םילגרמה אטח

33 - 26 ,ג"י רבדמב ,חלש תשרפב ןויע

גרבנזיא הדוהי

:ןכות
השמ ירבד  
הנושארה םילגרמה תבושת  
הינשה םילגרמה תבושת  
םילגרמה ירבדב ןויע  


השמ ירבד

דחא השעמו לוגיר תוארוה שמח .םילגרמל השמ ןתנ תושרופמו תורורב תוארוה
:(20 - 18 םיקוספ)
איה המ ץראה תא םתיארו - ץראה .1
- הילע בשויה םעה תאו - םעה .2
.הפרה אוה קזחה .1 ______
.בר םא אוה טעמה .2 ______
הב בשוי אוה רשא ץראה המו - ץראה .3
.הער םא איה הבוטה .1 _______
הנהב בשוי אוה רשא םירעה המו - םירעה .4
.םירצבמב םא םינחמבה .1 ________
- ץראה המו - ץראה .5
.הזר םא איה הנמשה .1 _______
.ןיא םא ץע הב שיה .2 _______
.ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו - ץראה .6
,תויבויח תובושת 4 לבקל ןווכתה יכ הארנ תויופצה תובושתה יפל ויתולאש תא ןיימנ םא
תא רדיס השמ .םירעלו םעל תוסחיתמה - תושק תובושת יתשו ,ץראל תוסחיתמה תולאשל
.הנשגרות אלו ,תובוטה תובושתה ןיב תועלובמ הנייהת תושקה תובושתהש ךכ תולאשה
יבויח - יבויח - ילילש - יבויח - ילילש - יבויח :הז תובושת רדסל הכיח אוה
ובלב קקחי ךכו ,היתוריפו ץראה בוט תא הארי םעהש ךכב םותחל הצר םילגרמה ירבד תא
.לארשי ץרא לש החבש

:תובושת יתש ובישה םילגרמה
.(31 ,29 - 26 םיקוספ) לארשי ינב תדע לכ לאו ןורהא לאו השמ לא .1
.(33 - 32 םיקוספ) לארשי ינב לא .2


הנושארה םילגרמה תבושת

:הז היה םתבושת רדס .השמ לאשש תולאשה רדס תא ושביש םילגרמה
1 הלאשל

5 הלאשל

6 הלאשל

2 הלאשל

4 הלאשל

2 הלאשל


2 הלאשל

2 הלאשל

ונתחלש רשא ץראה תא ונאב .1

איה שבדו בלח תבז םגו .2

הירפ הזו .3

ץראב בשויה םעה זע יכ ספא .4

דאמ תולודג תורוצב םירעהו .5

םש וניאר קנעה ידלי םגו .6

ירומאהו יסוביהו יתחהו ,בגנה ץראב בשוי קלמע .7
ןדריה די לעו םיה לע בשוי ינענכהו רהב בשוי_.

ונממ אוה קזח יכ םעה לא תולעל לכונ אל .8

ילילש - ילילש - ילילש - ילילש - ילילש - יבויח - יבויח - ימתס :תובושתה רדס
וזכיר - תולאשה רתי ןיב השמ רזיפש תולאש ,ץראה בוט לע תולאשה תא :רמוא הווה
.םהירבד תליחתב םילגרמה
טוריפל ץראל סחיב השמ לש ויתולאש טוריפ תא הוושנ םא
:ןיינעמ רבד הארנ ,םהיתובושת

םילגרמההשמ
.ונחלש רשא ץראה לא ונאב .1.איה המ ץראה תא םתיארו .1
_.

הב בשוי אוה רשא ץראה המו .3
.הער םא איה הבוטה _..
__
.איה שבדו בלח תבז םגו .2

- ץראה המו .5
.הזר םא איה הנמשה .1 _.
.ןיא םא ץע הב שיה .2 _.
.הירפ הזו .3.ץראה ירפמ םתחקלו םתקזחתהו .6

.דבלב תולאש שולש לע םילגרמה ובישה ץראה בוט לע תולאש עברא ךותמ
- "ונתחלש רשא ץראה לא ונאב" .תועמשמ תרסח ,תימתס הבושת ובישה ,הנושארה הלאשל
.לארשי ץרא חבש לע המואמ הלא םילימב ןיא
יתש ויה רתוי רחואמ .ללכ הליחתב ובישה אל (3 הלאש) ץראה בוט לע הינשה הלאשל
.בלכו עשוהי תבושתו ,םילגרמה תבושת ,הלאשל תובושת
:וזב וז ןה תורושק יכ תובושתה יתשב רכינ
.(32 ,גי) "איה היבשוי תלכוא ץרא - התוא רותל הב ונרבע רשא ץראה"
.(7 ,די) "דואמ דואמ ץראה הבוט - התוא רותל הב ונרבע רשא ץראה"
עצמאבו ,םילגרמה ירבד תליחת תא םיטטצמ םה .םילגרמה ירבדל םימוד בלכו עשוהי ירבד
יכו :רמאו (בלכ) חווצ" (30 ,גי י"שרב םיאבומ) ל"זח ירבדכו .ונכות תא םינשמ םה טפשמה
לע םבלב היהש ךותמו ,ותונגב רפסל אבש רובס היה עמושה ?םרמע ןב ונל השע דבלב וז
דירוהו ,םיה תא ונל ערק אלהו :רמא ,ותונג עומשל םלוכ וקתש םילגרמה ירבד ליבשב השמ
."וילשה תא ונל זיגהו ןמה תא ונל
בלח תבז ץרא" יוטיבה .הצחמל הבושת ובישה (5 הלאש) ץראה בוט לע תישילשה הלאשל
... ץראל יוניכ םג שמיש דחא הרקמבו ,רבדמה רודב רבכ קוחשו רוגש יוטיב היה - "שבדו
.(13 ,זט) "רבדמב ונתימהל - שבדו בלח תבז ץראמ ונתילעה המל" :םריבאו ןתד ירבדבכ !םירצמ
."הירפ הזו" :בישהל היה רשפא יא הנממ הרצקש הבושת ובישה (6 רפסמ) תיעיברה הלאשה לע
תאזו ,"הירפ הזו - איה שבדו בלח תבז" ,ץראה חבשב םילגרמה ורבד םילמ שש :בל םישנ
םיבשחמ ויה םוי םיעברא לכ" !רצק הכ !חוסינה קיודמ הכ .תוטרופמ תולאש עבראל הבושתב
.(אתקיספ) "םעה ינזאב םיכשמנ םהירבד ויהיש ידכ ,רבד בישהל המ
הכופה העפותב ןיחבנ ,הירעו ץראה ישנא רבדב השמ תולאש טוריפ תא הוושנ םא :ךדיאמו
:ןיטולחל

םילגרמההשמ
.ץראב בשויה םעה זע .4
.םש וניאר קנעה ידילי םגו .6
יתחהו ,בגנה ץראב בשוי קלמע .7
רהב בשוי ירומאהו יסוביהו _.
.ןדריה די לעו םיה לע בשוי ינענכהו _.
קזח יכ םעה לא תולעל לכונ אל .8
.ונממ אוה _.
הילע בשויה םעה תאו .2
.הפרה אוה קזחה .1 _.
.בר םא אוה טעמה .2 _.
.דאמ תולודג תורוצב םירעה .5

בשוי אוה רשא םירעה המו .4
.םירצבמב םא םינחמבה הנהב _.

םיכסוח םניא ,דוע םירצקמ םה ןיא .םילגרמה דצל רובידה דבוכ לכ רבוע הלא תולאשב
.תוליהבמו תוטרופמו תוכורא םהיתובושת .םילימב
- 'ה יפמ "המכסה" שי (7 הבושת) ץראה יבשוי רואיתב םילגרמה לש הכוראה הבושתל
םכל ועסו ונפ רחמ - קמעב בשוי ינענכהו יקלמעהו" :איה הרמ יכ וז המכסהב רכינו
,םודא ץרא בוביס :ליהבמה רואיתב ןומאה תאצות .(25 ,די) "ףוס םי ךרד רבדמה
.ץראל הסינכה בוכיעו


הינשה םילגרמה תבושת

תולאשל קרו ךא םיסחיתמ םה ,השמ תוחכונב אלש לארשי ינב לא םילגרמה םירבדמ רשאכ
ךא ,תיבויח הבושתל השמ הכיח - "הער םא איה הבוטה" - 3 הלאשב םנמא .3 -ו ,2
,הלאשל םילגרמה ובישה השמ תוחכונב אלש קר .הלאשה לע ובישה אל ללכ םילגרמה
:םהיתובושתל השמ תולאש תא ןאכ םג הוושנ .רקשל םג וזעה ןאכו

םילגרמההשמ
הכותב וניאר רשא םעה לכ .10
תא וניאר םשו תודמ ישנא __.
םיליפנה ןמ קנע ינב םיליפנה __.
ונייה ןכו םיבגחכ וניניעב יהנו __.
.םהיניעב __.
הילע בשויה םעה תאו .2
.הפרה אוה קזחה _.
.בר םא אוה טעמה _.


- התוא רותל הב ונרבע רשא ץראה .9
.איה היבשוי תלכוא ץרא _.
הב בשוי אוה רשא ץראה המו .3
.הער םא איה הבוטה _.

םה ץראה בוט לע רקשה תא וליאו ,םעה ןינעל "םתבושת" הליהבמו תטרופמו הכורא ,ןאכ םגו
.הלא םירבדב ןימאי םעהש ךכל וכיח אל וליאכ ,הרצקב םיעילבמ
איבמ 'ה המלו" השמ ינפב םעה ןנולתמ רשאכ .ץראה בוט לע הבושתל ןימאה אל םעה ,תמאבו
שמתשמ וניאו ,"ברחב לופנל" - ץראה ינב קזוח לש קומינה תא אוה הלעמ - "תאזה ץראה לא ונתוא
.הילא תולעל יאדכ אל ןכ לעו הער ץראהש קומינב ללכ
.הלא םירקש ול רפסל ודחפ םילגרמה םגו םעה םג .השמ לש וינזאל עיגה אל החישה לש הז בלש
ובישיו" רמואו םהירבד תא אוה טטצמ םילגרמה אטח לע םינבה רוד תא חיכומ השמש העש ,ןכאו
לודג םע"מ דחופ ,השמ ירבדל ,וילהאב ןגורה םעה םגו .(25 ,א םירבד) "...ץראה הבוט ,רבד ונתוא
תלכואה ץראהמ דחופ םעה ןיא ךא ,"...םיקנע ינב םגו ,םימשב תורוצבו תולודג םירע ,ונממ םרו ברו
.השמ ינזאל עיגה אל הז דחפ יכ .היבשוי


םילגרמה ירבדב ןויע

(25) םוי םיעברא ץקמ ץראה ךותמ ובושיו
.םעה ינזאב םיכשמנ םהירבד ויהיש ידכ רבד בישהל המ םיבשחמ ויה םוי םיעברא לכ (א)
אתקיספ
ןיא לארשי ץראל :םהל ורמא .הלח תוכלהב םיקסוע לארשיש ואר םילגרמה ואבשכ (ב)
!?הלח תוכלהב םיקסוע םתאו ,םיסנכנ םתא
ינבוארה טוקלי
ובישיו השדק ןראפ רבדמ לא לארשי ינב תדע לכ לאו ןורהא לאו השמ לא ואוביו וכליו
.(26) ץראה ירפ תא םואריו הדעה לכ תאו רבד םתא
םעה זע יכ ספא ... ץראה לא ונאב ורמאיו ול ורפסיו ןורהא לאו השמ לא ואוביו וכליו (ג)
ץראב בשוי קלמע" .הערב ןימילשמו הבוטב םיחתופ - ערה ןושל ירפסמ לש םכרד ךכ ...
ודיחפהל ןישקבמשכו העוצרב הקלו חרסש קוניתל לשמ ?קלמעב חותפל ואר המ "בגנה
.לארשיל הער העוצר קלמע היה ךכ .וב הקלש העוצרה ול ןיריכזמ
אבר שרדמ
לארשי תדע לכ לאו ... ואוביו וכליו
אל המה הנה ,וילא אלא וארש הממ םירבדה ובישי אלש םתוא הויצו םתוא חלש השמ (ד)
תא םש וליהקהו השמ להוא לא ואבו לכ ןיעל ומסרפתה ץראה רותמ ובש רשאכ יכ ןכ ושע
חלש רשא םילגרמל עשוהי הויצש ומכו .םהירבד םלוכ ועמשיש ידכ הדעה לכ תאו ןורהא
.םהירתס ומסרפ ולא לבא ,םאובו םתאצ ושירחיש רומאל שרח
לאנברבא
1 הלאש
?דציכ .קיודמ ןונכת ירפ םילגרמה תבושתב םיאור םישרדמה
2 הלאש
?אטח הזיא .תונעל םליחה ינפל דוע םהישעמב אטח אצומ לאנברבא
(27) הירפ הזו איה שבדו בלח תבז םגו ונתחלש רשא ץראה לא ונאב ורמאיו ול ורפסיו
- ול ורפסיו
רשל קר עגונ הזש ,ודבל השמל קר רופיסה היהו ,רופיסה ךרד םירחא םירבד םג ופיסוה (ה)
.אבצה
ם"יבלמ
3 הלאש
."ול ורפסיו" - "םתוא ובישיו" :הוושה ?ושוריפל ם"יבלמ עיגה המ ךמס לע
4 הלאש
?"םירחאה םירבדה" םהמ
5 הלאש
?(ד רוקמ) לאנברבא םע ם"יבלמ םיכסמ םאה
- ונתחלש רשא ץראה לא
יפל ."וניתובאל 'ה עבשנ רשא ץראה לא" אלו ,"ונל ןתונ וניקולא 'ה רשא" ורמא אלו (ו)
.ץראה תא ושריי אלו איהה הנתמב וכזי אלש םתעד היהש
לאנברבא
6 הלאש
?ץראל םחלש ימ ,םילגרמה ירבדל
7 הלאש
?םתא םימיכסמ םעה םאה .3 ,די קרפב ןייע
8 הלאש
."ונל ןתונ ונקלא 'ה רשא ץראה" :השמ יפב םהירבד טוטיצ ,25 ,א םירבד ןייע
?יונישה תא ריבסהל לכותה
- איה שבדו בלח תבז םגו
םתרמאו" ,"וניזב המב םתרמאו" ומכ , "םאו" תלימ םוקמב " םגו" הלימב "ו" שומיש (ז)
"םג םאו" ושוריפ "םגו" ,ןאכ ןכו ,"ןורמית םאו" םימגרתמ םלוכש ,דועו "ךונלאג המב
לכתסהו .קירל היהת ונתעיגי ,םעה זע יכ ספא - שבדו בלח תבז ץראהש ףא :ומעטו
.םקיתשהל לדתשה ןכלו הערל םתנווכש בלכ ררועתנ - "ספא" ;"םגו" :הלא תולימ יתשמש
הלבקהו בתכה
9 הלאש
!"הלבקהו בתכה" לעב יפל ןנכות תניחבמ הל תוושה תורחא םילימב "םגו" הלימה תא ףלחה
(28) םש וניאר קנעה ידילי םגו דאמ תולודג תורוצב םירעהו ץראב בשויה םעה זע יכ ספא
- םעה זע יכ ספא
םושב רשפא יאש םדאה ןמ ענמנו ספא רבד לע הרומ איהש ,"ספא" הלימב םעשר לבא (ח)
אובל רשפא יא לבא - בוט ירפהו ,שבדו בלח תבז םגו הנמש ץראהש ול ורמא הנהו ... ןינע
.םהילא
ן"במר
לבא ,וילע ונחלשנ אלש ןינעמ רפסל ונל שיו ,הב ץוקו הילא םלוא :רמול רופיס ופיסוה (ט)
ןהש םירעה דצמ ןיב םשבכל השקש הרומ "זע" ,םעה זע יכ .וניארש בוטה לכ ללוש הז
.קנעה ידילי םהש םהישארב םיאצויה םהירובג דצמ ןיב ,תורוצב
ם"יבלמ
זע יכ ספא ,המש אובל ונל בוט ולא םידדצמו ... בלח תבז םגו ,ץראה לא ונאב :ורועיש (י)
םיעמושה דואמ ואטח הביסה תאזלו .תולעל לכונ אל הזלו ... תורוצב םירעהו ... םעה
םש יל הארו רגתה תיב לא אנ אב וחולשל רמואה םדאל לשמ !?םהל םונתנ םיצעוילה .םהמ
הריחמו התיארמב הבחרבו הכראב ,התשפו הרמצ בוטב לכתסהו ,ודיב הנשיש תחא תילט
יקנ הרמצ הנהו ,היתיאר רמאיו הז שיא אובי םא היהו .התונקל ינא ץפח יכ ,רבד יל בשהו
םא םנמא ,ותוחילשב ביטה הנה - םיבוהז ףלא הריחמו קרקרי התיארמו הבחרו הכורא איהו
אוהש לודג הריחמו קרקרי התיארמ לבא יקנ הרמצו הבחרו איה הבוט הנהו היתיאר רמאי
.ץעוי ללכל סנכנו חילש ללכמ אצוי אוה הנה - םיבוהז ףלא
תוזעב "הפרה אוה קזחה" השמ םהל רמאש קזוחה ופילחהש המב ועישרה ומצע הזה ןימהמו
שפנ ירמו םיזע םהישנא ויה יכ וב ונווכ קזוחה תלוז תוזעה יכ ."םעה זע יכ ספא" םרמאב
.הער םתעיגפש
קחצי תדקע
10 הלאש
."קחצי תדקע" לעב יפל םאטח המו ן"במרו ם"יבלמ יפל הלא םירבדב םאטח המ ןחבה
11 הלאש
.ן"במר יפל םגפ םהב היהי אלש ךכ םילגרמה ירבד תא שדחמ חסנ
12 הלאש
."קחצי תדקע" יפל םגפ םהב אהי אלש ךכ םילגרמה ירבד תא שדחמ חסנ
- םעה זע יכ
:דחי ןהיתשל ובישה םהו .בר םא אוה טעמה ,הפרה אוה קזחה םעה לע םהמ לאש השמ (אי)
ןכלו ,תוכיאב ץרמנה קזוחהו תומכב יובירה ללוכ אוהו ,קזחמ רתוי אוה זעו .םעה זע יכ
םהישעמב םיארונו םיפיקת ךכ לכ ויה אל םינענכה הנהו ... ה-י תרמזו יזע ךרבתי וב הנוכי
?זועב םתוא וניכ המלו ,םתרובגו
לאנברבא
13 הלאש
"קחצי תדקע" לעב יפל וליאלו ,לאנברבא יפל "םעה זע יכ" םילימב ובישה תולאש וליאל
?(י רוקמ)
- דאמ תולודג תורוצב םירעהו
שוביכב לבא .תורצובמו תופיו תובוט ויהש הרומ - תולודג תורוצב םירעהו םרמא ןכו (בי)
ויהיש תולודג םירע ואצמי אל יכ ,הבגשנ איה ודבל וחירי יכ ,ןכ רבדה אצמת אל ץראה
םירבדה ינש וצבק םה הנהו .רושמ ץראבו העקבב םא יכ ,םיעלסה יקיקנב תורוצב
.דאמ תולודגו תורוצב םירע :םירתוסה
לאנברבא
- קנעה ידילי םגו
ואצמ אל םה יכ ,רומג בזכ היה הזו .םהמ ץראה האלמ וליאכ - קנעה ידילי םגו םרמא (גי)
לכב םירחא םיקנע ויה אלו ןורבחב ויהש ,ימלתו ישש ןמיחא ,םהמ םידילי 3 אלא ואר אלו
.ץראה
לאנברבא
,תורוצב םירעהו זע הילע בשויה םעהש רמאל םהל היהו ,ווטצנש המ לע ובישהו ... (די)
םא םינחמבה ,הפרה אוה קזחה" :םתוא הויצ ןכ יכ ,םחלושל תמא ירבד בישהל םהל שי יכ,
."םירצבמב
םתאטח המו םעשפ המו ,םתוא הוויצש המ לכ ובישהל םיכירצ ויה םינפ לכ לעו ...
חלש רקש ול ודיעיש תנמ לע יכו ,תולודג תורוצב םירעהו םעה זע יכ ספא ול ורמאשכ
!?םתוא
,"הביד איבמ" ארקי תמא דיגמה לבא ,רקש רמאי רשא ,ליסכ אוה "הביד איצומ" יכ עדו ...
."םהיבא לא הער םתבד תא ,ףסוי אביו" רמאנש
14 הלאש
רבד םא ,לאנברבאו ן"במר תקולחמ תא םכס .ןלהל טכ רוקמו ,37 ,די קרפל ן"במרב ןייע
.םיאבה םיעטקב ןייע ךכ רחאו ,רקש וא תמא היה םילגרמה
אל איהה תעב וירע לכ תא דוכלנו ... ןשבה ךלמ גוע תא םג ונידיב וניקלא 'ה ןתיו ... (וט)
הלא לכ .ןשבב גוע תכלממ בוגרא לבח לכ ריע םישש םתאמ ונחקל אל רשא הירק התיה
.דאמ הברה יזרפה ירעמ דבל ,חירבו םייתלד ההובג המוח תורוצב םירע
5 - 3 ,ג םירבד
םירע ךממ םימוצעו םילודג םייוג תשרל אובל ןדריה תא םויה רבוע התא לארשי עמש (זט)
בצייתי ימ תעמש התאו תעדי התא רשא םיקנע ינב םרו לודג םע ,םימשב תורוצבו תולודג
.קנע ינב ינפל
2 - 1 ,ט םירבד
בשאו ,ץראה תא לגרל ענרב שדקמ יתוא 'ה דבע השמ חולשב יכונא הנש םיעברא ןב ... (זי)
'ה רחא יתאלמ יכונאו םעה בל תא ויסמה ימע ולע רשא יחאו .יבבל םע רשאכ רבד ותוא
יכ אוהה םויב תעמש התא יכ ,אוהה םויב 'ה רבד רשא הזה רהה תא יל הנת התעו ... יקלא
.'ה רבד רשאכ םיתשרוהו יתוא 'ה ילוא ,תורוצב תולודג םירעו ,םש םיקנע
די עשוהי ,עשוהיל בלכ ירבד
15 הלאש
?לאנברבאו ן"במר תקולחמ תנבהל םירזוע םיאבומה םיקוספה םאה
16 הלאש
?םיקוספה תא בשייל לכות ךיא
די לעו םיה לע בשוי ינענכהו רהב בשוי ירומאהו יסוביהו יתחהו בגנה ץראב בשוי קלמע
(29) ןדריה
.םירובג םלוכ יכ ,םשמ ץראב אובל חור םש ןיא זומרל (חי)
ן"במר
יסוביהו יתחה בשויש רהה םש ,ןופצ דצב סנכהל הצרנ םאו ,בגנה ץראב בשוי קלמע (טי)
די לעו ברעמב םיה לע בשוי ינענכה ,ברעמ דצמ וא חרזמ דצב סנכהל הצרנ םאו ,ירומאהו
.חרזמב ןדריה
ם"יבלמ
17 הלאש
השמ תלאשל הבושת םילגרמה תבושתב שי םאה .ג רוקמ הבר שרדמ ירבד תא םג הושה
!קוספב םילימה רדסמ חכוה ?תיתמגמ הבושת וא "הילע בשויה םעה תאו"
(30) הל לכונ לוכי יכ התוא ונשריו הלענ הלע רמאיו השמ לא םעה תא בלכ סהיו
השמ לא םעה תא בלכ סהיו
לא ורובד םג דחייו .םתוא קיתשהל הצרו םעה ןיב הקעצ הווהתי הז ידי לעש האר בלכ (כ)
תא רמוגכ רמאו ,םעה תא קיתשהל התיה ותנווכ לבא ,השמ לא תאז ורבדש ויער ומכ השמ
.הל לכונ לוכי - םירובג םהש םגה ...הלענ הלע ,םעה זעש םגה ,תאז לכבש ,וירבח ירבד
ם"יבלמ
יכ וארו "סינכמ עשוהיו תמ השמ" דדימו דדלאמ ועמשש ינפמ םידחפתמ ויה םה (אכ)
רבכ רשא ,קלמעב םחלהלו רצבמ ץראב סנכהל וארייו ,םב רעג אלו םהב החמ אל השמ
םעה תא בלכ קיתשה ןכלו !ברח יפל םלוכ ולפי אלה ,השמ ילב דוע המו,וב ולשכנ
ןיא יכ ,השמ אלב ונמצעב הלענ הלע :רמאו ,השמ לא םיתפומה לכ תא וסחיש המב
החגשהל היוארה איה המצעב תילארשיה המואה קר ,תיסנה הגהנהל םשה לצא הביס השמ
- "השמ לא םעה תא בלכ סהיו" רמאש אוהו ."הל לכונ לוכי יכ" הזו ,תיטרפה תיקלאה
...השמ לא לכה תא םיסחיימש המב
המכח ךשמ
ויה םהשו ,םלשה גיהנמה ךרדכ 'הב םקזחלו םהילא רבדל השמ הצור היהש בלכ הארו (בכ)
הצור - השמ לא םעה קיתשה ,וירבד עומשל ןזא םיטונ ויה אלש םיננולתמו םיקעוצ ךכ לכ
.השמ ירבד עמשיש רמול
לאנברבא
18 הלאש
?ול םינוש םירבסה העברא ונתי םינשרפהש ךכל ומרגש קוספב "תורתוימ"ה םילימה םהמ
19 הלאש
?ל"נה םילימה תא םינשרפהמ דחא לכ ריבסמ ךיא
20 הלאש
?ץראל סנכהל לארשי דחפלו דדימו דדלא תאובנל ,"המכח ךשמ"ה שוריפ יפל ,רשקה והמ
?הלא תוערואמ ינש ןיב היה ןמז המכ
21 הלאש
?קוספבש ישוקה תא י"שר שריפ ךיא
התוא ונשריו הלענ הלע
תא שובכנ ונתרובגבו ונחוכב ... םהמ םיקזח ונחנא יכ (םילגרמה ירבדכ) ןכ רבדה ןיא (גכ)
אוהו .ותוא רמול השמל יואר הז יכ ויתואלפנו 'ה תלוכי רוכזל הצר אל בלכ הנהו .ץראה
.ויתואלפנו 'ה תלוכי דיגהל אל ץראה ןינע דיגהל המש היה בלכ
לאנברבא
22 הלאש
?אל המו ,הז םוחתב היה המ .ותעד תא תווחל שקבתה ובש םוחת ומצעל עבק בלכ
לכונ אל (31) ונממ אוה קזח יכ םעה לא תולעל לכונ אל ורמא ומע ולע רשא םישנאהו
- םעה לא תולעל
םא םעל וליפא יכ ,ןכ ורמא הבידו אמזוג ךרד .םירעה לא אובל לכונ אל ורמא אל (דכ)
תורוצב םירע םהמ שובכנ יכ ףא ,םב םחליהלו םהילא תולעל לכונ אל הדשב ונילא ואצי
... דואמ תולודג
ייחב וניבר

23 הלאש
?בשייל ייחב וניבר הצר ותוא קוספב ישוקה והמ
התוא רותל הב ונרבע רשא ץראה רומאל לארשי ינב לא התוא ורת רשא ץראה תבד ואיצויו
.(32) תודימ ישנא הכותב וניאר רשא םעה לכו איה היבשוי תלכוא ץרא
ךייש שוביכה ןינעל עגונש המ יכ ... השמ לא היה לכה בלכ תבושתו םילגרמה רוביד (הכ)
,יסנ היהי קר המחלמ ךרדב היהי אל שוביכה יכ םהל בישי השמש ועדי םהו ... אבצה רשל
ולכי אל הזבו "םכל םחלי אוה םכיקלא 'ה ... ןוצרעת אל" (29 ,א) םירבדב רמאש ומכ
רבדב ץראה לע הביד איצוהל ומכחתה ןכלו .םושיחכה בלכו עשוהיש טרפבו ,רופכל
.המצע ץראה תבוטב אוהו ,וילא וחלשנש
ם"יבלמ
איה היבשוי תלכוא ץרא
יקזחו םימוצע םישנא קר ,םיטושפ םישנא הב ומייקתי אל גזמה תופירחו םוחה בורמ (וכ)
םה הכותב וניאר רשא םישנאה לכ ןכלו ... ץראה םתוא לכאת םיטושפה םישנאה לכו ,ףוגה
אל לארשי ינבכ םישנאו ,םש םימייקתמ םה קרש ,ףוגה יקזח המוק יהבג ,תודימ ישנא קר
.הב םייקתהל ולכוי
ם"יבלמ
ויהי ,תודימ ישנא לדגת אל תלכשמ ץראהו םיערו םילד םימהו הער איהשכ ץרא (זכ)
איהה ץראה יכ רומאל םילגרמה תביד לבא .חכה ירסח המוק ילפש םיחופנו םילד הישנא
ולבסי אלו ,דואמ בר לודג ולדגיו םידבכו םיבע היתורפו הימימו ,עבטה תדבכ ריואה תקזח
םעבטב םיקזחה חוכ ילעב םהש תודימ ישנאו םיקנעה יתלוז םיינוניבה םדא ינב יגזמ םתוא
םדא ינב ראש תימתו דואמ םילודג םישנא לדגת ןכלו םתמוקו םהבגב םימוצע םה רשא
.םיסגה םילכאמב גהנמכ ,םלוכ
ן"במר
24 הלאש
?ן"במרה שוריפל ם"יבלמה שוריפ ןיב לדבהה המ
25 הלאש
?יהמ .לבקל לוכי ן"במר ןיא ם"יבלמה תוחנהמ תחא תא