םירבד רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
ט"י קרפ

1 הלאש
יעסמ תשרפ :(13 א"כ) םיטפשמ תשרפ :הלא תורוקמב םייונמ םד לאוגו הגגשב חצור יניד
תא םכס .'כ קרפ עשוהי רפסו (ט"י קרפ) םיטפוש תשרפ :('ד קרפ) ןנחתאו תשרפ :(ה"ל קרפ)
.ונתשרפב הרותה הפיסוה המ ןייצו םינושה תורוקמבש םינידה

2 הלאש
התאשכ :תואבה תולאשה לע בשהו 'ח - 'ה םיקרפ ,חצור תוכלה ,ןיקיזנ רפס ,ם"במרב ןייע
.ארקמב ןרוקמ תא םג ןייצמ
?חצורה תא גרה םא םג םדה לאוג רוטפ יתמ
?ןהמ תחא לכ ןיד המו ,חצורה תוגרד שולש ןה המ
?חצרה תעשב לודג ןהוכ ןיא םא גגושב חצורה ןיד המ
.('ב ,'אי םיכלמ 'ה םג ןייע) ?יתמו ןכיה ,ושירפי טלקמ ירע המכ
?תטלוקה תרחא ריעל טלקמ ריע ןיב לדבהה המו ,טלקמה ירעל טרפ תטלוק ריע הזיא

3 הלאש
םג ןייע) .ה"ל קרפ רבדמבב דחוימב רזעיה ?ןידל חצורה תא דימעהל הבוח תלטומ ימ לע
.(הבושת יחתפב ,ו"כת ףיעס ,טפשמ ןשוח ךורע ןחלוש

4 הלאש
,22 ;1 'ז קרפב הלימה שוריפ המ .סולקנואו !(םישורפ 2) י"שר יפל שרפ .(5) "לזרבה לשנו"
?40 ח"כ קרפבו

5 הלאש
!ן"במרו י"שר יפל שרפ (13) "ךניע סוחת אל"

6 הלאש
טלקמ ירעו םדה לאוג ןיינעב
:'מ 'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
אלש דע םדה לאוג שפנ טיקשהל אוה ,הלוג הגגשב חצור תויה םנמא
רשא שיאה תומב ותרזח הלתו .ודי לע תאזה הלקתה האבש ימ הארי
לאוגה תעד חונת הזבש - לארשי לכל בוהאהו םדא ינבבש דבכנה אוה
ןכ םג אובתשכ ,הרצ והרקתש םדאל יעבט ןיינע הזש ,ובורק גרהנ רשא
ןיאו .והרקמ לע הזב המחנ אצמי - הנממ הלודג וא הב אצויכ ותלוזל
.לודג ןהוכ תתיממ לודג רתוי ונלצא םדא ינב תומ הרקמב
:ה"כ 'ג םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
,םדה לאוגל ומד וריתה ,דיזמל בורק גגוש שיש יפל ,גגושב חצורה ינידב
סונא חצורה היה םאש הזל היארו .יאדמ רתוי הזב רהזנ םדא היהיש ידכ
קרז םא ומכ ,וילע גרהנ םדה לאוגו ,בייח וניא תולג וליפא ,ותגירהב
.הלביקו ושאר תא (חצרנה=) הלה איצוהו ןבא
?הגגשב חצורה הלוג עודמ
.25 ה"ל רבדמב י"שר יפל םג הנע ?לודגה ןהוכה תומב ותרזח בותכה הלת םעט המ
?הגגשב חצורה לש ומד הרותה הריתה עודמ
:ךוניחה רפס
תתחשה הבש ,דאמ דע רומח החיצרה ןיינעש יפל ,תאזה הוצמה ישרושמ
הלודג הלקת האבש ןוויכמ ,גגוש וליפא ,גרהש ימל יואר ןכלו ... םלועה
דרפנש ,התימ רעצכ טעמכ לוקשש ,תולג רעצ רעטציש ,ודי לע וזכ
ןוקית שי דועו .םירז םע וימי לכ ןכושו ותדלומ ץראמו ויבהואמ םדאה
לבל םדה לאוג דימ הז םע לצנייש ,בותכה ראבש ומכ הווצמב םלועה
לבל ,רבדב תלעות דועו .היה גגוש ירהש ,ויפכב סמח אל לע והגרהי
.הערה התשענש םוקמב דימת םהיניעל חצורה תא הכומה יבורק וארי
.םולש היתוביתנ לכו םעונ הרותה יכרד לכו
לש ומעט אוה םהמ הזיא .חצורה תולגב ךוניחה לעב ןתנש םימעטה תשולש םה המ
?ם"במרה


:המדקה / תובבלה תובוח
אוהש ימו .התימ בייח וניאש ,הגגשב שפנ הכמב בותכה דצמ יתיארו
עבראמ תחא דיזמב ןהילע םיבייחש ,הנישעת אל רשא תווצמב גגוש
הז לכו .םשא וא תאטח אלא ןהילע בייח וניאש - תרכ וא ןיד תיב תותימ
םיפתתשמ ףוגהו בלה ויהיש דע אלא וניא שנועה בויחב רקיעה יכ היאר
אלו הוצמ השעש ימב ורמא ןכו .ותעונתב ףוגהו ותנווכב בלה :השעמב
.רכש הילע לבקמ וניאש ,םימש םשל התושעל ןיווכתנ
?גגושב חצור ןידמ תובבלה תובוח לעב דמול ירסומ ןויער הזיא
?ירמגל רוטפ גגושב חצורה ןיא עודמ ,וז השיג יפל
:לומגה רעש ,ן"במר
לכב הרותה ותארק ןכש ,אטוח ארקנ ,גגושב (היורצ 'ח) בלח לכאש ירה
ירבד לא דרחו ארי היה אלו ,ומצעב רהזנ אלש ?ואטח והמו .םוקמ
הפי הפי קודביש דע רבד השעי אלו לכאי אלש אוה ךורב םוקמה
לעו .ה"בקה לש ויתוריזג יפל ול יוארו רתומ אוהש רבדה ול הלגתיו
.הרותה לכב הגגשה אטח םעט אוה הזה ךרדה
!ן"במר יפל ,הגגשב חצורה ןיינע תא רבסה

7 הלאש
לכב הרותה הדמיל תודע יניד ולא .30 ה"ל רבדמבבו 7 - 6 ז"י קרפב ,17 - 15 םיקוספב ןייע
!י"שרב רזעיה ?םוקמ

8 הלאש
?ן"במרב רזעה ?המזה לש תוהמ לע וז השירד תדמלמ דציכ .(18) "בטיה םיטפושה ושרדו"

9 הלאש
ינויגהה רבסהה והמו "םמז רשאכ" םילמה ןמ י"שר קיידמ המ (19) "םמז רשאכ ול םתישעו"
!ן"במרב רזעה ?הז ןידל

10 הלאש
םידעל אלו םיינשה םידעל םינימאמ ונא ,הנושארה תודעה תא םיזהל םידע םיאב רשאכ
השדיחש אוה שודיח םיממוז םידע" יכ תרמואו ,"שודיח" הז ןיינע הנכמ ארמגה .םינושארה
.ארמגה ירבד תא רבסה ."הרות

11 הלאש
!י"שר יפל 17 קוספ תא רבסה

12 הלאש
שפח .םיממוז םידע יניד תא הרצקב םכסו ,ח"י קרפ תודע תוכלה ,םיטפוש רפס ,ם"במרב ארק
.תמשרש ןיד לכל תורוקמ

13 הלאש
.עטק לכל םש ןתו ,ויעטקל קרפה תא קלח


'כ קרפ

1 הלאש
... ףטהו םישנה קר" .2 (10) "םולשל הילא תארקו" .1 :םיניד ינש ( 18 - 10) המחלמה תשרפב
ןייע .(15) "ךממ תוקוחרה םירעה לכל השעת ןכ" :יאנת ,הלא םיניד ינש רחאל .(14) "זובת
.16 קוספל ארזע ןבא שוריפבו ,10 קוספל ן"במרבו י"שרב
?םהמ דחאל קר וא םינידה ינשל סחייתמ יאנתה םאה
?תונושה תועדה ןמ עבונה יתכלהה לדבהה והמ
?השיג לכ קזחמ המ
:'ד ,'א 'ו םיכלמ ,ם"במר
תמחלמ דחא .םולש ול םיארוקש דע םלועב םדא םע המחלמ ןישוע ןיא
הילע םחלהל ריע לא ברקת יכ" רמאנש .הוצמ תמחלמ דחאו תושרה
חנ ינב ווטצנש תווצמ עבש ולביקו ומילשה םא ."םולשל הילא תארקו
סמל ךל ויהי" רמאנש .סמל םה ירהו ,המשנ םהמ ןיגרה ןיא - ןהילע
תודבעה ולביקש וא ,תודבעה ולביק אלו סמה ןהילע ולביק ,"ךודבעו
,ומילשה אל םאו .םהינש ולבקיש דע םהל םיעמוש ןיא - סמה ולביק אלו
לכ םיגרוהו המחלמ םהמע םישוע - תווצמ עבש ולביק אלו ומילשהש וא
,ןטק אלו השא םיגרוה ןיאו ,םפטו םנוממ לכ םיזזובו .םילודגה םירכזה
תמחלמב ?םירומא םירבד המב .םירכז לש ףט הז "ףטהו םישנהו" רמאנש
- ומילשה אלש קלמעו ןיממע העבש לבא .תומואה ראש םע איהש תושרה
... דאמ ךממ תוקוחרה םירעה לכל השעת ןכ" :רמאנש ,המשנ םהמ ןיחינמ ןיא
."המשנ לכ היחת אל הלחנ ךל ןתונ ךיקלא 'ה רשא הלאה םימעה ירעמ קר
אלא רבדמ וניאש ןיינמו ."קלמע רכז תא החמת" קלמעב רמוא אוה ןכו
לארשי ינב לא המילשה רשא ריע התייה אל" :רמאנש ?ומילשה אלש ולאב
קזחל התייה 'ה תאמ יכ המחלמב וחקל לכה תא ,ןועבג יבשוי יוחה יתלב
.ולביק אלו םולשל םהל וחלשש ללכמ ."םמירחה ןעמל המחלמה תארקל םבל תא
?15 קוספבש יאנתה תא ם"במר ןיבה ךיא

ךינפלש םוכיסה תא םלשה .ברקל תאצל םיטילחמ וב עגרמ םישחרתמה םיבלשה תא םכס
... :ןה תושירדה ... רמאנש .םולשל היינפ :ארקמב ןידה רוקמ תא ןייצו
... ומיכסה אל .ב ... ומיכסה .א

2 הלאש
:הרז הדובע בוזעל וברסש תומואה תדמשה ןיינעל
:ב"נ 'א םיכובנ הרומ ,ם"במר
:רמאו ,םימע העבש דבאל הוויצ רשאכ ,הרותה יבותכב לכתסת אלה
תושעל םכתא ודמלי אל רשא ןעמל" דימ ול ךמס ,"המשנ לכ היחת אל"
אל :רמאי ."םכיקלא 'הל םתאטחו ,םהיהולאל ושע רשא םתובעות לככ
ותוא רוזגיש לעופ אוה לבא .םד תלואג תשקב וא תוירזכא וזש בושחת
םלוכ םיענומה וקחרויו ,תמאה ךרדמ הטיש ימ לכ רסויש ישונאה תעדה
.ךרבתי ותגשה אוה ,תומילשה ןמ וענמי רשא
?"ישונאה תעד"ב םג תאז ןיבהל םילוכי עודמו ,תומוא העבש דימשהל וניווטצנ םעט המ

3 הלאש
?םינועבגה ןיינעב 11 קוספב ן"במרו ם"במר םיקלוח המב

4 הלאש
?עודמו ,17 קוספב םימעה תמישרב רסח םע הזיא

5 הלאש
השולשמ תוחפ םייוג לש תורייע לע םירצ ןיא":תדמול (ט"י תבש) ארמגה .(20) "התדר דע"
."תבשב וליפא - התדר דע :רמוא יאמש היה ןכו .םיקיספמ ןיא וליחתה םאו ,תבש םדוק םימי
?"התדר דע" םילמה ןמ הכלהה תדמלנ ךיא

"התדר" שרושמ תפסונ הלמ בותכ .ם"בשרו ארזע ןבא ,י"שר יפל "התדר" הלמה תא שרפ
.םינשרפה ןמ דחא לכ יפל