ריזנה תשרפ

21 - 1 ,'ו רבדמב ,אושנ תשרפב ןויע

גרבנזיא הדוהי

:ןכות
השרפה הנבמ - ריזנה תובוח 
תוריזנה ןינע 
תורכש רוסיא 
האמוטו חוליג 
אמטנש ריזנ 


תיבויח תוריזנה יתמ :תוריזנהו ריזנה לע ינורקעה ןוידב ונקסע (ו קרפל תולאשב) א קלחב
.וז היעבב םינושארה תעד המו ,תילילש יתמו

המו ול רוסא המ ;ריזנה לש ויתובוח קוידב םהמ .םהיטרפל ריזנה יניד אשונה היהי הז ןויעב
.הלאל תומוד תולאשו - וסנואל וא ונוצרמ ותוריזנ תא קיספה םא וניד המ ;רתומ

תושגדהו תורזח הארמ הז ןויע .(ב רוקמ) השרפה הנבמב ןויעב דומילה תא ליחתהל יאדכ
.םהמ םיעבונ םיבר םיניד רשא

:םיקלח השולש ריזנה תשרפב (א)
.(8 - 1 םיקוספ) .ויתובוח שולשו ריזנה תרדגה
:םילימ ןתואב ומויסו עטקה תחיתפ
;(2) "'הל ריזהל ריזנ רדנ רודנל" :החיתפה
.(8) "'הל אוה שודק ורדנ ימי לכ" :םויסהו

.(12 - 9 םיקוספ) .ונוצרב אלש אמטנה ריזנ
:םויסבו החיתפב ןוימד ןאכ ףא
;(9) "ורזנ שאר אמטו ... וילע תמ תומי יכו" :החיתפה
.(12) "ורזנ אמט יכ ולפי םינושארה םימיהו" :םויסהו

.(21 - 13) הרהטב ותוריזנ ומייסב ריזנה ןברק
:ןאכ םגו
;(13) ... "ורזנ ימי תאלמ םויב ריזנה תרות תאזו" :החיתפה
.(21) "ורזנ לע 'הל ונברק רודי רשא ריזנה תרות תאז" :םויסהו
.ריזנ ןיד לש םינושארה םיקלחה ינשב קוסענ הז ןויעב


השרפה הנבמ - ריזנה תובוח

(ב)
:רמאל השמ לא 'ה רבדיו .1

:םהילא תרמאו לארשי ינב לא רבד .2
- 'הל ריזהל ריזנ רדנ רדנל אלפי יכ השא וא שיא .2

ריזי - רכשו ןיימ .3
התשי אל - רכש ץמחו ןיי ץמח .2
התשי אל - םיבנע תרשמ לכו .2
לכאי אל - םישביו םיחל םיבנעו .2

ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ ורזנ ימי לכ .4
לכאי אל גז דעו םינצרחמ .2

ושאר לע רובעי אל רעת ורזנ רדנ ימי לכ .5
.ושאר רעש ערפ לדג היהי שדק - 'הל ריזי רשא םימיה תאלמ דע .2

אובי אל תמ שפנ לע 'הל וריזה ימי לכ .6

ותוחאלו ויחאלו ומאלו ויבאל .7
.ושאר לע ויקלא רזנ יכ םתומב םהל אמטי אל .2

.'הל אוה שדק ורזנ ימי לכ .8


תוריזנה ןינע

לארשיו ,םדבל םייולהו ,םדבל םינהכה ויתרשמל ומע תוגרדמ רדסל הוויצ ה"בקהש ינפמ (ג)
תושעל התע הוויצ ... םיאמטהו םיערוצמהמ הנחמה תרהטב םהירחא הוויצו ,םדבל םהילגדב
םהו .םינהכ ויהי אלו - 'ה ינהכמ םישודק רתוי ויהיש םישנאמ תרחא הגרדמ ומע ברקב
ןוירהמו ןטבמו הדילמ םתשודק ןיאש המב םינהכה תשודקמ ףלחתת םתשודק הנה יכ .םיריזנה
םא ,טעומו בר ןמזב םא ,ורדנ יפכ ריזנה ןוצרב תוריזנה יכ .םתומכ םידימת אלו ,'ה ינהככ
.םינהככ םירוסא םירבד םיריזנב ויהו .םהב תוריזנה רדנש םינינעב
לאנברבא
1 הלאש
?י"ישר דציכו ,תושרפה תוכימס תא לאנברבא ריבסמ דציכ
2 הלאש
.אכ קרפ ,רומא תשרפ ןייע ?ןהכלו ריזנל ףתושמה המ
3 הלאש
.(10 ,אכ) רומאו ,(6 ,י) ינימש תשרפ םג ןייע ?ןהכו ריזנ ןיב לדבהה המ

,דחא םדא אב תחא םעפ .דחא אלא אמט ריזנ םשא יתלכא אל ימימ :קידצה ןועמש רמא (ד)
:ול יתרמא .םילתלת ול תורודס ויתוצווקו יאור בוטו םיניע הפי אוהש יתיארו ,םורדה ןמ ריזנ
תואלמל יתכלה ,יריעב אבאל יתייה העור :יל רמא ?האנה הז ךרעש תיחשהל תיאר המ ,ינב
:ול יתרמא .םלועה ןמ ינדרוטל שקיבו ירצי ילע זחפו ,ילש האובבב יתלכתסנו ,ןייעמה ןמ םימ
הדובעה ?העלותו המיר תויהל דיתע אוהש ימב ,ךלש וניאש םלועב האגתמ התא המל !עשר
תוריזנ ירזונ וברי ךומכ ,ינב :ול יתרמא .ושאר לע ויתקשנו יתדמע דימ !םימשל ךחלגאש
."'הל ריזהל ריזנ רדנ רודנל אילפי יכ שיא" רמוא בותכה ךילע .לארשיב
ב"ע ,ט םירדנ
4 הלאש
.ןלהל י רוקמ םג ןייע ?ושוריפ םינשרפהמ ימכו ,"אילפי" הלימה תא קידצה ןועמש שריפ ךיא
5 הלאש
?וימי לכ אמט ריזנ םשא קידצה ןועמש לכא אל עודמ
6 הלאש
... "האגתמ התא המל עשר" ימל רמא ימ

ןושמש תוריזנ
'ה ךאלמ אריו .הדלי אלו הרקע ותשאו חונמ ומשו ינדה תחפשממ ,הערצמ דחא שיא יהיו (ה)
לאו ,אנ ירמשה התעו .ןב תדליו תירהו ,תדלי אלו הרקע תא הנה :הילא רמאיו ,השיאה לא
יכ ,ושאר לע הלעי אל הרומו ,ןב תדלויו הרה ךנה יכ .אמט לכ ילכאת לאו ,רכשו ןיי יתשת
.םיתשלפ דימ לארשי תא עישוהל לחי אוהו ,ןטבה ןמ רענה היהי םיקלא ריזנ
גי םיטפוש
7 הלאש
.(ןבה ירוסיאל םאה ירוסיא ןיב לדבה) "ןושמש תוריזנ"ב םיעיפומה םירוסיאה םהמ
8 הלאש
?ןאכ רכזומ וניא ריזנ ירוסיאמ הזיא

.האמוטה ןמ ושירפה ךאלמה אלא ,ריזנב רדנ אל ירהש ,רומג ריזנ היה אל ןושמש (ו)
הז רבדו ,םיתמל אמטהל רתומו ,תחלגתב רוסאו ןייב רוסא היה ?וניד היה דציכו
.הלבקה יפמ הכלה
גי ,ג ,תוריזנ ,ם"במר
9 הלאש
.בכ רוקמ םג ןייע .תומדוקה ךיתובושת יתשל םיהז ם"במרה ירבד םא קודב
10 הלאש
.(17 ,זט) םיטפוש ןייע ?בותכב שרופמה לע ם"במר ףיסוה המ
11 הלאש
?ריזנ םולשבא היהה .אכ רוקמו ,(10 - 9 ,חי) ,(26 - 25 ,די) 'ב לאומש ןייע
12 הלאש
?ריזנ לאומש היהה .11 ,א 'א לאומש ןייע

:םירבד 3 -ב בייחתה ,והשרפי אלו ימתס ורדנ תויהב ,הנהו (ז)
לכ אוה רכשהש ,רכשו ןיי ומכ ,ןייה ןפגמ אצי רשא לכמ ומצע עונמלו קיחרהלו ריהזהל .א
... םיבנע תרשמ לכו ,םהמ השענה ץמוחהו תעדה דיספמו רכשמ רבד
רמול הצור - ערפ לדג ןכלו ,'הל אוה שודק יכ ,ושאר לע רובעי אל רעת ורזנ רדנ ימי לכ .ב
םימת - ושאר לע םיקלא ול ןתנש תעדה לכש תוארהל ... ונחלגי אלו לדגתיש ורעש חיניש
רעש לטבל וליפאו ,תוכאלמה ןמ הכאלמ םושב אלו ןייה חוכמ אל ונממ לטבי אל וב היהי
.שארה ןמ דחא
.אובי אל תמ תושפנ לע וריזה ימי לכ .ג
היהי שודק וימי לכ ךכלו ,"ושאר לע ויקלא רזנ יכ" דחי םתביסב רמא םיבויחה תשולש לעו
,ושאר לע ויקלא רזנ םאו ?וחומ תא שילחמו ותוא רכשמ ןייהש ימ שודק היהי ךיאו .'הל
היהי יכ ,םיתמה לא אמטי ךיא ,ושאר לע ויקלא רזנ םאו ?והדיספיו ורעש תא חלגי ךיא
!?ול רשא הרטעהו רזנה הזב לסופ
לאנברבא
תלוספ ןיב ירפ ןיב - ןפגה ןמ אצויהו ,תחלגתהו ,האמוטה :ריזנל ןירוסא םינימ השולש (ח)
רסאנש הז רכשו .ריזנל רתומ - ןהב אצויכו תורגורג לש וא םירמת לש רכשה לבא .ירפ
.ןייה תבורעת לש רכשה אוה ,הרותב וילע
א ,ה ,תוריזנ ,ם"במר
13 הלאש
.ריזנה ינידמ דחא לכב םיקסועה םיקוספה תא קוידב עבק
14 הלאש
?לאנברבא שוריפ יפל הז עטקב 8 קוספ דיקפת המ

(2) לארשי ינב לא רבד
."לארשי ינב לא רבד" רמאנש ,תוריזנ םהל ןיא םייוגה (ט)
זט ,ב ,תוריזנ ,ם"במר
:אילפי
.(ונרופסב ךכו) .שירפי :י"שר (י)
."הזב תושעל אילפמ אוה יכ - אילפי ןושל" :(ע"אב ךכו) לאנברבא
,האלפהב ונשיש לכ - "ורבד לחי אל"ו "רודנל אילפי יכ שיא" :(א"ע ומ הדינ) ארמג
ןניברמ הינמ "אילפי יכ" : י"שר .לחי לבב וניא ,האלפהב וניאש לכו ,לחי לבב ונשי
.רדנ ימ םשל שרפל עדוי - "אלפומ" .שיאל ךומס אלפומ (םיברמ ונממ=)
.13 לכ קוניתבו ,12 (תנש) לכ תקוניתב ... לודג ללכל אבל ךומס אוהש - "שיאל ךומס"
15 הלאש
תויועמשמהמ תועמשמ וזיאב ןלהל תורוקמב קודבו ,"אילפי"ל םינושה םישוריפה תא םכס
.(14 ,טכ) והיעשי .(4 ,ד) םיליהת .(16 ,גל) ;(4 ,ט) ;(18 ,ח תומש) .הלימה העיפומ תבתכש
.(59 ,חכ) םירבד

:ריזנ
.ןייה ןמ שריפש - ןאכ ףא .השירפ אלא םוקמ לכב הריזנ ןיא :י"שר (אי)
יכ ,םשה תדובעל הז השעו .תוואתהמ קחריש :ותרזגמ - ורזניו ,םשה ראות אוה ריזנ :ע"א
.'ה תדובעו תעדה תיחשמ ןייה
.ותוריזנ תשודקב ,ושאר לע ויקלא רזנ ריזנה יכ ,הרטע ןושל "רזנ" היהי ילואו :לאנברבא
."ושאר לע ויקלא רזנ יכ" :דעהו ."רזנ" תרזגמ ריזנ תלימ יכ םירמוא שיו :(7 קוספב) ע"א
תרטעו רזנ ול שיש ,תמאב ךלמהו ,םלועה תוואת ידבע םדא ינב לכ יכ עדו .קוחר ונניאו
.תוואתה ןמ ישפוח אוהש ימ לכ - ושארב תוכלמ
16 הלאש
קודב .הלימה העיפומ תועמשמ הזיאב תורוקמב קודבו ,"ריזנ"ל םינושה םישוריפה תא םכס
.ןאכ עבקש ללכל דימת ןמאנ י"שר םא
.(7 ,ד הכיא) י"שרו ,(5 ,הכ) ארקיו ,(2 ,בכ) ארקיו .ונרופס י"שר ,(26 ,טמ) תישארב :תורוקמה
17 הלאש
.(2 ,טי) םישודק תשרפל י"שר ןייע ?"תושירפ" שוריפ המ

(2) 'הל ריזהל ריזנ רדנ רודנל
יאק "'הל"ו .ריזהל רדנ .2 ;ריזנ רדנ .1 :םירדנ ינפוא ינש טשפה יפלו .אוה ןושל תוכירא (בי)
:םינפואה ינש רואיבו .רדנה ינפוא ינש לע (סחייתמ)
,(ותוריזנ ךשמ תא) שרפל ךירצ ןיאו ,םוי 30 ריזנ םתס ל"זחל לבוקמ אוה .ריזנ רדנ םתס .א
."'הל ריזנ ינירה" (רמוא) אלא
אהי המכ שרפמש - "ריזהל" בותכ הז לע .םלועל וא ,המכ שרפל ךירצ ,הזמ רתוי םא .ב
.ותוריזנ
רבד קמעה
18 הלאש
?ארקמה ימעט יפל קוספה תקולח יהמו ,"רבד קמעה" יפל ריזנה יגוס םהמ

.םוי םישולשמ תוחפ ןיא ,ריזנ ינירה רמאש ימ ?דציכ .םוי םישולש תוריזנ םתס (גי)
,םוי םישולש ריזנ הז ירה - "הברה דואמ דע הלודג תוריזנ ריזנ ינירה" רמא וליפאו
.ןמז שריפ אל ירהש
וא "םימי הרשע" וא "דחא םוי ריזנ ינירה" רמאש ןוגכ ,םישולשמ תוחפ ןמז שריפ
.םוי םישולשמ התוחפ תוריזנ ןיאש ,םוי םישולש ריזנ הז ירה - "םוי םירשע"
.הלבקה יפמ הכלה הז רבדו
א ,ג ,תוריזנ ,ם"במר

תורכש רוסיא

רכשו ןיימ
.רכשמ ןשיה ןייהש ,י"שר שוריפכו ,"קיתעו תדח רמח" - ןתנויו סולקנוא םוגרת (די)
.תונושל יתש הרות הרבדש אלא ?ןיי אוה רכשי רכש אוה ןיי ירהו" ורמא ירפסבו
ארזע ןב םהרבא יברו ."יח" הז - "רכש" ,גוזמ הז - "ןיי" : רמוא רפקה רזעלא יבר
ףיסוהו ,"שוריתהמ לודיג רכש םיקיתעמה תעד לע" רמאו ל"זח ירבד הליחת קיתעה
םה ולא "םירחא" יכ עדו ."ונממ םדא רכתשיש רבד לכ .שממ רכש ,ורמא םירחאו"
.ל"זח תלבקב םינאממה םיארקה
הלבקהו בתכה
.ןיי תבורעת לש רכשה אוה הרותב וילע רסאנש הז רכשו (וט)
א ,ה ,תוריזנ ,ם"במר
19 הלאש
?ז רוקמ ,לאנברבא "רכש" הלימה תא שריפ ךיא
20 הלאש
?הכלהה ימכו ,הלימל םינושה םישוריפה םהמ
21 הלאש
שוריפ המ .ט ףיעס ,בער ("הרורב הנשמ" וא) םייח חרוא ךורע ןחלש ,(26 ,די) םירבדל ע"א ןייע
?םש הלימה
22 הלאש
?םויכ וננושלב "רכש" תועמשמ המ

טרפ - "רכשו ןיימ" (זט)

ללכ - "ןייה ןפגמ השעי רשא לכמ"

.טרפו רזח - "גז דעו םינצרחמ"

,ירפ תלוספו ירפ שרופמ טרפה המ .טרפה ןיעכ אלא ןד התא יא ,טרפו ללכו טרפ
.ירפ תלוספו ירפ לכ ףא
ב"ע דל ריזנ
23 הלאש
."טרפו ללכו טרפ"ה הנבמ תא הארהו ,םיקוספב םיאבומה םיטרפה לכ תא םכס
24 הלאש
שארב "... ימי לכ" יוטיבה עיפומ םש ,האמוטו חוליג ינידל דוגינב יכ הארו ב רוקמב ןייע
.(3 קוספ שארב ,הפוצמכ אלו ,4 קוספב) .ועצמאב תורכש ןידב הז יוטיב עיפומ ,ןידה
!זט רוקמ פ"ע יונישה תא רבסה
25 הלאש
.ע"או י"שר יפל הנע ."גז" המו "םינצרח" הלימה שוריפ המ
?םויכ וננושלב לבקתנ םישוריפהמ הזיא

(4) ורזנ ימי לכ
בייח אהי אל וא .ןברק תאבה דע - ותוריזנ ךותבש םימיכ ותוריזנ רחאלש םימי תושעל (זי)
.םישעמה לכ רחא - "ןיי ריזנה התשי רחאו" רמול דומלת ?ותוריזנ תא םילשיש דע (אלא)
.רזעילא יבר ירבד
ירפס
26 הלאש
?ודומיל תא רזעילא יבר דמל הלימ וזיאמ

האמוטו חוליג

(5) ורזנ רדנ ימי לכ
.ורדנב ותוריזנ אלו ,ותוריזנב יולת ורדנ - ורזנ רדנ ימי לכ (חי)
ירפס
:ירפסה רואיבב ם"יבלמ
,ןייה ןמ השרפהה לע אב ורקיעש ,תוריזנ קר רדנ אלש ףא תורוהל ,רדנ תלימ ףיסוהש המ
,ורדנב ותוריזנ אלו ותוריזנב יולת ורדנש שוריפה הזו .תחלגתב םג רוסא תאז לכב
.(רתוי אלו) רדנש יפכ קר בייח וניאש רמאנ (אל)ש
27 הלאש
.ןיימ תושירפ איה תוריזנ רקיעש ם"יבלמ ירבד תא ,(12 ,ב) סומע פ"ע חכוה

הז ירה - ירעש חלגמ וא םיתמל אמטמ וא ןיי התוש היהאש תנמ לע ריזנ ינירה רמואה (טי)
הרותב בותכש המ לע הנתמה לכו ,הרותב בותכש המ לע הנתהש ינפמ .םלוכב רוסאו ריזנ
.לטב ואנת
גי ,א ,תוריזנ ,ם"במר
28 הלאש
!4 קוספב אלו 5 קוספב "ורזנ רדנ" יוניכה אב עודמ טי - חי תורוקמ פ"ע רבסה

ףא ,תוריזנ יניד םהב גהונש םימי שי יכ ."רדנ" תלימ ףיסוה לבא ,"ורזנ ימי לכ" רמא אל (כ)
םניאו ,תוריזנ ינידב גהונ וריפס ימיו וטולח ימי לכש ערטצנש ריזנ ןוגכ .ורדנ ללכמ םניאש
רדנ ימי לכ" רמא ןכל ... (ערוצמ תחלגת) ולש תוחלגתב רתומ אוהו ,ותוריזנ ןינמל םילוע
תוריזנב לבא .תחלגתב רוסאש אוה ,רדנ םעטמ גהונ אוהש תוריזנבש - "רובעי אל רעת ורזנ
.תחלגתב רתומ - ורזנ םייקל וניאש גהונש
הלבקהו בתכה
29 הלאש
?חי רוקמ ,ירפסה לש הזמ הלבקהו בתכה לש ורבסה הנוש המב

םימיה תאלמ דע
רמאנש .ותוריזנ ימי ףוס דע חלגל רוסא ןמזל ריזנהש ?בוצק ןמזל ריזנל םלוע ריזנ ןיב המ (אכ)
ורעש דיבכה םא םלוע ריזנו ."םימיה תאלמ דע ושאר לע רובעי אל רעת ורזנ רדנ ימי לכ"
.חלגישכ תומהב שולש ונברק איבמו ,שדוח רשע םינש דע שדוח רשע םינשמ רעתב לקמ
,היה םלוע ריזנ םולשבאו ."וחלגו וילע דבכ יכ ,חלגי רשא םימיל םימי ץקמ יהיו" רמאנש
.הלבקה יפמ איה הכלה הז רבדו
בי ,ג ,תוריזנ ,ם"במר
30 הלאש
?ליגר ריזנב וא םלוע ריזנב ,ונקוספ רבדמ ימב

(6) וריזה ימי לכ
.ומצע תא ריזמש ,ליעפמ אוה "וריזה" םלוא ."ורומחו ורוש" ומכ ,ןינק תלימ אוה "ורזנ" (בכ)
רמאי םיתמל האמוט ןינעלו "ורזנ ימי לכ" רמא ןיי תייתש ןינעלו תחלגת ןינעלש ןנובתהו
."וריזה ימי לכ"
,ןושמש תוריזנ לביק םא ,הז ירחאו ,ךאלמ ידי לע אוהש ,"ןושמש תוריזנ" ןיינע שיש :הנווכהו
ןכלו ... ךאלמה תעד פ"ע אוהש תוריזנ ןפוא לבקמו ךאלמה תעד לע תוריזנ לבקל רדונכ אוה
אוהש - "וריזה" רמא ןכלו .םיתמל אמטל רתומו ,תחלגתבו ןיי תייתשב רוסא ןושמש ריזנ
.םיתמל אמטל רתומ ... אוהש ,ןושמש תוריזנל טרפ ,ומצע תא ריזמ
המכח ךשמ
31 הלאש
?6 קוספב קר "וריזה" יוטיבה עיפומ עודמ

(8) ורזנ ימי לכ
יל ןיא - "םימיה תאלמ דע" רמוא אוהש יפל ?רמאנ המל - 'הל אוה שודק ורזנ ימי לכ (גכ)
ריזנ איבהל - "ורזנ ימי ילכ" רמול דומלת ?ןינמ ,םלוע ריזנ .ותוריזנל קספה ול שיש אלא
.םלועל
- "היהי שודק" רמוא אוהשכ ?רעיש תשודק אלא וניא וא .ףוגה תשודק וז - "'הל אוה שודק"
.ףוגה תשודק וז - ? "'הל אוה שודק" רמול דומלת המ אה .הרומא רעיש תשודק ירה
ירפס
32 הלאש
.זי רוקמ יפל םג הנע ?םינושה םינמזב ריזנה ןיד המו ,תוריזנה תכשמנ ןמז המכ
33 הלאש
.ירפסה תחכוהבו י"שרב ןייע .8 קוספב השוריפ המו ,5 קוספב "שודק" הלימה שוריפ המ

'הל אוה שודק ורזנ ימי לכ
וז לע ךרצנו .וז הרהזא לע םעט אוהש ראובמ .ארקמה הזב האמוט יניד עצמאב קיספה (דכ)
לע רהזומ וניאש תוריזנ ןפוא שיש הזמ ונדמל .תחלגתו ןיי רוסיאמ רתוי םעט הרהזאה
.ןושמש תוריזנ ונייהו .תמ תאמוט
רבד קמעה
34 הלאש
לאנברבא הניבהש יפכו ,א רוקמב האבוהש יפכ השרפה תקולח םע םיכסמ רבד קמעה םאה
."רבד קמעה" יפל עטקה תולובג תא עבק ?ז רוקמ
35 הלאש
?תונושה תושיגל תוביסה ןהמ

אמטנש ריזנ

(9) ורזנ שאר אמטו
וא ,םירוסא תולכאמב הבותכה האמוט ןושל ומכ אלא ,שממ האמוט וניא ,הז "אמטו" (הכ)
לבלבמו הנגמ תמה ךכ ,הז ןינעל הנוגמש הנווכהש ,םומ לעב ןברקב הבותכה האמט המהב
.ומע ויתובשחמ תוקבדו םיקלאב זלעו חמש תויהל אוהש ורזנ תישאר
רבד קמעה
36 הלאש
.ונקוספב העמשמכ "אמט" תועמשמ םהמ הזיאב עבקו ,ןלהל םיקוספב ןייע
.(13 ,ב) יגח .(17 ,ז) סומע .(4 ,בכ) ,36 ,גי) ארקיו

שיאה יכ טשפה ךרד לעו .שרפתנ אל ורזנ ימי תאלמ םויב ריזנה בירקיש תאטחה םעטו (וכ)
ול היה יוארו ,םשה תדובעל ותשודקב ריזנ התע אוה יכ ,תוריזנה תאלמב ושפנ אטוח הזה
םיאיבנל םכינבמ םיקאו" רמאש ןינעכ ,ויקלאל שודקו ריזנ וימי לכ דומעיו ,םלועל ריזיש
- "'הל אוה שודק ורזנ ימי לכ" ביתכדכו ,איבנל בותכה ותוא הוושה - "םיריזנל םכירוחבמו
.םלועה תוואתב אמטהל ובושב הרפכ ךירצ אוה הנהו
ן"במר
הרותה לכב וניצמ אל יכ ,הלגתנ אל ורזנ ימי תאלמ םויב ריזנב הזה ןברקה םעט (זכ)
ימי לכ היהו ,הווצמ תושעל הכזו םדקש הזו .רבעשל םדקש ןווע לע םא יכ ןברק הלוכ
איבהל הרות ונבייחת ורזנ ימי תאלמ םויב התעו ,םלועה תוואתמ שורפו שודק ותוריזנ
.ריזנב הרות השדיחש אוה שודיח ... ל"זח ורמא ןכו .שדוחמו אלפנ ןינע הז הנה - ןברק
ונברק אצי אל ,הזה םעטה לכ םעו .(וכ רוקמ ליעל) טשפה ךרד לע םעט ןתנ ן"במרהו
ונניא שודיחהו ןברקה םעט לבא ?דיתעה לע ןברק וניצמ ןכיה יכ .שודיחה ןמ ריזנ לש
... הלבקה ךרד לע אלא ראבתמ
ייחב וניבר
37 הלאש
?והובשיי דציכו ,םינשרפה ינפב דמעש ישוקה והמ

(11) שפנה לע אטח רשאמ וילע רפכו
שפנ הזיאב יכו - "שפנה לע אטח רשאמ וילע רפכו" : רמוא רפקה רזעלא יבר ,אינת (חכ)
ןמ אלא ומצע רעיצ אלש הז המו :רמוחו לק םירבד אלהו .ןייה ןמ ומצע רעיצש אלא ?אטח
!?המכו המכ תחא לע רבדו רבד לכמ ומצע רעצמה - אטוח ארקנ ןייה
א"ע י םירדנ
התיהש ריזנה לש ושפנ לע :ושוריפ היהי וא ,תמה שפנ לע אטח רשאמ ,רמול הצור (טכ)
,רתוי הז לע רהזיהל ול היה יכ ,ונממ הקיספישכ הילע אטח אוהו ,הקובדו התושירפב
.ןוא לכ קידצל הנואי אל יכ ,אטחי אלו
- שפנה לע אטח רשאמ" ושרדש לאעמשי 'ר ירבדכ אלו ,טשפה ךרדב יתימאה שוריפה והזו
,ורזנ ימי תאלמב הז רמול יואר היה ושוריפ יפל יכ "ןייה ןמ ותורזינב ומצע רעיצש
.ןכ רמאנ אלו
לאנברבא
אוה אטחהש ראובמ ,ריזנה לע המשא םוש ןיאש םואתפ עתפב אבש תמב בותכש רחא (ל)
יאדכ ירהש ,שפנה לע אטוח ארקנ היה אל ,הביסה וז ול עריא אל םאו .ןייה ןמ ומצע שריפש
רחא לבא .'הב תוקיבד לש ינחור גונעת גישהל ידכ ימשגה גונעתה ןמ ומצע ריזהל אוה
,ןייה ןמ םניח ומצע רעיצ ,ןכ םאו .ךכל יואר וניאש אוה תוא ,הביסה וז סנואב ול עריאש
.וכרעמ הובגש רבד ול שקיבו
רבד קמעה
38 הלאש
לכב שיש ישוקה והמ .ל -וכ תורוקמו ,ן"במר ,י"שר פ"ע ,ריזנה אטחל תונושה תושיגה תא םכס
.(!"שפנה לע אטח רשאמ" קוספל רבסה ןיבל אבומה תאטחה ןברקל רבסהה ןיב ןחבה) ?שוריפ

(12) ולפי םינושארה םימיהו
וליפא ותוריזנ ימימ רתוס וניא - םיבר םימי וליפא ,ןפגה ןמ אצוי לכאו ןיי התשש ריזנ (אל)
הז ירה ... ושאר בור חלגתנ .דיזמב ןיבו גגושב ןיב ,ושאר רעש טועימ חלג םא ןכו .דחא םוי
.תונמל ליחתמ ךכ רחאו ,ערפ ול היהיש דע ,םוי םישולש רתוס
,םוי םישולש ההוש הז ירה ,ושאר בור חלגתנ םוי םירשע רחאלו ,םוי האמ תוריזנ רדנ ?דציכ
םתוא לכו .ותוריזנ ימי םולשת םוי םינומש הנומ םוי םישולשה רחאו ,ושאר רעש הבריש דע
.ןינמה ןמ ול םילוע ןיאש אלא ,וילע תוריזנ יקודקד לכ םוי םישולש
תחלגת חלגמו .לכה רתס סנואב םייוג והואמט וליפאו ,הגגשב ןיב ןודזב ןיב אמטנש ריזנ
ורזנ תאלמ םויב אמטנ וליפאו ... ותוריזנ ימי תונמל ליחתמו ,האמוט תונברק איבמו האמוט
.לכה רתוס - םויה ףוסב
ג - א ,ו ,תוריזנ ,ם"במר
יכ" רמא הזל ... םינושארה םימיה רופסיש ,ומצע אמיט רשא לע סנק אוה יכ רמאת אלש (בל)
יכ" רמאנ אל) לעיפ ןינעמ אמט אל (םצע םש ="אמט") רבד םשב אמט אוה ורזנש - "אמט
המואמ לעפ אלש ףא ,ולפי םינושארה םימי כ"ג ,וילע תמה תמ סנואב םא ףאש :("ורזנ אמיט
.האמוטה ןינעב
המכח ךשמ
39 הלאש
?חוליגו ןיי תיתש י"ע הלוליחל האמוט י"ע תוריזנה לוליח ןיב המ
40 הלאש
!בותכה ןמ ךתבושת חכוה