םירבד רפסב םינויע

גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
א"כ קרפ

1 הלאש
הפורע הלגע םעטב
:'מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
לא הבורקה ריעה איה התוא איבמה יכ .תארובמ התלעות הפורע הלגע םנמאו
ה-ולאה םהילע םידיעמ איהה ריעה ינקזו ,הנממ אוה גרוהה בורה לעו ,ללחה
אבש ומכ ,ךרד לאוש לכ רייתלו םתרימשבו םיכרדה ןוקיתב ולשרתה אל םהש
ינפמ הז גרהנ אלו ,[היול אלב והונרטפו והוניאר אל] ל"זח ירבדב שוריפה
םע ,בורה לע ,רשפא יאו .וגרה ימ עדנ אל ונחנאו ,םיללוכה םינוקיתה ונחכשש
,םדא ינב ירבד וברי אלש ,הלגעה תחיקלו םידמועהו םינקזה תאיציו הריקחה
לע והרוה וא ונינע עמש וא ועדיש ימ רמאיו גרוהה עדוי ןיינעה םוסריפב ילואו
החפש וא השא וליפאו ,םדא רמאיש רחא יכ ."גרוהה אוה ינולפ" :תואלתמא הז
אל םאש ,תלעותה עיגה עדויש רחאו ... הלגעה ףרעת אל - "וגרה ינולפ"
ךלמה=) ימדדבו תואלתמאב גורהל ול שיש ,ךלמה והגרהי ,ןיד תיב והוגרהי
,ךלמה ונגרהי אל םאו .(תואלמ תוחכוה אללו ןדמוא ךמס לע םג גורהל יאשר
תלעותש ראבתנ רבכ הנה .וגרהל וילא לכנתיש דע םירעיו ,והגרהי םדה לאוג
וב ףרעת רשא םוקמה תויהב ןיינעה הז קזחו .גרוהה םסרפל איה הפורע הלגע
הלובחת לכ השעי איהה ץראה לעבש ,"םלועל ערזי אלו וב דבעי אל" הלגעה
.םלועל וילע וצרא רסאת אלו .הלגעה ףרעת אלש ידכ ,גרוהה עדויש דע רוקחיו
?ם"במר יפל הפורע הלגע ןיד םעט המ

?ןיד תיב חוכמ ךלמה חוכ לודג המב ?חצורה תא גורהל ןיד תיב םילוכי הרקמ הזיאב
.('י 'ג ,םיכלמ תוכלה ,ם"במר ןייע)


תוביס ללגב גרוהל איצוהל תוכמס ןיד תיבל ןיאש הרקמב םדה לאוג לש ויתויוכז ןהמ
.'ה - 'ד ,'ו חצור תוכלה ,ןיקיזנ רפס ,ם"במר ןייע ?(המודכו הארתה רסוח) תוילמרופ


"זוע לדגמ" לש ובושייבו ד"בארב םש ןייע .ג הלאשל ךשמהב :תושר תלאש

קזחתיו" טפשמה תא ם"במר ירבדב טטצמ ן"במר :בל םיש) ?ם"במר דגנ ן"במר ןעוט המ
."ויאור וב וריכי ,םלועל ערזי אלו וב דבעי אל הלגעה וב ףרעת רשא םוקמה תויהב ןיינעה
.(ן"במר תיישוק תלפונ ךכ ידי לעו ,רחא חוסינה ליעל טטוצמה עטקבןורכיזה רפס ךותמ אוה הז בושיי) .ה הלאשב הרעהה יפ לע ן"במר תלאש תא בשיי
(א"בטירל


:'י 'ג "תועדו תונומא" ,ןואג הידעס בר
םידקה רבכ יכ ,והושע אלש ןווע םעל הב רפוכי ךיא ,הפורע הלגע לע רמוא ...
ותושע לע םדאה רסייל יוארש ומכ :רמואו ?"והכה ימ עדונ אל" ןיינעה תליחתב
הלאו .ותושעל יוארש המ תושעל ובזע לע ורסיל יואר ןכ ,ותושעל יואר ןיאש המ
ימ עדונ היה ריעב םיבבוסו םירמוש םידימעמ ויה וליא (ריעה ינקז=) םירכזנה
איהה המהבה ימד רועישב אלו ,שנועב ובייחתה ,ןכ ושע אל רשאכו ,והכיה
.םהיתודש תצקב העירזה תעינמב ךא ,דבלבה
?ובשיי דציכו ,השרפב ג"סרל היהש ישוקה והמ
?"...העירזה תעינמב ךא ,דבלב איהה המהבה ימד רועישב אלו" שוריפ המ

2 הלאש
המ .'ב 'ט חצור תוכלה ,ןיקיזנ רפס ,ם"במר יפלו י"שר יפל "ןתיא לחנ" יוטיבה תא שרפ
;24 'ה סומע ;15 'ה והימרי ;21 ד"כ רבדמב ;27 ד"י תומש :ןלהל תורוקמב יוטיבה תועמשמ
.15 ד"ע םילהת

3 הלאש
ןידל ן"במר לש ורבסה יפל רתוי ןבומ םדיקפת םאה ?הפורע הלגע תשרפב םינהוכה דיקפת המ
?הפורע הלגע

4 הלאש
.7 - 6 ונרופס :8 קוספ י"שר ןייע ?עודמ - "םדה םהל רפכנו"

5 הלאש
לכות רשא תוכלהה לכ תא םכס .'י - 'ט םיקרפ חצור תוכלה ,ןיקיזנ רפס ,ם"במרב ןייע
?י"שר איבה ולא תוכלהמ תוכלה וליא .ונתשרפב ןרוקמ תא תוארהל

6 הלאש
םיטפוש תשרפ םוכיסל
םיאשונה םהמ .אשונ לכ לש קייודמה ומוקמ תא עבקו ,םיטפוש תשרפבש םיאשונה תא םכס
?השרפב םישדחה


.ן"במרו ונרופס ,ארזע ןבא ,י"שרב רזעה .אשונל אשונ ןיב תוישרפה תוכימס תא רבסה

תוקולחה ןיא ןכיהו ,םיאשונל ךתקולח םע המיכסמ םיאורקל השרפה תקולח ןכיה קודב
!םייונישה תא קמנ .תוהז


לש קייודמה ומוקמ תא עבקו וירבד תא םכס ?2 ט"י קרפל ונרופס יפל השרפה הנבימ והמ
.אשונ לכ


:םיישאר םיאשונ 3 םיטפוש תשרפ תללוכ ןמפוה צ"דר תעדל

.תוכלמה ,לודגה ןידה תיב ,םיטפוש :לארשיב תונוטלשה .1
.םיאיבנהו םינהכה .2
.םדא ייח תנגה םשל הגהנהה לע תולטומה תווצמ .3

!אשונ לכ לש ומוקמ תא עבק
אצת יכ תשרפ

7 הלאש
ראות תפי ןיד םעטב
:א"מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
הווצמה תאז ללכב שי הז םעו."רציה דגנכ אלא הרות הרביד " םירמוא תעדי ....
ףאש :אוהו .וילע ריעאש המ םיבושחה םהב וגהנתיש ךירצש תובוטה תודימה ןמ
םוקמב הנדחייש ךירצ ,ורצי תא ףוכלו לובסל לכוי אלו ,וילע ורצי רבגש יפ לע
וראבש ומכ ,המחלמב הנצחליש ול רתומ ןיאו ."ךתיב ךות לא" :ורמא אוהו .רתסנ
םיענומ ןיאו .התגאד טוקשתו הלבא חוניש דע הינש םעפ הלעובל רתומ ןיאש םש
תא התכבו" בותכש ומכ .הציחרה ןמ ענמההמ אלו ,יכבה ןמו לבאתההמ התוא
ושלחיש דע לבא םררועו ,םייכבב החונמ לבאה ילעבל יכ "...המא תאו היבא
החונמ החמשה ילעבלש םשכ ,ישפנה אוהה הרקמה לובסמ םיינפוגה םהיתוחוכ
דע ,הז לכמ הדיב תושר המשו ,הילע הרותה הלמח הז ינפמו .קוחשה ינימב
םישולשה לכ ןכו .התויוגב הלעב אוהש תעדי רבכו .לבאה ןמו יכבה ןמ האלתש
לכ הנומאב הילע וקלחי אלו .הרז הדובעב וליפאו ,היסהרפב התרותב קיזחת םוי
.הב דבעי אלו ,רכמת אל ,הרותה יקוח לא הנבישי אל םא ,הז םעו אוהה ןמזה
לבאה ,תיבל האיבהל יוויצה :ראות תפי תחקל תושרה :הלא םינידל םעט ם"במרה יפל ןת
.םימי שדוח


ןתונ םירחא םימעט הזיא ?המלו ן"במר דגנתמ .א 7 הלאשב תבתכש םימעטה ןמ הזיאל
?ורכזהש םינינעל ן"במר8 הלאש
.ארזע ןבאו ,י"שר ,ן"במר ,ם"במר יפל םמעט תאו השיאה ישעמ התא הלבטב םכס

9 הלאש
תוכלה םיטפשמ רפס ,ם"במרב ןייע .דאמ תובר ,ראות תפיב הצורה לבגומ ןהבש תולבגהה
הרותב תולבגהה לש ןרוקמ תא אצמ ןכמ רחאל .וללה תולבגהה לכ תא םושרו 'ח קרפ ,םיכלמ
.זמרב וא שוריפב -

10 הלאש
.ל"נה ם"במרב ןייע ?םימיה חרי רחאל רייגתהל תברסמ איה םא ראות תפי ןיד המ

11 הלאש
.ן"במרב רזעה ?םיינש יפ רוכבה ונבל שירוהל אל םדאל רתומ יתמ

12 הלאש
:הרומו ררוס ןב ןידב
:ג"ל ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
לכב ןטעמלו םהב זובלו תוואתה קיחרהל ,ןכ םג המילש הרותה תנווכ ללכמ
ונל ותתב הלובחת הולא השע הזלו ...יחרכהה אלא םהב ןווכי אלשו תלוכי
הלודג הנווכ הזו .דבל האנהלו הואת בורל איבמש המ לכמ ענמו ... תווצמ
הארנש ימ גורהל התוויצש ךיא ,הרותה ירבד לכתסת אלה .הרותה תאז תונווכמ
,"הרומו ררוס ןב" - אוהו ,התשמהו לכאמה תאנה תשקבב הברמ אוהש וניינעמ
םלועה ןמ ורעבל רהמלו םינבאב ותוא םוגרל התוויצו "אבוסו ללוז" ורמא אוהו
.ותוואת בורב םיבוט םישנא יניינע דיספיו םיבר תמיו וניינע לדגיש םדוק
המגוד ןת ?תורחא תווצמ םע ם"במרה תאז רשק ךיאו ,ררוס ןב ןיד םעט המ
.ןהילא ןווכתה ם"במרהש תורחא תווצמל


?י"שר םג רמוא ם"במרה ירבדמ המ
:ט"י ,'א םירקיע ,ובלא ףסוי יבר
הילע הוויצ ,ןבל באמ הלבקה לש התלוז םייקתהל תיקלאה תדל רשפא יאש יפל
ירבד לע רבועל התימ הבייחו "ךל ורמאיו ךינקז ךדגיו ךיבא לאש" :רמאו בותכה
שיאהו לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל" :הרמא .םימכחה תלבק
םירוהה דובכ לע הריהזהו ."אוהה שיאה תמו ...עומש יתלבל ןודזב השעי רשא
,שוחב גשוהש המל הבורק באה תלבקש יפל ,הרומו ררוס ןב שינעהל התוויצו
הנומאה לופת ךרדה הז לעו .לכשה והקיחריש יפ לע ףא תבייוחמ וב הנומאהש
.תכשמנה הלבקב אלא ,ילכש תומיאב אלו שוחב זא וגשוה אלש םירבדב ןמז לכב
?יהמ .ם"במרמ תרחא םיניד תצובקל ררוס ןב ןיד תא רשקמ ובלא י"ר

אלו שוחב וגשוה אלש םירבדל םג החוכ לודג עודמו ,תובאה תלבק לש התובישח המ
?ילכש תומיאב13 הלאש
:םושרו 'ז קרפ םירממ תוכלה םיטפוש רפס ם"במרב ןייע
םינידה תא קר םכס .לעופה לא תאצל הרומו ררוס ןב ןיד לוכי םהב םיאנתה םה המ
.(ם"במרה ןושלכ) "הלבקה יפמ הכלה" םניאו ,הרותה ןמ תורישי םידמלנה וא םישרופמה


?ושורפב י"שר איבה ולא תוכלהמ הזיא
?"ארבנ אלו היה אל ררוס ןב" יכ ארמגב העד שי עודמ
.ם"במרבש 'י הכלהל (!יכוניחה םוחתה ןמ) ינויגה םעט תתל הסנ


ב"כ קרפ

1 הלאש
.ג"כ תומשב םג תובותכ ונתשרפב תועיפומה תווצמה ןמ ולא קודב
."ךינפל רופצ ןק ארקי יכ" תשרפב ןויע

2 הלאש
?(8) "ונממ לפונה לפי יכ" רואיבב ע"או י"שר ןיב המ

3 הלאש
ינשב וליא ,ארקיוב קר ורכזוה םייאלכ ינימ וליא .19 ט"י ארקיול 11 - 9 םיקוספ הוושה
.8 קוספל ן"במרב רזעה ?ונקרפב קר וליאו ,תומוקמה

4 הלאש
,'א קרפ םייאלכ , םיערז ,ם"במר ןייע ?(ןליא יאלכ וא) םיערז יאלכל םרכה יאלכ ןיב המ
.'ח - 'ז ,'ה קרפו 'ז - 'א

5 הלאש
רפס ,ם"במרבו י"שרב ןייע ?םימכח רוסיא הזיאו ,הרותהמ רוסיא אוה זנטעש רוסיא הזיא
.'י קרפ םייאלכ תוכלה םיערז

6 הלאש
םתרצות לבא םייאלכה יביכרמ ינשתא ברעל רוסא יתמ :םינושה םייאלכ יניד תא הלבטב םכס
ם"במר :תורוקמ .תרצותה הרוסאו ברעל רתומ יתמו ,תרצותהו בורעה םירוסא יתמ ,תרתומ
.ב"י ,'י קרפ ,'ז 'ה קרפ ,'ז 'א קרפ םייאלכ ,םיערז

7 הלאש
?תיציצ תווצמו זנטעש רוסיא ןיב תוישרפה תוכימסמ ונדמל המ
.('ט ח"ואב א"מר) .ללכ ןתשפ לש תיציצ תושעל םיגהונ ונא ןיא י"שר ירבד תורמל

8 הלאש
ער םש איצומ ןידב
:ט"מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
האצמ אלו ,ער םש הילע איצוה רשא ותשא בהא אל ערה שיאה הז יכ קפס ןיא
,הזמ ענומ ול היה אל ,ותשא שרגמ לכ ןידכ ,השרגל הצור היה וליאו ,ויניעב ןח
רטפהל ידכ ,םירבד תולילע הל םשו .הל יוארה הקוח הל תתל ביחתמ היה ךא
,וילע הל שיש הקוחב קיזחהל ,רקש רבדו הבד הילע איצוהו םימולשת אלב הנממ
וילע רזג הז ינפמו .הרותב בוצקה תולותבה רהומ והז יכ ,ףסכ םישימח אוהו
םינש םלשי םיקלא ןועישרי רשא" רקיעה רחא ךשמנ ,ףסכ האמ םלשל ךרבתי
םייוארה םישימחה הדיספהל בשח ,ער םש איצומה ןכ ...( 8 ב"כ תומש) "והערל
ולדתשהו ,הל יוארה הקוח שבוכ היהש לע ושנע והז .האמ םלשי ,וילע הל
ויהש - תונזה לוק הילע איצוהו התלעמ תחיפש לע ושנע היהו .וב קיזחהל
ותריחב לע שנוע היהו ."ותוא ורסיו" ורמאכ ,טושב והוכהשכ ותלעמ םיחתופ
לכ החלש לכוי אל" :תימלוע הב קיזחהל בייחתנש - דבל האנהה ושקבו הוואתה
.ויניעב הרועכ התויה קר הז לכ לא ואיבה אל יכ :"וימי
.ואטחל םימיאתמ ער םש איצומ לש ושנוע יטרפ יכ הארה
?בנג לש לפכ ןידל ער םש איצומ ןיב רשקה המ
?והזיא .ם"במר איבהש הלאמ דחא ןויער איבמ ן"במר
?ותשא דגנ לעבה ןעוט המ
?םהמ .םירבד השלש בייח אוה ,רקש ותנעט םא
?עודמ ?השאה תבייח המ - תמא ותנעט םא

9 הלאש
.16 - 15 ב"כ תומש יפלו ונקרפ יפל ער םש איצומו התפמ ,סנוא ןיד תא האבה הלבטב הוושה

ער םש איצומהסרואמ אל סנואהסרואמ סנואהתפמ

    םימולשת

    תוקלמ

    התימ

    התאשל הבוח

    השרגל רוסיא

10 הלאש
התפמו סנוא ןידב
:ט"מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
התוא התפמה בייח אל ,ןמדזיש ימ לכל אשנהל תדמוע הלותב הרענ לכש ינפמו
הנאשישמ (העצפ=) הצחמ אפור רתויו ,קפס אלב הל בוטה אוה יכ .הנאשיש קר
אל" :סנואה שנועב ףיסוהו .רהומה ןתי ,היבא וא איה ,וב הצרת אל םאו .ותלוז
."וימי לכ החלש לכוי
.9 הלאשב ךתבושתל םיהז ם"במר ירבד םא קודב
?ותסונא תא תאשל סנואה תא התווצב הרותה התצר ימ תבוט


ג"כ קרפ

1 הלאש
.(3) 'ה להקב רזממ אובי אל
:ט"מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
םאש ,תפאונהו ףאונה עידוהל :לארשיב רזממ לועבל רוסא ,תוירעמ קחרתהל
ןכ םג םינונזה ינב תותיחפלו .םלועל הנקת ול ןיאש דספה םערזב ודיספי ושעי
.םירזממ םהב ברעתהמ לארשי ערז ראפ ,ןושלו המוא לכב דימת
.'א ,ו"ט האיב ירוסיא תוכלה השודק רפס ם"במרב ןייע ?רזממ לש תיתכלהה הרדגהה יהמ
'ב קרפל ונקרפ ןיב הריתסה יהמ ?'ה להקב אובל רזממל הרות הרסאש םימעטה ינש םהמ
,ישוקה תא ן"במר ןאכ בשיימ דציכ ?ארזע ןבאו ם"בשר הריתסה תא םש ובשיי ךיא ?29 - 28
?ארזע ןבא םע םיכסמ אוה ןיא המבו
2 הלאש
?ארזע ןבאו ם"בשר הריתסה תא םש ובשיי ךיא ?29 - 28 'ב קרפל ונקרפ ןיב הריתסה יהמ

3 הלאש
.(8) ירצמ בעתת אל ... ימודא בעתת אל
:ט"מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
,הווחא ומע ול שיש ימ לכ דואמ ברקלו ,ויבורקל םינפ אשיל ךירצ םדאה ...
:ךרבתי רמא ... דספהה תילכתב אוהה בורקב היה וליפאו ,וסמחו ול אטח וליפאו
ימ לכו ,דחא םוי וילא תכרטצהש ימ לכ ןכו "אוה ךיחא יכ ימודא בעתת אל"
ךירצ ,ןכ רחא ךל ערהש יפ לע ףאו ,הרצ תעב תאצמו תלעות ונממ תלבקש
רבכו .וצראב תייה רג יכ ירצמ בעתת אל :ךרבתי רמא .םדקש המ ול רוכזתש
ונדמל תובוט תודימ המכ :האר .ןכ רחא םירצמ ונל וערהש המ בור םסרפתה
!תווצמה הלאמ
?"ויבורקל םינפ אישל" שוריפ המ
?ולא תווצממ ונא םידמל תובוט תודימ וליא
!י"שרב רזעה .םרוסיא תגרד יפל להקב אובל םירוסאה הלא תא םכס
.ןויצ יבש ןיב ונתשרפ תאירק הררועש םידהה תא ג"י קרפ הימחנב ארק

4 הלאש
- הנחמ יניד
:ט"מ ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
םדאה היהי אלשו םיסואמהו םיכולכלה ןמ רהזהו תויקנה ... הרותה תאז תנווכמ ...
הניכשהש ,םישעמה ולאב םימחלנה תנמאה קוזיח ןכ םג הווצמה תאזבו .תומהבכ
לגלגו ."ךינחמ ברקב ךלהתמ ךקלא 'ה יכ" :הז תביסב רמאש ומכ ,םכותב הרוש
הממ דיחפהלו ריהזהל - "ךירחאמ בשו רבד תורע ךב הארי אלו" :רמאו רחא ןיינע
ךרבתי ונווצו .םהיתבל ץוח םדמוע ךיראישכ הנחמב ליחה ישנא תונזמ ,עודי אוהש
... םהה םישעמה ןמ לצננש ידכ ,ונכותב הרוש הניכשהש ונתא וריכזיש תולועפב
.בותכה ןמ הארנה תבס ןתא םנמא ינאש ךיתעדוה רבכו
.ן"במרב םג ןייע ?אבצ הנחמב תדחוימה הנכסה יהמ
?ן"במר םג ריכזמ ם"במר הנומש םימעטהמ הזיא

5 הלאש
דמלמ -"ךנזוא" אלא "ךנזא" ירקת לא ...ארפק רב ינת" :רמאנ ארמגב "ךנזא לע ךל היהת דתיו"
ןכות ןיב רשק אצמ .(דתיל הלושמ עבצאה) ."ונזא לע ועבצא ןתיי הנוגמ רבד םדא עמשי םאש
.ול ךימסה ארפק רבש ןויערל קוספה

6 הלאש
- וינודא לא דבע ריגסת אל
:ט"ל ,'ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
תלעות הווצמה תאזב שי ,תונמחר ותויה םע - "וינודא לא דבע ריגסת אל" ורמא
והרמשנו ונב רזעייש ימ רוזענש אוהו ,תדבכנה הדימה תאזב גהנתנש איהו ,הלודג
בייח התאש אלא ,ךב רזעייש ימ רוזעתש יד אלו .ונממ חרבש ימ דיב והריגסנ אלו
ךמע" :ךרבתי ורמא אוהו ,םירבדב ובבל ביאכת אלו ול ביטיתו ,וינוקיתב ןייעל
תוחפב ןידה הז בייחש :דועו ."וננות אל ,ול בוטב ךירעש דחאב ...ךברקב בשי
המ תושעל ךל יוארש ,דבכנ שיא ךב רזעיי םא ןכש לכ ,דבע אוהו ,םדא ינבבש
.ול יוארש
(!תורטמ 2) ?וז הווצממ תיכוניחה תלעותה יהמ
?ןיינעל ן"במר ףיסומ תישעמ תלעות וזיא

7 הלאש
רזעה ?תורהזאה יובירב םעט המו ,37 הכ ארקיוב בותכה ימל ,ונקרפב 20 קוספ ןווכמ ימל
.ן"במרבו י"שרב

8 הלאש
וב התלת םגו ,יוגה ןמ ותוא תובגלו ותוא תתל הריתה הרותהש תיביר רוסיאב דחוימ המ
.ן"במרב רזעה ?"ךדי חלשמ לכב ךיקלא 'ה ךכרבי ןעמל" הכרב

9 הלאש
רפס ם"במרו 3 ו"ט קרפב ן"במרו י"שר ,ונרופס יפל "ךישת אל ךיחאלו ךישת ירכנל" שרפ
.'א ,'ה קרפ הוולו הולמ תוכלה םיטפשמ

10 הלאש
ענמנה לש ורכש תאו ,'ה קרפ הימחנ יפל תיבירב האוולה לש תוילילשה תואצותה תא ראת
.'ה ו"ט םיליהת יפל תיבירב תוולהלמ

11 הלאש
תווצמה ןיב רשק אוצמל הסנו ,ג"כ - ב"כ םיקרפב תויונמה תווצמה תא המישרב םכס
.ונרופסב רזעה .תוכומסה