשי ךמע תא ךרבל םהילע ינתחטבהש
.(12 - 13 'ז םירבד) "ךברהו
ו"כ םירבדל ורואבב לאנברבא (וכ)
תישילשה הנשב ךתאובת רשעמ לכ רשעל הלכת יכ" :םיבותכה שוריפ האר התעו
םותיל רגל יולל ונתיש ותווצל ןאכ הנווכה ןיאו " - ... יולל תתנו רשעמה תנש
לכ תא רשעל הלכתש רחא :ושוריפ לבא .ומוקמב וילע הוצ רבכ הז יכ ,הנמלאלו
ךירעשב ולכאיש הנמלאלו םותיל רגל אוהה ינע רשעמה תתלו ,ךתאובת רשעמ
תדגהב ךיקלא 'ה ינפל דמוע ךתויהבש ךוצמ יכנא זא הנה - המש וילע הוצש ומכ
,הזה ינע-רשעמה לע ןכ םג הדוותה ,רשעמ יודיו תשרפ ינפל הרכזהש ,םירוכבה
יתרעב" :ךיקלא 'ה חבזמ ינפל ,שדוקמה םוקמה ותואב ךרבתי וינפל רמאתו
ךינפל עודיו יולג ,ץראה יקלאו םימשהיקלא 'ה :רמול הצור - "תיבה ןמ שדוקה
אלו ונממ ינא לכוא אלש תיוצש תויה םע ,ינע רשעמה קשועו לזגב יתאבה אלש
רשעמה אוהש - שדוקה יתרעב ינא יכ ,םיינעל ותתמ וב יניע הער אל הנה ,ונאיבא
.הנמלאלו םותיל רגל יולל ויתתנ םגו ,יתיבמ - אוהה ינע

15 הלאש
.ב"י רוקמב ויתולאש תא בשייו ,ו"כ ,ג"כ ,ז"י ,א"י ,'ז תורוקמב לאנברבא ירבדב ןייע

16 הלאש
.ונידיבש הכלהה ןמ ושורפב לאנברבא הניש םהבש םיטרפה לכ תא םכס


הזה ןמזב יודיוו רועב


'ד ,א"י ינש רשעמ תוכלה ,ם"במר (זכ)
אלש ןיבו תיבה ינפב ןיבו .רשעמה יודיוול רשכ םויה לכו .םויב אלא םידותמ ןיא
.תודותהלו רעבל בייח תיבה ינפב
ם"במרל הגשהב ,ד"באר (חכ)
.תיבב אלא "'ה ינפל" ןיאו ,'ה ינפל אלא וניא יודיווהש ,שוביש הז :םהרבא רמא
תיב תוכלהב) ם"במר :םהיניבש תרחא תקולחמל הרושק ד"בארו ם"במר תקולחמ
ןברוח םע הלטב אלו םלועל תמייק םילשורי תשודקש קסופ ('ו קרפ הריחבה
- ךכש ןויכ .םילשוריבו שדקמב השודק וישכע ןיאש רובס ד"באר וליאו ,שדקמה
ברה תרעה - .וילע קלוח ד"בארו ,םילשוריב 'ה ינפל םויה םידוותמש ם"במר קסופ
.רהה ןמ 'ש
ד"בארה ירבדל הבושתב ,ז"בדר (טכ)
שדקמב ותווצמו" בתכו ,ותנווכ ךומסב ראיב ונבר ירהש ,וז הגשה לע המת ינאו
.תיבה ינפב אלש וליפא :רמולכ ."אצי - םוקמ לכב הדותה םאו ,'ה ינפל רמאנש
וליפא ,םוקמ לכב תודוותהל בייח ןכ םא אצי - םוקמ לכב הדוותה םאש ןויכו
.רחבומה ןמ הווצמל אלא וניא - "'ה ינפל" בותכש המ ךכלה .תיבה ינפב אלש
לכב רעבל בייחש הדומ התאש ןויכ ,םוקמ לכב תודוותהל בייח םלועל לבא
םהב ןיא ,ןגוהכ ונבר ירבד ולעו .אב אוה רועבה לע - יודיווה ירהש .םוקמ
.שקיעו לתפנ
ם"במרל "הנשמ ףסכ" ,וראק ףסוי יבר (ל)
המל ,תיבה ינפב אלש וליפא רעבל בייח אוהש ןויכש ,ונבר םעטש ,רמול רשפאו
.'ה ינפל אוה םוקמ לכבש ,חרכומ וניא - "'ה ינפל" םושמ יאו ?תודוותהלמ ענמי

17 הלאש
.הזה ןמזב רועבלו יודיוול סחיב םיקסופהמ דחא לכ לש וקספ תא ןייצו הלבטה תא אלמ

וראק ףסוי 'ר aז"בדרaaד"בארaaם"במרa

aaa רועב

aaa יודיו

18 הלאש
.וראק י"רו ד"באר ם"במר יפל "'ה ינפל" יוטיבה תא שרפ
ו"מק - מ"ק םיפיעס אלש ןמיס ,העד הרוי ךורע ןחלשב קספ ,ןאכ וירבדל ןמאנ ,וראק ףסוי יבר
אלא ."תודוותהלו רעבל בייח תיבה ינפב אלש ןיבו תיבה ינפב ןיב" יכ רמאו שרפו ,ם"במרכ
ןיאו - "יתחכש אלו ךיתוצממ יתרבע אל" רמואו 'ה ינפל דמוע םדא :יודיוול הרומח הלבגהש
,םויה םירעבמ ונא ךכ םושמ .(א"ל רוקמ האר םיפסונ םימעט) .תואדוב תאז רמול םילוכי ונא
.םידוותמ אלו
"רשעמ יודיו" ךרעה ךותמ ,תידומלת הידפולקיצנא (אל)
אלש ןיבו תיבה ינפב ןיב םירבוס שי :םינושאר וקלחנ - הזה ןמזב גהונ םא יודיו
בייחש ןמז לכו ,אב אוה רועבה לע יודיווהש יפל .תודוותהל בייח תיבה ינפב
םאו ."'ה ינפל" רמאנש ,שדקמב ותווצמ תיבה ןמזבו ... יודיווב בייח רועבב
שיו .רחבומה ןמ הווצמל אלא "'ה ינפל" רמאנ אלו .אצי - םוקמ לכב הדוותה
,"'ה ינפל" רמאנש ,שדקמה תיבבו תיבה ןמזב אלא יודיווה ןיאש םירבוסו םיקלוח
ןוזח) הזה ןמזב גהונ יודיווה ןיאש םינורחא ובתכ הכלהל .תיבב אלא 'ה ינפל ןיאו
לע ךומסל שי ןכלו ,ןנברדמ הזה ןמזב יודיווה לכה ירבדלש ינפמ .(םדא ייח ,שיא
ןמזב אלש גהונש םירבוסל ףאש :דועו .הזה ןמזב גהונ וניאש םירבוסה םינושארה
.םיתמ יאמט ונלוכ ירהש ,האמוטב םישירפמש ינפמ ,ונימיב תודוותהל ןיא ,תיבה
ונרבע אלש םיחוטב ונא ןיאש :דועו .ןהכל הלחו המורת םינתונ ונא ןיאש :דועו
םיקדקדמה ןמ םניא בורהו ,יודיווה תא םיבכעמה םירבדהמ דחא לע םינשה לכב
.יודיווה גהונ ונימיב ףאש בתכש ימ שיו .תודוותהל םייואר םניאו

19 הלאש
.ןאכ ורכזוהש תונושה תועדה ילעב םה ימ 'ל - ז"כ תורוקמב ןויע יפ לע ,אצמ

20 הלאש
?רועב שיש תורמל ,םויכ יודיו ןיאש םיקסופה לש םינושה םימעטה םהמ