גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
חלש תשרפ

ג"י קרפ

1 הלאש
תושרפל הקולחה .םיקלח 2 -ל םיקרפה יקלחמ י"ע קלחתמ די - גי םיקרפב םילגרמה רופיס
.(פ) תוחותפ תוישרפ 3 -ל ןינעה תא תקלחמ (הרוסמה תקולח)

.הרוסמה תקולחב םיקלחה תשולשלו ,םיקרפה תקולח יפל םיקלחה ינשל םש ןת
!קמנ ?רתוי ךל תיארנ תוקולחהמ וזיא
.עבקתש עטק לכל םש ןתו ,רתוי תטרופמ ,תפסונ הקולח םילגרמה ןיינע תא קלח

2 הלאש
.(2) "םישנא ךל חלש" רואיבב ן"במרו י"שר ןיב המ

3 הלאש
.א קרפ םירבד רפסב רואיתל ונקרפב םילגרמה ישעמ רואית תא הוושה
!םילדבהה תא ריבסהל הסנ

4 הלאש
.י"שרבו ,(7 ,די) עשוהי רפסו ,(1 ,גל) ,(33 ,די) י"שר :ןייע .םילגרמה תחילש ךיראת תא עבק

.ינש קלחב אצמת םילגרמה תשרפב טרופמ ןויע :הרעהד"י קרפ

1 הלאש
.(14 - 9 ,בל) תומשל 20 - 11 םיקוספ תא הוושה

?תומוקמה ינשב 'ה תונעט ןהמ
?תומוקמה ינשב לארשי תוכזב השמ לש םינושה םיקומינה םהמ
.17 קוספ ,ונקרפב ן"במרב רזעה .םייונישה תא ריבסהל הסנ

2 הלאש
?23 - 21 םיקוספ רואיבב ונרופסל י"שר ןיב המ

3 הלאש
.ן"במר יפלו י"שר יפל 21 קוספ תא שרפ

4 הלאש
וסינש תונויסינה תרשע תא םושרו ןלהל תורוקמב ןייע .(22) "םימעפ רשע הז יתוא וסניו"
:'ה תא לארשי
;(3 - 1 ,אי) רבדמב ;(קרפה לכ - בל) ;(2 ,זי) ;(29 - 27 ,זט) ;(20 ,זט) ;(2 ,זט) ;(24 ,וט );(12 - 11 ,די) תומש
.(12 - 10 ,די) ;(האלהו 4 ,אי)

;(3 ,זט) רבדמב :ףסוה הילעו .תובא תכסמב ם"במרל תוינשמה שוריפ פ"ע איה וז המישר :הרעה
.(5 ,אכ) ;(1 ,כ) ;(6 ,זי)

?ונתמישרב םיפסונה םירבדה תא ם"במרה הנמ אל עודמ

5 הלאש
?30 ,24 םיקוספב תרכזומה החטבהה םויק תא ונאצמ הפיא

6 הלאש
?30 קוספב עשוהיל בלכ םדוק עודמו ,24 קוספב עשוהי לש ורכש תא בותכה ריכזה אל עודמ
.24 קוספל ן"במרב רזעה

7 הלאש
?דציכ םילגרמה ירבדל דה שי 25 קוספבו"ט קרפ

1 הלאש
:םיכסנהו תוחנמה לש הלבטה תא אלמ

םיכסנתוחנמ__
____שבכ
____ליא
____רקב ןב

2 הלאש
(15) 'ה ינפל היהי רגכ םככ ... רגה רגלו םכל תחא הקח להקה
:זי ,בי ,האיב ירוסיא תוכלה ,ם"במר
םה ירה ,וררחתשישכ םידבעהו ,הרותבש תווצמה לכ ןהילע ולבקיו ורייגתישכ םלוכ םייוגה לכ
."דימ 'ה להקב סנכהל םירתומו ,םכל היהי תחא הקוח להקה" :רמאנש .רבד לכל לארשיכ
:דל ,ג םיכובנ הרומ ,ם"במר
,האופרה תומדכ ,םיפלחתמה םינמזהו םישנאה ינינע יפל תונותנ תורותה ויהיש רשפא יא ...
תיירותה הגהנהה היהתש ךירצ לבא ;ותעשב אצמנה וגזמ יפל תדחוימ שיא לכ תאופר רשא
ךירבד תתנ"ו ,לכב דספהה לפונ היה - םישנאה יפל התיה וליא יכ ... - לכל תללוכ תטלחמ
ןמזב אל ,הרותה ןמ הנושאר הנווכ םינווכמה םינינעה ורשקיש יואר ןיא הז ינפמו ."םירועשל
,להקה" :ךרבתי רמאש ומכ - םיללוכו םתס םיטלחמ םיטפשמהו םיקוחה ויהי לבא .םוקמב אלו
."!םכל תחא הקח
?ונקוספמ ם"במרה דמול םתוא תונויערה ינש םהמ
,רנה רואל תבשב אורקל ל"זח ורסא םנמא :וז הנעט ןעוטה םדאל בישהל רשפא הבושת המ
?יתאירקב רנה תא הטא אלש ינא חוטבו ,הווצמ רמוש ינא לבא .רנה תא ארוקה הטי אמש

3 הלאש
.קוספהמ םידמלנה הלח תשרפה יניד לכ תא םכסו י"שר שוריפו 21 - 17 םיקוספ ןויעב ארק

ידכ ,ץראל ץוחב םג ןנברדמ הלח תשרפה תמייק - "ץראה לא םכאובב" בותכה תורמל :הרעה
ג"מ :י"שר) םישירפמ הנממ תומכה .(ז ,ה םירוכב ,ם"במר) .לארשימ הלח תרות חכשת אלש
אלב םישירפמ ג"ק 2.25 - 1.2 םישירפמ ןיא ג"ק 1.2 דעש השעמל םיגהונ .(הציב שמוחו םיציב
.הכרבב - ךליאו ג"ק 2.25מ .הכרב

4 הלאש
!חכוה ?26 - 22 םיקוספ לש אשונה והמ

5 הלאש
:םכס .םינושה םהינידל 31 - 22 םיקוספה תא קלח

.םירכזומה םינושה םיאטוחהו םינושה םיאטחה םהמ
.םינושה םירקמב שנועה וא תונברקה םהמ

6 הלאש
(30) "המר דיב השעת רשא שפנהו"
:ז הבושתה רעש ,תובבלה תובוח
.התוא חינהמ רוחיאהו ,התושע לע הדמתהה אוהו ,הריבעה לע םכסהה (הבושתה) ידיספממו
םע ןהב הלודג אלו ,הדמתהה םע תוריבעב הנטק ןיא :רמאנ רבכו ,הז לע הבושת ןכתת אלו
ותרהזהו ותווצמב לקמ אוהשו ,םיקלאה רבד ותוזב לע הרומ הדמתההש אוהו .החילסה תשקב
יכ המע ברקמ איהה שפנה התרכנו - המר דיב השעת רשא שפנהו" רמאנ ובו ,ושנעל ומצע ןמזמו
."הזב 'ה רבד
?ונקוספמ ל"הוח לעב דמול ןויער הזיא
?ולוכ ןינעהמ עמשמ המ ?הז קוספ י"שר שריפ ךיא
:אמ ,ג ,םיכובנ הרומ ,ם"במר
אלו ,דבל ןובאתל רבוע וניא הזש ,היסהרפב רובעיו וינפ זעיש ,דיזמה אוה - "המר דיב השוע"
.הדגנכ דומעלו הרותה לע קולחל לבא ,דבל ויתודמ עורל ותושעל הרותה הענמש המ תושעל
ובלב הלעש ימ אלא הז השעי אלו .קפס אלב גרהי אוהו ."ףדגמ אוה 'ה תא" :וב רמא הז ינפמו
ינפמ ,"רבדמ בותכה הרז הדובעב" לבקמה שורפה אב הז ינפמו .הרותה לע וב קולחל רחא תעד
ןכו ... תומדקה וב ןימאהש ימ אלא ,ללכ בכוכ םדא דבע אל יכ :הרותה תונפ לע קלוח אוהש
םדא לכא וליפאו .הדגנכ תקולחמה וא הרותה תריתס הנממ האריש הרבע לכב ילצא ןידה אוה
ראבתיש תעד ינפמ - הרותה ןויזבל שארה תאפ ףיקה וא ,זנטעש שבל וא ,בלחב רשב לארשימ
תתימ גרהיו - "ףדגמ אוה 'ה תא" וילע רמאנה ילצא אוה - תמא הרותה תאזש ןימאמ וניאש ונממ
.תחדנה ריע ישנאכ ,שנוע תתימ אל ,הריפכ
?ם"במר יפל "המר דיב השועה" והימ
?עודמו ,ושנוע והמ
?שנוע תתימ יהמו ,הריפכ תתימ יהמ
!קמנ .םיקוספה ןושלל רתוי בורק ךל הארנ םישוריפהמ הזיא עבקו 31 - 30 םיקוספב בטיה ןייע

7 הלאש
?ששוקמה תא גרוהל איצוהל םישרדנה םייטפשמה םיאנתה םהמ

8 הלאש
:םינינע 5 םירכזמ תיציצ תשרפב יכ תרמוא בי ףד תוכרבב ארמגה
.הרז הדובע רוהרהו הריבע רוהרה .5 .םינימ תעד .4 .תווצמ לוע .3 .םירצמ תאיצי .2 .תיציצ .1
!םינינעהמ ןינע לכל םינווכמה םינושה םיקוספה תא אצמ

9 הלאש
:לאנברבא בתוכ תיציצ תשרפ רואיבב
וגהני אל םא ,תורודה ךשמהב ףאש דיגהל - "םתורודל םהידגב יפנכ לע תיציצ םהל ושעו" רמאו
הזבו .תיציצ םהל ושעיו ,תופנכ עבראמ דגב םינפ לכ לע ושעי ,םיליעמ שובלל לארשי ינב
.תיציצב בייח וניא ,תופנכ עברא לעב תילט שובלל אלש הצרי םאש םירמואה תועט ראבתה
?"םתורודל" הלימה תא לאנברבא שריפ ךיא
("הרורב הנשמ" :וא) "םייח חרוא" ךורע ןחלש ןייע ?ונידיבש הכלהל ושוריפ דגנתמ המב
.זי ןמיס
!הכלהל םאתהב קוספה תא שרפ
.(39 קוספל ושוריפב ןייע) ?וז היעבב ארזע ןבא תעד המ

10 הלאש
(39) םכבבל ירחא ורותת אלו
:ג ,ב ,הרז הדובע תוכלה ,ם"במר
םרוג אוהש הבשחמ לכ אלא ,הבשחמב הירחא תונפהל רוסאש אוה דבלב םיבכוכ תדובע אלו ...
ונתעד חיסנ אלו ונבל לע התולעהל אלש ונא םירהזומ ,הרותה ירקיעמ רקיע רוקעל םדאל ול
םילוכי תועדה לכ אלו ,הרצק םדא לש ותעדש ינפמ .בלה ירוהרה רחא ךשמנו בושחנו ךכל
יפל םלועה תא בירחמ אצמנ ובל תובשחמ רחא םדא לכ ךשמי םאו .וירוב לע תמאה גישהל
,אוה אמש ,ארובה דוחיב בושחי םימעפו םיבכוכ תדובע רחא רותי םימעפ ?דציכ .ותעד רצוק
אמש תמא איה אמש האובנב םימעפו .רוחאל המו םינפל המ הטמל המ הלעמל המ .וניא אמש
עדיש דע ןהב ןידיש תודמה עדוי וניאו ,הניא אמש םימשה ןמ איה אמש הרותב םימעפו ,הניא
ורותת אלו" הב רמאנו הרותה הריהזה הז ןיינע לעו .תונימ ידיל אצוי אצמנו ,וירוב לע תמאה
הרצקה ותעד רחא םכמ דחא לכ ךשמי אל :רמולכ "םינוז םתא רשא םכיניע ירחאו םכבבל ירחא
"תונז וז םכיניע ירחאו ,תונימ וז םכבבל ירחא" :םימכח ורמא ךכ .תמאה תגשמ ותבשחמש המדיו
.תוקלמ וב ןיא ,אבה םלועה ןמ ודרטל םדאל םרוג אוהש יפ לע ףא ,הז ואלו
?תונימ תובשחמב קוסיעב הנכסה יהמ
?עודמ .הרוטקירקכ תיארנ ם"במר רייצמש "רקוח"ה תומד
?הז ואל לע תוקלמ ןיא עודמ
:המדקה ,תועדהו תונומאה ,ןואג הידעס בר
ועמשת אלה ועדת אלה" :ורמאכ ... וב הוצ רבכ ונרצויו .ונממ והוענמיש ןכתי אל יתימאה ןויעה
ירפס בוזענש וענמ לבא ... (מ והיעשי) "ץראה תודסומ םתוניבה אלה םכל שארמ דגוה אלה
הזה דצה ןמ ןייעמה לכ יכ ... ומצע תעדב דחאו דחא לכל אציש המ לע ךומסנשו ,דצל םיאיבנה
חטבי אל ,הב קיזחיו תדה אצמי םאו ,תד אלב היהי אצמיש דעו .העטיש רשפאו ,אצמיש רשפא
.ותנומא וילע דיספיו ,וינפל דומעיש קפסב הנממ ותקתעהמ
טבמ תדוקנמ אצוי רקוחה רשאכ הלוספ הריקחש רמואו ,ם"במר ירבד לע ףיסומ ג"סר
?ןהמ .תרחא טבמ תדוקנב תרתומו ,תמייוסמ
?הז לע הז םיקלוח ם"במרו ג"סר םאה

11 הלאש
(40) יתווצמ לכ תא םתישעו ורכזת ןעמל
:ה שפנה ןובשח רעש ,תובבלה תובוח
- לכוי םאו .ןיע ףרה לכ םע דימת ,ותרכה תלעמו ולכש חכ יפכ ,םדאה וב בייח (שפנה) ןובשח ...
וילע ףיקשמה ,ךרבתי ,םיקלאמ תשובהו דחפהו ארומה ונממ דרפיי אלש ידכ ,ויתומישנ לכ םע
רפס לע תאזה הרותה הנשמ תא ול בתכו" :ורמאב ,ךלמה תא ל-אה וב הווצש הממ דמליו .דימת
רפס שומי אל" :רמאו (18 ,זי םירבד) "וייח ימי לכ וב ארקו ומע התיהו ,םייולה םינהכה ינפלמ
יכנא רשא הלאה םירבדה ויהו" רמאו (8 ,א עשוהי) "הלילו םמוי וב תיגהו ךיפמ הזה הרותה
ךיניע ןיב תופטטל ויהו ךדי לע תואל םתרשקו" :רמאו (6 ,ו םירבד) "ךבבל לע םויה ךוצמ
םכל היהו" :ורמאב תיציצב ןינעה קזיחו (8,ו םירבד) "ךירעשבו ךתיב תוזוזמ לע םתבתכו
לע זוריזה ינינעמ ראשנ המו .(40 ,ט רבדמב) "יתווצמ לכ תא םתישעו ורכזת ןעמל ... תיציצל
?וב ונזרז אלש ,ארובה ןורכז ןינעב אוה רשא ,ןובשחה
?שפנ ןובשח ךורעל ותבוח תא םדאל ריכזהל תוכירצ תווצמ וליא
?הזוזמו תיציצ ,ןיליפת תווצמ םייקמ ימ קיפמש תלעותה לע ל"זח רמאמ ךל עודיה

12 הלאש
:המגודל .םהיזמר תאו השרפב םינינעה לכ תא םכס .םיבר םיזמר תיציצ תשרפב אצומ י"שר

זמרהןינעה__
ג"ירת = (םיטוח) 8 + (םירשק) 5 + תיציצתווצמ לכ תא םתרכזו
__ששוקמל השרפה תוכימס
__םהידגב יפנכ לע
____

13 הלאש
.אשונ לכל םיכיישה םיקוספה תא עבקו ,חלש תשרפ יאשונ תא םכס