םירבד רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
ח"י קרפ

1 הלאש
.עטק לכל םש ןתו םיעטקל קרפה תא קלח

2 הלאש
."ול רבד" המ ןייצו ח"י רבדמב ןייע - (2) "ול רבד רשאכ ...ויחא ברקב ול היהי אל הלחנו"

3 הלאש
.5 - 1 םיקוספב תורכזומה הנוהכה תונתמ לכ תא םכס

4 הלאש
.הנוהכה תונתמ ד"כ תא ם"במר הנומ 'א קרפ םירוכיב תוכלה םיערז רפסב
.ם"במרה ןקליחש ומכ ,ןהיתוצובקל תונתמה תמישר תא קתעה

,'ז ,'ו םיקרפ ארקיו ;13 ג"י תומש :תורוקמב ןויע יפל ,הנתמ לכ לע דמלמה קוספה תא ןייצ
.ח"י :י"שרו 22 - 19 ו"ט םירבד ;ה"ל ,ח"י ,ו"ט ,'ה םיקרפ רבדמב .ז"כ ,ה"כ ,ד"כ ,ג"כ ,ד"י


!ן"במרב רזעה ?ונקרפב תורכזומה תונתמה תא רבדמב רפסב הרותה התנמ אל עודמ

לש ילאמינימה רפסמה והמו ,ל"זח יפ לע המורת תשרפה לש ילאמינימה רועישה והמ
.14 - 11 ה"מ לאקזחיבו "ונתשרפב י"שרב ןייע ?זגה תישארב םיבייחה םישבכ


תנתמל (3 קוספ ףוס ן"במרב טטוצמ) םיכובנ הרומב ם"במר לש המו .י"שר לש ורבסה והמ
?הביקו םייחל עורז5 הלאש
.י"שרב ןייע ?ויתויוכז ןהמו ,6 קוספב רכזומה "יולה" והימ

6 הלאש
.19 - 3 ד"כ 'א םימיה ירבדו ,ונרופס ,י"שר יפל 8 קוספ שרפ

7 הלאש
:יול טבש תלחנ ןיינעל
:'ב - 'א ,'א םיכלמ ,ם"במר
ב"י ג"י לבויו הטימש ,ם"במר
ינפמ ?ויחא םע התזיבבו לארשי ץרא תלחנב יול הכז אל המלו
ויטפשמו םירשיה ויכרד תורוהלו ותרשל 'ה תא דובעל לדבוהש
."לארשיל ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי" :רמאנש .םיברל םיקידצה
אלו ,לארשי ראשכ המחלמ ןיכרוע אלו םלועה יכרדמ ולדבוה ךכיפל
ךרב" רמאנש םשה ליח םה אלא ,ןפוג חכב םמצעל ןיכוז אלו םילחונ
."ךתלחנו ךקלח ינא" רמאנש ,םהל הכיז ,אוה ךורב ,אוהו ,"וליח 'ה


8 הלאש
.א"י קרפ הרז הדובע תוכלה עדמה רפס ,ם"במרו ,ן"במר ,י"שר יפל 11 - 10 םיקוספ שרפ

9 הלאש
.( 13) ךיקלא 'ה םע היהת םימת
:'ב - 'א ,'א םיכלמ ,ם"במר
המדקה ,תובבלה תובוח ,ייחב וניבר
ונייולג ויהיש ןה תובבלה תוצמב תלעותהו הנווכה יכ עדתש ךירצו
ןושלהו בלה תודע היהתש דע 'ה תדובעב םילוקשו םיווש ונינופצו
קולחי אלו ול דיעיו וריבח תא םהמ דחא לכ קידציו .הווש םירבאהו
ורמאב "םימת" בותכה והארקי רשא אוהו .וירבד רותסי אלו ,וילע
."ךיקלא 'ה םע היהת םימת"
?י"שר דציכו ,"םימת" הלמה תא תובבלה תובוח לעב שריפ דציכ
.תובבלה תובוח יפלו י"שר יפל הנע ?םימת תויהל אלש םדאל םרוגה והמ
?ז"ט א"י ,הרז הדובע תוכלהב ,קוספה תא ם"במרה שריפ דציכ

10 הלאש
?ולאש ןכיה .(16) "'ה םעמ תלאש רשא לככ"

11 הלאש
?םימש ידיב התימ ןשנעש תוריבעה ןהמו ,קנח תתימ בייח ןהילע רבועה איבנש תוריבעה ןהמ
.'ט קרפ הרותה ידוסי תוכלה ,עדמה רפס ,ם"במרו ,ונקרפב י"שרב ןייע ?רבדה דמלנ דציכ

12 הלאש
הריבע וליאבו םימש ידיב התימ השנועש הריבע םהמ וליאב עבקו ,ןלהל תורוקמב קודב
א"כ 'א םיכלמ ,12 - 4 'א הנוי ,36 - 35 'כ ,24 - 17 ג"י 'א םיכלמ :םדא ידיב התימ השנועש
.(ירבד יבנגמ) 30 ג"כ והימרי ,ח"כ והימרי ,24 ב"כ 'א םיכלמ ,11

13 הלאש
!22 - 21 םיקוספ יפל הנע ?רקש איבנל תמא איבנ ןיב ןיחבהל רשפא דציכ

14 הלאש
ךותמ :בל םיש ?רקש איבנל תמא איבנ ןיב הנחבהה לע ורפסב ח"כ קרפב והימרי ףיסומ המ
:םג ןייע .הרקמ לכב אלו ,םייוסמ םוחתב קר איה ונקרפבש הנחבהה יכ רבתסמ והימרי ירבד
.'י קרפ הרותה ידוסי תוכלה ,עדמה רפס ,ם"במר

15 הלאש
.ומייקתה אלש תמא איבנ ירבדל המגוד ןת

16 הלאש
(20 - 9) "...םהה םייוגה תובעותכ תושעל דמלת אל"
:'ב - 'א ,'א םיכלמ ,ם"במר
'ח 'ג םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
לא םוימ םהילע שדחתהל דיתעה תעדל םיפסוכ םישנאה לכ תויהלו
,םיבכוכה יטפשמ תעידיו םימסוקה רחא םיכשמנ םינומדקה ויה ,םוי
ףוליח יפכ םידשה םידבועו םיפשכ םישוע תומואה תצק ויהו
תרוטק םישוע ויה ולאו ,שאה ידשל םידבוע ולא :םהיתוגרדמ
חור םהילע לוחיש ידכ תורבקה תיבב םינלו ,םיתמה םע רבחתהל
.םהלש הרז הדובע יתבב םהיתמ םירבוק ויהש דע ,םיתמה ןמ האמוט
םירבקה לע םידמועו ,דחי םישנהו םישנאה םש םיפסאנ ויהו
וא םהילע לח םיתמה ןמ האמוטה חור היה ךכ ךותמו ,םש םיללפתמו
'ה תרות" תשרדב) ן"במרה רמאו ...תודיתעה םהל דיגמו םהירמוכ לע
ללפתהלו םתליפת תיבב םהיתמ רובקל םירצונל ןאכמ יכ ("המימת
,םהיתמ תרובק תעשב שוקשיקב םישקשקמו ,םישנהו םישנאה דחי
םהיתובא גהנמ וריאשה םירצונה תדל ורבעשכ םהה תומואהש יפל
.םדיב
- האמוט חור דצמו םידשל הדובע םהש יפל םיכרדה ולא לכו
,שאב ותבו ונב ריבעמ ךב אצמי אל" הרמאו ,הרותה םתוא הקיחרה
ינועדיו בוא לאושו רבח רבוחו ףשכמו שחנמ ןנועמ םימסק םסוק
לכ ךיקלא 'ה תבעות יכ" הזב םעטה הראבו ."םיתמה לא שרודו
םישודק ויתרשמו שודק ךרבתי אוהש יפל :רמולכ "...הלא השוע
.האמוטה חור דצמ םהש וללה םירבדה לכמ וקחרתש יואר ,םירוהטו
יכ ,שדקמל סנכנה אמטל תרכ הבייחו ,תואמוטה לע הריהזה ןכ לעו
ראבל בשו .שדקמה ןמ שדוקה חור קלתסיש הביס היהת האמוטה חור
םדי לע עדיל ידכ איה םירבדה ולא לכ תומואה תיישע תביס יכ
יאשו ,רחא דצ םושמ ועדוויש רשפא יאש םיבשוח םתויהל ,תודיתעה
םייוגה יכ" רמאש והזו .םדאה לע שודקה יקלאה חור לוחיש רשפא
,"ועמשי םימסוק לאו םיננועמ לא םתוא שרוי התא רשא הלאה
ןתנ ןכ אל התאו" .םתעד יפל ,ונממ עומשל רחא דצ ןיאש יפל :רמולכ
ךל םיקי לבא ,םה ובשחש ומכ רבדה ןיאש :רמולכ ,"ךיקלא 'ה ךל
שודקה יקלאה חורה וילע לוחיש ,"ינומכ ךיחאמ ךברקמ איבנ" םשה
תעדל ךרד ךל היהי אלש רמול גאדת אלו ,תודיתעה עמשת ונממו
- תומילשה הז רסח היהתשו ,תומואה ראשל שיש ומכ תודיתעה
,םת היהתש דבלמ יכ ,ךיקלא 'ה םע היהת םלשו םת יכ ,ןכ וניאש
םימת היהת םג ,רקיעה אוהש ישונאה תומילשב םלש רמול הצור
...הזה תומילשב
?והמ .שדקמה תיבל האמוטב הסינכ רוסיאל םעט ובלא י"ר ןתנ וירבד בגא

ירבדב םג ובלא י"ר לש ותבושת תא אצמ ?םיפשכ רחא םיררגנ םדא ינבש הביסה יהמ
?הז ןוצרל הרותה תסחייתמ ךיא !י"שרו ן"במר


?איבנה ןיינעל ףושיכ רוסיא ןיב תוישרפה תוכימס יהמ

?האובנה תוכזב ןלבקמ םדאהש תויומילשה יתש ןה המ

?האובנה תילכת יהמ

:'ט ,'ב ,'ג "'ה ךרד" ,ל"חמר
חורו הלכשהו הראה וב גישהל ךרד םדאל ['ה] איצמהש ומכ
... - הזה לודגה בוטל אצמיש ךרצוה ןכ ,ימשגה עבטה ךרדכ אלש שדוקה
אלש האמוט חורו תוריכעו ךשוח ךישמהל םדאה לכויש אוהו .ךפיהה
,םיתמה לא השירדהו ףושיכה תאמוט ןיינע אוהו ,יעבטה ךרדכ
םיאנתב תורכזה ידי לע ךישמה :םניינעו .םהמ הרותה ונתקיחרהש
לודג רתויה קוחירה אוהש המ ,המהוזהו האמוטה תועפשה םיעודי
תוחכמ ...ךשמנ רבדהו .שממ וב תוקבדה ךפה .ומש ךרבתי ונממ
לע ךשמיו ,םב ורכזוי תומש - ךרבתי ותריזגב - םהל ומשוהש ...ערה
ןכו ,עבטה ךרדכ אלש ,תועודי תוגרדמב האמוטה ךשמ םהמ הז ידי
םימוטרחה השעמכ ,םייעבטה םישעמכ אלש םישעמ םהידי לע ושעי
תולובגה םתואבו ,לועפל םהה םילעופה חכה םהל המ יפכ ,םתלוזו
המ יפל ,הלאכ םישעמ ושעיי םידשה ידי לע ןכו .םהל ומשוהש
רזג ,לועפל תלוכיה םהל ןתינש רועישה ותואב ,הנהו ...םדיב רסמנש
יניינע םיקיזחמה עבטה ידיקפ םהינפמ וחדיש אוה ךורב ןודאה
יפכ תועפשהה םיאיבמה םיכאלמה לכו ,יעבטה םבצמ לע םלועה
לש הילמפ םישיחכמש - םיפשכ" ל"זח ורמא הז לעו .רדוסמה רודיסה
ותואב םגו .רתוי אלו ,אוהה רועישכ אלא הז היהי אל ךא ."הלעמ
םתלועפ ענמתו ,םהמ קזח חכמ םה וחדויש רשפא רבכ רועישה
."םיפשכ וליפאו ,ודבלמ דוע ןיא" :ורמא הז לעו .ךרבתי ותריזגב
?ל"חמר רבסה יפל ,ףושיכ לש וביט המ
."הלעמ לש הילמפ םישיחכמש םיפשכ" שוריפ המ
?ףושיכה חוכמ קזח המ
:ז"ל 'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
...םתוא םישוע ויהש תולועפמ אוה ותוא עמשת רשא ףושיכה
ושעי םהבש םיבשוח ויה ,םינענכבו ,םירצמב היה רתויו ,םיידשכה
םישעמהו .הנידמ ישנאל וא דחא שיאל םא ,תואיצמב םיאלפנ םישעמ
ןימאי אלו ,םתוא ןתונ שקיהה ןיא םיפשכמה םתוא ושעי רשא םהה
...ללכ רבד ובייחי םהש לכשה
:'ו ט"עק העד הרויל אנליומ ןואגה תוהגה
תומשו םיפשכש בתכ ןכלו היפוסוליפה רחא ךשמנ (ם"במרה) אוהו
לע ותוא וכיה רבכ לבא .רקש אוה לכה תועמקו םידשו םישחלו
...םיפשכו תומש יפ לע ארמגב תוישעמ הברה וניצמ ירהש ,ודקדק
.ןהב אצויכ הברהו .ה"צ ןירדהנס ;'ח תורוכב ;ה"פ ןילוח ;א"פ תבש
הרותהו "הלעמ לש הילמפ םישיחכמש ןיפשכ ןמש ארקנ המל" ורמאו
,תומוקמ המכב םיעמק ןכו .םש רהוז ןייעו "םינינת ויהו" הדיעה
ארמגה שרפל החקל בורב ותטה היפוסוליפהו .רפסלמ ובר םישחלו
םהב ןימאמ יניא הלילחו סחו .ןטשפמ ןתוא רוקעלו הצלה ךרדב לכה
םהב שיש אלא ,םטושפכ םה םירבדה לכ אלא ,םנומהמ אלו םהמ אלו
לש אלא תינוציח איהש ,היפוסוליפ ילעב לש תוימינפ אל .תוימינפ
.תמא ילעב
?א"רגה ךיאו ,ףושיכל ם"במרה סחייתמ ךיא
ףושיכה רבדב תועד יתש ושורפב איבמ אוה .ק"דרה רואבב ,25 ט"כ קרפ 'א לאומשב ןייע
דחא לכ תעד המ .ןואג יאה ברו הידעס בר שוריפו ,ינפח ןב לאומש בר שוריפ :בואב האלעהו
?ונאבהש תועדה ילעב םיכלוה ימ לש וכרדבו ,םהמ:ןואג יאה בר ונתוח בתוכ ,תמדוקה הלאשב תמשר ותעד תאש ,ינפח ןב לאומש ברל רשקב
וללה תוארמה ןיא םירמואו םירכונ ירפס תורקל ובריהש וב אצויכו ןואג לאומש בר רמו"
בר דגנ ןואג יאה בר תנעטל ףתושמ המ .(ט"צ ,ק"יל ,םינואגה תובושת) ,"איבנל אלא תוארנ
?ם"במרה דגנ אנליומ ןואגה תנעטלו ,ינפח ןב לאומש
.א"י