םירדנ תשרפ

תוטמ תשרפב ןויע

גרבנזיא הדוהי

:ןכות
השרפה הנבמ 
םיגשומ תרדגה 
םירדנ ימעט 
העובשו רדנ 
היאשונל השרפה תקולח 
הרדנ השיא תיב םאו 
האנהו הרפה הרתה 
רדנה תרפה ןמז 
לעב תרפהו בא תרפה השרפה הנבמ

.'ה הוצ רשא רבדה הז :רמאל לארשי ינבל תוטמה ישאר לא השמ רבדיו .2
'הל רדנ רודי יכ שיא .3
העובש עבשה וא ----------
.השעי ויפמ אצויה לככ ורבד לחי אל - ושפנ לע רסיא רוסאל ----------
'הל רדנ רודת יכ השאו .4
- רסיא הרסאו ------------
היבא תיבב
הירוענב

היבא עמשו .1 .5
השפנ לע הרסא רשא הרסאו הרדנ תא ._ ._
הירדנ לכ ומקו - היבא הל שירחהו ._ ._
.םוקי השפנ לע הרסא רשא רסיא לכו ._ ._

- ועמש םויב התוא היבא אינה םאו .2 .6
הירדנ לכ ._ ._
השפנ לע הרסא רשא הירסאו ._ ._
,םוקי אל ._ ._
.התוא היבא אינה יכ הל חלסי 'הו ._ ._

שיאל היהת ויה םאו .7
הילע הירדנו ._
היתפש אטבמ וא ._
השפנ לע הרסא רשא ._

- הל שירחהו ועמש םויב השיא עמשו .1.8
הירדנ ומקו _ ._
.ומוקי - השפנ לע הרסא רשא הירסאו _ ._

- התוא איני השיא עומש םויב םאו .2.9
הילע רשא הרדנ תא רפהו _ ._
השפנ לע הרסא רשא היתפש אטבמ תאו _ ._
.הל חלסי 'הו _ ._

רדנו .10
- השפנ לע הרסא רשא לכ השורגו הנמלא .__
.הילע םוקי_ ._

השיא תיב םאו .11
:וא ,הרדנ .__
העובשב השפנ לע רסיא הרסא .__

התוא אינה אל ,הל שירחהו השיא עמשו .1 .12
הירדנ לכ ומקו ._ .__
.םוקי השפנ לע הרסא רשא רסיא לכו ._ .__

ועמש םויב השיא םתוא רפי רפה םאו .2 .13
הירדנל היתפש אצומ לכ ._ .__
- םוקי אל השפנ רסיאלו ._ .__
.הל חלסי 'הו םרפה השיא ._ .__

- שפנ תונעל רסיא תעובש לכו רדנ לכ .14
.ונריפי השיאו ונמיקי השיא .__

םוי לא םוימ השיא הל שירחי שרחה םאו .1 .15
לכ תא וא הירדנ לכ תא םיקהו ._ .__
,םתוא םיקה הילע רשא הירסא ._ .__
.ועמש םויב הל שירחה יכ ._ .__

- ועמש ירחא םתוא רפי רפה םאו .2 .16
.הנווע תא אשנו ._ .__

- ותבל בא ןיב ותשאל שיא ןיב ,השמ תא 'ה הוצ רשא םיקוחה הלא .17
.היבא תיב הירוענב .__


האוושה תואלבט


הקיתשו העימש .א
היבא עמשו .5
הרסא רשא הרסאו הרדנ תא ._
היבא הל שירחהו השפנ לע ._
ועמש םויב השיא עמשו .8
הל שירחהו ._
השיא עמשו .12
.התוא אינה אל ,הל שירחהו ..._
הירוענב היבא תיבב השא


שיאל היהת ויה םאו

השיא תיב םאו


האנהו הרפה .ב
ועמש םויב התוא היבא אינה םאו .6
התוא איני השיא עומש םויב םאו .9
ועמש םויב השיא םתוא רפי רפה םאו .13
הירוענב היבא תיבב השא
שיאל היהת ויה םאו
השיא תיב םאו

רדנה םויק .ג
הירדנ לכ ומקו .5
םוקי השפנ לע הרסא רשא רסיא לכו _.
הירדנ ומקו .8
ומוקי השפנ לע הרסא רשא הירסאו _.
הירדנ לכ ומקו .12
.םוקי השפנ לע הרסא רשא רסיא לכו _..
הירוענב היבא תיבב השא

שיאל היהת ויה םאו

השיא תיב םאו


רדנה לוטיב .ד
הירדנ לכ .6
םוקי אל השפנ לע הרסא רשא הירסאו _.
.התוא היבא אינה יכ הל חלסי 'הו _.
אטבמ תאו הילע רשא הרדנ תא רפהו .9
השפנ לע הרסא רשא היתפש _.
.הל חלסי 'הו _.
הירדנל היתפש אצומ לכ .13
- םוקי אל השפנ רסיאלו _...
.הל חלסי 'הו םרפה השיא _...
שפנ תונעל רסא תעובש לכו רדנ לכ .14
.ונריפי השיאו ונמיקי השיא _...
הירוענב היבא תיבב השא


שיאל היהת ויה םאו


השיא תיב םאו

תועובשהו םירדנה תונושל .ה
'הל רדנ רודי יכ .3
ושפנ לע רסיא רוסאל העובש עבשה וא _.
רסיא הרסאו 'הל רדנ רודת יכ .4
הילע הירדנו .7
השפנ לע הרסא רשא ,היתפש אטבמ וא _.
רדנ .10
השפנ לע רסיא הרסא :וא .הרדנ .11
.העובשב _..
שיא

הירוענב היבא תיבב השא
שיאל היהת ויה םאו

השורגו הנמלא
השיא תיב םאו

:ןלהל ,םיאבה תורוקמב ,תנושה תואלבטה לע ןויד :הרעה
;זכ ,ט רוקמ - ד הלבט ;זכ ,ט רוקמ - ג הלבט ;זי רוקמ - ב הלבט ;אכ ,כ רוקמ - א הלבט
.גי רוקמ - ה הלבט


םיגשומ תרדגה

.(האיב ,רטש ,ףסכ) ןהב תינקנ השאש םיכרדהמ תחאב שיאל השדקתנש השא
.הפוחל הסנכנ אל

.םישדוח 6 - ו םינש 12 ליגב .התורענ רחאש ןמז קרפל העיגהש השא

וא ותב ירדנ תא םימייוסמ םיאנתב לטבל לעבל וא באל הרות הנתנש תושר
.ךליאו הרפהה תעשמ ותשא

.והורדנש עגרמ ,ערפמל רדנ לטבל תוטוידה 3 - ל וא םכחל הרות הנתנש תושר
.(די רוקמו ,2 ,ל ן"במר ןייע)

ילע הז רככ" וא "ילע הז רככ םנוק" רמואו .ומצע לע ץפח רסוא םדאש רוסיא
אוה רדנ יכ םידמול ונממש "רדנ רודי יכ" קוספהמ דמלנ רבדה ."שדקהכ וא ןברקכ
.(ה - ד תורוקמ ןייע) .רדנ י"ע רסאנש רבדל רתומה רבדה לש (האוושה=) הספתה

.רגבתתש דעו םינש 12 ליגמ ,תב

.(ליעל "הסורא" ןייע) .הפוחל ומע הסנכנו הלעבל השדקתנש השא

.ךל םקומ רדנה :הפב רמוא וא ועמש םויב קתושו ותשא רדנ תא עמושה לעב

העובש" רמואו ,השעמ תושעל אל וא תושעל ומצע בייחמ םדאש ,לדחמ וא השעמ
השענ אלש וא השענש ,רבעה לע העובש םג ןכתת ."הז רככ לכוא אלש וא לכואש
.שפנה לע איה העובשה תבוחש - "עבשת יכ שפנ" קוספהמ דמלנ רבדה .ינולפ רבד
.(ה - ד תורוקמו ,3 ,ל ן"במר ,א קרפ תועובש תוכלה ,ם"במר ןייעו)

- הסורא


- תרגוב

- רדנ תרפה


- רדנ תרתה


- רדנ- הרענ

- האושנ

- רדנ םויק

- העובש


םירדנ ימעט

םדאה בל רצייו ,העובשה לע רבועכ הרומח הריבע ןלוכ תוריבעה לכב ןיאש ינפמו (א)
םידקהל הרותה הכרצוה ךכל - עבשנו ץפוק וסעכ ךותמו דימת סעוכ אוהו ,וירוענמ ער
.תוטוידה השולש וא החמומ דיחי יפ לע םירדנה רתה לע תווצלו הכמל האופר
רשא ןב ייחב וניבר
?דציכ .חבושמו זירז הז ירה ,וישעמ ןקתלו ויתועד ןנוכל ידכ םירדנ רדנש ימ (ב)
.םלועל תורכשה רסא וא ,הבורמ ןמז ומצע לע ןייה רסאו ןייב הגוש היהש ימ ןוגכ
הנידמ ישנא תיינה וא תונתמה ומצע לע רסאו ןוהל להבנו םינומלש ףדור היהש ימ ןכו
הדובע ךרד ןלוכ - ולא םירדנב אצויכו ריזנב רדנו ויפויב האגתמ היהש ימ ןכו ,וז
ןהש יפ לע ףאו .תושירפל גייס םירדנ םימכח ורמא ןהב אצויכו ולא םירדנבו ,םה םשל
יוארש םירבדמ שורפי אלא ,ןהב ומצע ליגרי אלו רוסא ירדנב הברי אל ,םשל הדובע
הווצמ ,רדנו רבע םאו ,המב הנב וליאכ רדונה לכ :םימכח ורמא .רדנ אלב ןהמ שורפל
.רוסיא ירדנב ,םירומא םירבד המב .וינפ לושכמ היהי אלש ידכ ,ורדנ לע לאשיהל
.םלשא 'הל ירדנ רמאנש ,קחודמ אלא ןהילע לאשי אלו ,ןמייקל הווצמ שדקה ירדנ לבא
הכ - גכ ,גי ,םירדנ תוכלה ,ם"במר
,רוסיא ירדנב ןכ םג ונתוויצ ,םירוסאה םילכאמה רוסיאמ הרותה ונתוויצש המ םעו (ג)
.ולכאל וילע רסאנ ,ילע רוסא רשבה הז וא ,ילע רוסא םחלה הז םדא רמאישכ יכ אוהו
;ורמא .התשמהו לכאמה תוואת םוסחלו ,תוקפתסהה תדימ תונקל ליגרהל הז לכ
.תושירפל גייס םירדנה
חמ ,ג ,םיכובנ הרומ ,ם"במר
1 הלאש
,20 ,חכ תישארב .םירדנל הרותה סחי לע קיסהל התא לוכי המ קודבו ,ןלהל תורוקמב ןייע
.21 ,טי והיעשי .11 ,א 'א לאומש .30 ,אי םיטפוש .22 ,גכ םירבד .2 ,אכ ,2 ,ו רבדמב .13 ,אל
.5 - 3 ,ה תלהק .2 ,בלק ,2 ,הס ,14 ,נ םיליהת .10 ,ב ,16 ,א הנוי
2 הלאש
,רדנה תא ריתהל תורשפא עודמו ,ם"במר יפל ,רודיל תורשפא םדאל הרותה הנתנ עודמ
?ייחב וניבר יפל


העובשו רדנ

םהש םירבד לע וליפא לח רדנש ךדמלל - "'הל רדנ" רמאו ,רדנל םשה ךימסהש המ (ד)
.ול וריתיו טרחתי ןכ םא אלא התושעל ול רוסאש ,הווצמה תא לטבל רדנש ימ ןוגכ ,'הל
."תושרה רבדכ הווצמ רבד לע ןילח םירדנהש דמלמ - 'הל רדנ" :ל"זח ורמא ןכו
.הווצמה םייקיו ,אוש תעובש םושמ הקול הווצמה לטבל עבשנהש ,ןכ וניא העובשבו
ייחב וניבר
.העומשה יפמ םימכח ולביקש ומכ ןכ ןיארמ םירבדהש אצמת בותכב ןנובתמ התאשכ (ה)
ומכ ,תושרה ירבדב (4 ,ה ארקיו) "ביטיהל וא ערהל" יוטיב תעובשב רמוא ירהש
אצויה לככ" רמוא אוה םירדנבו .ןהב אצויכו םוציש וא םויה התשיו לכאיש ,ונראיבש
.תושרה ירבדל הווצמ ירבד ןיב קלח אלו - "השעי ויפמ
ח ,ג םירדנ ,ם"במר
3 הלאש
."םיגשומ תרדגה" קרפב רזעה .3 קוספל ן"במר יפל םג הנע ?העובשל רדנ ןיב לדבהה והמ


היאשונל השרפה תקולח

הרכזנ רבכ הקולחה תאז הנה - (9) "'הל שירחהו ... הרדנ השיא תיב םאו" ורמאב (ו)
(9 - 7) "שירחהו ועמש םויב השיא עמשו ... שיאל היהת ויה םאו" קוספב ,הלעמל
!רתוימו לופכ רוביד ,ןכ םא ,אוהו
לאנברבא
וניא וא ,הסורא וז רמוא התא .הסורא וז - (7) "הילע הירדנו שיאל היהת ויה םאו" (ז)
.הרומא האושנ ירה - (11) "הרדנ השיא תיב םאו" רמוא אוהשכ - ?האושנב אלא רבדמ
יבר ירבד .הסורא וז - (7) "הילע הירדנו שיאל היהת ויה םאו" רמול דומלת המ אה
ןמז לכש .ותושר אלא קלחל בותכה אב אל וז תחאו וז תחא :רמוא ןתנוי יבר .הישאי
.הירדנ תא רפמ באה ןיא - תאשינ .הירדנ ןיריפמ הלעבו היבא - היבא תיבב איהש
ירפס
תיבב הרענ התיה אל השיאה םא יכ .לעבה אוהו ,רחא לטבמ הל שיש רכז ןכו (ח)
,הילע היבא תלשממו תושר ןיא זאש (7) "שיאל היהת ויה םא" ,היונפ היבא
עמש" םא ןכו .הילא תלוכי לעבל ראשי ןיידע ;ןמייקל :רמולכ - "הילע הירדנו"
זא הנה - "הל שירחה ועמש םויב"ו ,ותשא התשעש העובשהו רדנה ותוא (8) "השיא
,ותשא התשעש איהה העובשבו רדנב לעבה הצרתנש הרומש יפל ,הירדנ לכ ומוקי
תא התשע איהש (9) "השיא עומש םויב םא" לבא .הרפה אלו שירחה ועמשבש ןויכ
קפס ילב זא הנה - והריסיו רדנה לטבי :רמולכ ,התוא ריסיו איני ,אוהה רדנה
אל רשא תא הל חלסי 'הו ,ורמשל בייחתת אלו ,היתפש אטבמו הרדנ רפויו רסוי
.ורפה הילע לשומה חורהש ןויכ ,הרדנ המייק
לאנברבא
4 הלאש
?השיג לכל החכוהה יהמ .9-7 םיקוספה אשונ תעיבקב תונושה תושיגה תא םכס
.11 ,7 םיקוספ ,י"שר :םג ןייע
5 הלאש
?וז היעבל ארזע ןבא תשיג יהמ

;(5) "רסיא לכו הירדנ לכ ומקו" רמא היונפב הלעמל יכ ,ל"זר תעדל עייסמ ארקמה ןושל (ט)
ומקו" :רמאו "לכ" טימשה (8 קוספ) ,ןאכו .(12) "רסא לכו הירדנ לכ ומקו" :רמא האושנבו
סוראבו (13) "אצומ לכ" לעב תרפהבו ;(6) "הירדנ לכ" רמא בא תרפהב ןכו ."הרסאו הירדנ
."לכ" טימשהו (9) "הרדנ תא רפהו" רמא
- דבל רפמ םאו ,באה תופתושב אלא ריפמ וניא סוראה הלעבש ל"זח תעדל דואמ ןוכנ הזו
... תוקלמ בויח הילע ןיאש ... שלקוהו לקוה רדנהש "רפומ"ב רמול םנוצר ,רפומ וניאו רפומ
רפוה אלש ןויכו .באה תרפה ןורסחמ הילע םירדנ רוסיא ןיידע יכ ,ירמגל "רפומ וניא"ו
(13 ,6) "םוקי אל" רמא האושנבו היונפב יכ ,דוע לכתסהו ."לכ" תלימ ריכזה אל ירמגל
רדנה דוע סוראה רפה וליפא ,ןאכו .ירמגל רדנה לטב דימ - ורפהש רחא לעבו באב יכ ...
.באה רפיש דע ... םייקו יולת
הלבקהו בתכה
תנווכש וניארש הממ (הסוראב םיקסוע 9-7 םיקוספש) הז חירכה (ז רוקמ ,ירפסב) ןתנוי יבר (י)
רדנ רודת יכ" איה תחא הקולחש .השיא תיבו היבא תיב ןיב קלחל קר אוה תאזה הקולחה
רבדמ 11 קוספ דע ,ןכ םא .(11) "הרדנ השיא תיב םאו" הל הליבקמ הקולחו (4) "היבא תיבב
הקולח הליחתמ 11 קוספמו .היבא תושרב ןיידע הסורא םג יכ ,היבא תיבב הרדנש םירדנמ
.האושנה איהש ,"הרדנ השיא תיב םאו" ,הל הליבקמ
ם"יבלמ
6 הלאש
.(ד - ג הלבטב רזעה) ?הסוראב םיקסוע 9 - 7 םיקוספ יכ םיחיכומה םיקומינה םהמ
7 הלאש
?י"שר לש וקומינ אוה םיקומינהמ המ
8 הלאש
ותחכוה תא קודב .8 קוספב "לכ" הלימה רדעה לע ותחכוה תא ססבמ "הלבקהו בתכה" לעב
.הסוראה רדנ תא םייקל םילוכי סוראה םגו באה םגש - "באה רפה" ה"ד 7 קוספ י"שר פ"ע


"הרדנ השא תיב םא"

(7) "שיאל היהת ויה םאו" בותכה רמאש המש ... י"שר שריפ (11) "הרדנ השיא תיב םאו" (אי)
ןיבו הסורא ןיב קלחמ וניא בותכה יכ ,יניעב ןוכנ וניאו .האושנב (11) ןאכו ,הסוראב רבדמ
.האושנ
השריג וא לעבה תמש םדוק השיא תיב םאש ,השורגו הנמלא רדנל רזוחש ,ילצא ושוריפ לבא
?הניד אהי המ ,השרגתנ וא הנמלאתנ ךכ רחאו ,הרדנ
ותרפה היהת אל ,ילעב וניא םויהו ,ינשריג וא תמ רבכ ילעבש ןויכ ... רמול לכות אל הנה
ונמיקי השיא ... רסיא תעובש לכו רדנ לכ" ורמאב הזב הביסה ןתנו ... תטלחומ הרפה ירדנל
?תמ ךכ רחא םא ונל המו ,רדנה רתוה - רפה םא ... ןכלו (14) "ונריפי השיאו
לאנברבא
9 הלאש
!וז הלאשב ארזע ןבא תעד המ קודב

םאש .ושוריפ לבוס וניא קוספה םוקמ לכמ ... םיכלוה הרדנ ןמז רחאש ,תמא ןידהש ףא (בי)
ןמזב םדוקמ התיה הרפההש ןויכ ,"השיא התוא רפה םאו" :רבע ןושל רמול קוספל היה ןכ
יעתשמ ארק דוחל האושנב יאדו אלא ?"רפי" דיתע ןושלב רמול ול המל .הלעב תחת התויה
.םימדוקב רפמ וניאו ,ויתחת הדועב הרדנש םירדנ אלא רפמ וניא לעבהש עימשהלו (קסוע=)
.ל"זח תעדכו ... ,הסוראב "שיאל היהת היה םאו" תשרפ ןיבה ,םינטשפה שאר ,ע"באר ףאו
ילבקמ ,ל"ז וניתובר תובקעב תכלל ןדידב ונאו ,ןטשפ יפ לע תוארקמה שרפל והדידב והניא
.בתכה תרות םע הפה תרות םיאתהל לדתשהלו ,הכלהכ אלש הרותב םינפ תולג ילבל ,הרותה
הלבקהו בתכה
10 הלאש
."הלבקהו בתכה" תלאש םהילע היהת אלש ךכ שדחמ 13 - 12 םיקוספ חסנ
11 הלאש
?"הלבקהו בתכה" לעב לש ורוביח תילכת המו "בתכה תרות" יהמו "הפה תרות" יהמ

אטבמ" בותכ הסוראב ןכו .(11 קוספ) לעבב קר ,"העובשב" שוריפב בתכ אל באב (גי)
באהש יפ לע ףאש :ונייהו .(כ תועובש תכסמב אתיאדכ) העובש ונייה אטבמו - "היתפש
.הלטבל םימש םש תרכזה היהי אלש ידכ ,רפי אלש הווצמ ,ןכ םג העובש רפהל לוכי
םירדנש ,לעב ןכ ןיאש המ ...העובש ןכ אל ,הווצמ אוהש םירדנ תרתה ומכ יווהו
וליפא רפהל יאשר ןכ לע - תיב םולש תמקהל עגונ שפנ יוניע ירדנ וא הניבל וניבש
.הליחתכל - העובש
רבד קמעה
12 הלאש
.('ה הלבטב רזעה) ?עודמו ,העובש הרכזוה אל קוספ הזיאב


האנהו הרפה הרתה

תאזה הווצמה דמילש ושוריפ ןיא - (2) "לארשי ינבל תוטמה ישאר לא השמ רבדיו" (די)
םתוא דמילש אלא ,י"שר בתכש ומכ ,לארשי ינב לא ךכ רחאו ,תוטמה ישאר תא הנושאר
םירדנ תרפה ןינעל ומוקמב ויהי םה יכ ,לארשי ינב תרשיהו תגהנהל תוטמה ישאר לא
.'ה והוויצ רשאכ
לאנברבא
13 הלאש
?לאנברבאו ן"במר ,י"שר והושריפ דציכו ,2 קוספב דחוימה והמ

השא ומכ ,תרדונ איה היבא (תעד לע=) תעדא תרדונ איהשכו ,היבאל החפש ומכ הרענה (וט)
.רפהל םדיב (ךכ=) יכה םושמו .הלעב תעדא
רוש רוכב ףסוי 'ר
14 הלאש
?"תרדונ היבא תעד לע" שוריפ המ

םירבדב אצויכו "םולכ הז רדנ ןיא" וא "לטב" וא "רפומ" רמוא ?(רדנה תא) רפמ דציכו (זט)
הפי" וא "יכיל םייק" הל רמאיש ןוגכ ?םייקמ דציכו ... ורקיעמ רדנה תריקע םנינעש הלא
רמול ךירצ וניא ותב וא ותשא ירדנ לטבמה .הז רדנב הצרש םעמשמש םירבדב אצויכו "תרדנ
לבא .ותוא הרסאש רבד תושעל התוא ףוכיש ?לוטיבה והמו .םירדנה לכ ולטבתנו ,םולכ
?דציכ .השוע הניא התצר םאו ,השוע התצר םא החינמו הל רפמ אלא התוא הפוכ וניא הרפהה
תרתומו רפה הז ירה - "ךל רפומ" :הל רמאו ,התשת אלש וא לכאת אלש העבשנ וא הרדנ
,התושו תלכוא וז ירה ,"יתשו ילט" ,"ילכאו ילט" הל רמאו הל ןתנו לטנ .תותשלו לוכאל
.וילאמ לטב רדנהו
ו - א ,גי ,םירדנ ,ם"במר
איני" בותכ סוראבו ."רפי רפה םאו" בותכ האושנ לעבב .דוחל התוא "איני" בותכ באב (זי)
:ם"במר בתכש ומכ ,םינפוא ינשב םירדנ תרפהש :ןינעהו ."הל רפהו התוא
.רדנ ילב היהיש קר ,הצרתש ומכ השעת זאו ,"ךירדנב הצור יניא"ו "יכיל לטבומ" רמואש .1
ןושלה הז יורק ןכלו ,"יכיל רפומ" רמול ךירצ םוקמ לכמו .הרות ןושלב "אינה" יורק הזו
.ם"במר ןושלב ראובמכ ,"הרפה" םימכח ןושלב
וניאש באה ךרדו .הרות ןושלב "הרפה" והזו ,ךפיהה תושעלו הירבד לטבל התוא הפוכש .2
םהב שיש םירדנב לעבה לבא .ול אוה יאנג יכ ,תינרדנ אהת אלש אלא הנוצר םויקל ששוח
יפכ ללכ גוהנל אלש התוא הפוכו ,הרדנש םירבד תרימש לע דיפקמ ,הניבל וניבו שפנ יוניע
16 קוספ ןייעו ."הרפה" ביתכ ךכ םושמ - שפנ תונעל וא הניבל וניבש םירבדב תושעל הרדנש
סוראה לבא .ועמשמכ התוא הפוכ - שממ ותושרב ותשאש לעבה הנהו .הנווכה ךכש ראובמש
הרדנב גוהנל הרוסא איה לבא .הרדנב הצור וניאש רמול אלא לוכי וניאו .ותושרב ותשא ןיא
המב - "רפהו התוא איני" ביתכ ךכל .הניבל וניב םולש רדעה הזב היהיו ,ונוצר הז ןיאש םושמ
.הרדנש הממ ךפיהל השעתש "רפהו" אליממ איני אוהש
רבד קמעה
15 הלאש
."רפה" "איני" םייוטיבה תא שרפ
16 הלאש
.רבד קמעה יפל ,10 ,גל םילהת תא שרפ
17 הלאש
.34 ,די קרפל ושוריפבו ,ןאכ ושוריפב ןייע ?םייוטיבה תא י"שר שריפ ךיא
18 הלאש
.םיריפמהמ דחא לכ לצא הרפהה תונושל תריחב תא רבסהו ב הלבטב ןייע

הטרחתנ אל איה יכ התוא היבא אינהש ןויכ ,ומשל הרדנש המ - (6) "הל חלסי 'הו" (חי)
.הירדנ תא לטיבו ריסה הילע לשומה היבא לבא .המצעמ
לאנברבא
19 הלאש
.ח רוקמ םג ןייע ?החילס השיאה הכירצ עודמ
20 הלאש
?4 קוספ ן"במר ,6 קוספ י"שר וז החילס ושריפ ךיא


רדנה תרפה ןמז

ותוא לכ רפמ ירה ,ינש ליל תליחתב הרדנ ?דציכ .תעל תעמ הניאו ,םויה לכ רדנה תרפה (טי)
םע םויה ףוסב הרדנ .םויה ותוא לכ רפמ ,םויה תליחתב ינש םויב הרדנ .ינש םוי לכו הלילה
.רפהל לוכי וניא - הכישחש דע הל רפה אל םאו .רפומ - ךשחת אלש דע הל רפה םא - הכשח
לכ רפמ ןכו .הלילב הרדנ םא הלילב רפמש דמלמ ?"םוי לא םוימ" הרותב בותכש הז והמו
םויב רפמ הז ירה - לעבה וא באה עמש ךכ רחאו םימי המכ התהשו הרדנ .ונראיבש ומכ םויה
.דבלב הרדנ םויב אל - "ועמש םויב" :רמאנש .העמשש תעב הרדנ וליאכו ,ועמש
זט - וט ,בי ,םירדנ ,ם"במר
21 הלאש
!י"שרב ם"במר ירבד תא אצמ

- (8) "ועמש םויב השיא עמשו" (כ)
- ועמש םויב רפהו סוראה עמש םימי רחאלו רפהו היבא עמשו הרדנש הסרואמ הרענ
שיאל היהת ויה םאו ... ועמש םויב התוא היבא אינה םאו" רמאנש .רפומ הז ןיא
סוראה עמשו באה רפהש רחאש תדמל אה "ועמש םויב השיא עמשו הילע הירדנו
םימי המכ רחאו רפהו סורא עמש םא ןידה אוהו .באה עומש םויב רפמ הז ירה
.רפומ וניאש - ועמש םויב רפהו באה עמש
.זי ,בי ,םירדנ ,ם"במר
(בהז ירוט=) ז"טה ושריפו .דחא םויב םהינש ועמשיש ךירצש ם"במרה תעד (אכ)
,שוריפ ול ןיא "ועמש םויב" (הזו=) יאהו "ועמש םויב השיא עמשו" בותכש םושמ
ןכ לעו .ועמש םויב עמשיש אלו ,"ועמש םויב הל שירחהו" תויהל ךירצ היהו
.באה לש ועמש םויב השיא עמשיש ושוריפ
ם"יבלמ
22 הלאש
?8 קוספמ ם"במר שדיח ןיד הזיא
23 הלאש
.8 קוספבש תפסותה תא ם"במר יפל רבסהו א הלבטב ןייע
24 הלאש
אלש פ"עא ועמש םויב רפמ דחא לכש םירמוא שיו" :אבומ ,ה ,דלר "העד הרוי" ךורע ןחלשב
!וז השיג יפל 8 קוספ תא רבסה ."דחא םויב ועמש

ירחא") ,ירפסב שריפ .(16) "הנווע תא אשנו ועמש ירחא םתוא ריפי רפה םאו" (בכ)
העימשה לא סחייתמ ןכל ,םקומ יוה ובבלב םייק םאש :שוריפו .םייקש רחא - ("ועמש
."ועמש םוי רחא רפי רפה" בותכ וליאכ אוה ארקמה טשפו .יל אריבס ושוריפו .דבלב
.הנווע אשי ןכל - עמש יתמ תעדוי הניאש ינפמו
המכח ךשמ
ןתנוי םגרית ןכל !?"ועמש ירחא" והמו ... רפהל לוכי וניא רדנה תעימש םדוק (גכ)
ףיסוהל אוה קוחדש דבלמ הנהו ."םוי" תלימ ףיסוה ג"בלרה ןהו ."עמשד רתב דח אמוי"
ומייק םא רפהל וחוכב ןיא ועמש םויב םג יכ ,ןידה דגנ אוה ,המימתה 'ה תרותב הלימ
רחא :רמולכ ,"ותלבק ירחא" ושוריפ "ועמש ירחא" ןושל יכ יל הארנ ןכל !תחא םעפ
."ומייק ירחא - ועמש ירחא" :ירפסב ל"זח ורמא ןכו ... הרדנב תוצרתהל ותעד הליגש
הלבקהו בתכה
25 הלאש
?קוספה תא י"שר שריפ ךיא
26 הלאש
םהמ דחא לכ שריפ דציכו ,"המכח ךשמ" לעב דגנ "הלבקהו בתכה" לעב ןעוט המ
?16 קוספ תא
27 הלאש
תועמשמ המ םיאבה תורוקמב קודב ?םינושה םישוריפה יפל "ועמש" הלימה שוריפ המ
.16 ,ט תלהק .36 ,טי ב לאומש .7 ,דכ תומש .15 ,אמ ;20 ,זי תישארב :תורוקמה .הלימה


לעב תרפהו בא תרפה

רפמ ןיא לעבה המ ,לעבל באה תא שיקמ - (17) "ותבל בא ןיב ותשאל שיא ןיב" (דכ)
.שפנ יוניע וב שיש רדנ אלא רפמ וניא באה ףא ,שפנ יוניע וב שיש רדנ אלא
ירפס
לבא ."הירסאו הירדנ לכ" רמאנש ,ועמש םויב רפמ באה תועובשהו םירדנה לכ (הכ)
םירבדב ןהש וא שפנ יוניע םהב שיש תועובשו םירדנ לכ אלא רפהל לוכי וניא לעבה
שיא ןיב" רמאנש ,טשקתת אלש וא לוחכת אלש הרדנש וא העבשנש ןוגכ ,הניבל וניבש
.(17 קוספ) "ותשאל
א ,בי ,םירדנ ,ם"במר
- ה"מר הבושת ,ם"במרה תובושת (וכ)
הריאה ."ועמש םויב רפימ באה תועובשהו םירדנה לכ" ... האלפה רפסב :הלאש
ירדנ אלא רפימ וניא לעבו ,לעבל בא שיקמ "ירפס"ב ירהש ,ךתרות רואמב וניניע
!חוורמ שוריפ וניבר ונל שרפי !שפנ יוניע
רבדב יתבשייתנ םימי המכו ,םכח לכ התוא לואשל יואר יאדו הלאשה תאז :הבושת
ומכ רפימ לעבהש םירדנ אלא רפימ באה ןיא ירפסב שרופמה שקיה ותוא ירבדלש ,הז
יבר ירבדל ןה ולא םירבד יאדוש יתרמאו .םיבר םימי הז יל השק לבא .םש שריפש
הווה אל יאדו הכלה הלא וירבד ויה וליאו ,ןועמש יבר ירפס םתסש ,ודבל ןועמש
אלו ,םידומלתה ינשמ דחאב שקיה ותוא םלועל אצמת אלש .והיינמ ארמג קיתש
ךכ הרדנ םאו ,רפי ךכו ךכ הרדנ םאש אצמתש תועובשו םירדנ תוכלה לכו .אתפסותב
הרענב לבא ,הלעבו השאב אלא םלועל הרומא וז הקולח אצמת אל - רפי אל ךכו
אוה לעבה רפיש רדנה עדנש רחאמ :רמאת םאו .םלועל הז רבד עמשנ אל היבאו
ויהי ךאיה הניבל וניבש םירבד ,שפנ יוניע ירדנ חנית - באה רפיש ומצע רדנה
ריבעא םא"ו "לוחכא םא" ,הלעבל השא ןיבש םירבדב באל תפכיא המו .באבו לעבב
וניבש םירדנל יוניע ירדנ ןיב םימכח ונתנש שרפהה :דועו ?הזב אצויכו "קרס
הל שרגמ יכ ,הרפה איוה ,היתוהת אתיא יכ" ורמאו ,לעבב אלא ונתנ אל הניבל
.(הילע רדנה לח השרגמ רשאכו .רפומ רדנה ,ויתחת איה רשאכ=) "הלע הרדנ לייח
ןינעל אלא םירדנ תקולחמב םימכח (ורבד=) ורייא אלש יל הארנ םירבדה הלא לכמ
אלא ,באב קליח אלש ארקד אטישפכ ,םירדנב םימכח וקליח אל באה יבגל לבא ,לעב
רדנ לכ" רמאו קליח לעבבו "םוקי אל השפנ לע הרסא רשא הירסאו הירדנ לכ" רמא
,וז היגוס יתספת הלא םירבד יפל ."ונמיקי השיא ... שפנ תונעל רסיא העובש לכו
.אוה דיחי ירבד ןועמש יברד שקיהה הזש יתרמאו ארקד היטשפמ יתאצי אלו
.הגגש לכמ ונליצי ל-אהו יל הארנש והז
(6) "םוקי אל השפנ לע הרסא רשא הירסאו הירדנ לכ"
אלא "הירדנ לכ" ביתכ אל ,לעבב ןכ ןיאש המ ,הרפהב םג ןושלה הז בותכ באב (זכ)
ירדנ וא ,הניבל וניבש המ אלא רפימ וניא לעבש םושמ ונייהד .הרפהב אלו המקהב
.ם"במרה בתכש ומכ .הירדנ לכ רפימ באה לבא .14 קוספב שרופמכ - שפנ יוניע
יבר קרפ שארב ןנתדכ ,באל דובכ ןיאש ,הניבל וניב המה תבה ירדנ לכ תמאבו
.תב ןכש לכו ,"ומאו ויבא דובכב ול םיחתופ" :רזעילא
.םהינש תעד םיכירצש ,הסוראב אלא וניא ... לעבל לבא שקיה ירפסב בותכש הזו
ךתעד אקלסו .שפנ יוניע וא ,הניבל וניבש המ אלא רפהל לוכי וניא יאדו סוראהו
ןכל - באל תושרה ראשנ (שפנ יוניעו הניבל וניב=) ןכ וניאש המש (בשוח תייה=)
.תושר באל ןיאש הנש
רבד קמעה
28 הלאש
:האבה הלבטה תא אלמ

י"שרן"במררבד קמעהם"במרירפס__
____ ______רפמ באה
____ ______רפמ לעבה

29 הלאש
?םיקוספה ינש תאוושהמ הייאר ימל .13 קוספל 6 קוספ הוושה
30 הלאש
.ם"במר תטישל בא ומכ םירדנ רפמ לעבש ונממ דומלל לכונש ךכ ,13 קוספ תא שדחמ חסנ
31 הלאש
?לעב ומכ רפימ באש ירפסה דמול קוספ הזיאמ
32 הלאש
?הז לדבהל הביסה המו ,13 קוספ תנבהב לדבהה המ .זכ רוקמל ט רוקמ הוושה
33 הלאש
וליאו ,םירדנה תא רפימ ימ תצבשמ לכ ךותב בותכו ,הלבטה תא אלמ .םינידה םוכיסל הלבט
תוכלה האלפה רפס ם"במרבו י"שרב ,השרפב ןויע יפ לע תאז השע .רפהל יאשר אוה םירדנ
תלבקב קר אוהו ,ןירשימל ונממ דמל וא קוספב שרופמ וניאש ןיד לכ וקב ןייצ .אי קרפ םירדנ
בצמה תורדגה יבגל םגו ,הלבטב ינמיה רוטבש םיליגה תרדגה יבגל םג תאז השע .ל"זח
.הלבטב הנוילעה הרושב יתחפשמה

השורגהאושנהסוראהיונפבצמה / ליגה
________ 11 - 0
________ 12 - 11
________ 12.5 - 12
________ האלהו 12.5

34 הלאש
תא ןייצ ,א קרפ ,האוושהה תולבטב ןייע ,הלוכ השרפה תא תינש ארק :השרפה םוכיסל הלאש
רזעה .םייונישהמ דמלנ הזיא ןייצו ,םירדונה יגוסמ גוס לכל סחיב הרותה ירבדב םייונישה
.תולבטה ילושבש תורעהב