גרבנזיא הדוהי

- קרפה ךשמה -
חרוק תשרפ

ז"ט קרפ

.ינש קלחב - חרוק תשרפב טרופמ ןויע :הרעה

1 הלאש
.7 ,חי - זט םיקרפה לע ערתשמ חרוק דרמ רופיס

!ךירבד תא קמנ .םימיאתמה תומוקמב ןינעה תא הקיספמ םיקרפל הקולחה םא קודב
םיישאר םיקלח 5 -ל ןינעה תא קלח ,תומותסו תוחותפל הרוסמה תקולח רחא בוקע
.עטק לכל םש ןתו (תומותסה יפל) הנשמ יקלחלו (תוחותפה תוישרפה יפל)

2 הלאש
.חרוק תשרפ פ"ע "גיהנמכ חרוקו גיהנמכ השמ" אשונה לע רצק רוביח בותכ
!םיבותכה לע ךירבדב ךמתסה

3 הלאש
תולכל 'ה הצר עודמ ,ןכ םא ?אטח דחאה קר יכ ורמאב השמ קדצ םאה .22 - 20 םיקוספ ארק
!?ןוכנ אל קומינב 'ה םע וירבדב שמתשה דציכ ,השמ קדצ אל םא ?הדעה לכ תא

4 הלאש
ע"א תקולחמ תא םכס ?"האירב" - היפ המדאה תחיתפ התיה המב (30) "'ה ארבי האירב םא"
.(1 ,א) תישארב :םג ןייע ."ארב" הלימה שוריפב ן"במרוז"י קרפ

1 הלאש
.ן"במר יפלו י"שר יפל 5 קוספ תא שרפ

2 הלאש
תוטמה ןיינע רתס המבו ,"'ה םע תא םתמה םתא" םרמאב לארשי ינב וננולתה המ לע
.25 קוספל י"שרו ,6 קוספל ע"או ן"במר יפל הנע ?םתנולת תא (26 - 16 םיקוספ)

3 הלאש
,23 קוספב י"שר ירבדל תפסונ היאר אבה ?םידקש ולמגו הטמה תחירפ תועמשמ המ
.(א והימרי ןייע) !םיאיבנה ןמ

4 הלאש
םישעמ םינווכמ ימ דגנכו םישעמב הרטמה המ .(16 ,הכ) תומשו ,(33 ,זט) תומשל 25 קוספ הוושה
?הלא

5 הלאש
:ןייע .חרוק דרמל ברוקמ ךיראת עבק

;(1 ,א) ,(51 - 44 ,ג) רבדמב יפ לע (1 ,זט) ארזע ןבא
.(25 ,גי) ,(16 ,בי) ,(12 - 11 ,י) יפ לע ףוסב ,(1 ,זט) ן"במר
."לארשי תודלותב םיכיראת" קרפב רזעה


ח"י קרפ

1 הלאש
:בשהו ,7 - 1 םיקוספ ארק

.קוספה תאז רידגמ דציכו ,םייולה דיקפת המ
.(12 - 6 ,ג) ,(53 ,א) רבדמב :הלא תורוקמ יפל םג הנע
.(38 ,10 ,ג קרפב םג רזעה) .םיקוספב רדגומ רבדה דציכו ,םינהכהו ןרהא דיקפת המ
?"הנתמ תדובע" שוריפ המ

2 הלאש
- הנוהכ תונתמ ןינעל
:א קרפ ,םירוכב תוכלה ,ם"במר
...ןרהאל תירב התרכנ ןלוכ לעו .הרותב ןישרופמ ןלוכו ,םינהכל ונתינ תונתמ עבראו םירשע
.הרזעה תמוחמ םינפל שדקמב אלא םינהכה םתוא םילכוא ןיא םהמ תונתמ הנומש
.ריעה תמוחמ םינפל םילשוריב אלא ןתוא ןילכוא ןיא תונתמ שמחו
.דבלב לארשי ץראב אלא הרותה ןמ ןהב ןיכוז ןיא תונתמ שמחו
.ץראל ץוחב ןיב ץראב ןיב ןהב ןיכוז תונתמ שמחו
.שדקמה ןמ הב ןיכוז תחא הנתמו
,רוביצ ימלש יחבזו ...םשאה רשבו ...תאטחה רשב ?שדקמב אלא ןילכאנ ןיאש הנומשה ןה המ
ולא - ערוצמ לש ןמש גולו ,םינפה םחלו ,םחלה יתשו ,לארשי תוחנמ יריישו ,רמועה רתומו
.שדקמב אלא ןילכאנ ןניא
,הדותה ןמ םרומהו ,םימלש לש קושו הזח - ?םילשוריב אלא ןילכאנ ןניאש שמחה ןהמו
.םילשוריב אלא םילכאנ םניא ולא - םירוכבהו ,הרוהט המהב רוכבו ,ריזנ ליאמ םרומהו
זגה תישארו .שדוק ןתשלשו ,הלחהו רשעמ תמורתו ,המורתה - ?לארשי ץראבש שמחה ןה המו
תומורת ןילכוא ןיאו ,י"אב אלא הרותה ןמ ןהב ןיכוז ןניא ולא .ןילוח םהינשו ,הזוחא הדשו
.י"אב אלא י"א לש תולחו
,ןבה ןוידפו ,(הבקו םייחל ,עורז=) תונתמה - ?םוקמ לכב םינהכה םהב םיכוזש שמחה ןה המו
.רבד לכל ןילוח ןתשמחו .םימרחהו רגה לזגו ,רומח רטפו
- םישדקה ישדק תורוע ראשל ןידה אוהו ,תולועה תורוע אוה שדקמה ןמ הב ןיכוזש הנתמהו
.םינהכל ןלוכ
,קוספה תא הנתמ לכ דצב ןייצו ,תונושה תונתמה תא המישרב םכס
"םתאטח לכלו" :(9 ,חי) רבדמב - תאטח :המגודל
"םמשא לכלו" :(9 ,חי) רבדמב - םשא
("םנברק לכ" - י"שרב) ,(9 ,חי) רבדמב - רוביצ ימלש
.(13 - 10 ,גכ) ארקיו - רמוע
;הל ,חי ,וט ,ה םיקרפ רבדמב ;זכ ,הכ ,דכ ,גכ ,די ,ז ,ו םיקרפ ארקיו ;(13 ,גי) תומש :תורוקמה
.חי (!י"שרו) (22 - 19 ,וט) םירבד
.הנתמה תא ריכזמה קוספה עטק תא קתעה ,דבלב קוספה רפסמ תא םושרת לא :הרעה
?ונקרפב תוצובקל הקולחה יהמו ,ם"במר יפל תונתמה תוצובק ןהמ

3 הלאש
?ותנתממ ןתונ אוה המו ,יולה תונתמ ןהמ

4 הלאש
:רשעמה יניד תא הלבטב םכס

םישוע המ
?םויכ וב
ורועיש
ןנברדמ
ורועיש
הרותה ןמ
ןתונ ימ
ימל
םינשב לח__
__________הלודג המורת
__________ןושאר רשעמ
__________רשעמ תמורת
__________ינש רשעמ
__________ינע רשעמ

ומכ ,םלועה תאירב יפל הנש רפסמ םגו ,הטימשל הנשה תא בותכ "םינשב לח" רוטב :הרעה
יפל אלמ "םויכ וב םישוע המ" ןורחאה רוטה תא .םינש יתש תצבשמ לכב בותכ ."ה"כשת"
.אוהש לכ םיניד רפס
תשרפ (4 ,חי םירבד) םיטפוש תשרפ (די םירבד) האר תשרפ (חי רבדמב) חרק תשרפ :תורוקמ
.ורוקמ תא ןיד לכב ןייצ .תוארקמל םינשרפהו (וכ םירבד) "אובת יכ"תקוח תשרפ


ט"י קרפ

1 הלאש
י"שרבו ,1 קוספל ונרופסב ,ן"במרב ןייע
:םכסו (כ קרפ ףוסב ,ןשרדה השמ 'ר לש ודוסימ הדגא שרדמ)

?המודא הרפ ןידב תורזה המ
?הז ןיד ןיבהל רשפא ךיא
.?המודא הרפ השעמבש םינושה םיזמרה םהמ

2 הלאש
?ןהכ אקווד תוכירצה תוכאלמה ןהמו ,רזב תורתומה המודא הרפ תיישעב תוכאלמה ןהמ

3 הלאש
?םתאמוט תגרד המ .המודא הרפ תנכהב םיאמטנה םישנאה תא הנמ

4 הלאש
?םלוכל ףתושמ המ ?ןתרהטמ המודא הרפש םיאמטה םה ימ'כ קרפ

1 הלאש
ךיראת הזיאב קודב .ונתשרפבו (1 ,זי תומש) חלשב תשרפב םיאצומ םימ רסוח לע תונולת
!2 קוספל י"שר שוריפ תא חכוהו ,הנולת לכ התיה
.ע"או י"שרב ,(1 ,כ) רבדמבו ,(1 ,זט) תומש ןייע םיכיראתה תעיבקל

2 הלאש
:הלא תומוקמב םיאצומ םירצממ הילעה לע "הטרח"
.(5 ,אכ) ;(5 ,כ) ;(13 ,זט) ;(2 ,די) ;(4 ,אי) רבדמב .(3 ,זי) ;(3 ,זט) ;(11 ,די) ;(24 - 20 ,ה) תומש
.תונושה תודירמה לש םיכיראתה תא עובקל הסנו ,הטרחל תונושה תוביסה ויה המ קודב

3 הלאש
- הבירמ ימב ןרהאו השמ אטח ןינעל
:בכ ,ד ,םירקעה רפס ,ובלא ףסוי יבר
הלבקתנ אלש דע העובש ומע שיש ןיד רזג השמ לש ןיד רזג היה המל םעטה ראבנש יוארו
רמאש לע היה הבירמ ימב אטחה רקיעש ל"ז וניתובר ורמאש המ יפלש .ללכ ותליפת וילע
םיבר לש ןדובכב לזלזמהש ןאכמ ודמלו ,לארשי לש ןדובכב לזלזש יפל ,"םירומה אנ ועמש"
השמ וניצמש םע .הרפכל ןתנ יתלב הזה אטחה היהיש דואמ השק - םשה תא ללחמ ומכ אוה
םהל רמאש המ לע היה ושנע רקיע םאו ."'ה םע םתייה םירממ" :םהל רמאו רזח הרות הנשמב
?ךכ םהל רמול רזח ךיא -"םירומה אנ ועמש"
היה אטחהש רמאו הזב קחדנ ם"במרהש דע הבירמ ימב אטחה רואבב םישרפמה וכובנ הברהו
'ה סעכי אלש ,םהילע ךרבתי םשה סעכש וניצמ אלש ,לארשי לע םניח לע השמ סעכש סעכה
,ותעד יפל ךרבתי םשה לוליח הזב היה הנהו .ןמהו םימכ ,םהל ךרטצמה רבד ולאשיש לע
םאש ,םהל םייחרכה םתויה םע םימה ולאשש לע םהילע סעכ ךרבתי םשהש םיאורה ובשחיש
םיאיבנה ןודאב אצמת אלו התוחפ הדמ סעכהש ,רבד אל לע םהילע השמ סעוכ היה אל ןכ אל
והז .רבד אל לע סעכש העות 'ה לע בושחל ואוביו !הלילח ,רבד אל לע תאזכ התוחפ הדמ
שורפב תעדה הז ל"ז ן"במרה רתס רבכו .תעדהמ םיקוחר םהו ,הזב (ם"במרה לש) וירבד ףרות
אלש לע אטחה היה אלש ל"ז ם"במרה םע םיכסמ אוהש אוה םג וירבדמ האריש אלא .הרותה
:הזו ,עלסה לא רבד
;ךרבתי 'המ יווצ והאוביש רכש לעב עלסה ןיאש ינפמ םא (א)
ךיחא ןרהאו התא הדעה תא להקהו הטמה תא חק" :השמל רמאנש רחאש ינפמ םאו (ב)
אל םאש .הטמה תא תחקל הווצש רחא רוצב תוכהל ךירצ היהש הארי "... עלסה לא םתרבדו
?הטמה ריכזהל ךירצ היה המל ,ןכ
רחא ול רמול ךרצה ןכ יפ לע ףאו "וב תיכה רשא ךטמו" :ברוחב ול רמאנ ירהש .היאר וניא וזו
ומכ ותוא הכיש ותעד היה םא "רוצב תיכהו" ול רמול יואר היה ,ןאכ ףאו ."רוצב תיכהו" ןכ
.ןושארה םעפב רמאש
,האכהה חכמ םימה תאצוה לעופ הטמה ןיאש ,תוכהל ךרטציש היאר וניא הטמה תחיקלו
תויהבש ,סנ ךרדב אלא ,האכהה חכב םימ איצויו ונעקביש עלסב הכמה הטמ ךרדמ ןיאש
ותאובנ תלחתב השמל רמאנש ומכ .םשה רוזגיש ומכ םימה םיאצוי עלסה לצא אצמנ הטמה
הלוגס והנקהש שורפב ראב הנה "תותואה תא וב השעת רשא ךדיב חקת הזה הטמה תאו"
.השמ ידי לע הוציו ךרבתי םשה רוזגיש המ יפכ תותואה ותועצמאב ושעיש
ךכ רחאו "דרב יהיו םימשה לע ךדי תא הטנ" השמל רמאנ דרבה תכמב ירהש ,רבדל הייארו
דרבה היה אלו "הצרא שא ךלהתו דרבו תולוק ןתנ 'הו םימשה לע והטמ תא השמ טיו" :בותכ
ריואב שדחתמ היה ריואה לצא השמ דיב אצמנ ותויהבש אלא ,ריואב הטמה תאכהב שדחתמ
... וב תוכהל ךרטצהל היאר הטמה תחיקל ןיא ןאכ ףאו .ךרבתי םשה ןוצרב דרבה תוא
,בותכה טשפכ עלסה לא ורבד אלש לע היה הבירמ ימב אטחהש אוה הזב יל האריש המו
ןושלה הז לופי אלו ."הבירמ ימל יפ תא םתירמ רשא לע" :רמאש בותכה ןושל הז לע הרויו
רקיע םלואו .יווצה לע ורבעש לע אלא ,סעוכ ותויה לע אלו "םירומה אנ ועמש" םרמא לע
ןעי" בותכה רמאש המכ ,הנומא טועמ אוהה ןינעב היהש לע היה העובשה האב וילעש אטחה
שרושו הרותה לא לודג רקעש ךרדה הז לע אוה הז רואבו ."ואיבת אל ןכל ... יב םתנמאה אל
...םינימאמה ילגר תופכ תחת עבטה חירכמ ךרבתי םשהש הנומאה לא
,דורעה רוח לע ולגר חינהש אסוד ןב אנינח יבר לע ורמאש ומכ םידיסחה תצקב הז אצמנו
אצמנ ."תיממ אטחה אלא תיממ דורע אל ,ינב" :וידימלתל רמאו ... דורעה תמו דורעה וכשנו
לע םישדחתמ םיסינה ויהש םיאיבנה יפ לע ןכש לכו .םרובד יפ לע עבטה הנתשמ םיקידצש
יפל םא יכ רטמו לט הלאה םינשה היהי םא 'ה יח" :והילא רמא .םהיפמ אצויה לכב םדי
"'ה ארבי האירב םאו ... םדאה לכ תומכ םא" :רמא ומצע ונבר השמו ... עשילא ןכו ... "ירבד
...ךכ לע 'ה והוצש אצמנ אלו ...
אוה הנה ,ךכל יוארה דיסחה וא קידצה וא איבנה ןוצר םילשי אל ךרבתי םשהש קפסיש ימו
בייוחמו יוארש ,'ה שודיק וב שיש םוקמב ןכש לכו .הישרשמ שרושבו הרותב קפס ליטמכ
האריש ימו .היתווצמ ימייקמו הרותה ירמוש ןוצר תושעל חרכמו דבעשמ עבטהש םסרפל
הנה - דחא ללכ וא תחא המוא תלצהל םתוא השוע וניא םיסנ ודי לע ושעיש יוארש איבנהש
דעיימ בותכהש ומכ תמאה ןיאש בושחי האורהש ,הנומאב קפס ליטהל םרוג קפס יתלב אוה
קפס ליטהל אוביו ,הרותה תווצמ ימייקמל דבעשמו ענכנ עבטהש ,הברה תומוקמב הרותב
.הרותב
רמוא רוזגל תאזה הנומאה לע ןעשנ וניאש ודי לע הרות הנתנש ומצע איבנה וארישכ ןכש לכו
יממ אוהה איבנה תויה םע ,תפומ וא תוא שדחל וא וגהנממ ותונשל עבטה דגנכ רבד רבדלו
ליטהלו םשה לוליחל םרוג קפס ילב הזו .ותלוז ידי לעמ רתוי םיסינ ודי לע ושעיש יוארש
ומכ ורבד יפ לע עבטה הנתשיש תמא רבדה םא קפוסמ אוה ומצע איבנה ולאכ ,הנומאב קפס
,םימה (םעה) ולאששכ יכ ."ינשידקהל יב םתנמאה אל ןעי" רמאנ הז לעו .הרותה דעייתש
רבד םיקמ קפס ילב ךרבתי םשה היה ,םימ ובוזיו רוצה עקביש ןירזוג ןרהאו השמ היה וליא
.םעה לכ יניעל הזב שדקנ ךרבתי םשה היהו .םילשי ויכאלמ תצעו ודבע
,דעומ להוא חתפ לא םיחרוב תומדכ להקה ינפמ ואב לבא ,ןרהאו השמ ןכ ושע אלש רובעבו
קפס ילב הז היהו ,תושעל המ הצע םהל ןיא וליאכ ,ארזע ןב םהרבא יבר םכחה שרפש ומכ
עבטה לע םירזוג םתייה םינימאמ םתייה וליאש ."יב םתנמאה אל" :רמא ךכיפל ...םשה לוליח
...ימש שדקתיש ידכ ,הנתשיש
הרטע לוטיל םיצור ויה אלש םתונתוונע בורל הז ושעש יפ לע ףא ,םולשה םהילע ,םהו
ךשמנש 'ה לוליח ינפמ ,הנמא טועימלו ןוועל םהל בשחנ םוקמ לכמ - 'ה תווצמ ילב םמצעל
.הזמ
יפ ורבעשב ןכ םג ואטח ,וכהש אלא ורבד אל םהו "עלסה לא םתרבדו" םהל רמאנש רחא םגו
ורבד אלש רובעבו ואטחש המ תצק םינקתמ ויהו ,שדקתמ םשה היה ורבד וליאש ,םשה
.אוטחל ופיסוה
ןכ אל תואבצ 'הו ,האכה ידי לע םימה ואצי ברוחבש ומכש ובשחש רובעב התיה אטחה תביסו
לבא .ךכ לכ לארשיל דבעשמ עבטה היה אלו ,הרותה הנתנ אל ןיידע הנושארה םעפבש .ץעי
השמ לש ורובדב םהינפמ עבטה ענכישו סנ םהל השעיש ויה םייואר םיעבראה תנשב וישכע
אלש לע 'ה לולחו הנומאה טועמו ...עלסה לא ורבד אלש לע ירמ ןאכ היה הז רובעבו .דבלב
רמאשכ וניזאה תשרפבש אצמת ןכו .ךרבתי םשה יווצ תלוזב וימימ ןתיש עלסה לע ןמצעמ ורזג
רשא לע" :םירבד ינש בותכה ריכזי ,"ךמע לא ףסאהו ...םירבעה רה לא הלע" השמ לא 'ה
.וללה אטחה ינימ ינש לע זומרל ."יתוא םתשדק אל רשא לע"ו "יב םתלעמ
םשהו ,וב רמאנש המ לכמ ןוכנ רתוי אוהש ,והניבהו ,קרפה הזב ונראבש המב לכתסהו ...
.ןמא ,האיגשמ ונליצי וימחרב ךרבתי
.(ן"במרה רואיבבו ןאכ ןטוטיצו ,ד קרפ םיקרפ הנומשב וירבד) ם"במר שריפ ךיא
?ם"במר דגנ ובלא י"ר לשו ן"במר לש תונעטה ןהמ
?ובלא י"ר םהל דגנתמ עודמו ,ם"במר םע םהב םיכסמ ן"במרש םינינעה םהמ
תשרפבש קוספה םהיפל ראבתמ דציכו ,ובלא י"ר רבסה יפל השמ לש םיאטחה ינש םהמ
?וניזאה
?םאטח תא י"שר שריפ ךיא
?אטחה רואיבב איבהש םינושה םישוריפה םהמ ,ן"במרב ןייע
?אטחה תא ונרופס שריפ ךיא
?אטחה ןינעב תועדה יובירמ קיסהל לוכי התא המ
.ארקמה לש וטושפל בורק םישוריפה לכמ הזיא עבקו ,השרפב תינש ןייע

4 הלאש
.ן"במרו ארזע ןבא ,י"שר יפל "םימ םכל איצונ הזה עלסה ןמה" השמ תלאש תא שרפ

5 הלאש
?לארשי תודלות לכ תא םודא ךלמל השמ רפיס עודמ

6 הלאש
?ינשה בתכמל השמ חלשש ןושארה בתכמה ןיב םילדבהה םהמ

7 הלאש
רואל רתוי ךל הארנ המ ?ונרופס יפל המו ,י"שר יפל הנושארה הינפל םודא ךלמ בישה המ
?6 הלאשב תאצמש םילדבהה

8 הלאש
:ןוחיסלו םודאל הינפה ןינעל
:הכ ,ד םירקע ,ובלא ףסוי יבר
הב שי הארנה יפלש ,"םודא ךלמ לא םיכאלמ לארשי חלשיו" תשרפ הרותב בתכנ המל
ךלמ בשח "ינריבשת ףסכב לכוא" לארשי רמאש המ יפלש ,םלעי אלש המ לארשיל ןולקהמ
לאש ןכ לעו ,םימה רובעב ףסכ ול ונתיש ול םירמוא ויהש דע ,םימו םחל םירסח ויהש םודא
:רמולכ "...ינקמו ינא התשנ ךימימ םאו" רמול לארשי ךרצהש דע ,רבעמה דעב םג ןוממ םהמ
רובעב רבד ןתא אל לבא ,םרכמ ונתי םהמ ותשי םאו םהל יחרכה התיה אל םימה תיינקש
אציו" "!רובעת אל" :םודא ךלמ ול רמא ןכ לעו .רבעמה דעב :רמול הצור ,"הרובעא ילגרב"ש
לארשי לכו השמ ויהו ,וילעמ תוטנל םשה הווצ זאו ,"הקזח דיבו דבכ םעב לארשי תארקל
םתארקל אציו ןובשח ךלמ ןוחס לא םיכאלמ חולשל ךרבתי 'ה הוצ רשאכש דע ,הזמ ןיהמת
הווצש המ לכשו ,וקמע יכ ךרבתי םשה תובשחמ וניבה זא ,והוכהו ומע ומחלנו המחלמל
ידכ ןוחיס בל קזחל ידכ היה ,םהילעמ תוטנלו באומ ךלמ לאו םודא ךלמ לא םיכאלמ חולשל
.ותריחב עור תוארהלו ,טעומ ןמזב וצרא תא ושרייו לארשי והוכיו המחלמל אציש
?18 קוספב ,םודא תבושת תא ובלא י"ר ןיבה ךיא
תא ךתבושתב שרפ ?ןושארהמ ינשה בתכמה הנוש המבו ,םודא ךלמ תבושתל השמ הנע המ
.19 קוספ
!קמנ ?םיקוספה תא םלוה ךל הארנ ובלא י"ר לש ושוריפ םאה
לארשי ובשח המ ?ולובגמ תגסל יווצבו ,םודא ךלמ לא חולשל ותווצב 'ה תנווכ התיה המ
?'ה תנווכ תא וניבה יתמו ,תגסל ווטצנש העשב

.אכ קרפב ,ןוחיס ןינעל ובלא י"ר ירבדב םג ןייע :הרעה

9 הלאש
.(5 ,גכ) םירבדו ,(29 - 28) ,(8 - 4 ,ב) םירבד ,(21 - 14 ,כ) רבדמב ,םודא םע עגמה רואיתב ןייע

?ב םירבדל רבדמב ןיב הריתסה יהמ
?גכ םירבדו ב םירבד ןיב הריתסה יהמ
ךרדמ דע םצראמ ךל ןתא אל יכ" :הכרדה) ?(29 - 28 ,ב) םירבדו ,(5 ,ב) םירבד ןיב הריתסה יהמ
.("וישע ינב ושע רשאכ ילגרב הרבעא קר" תמועל "לגר ףכ
?(ב 9) -ו (א 9) תוריתסה תא ,(29 ,ב) ,(4 ,ב) םירבדב ם"בשר בשיי ךיא
?תוריתסה תא ,(29 ,ב) םירבדב ארזע ןבא בשיי ךיא
.(29 ,ב) םירבד ע"אב ןייע ,גכ םירבדמ וילע השק המו ,(29 ,ב) םירבדב י"שר בשיי הריתס וזיא

10 הלאש
עובקה קומינה והמ (51 - 50 ,בל) וניזאה תשרפבו (14 - 12 ,זכ) סחנפ תשרפב ,24 קוספב ןייע
י"שרב רזעה) ?הז קומינ דימת בותכה ריכזמ עודמ ?ןרהאו השמ תומל יוויצה תא הוולמה
.(!סחנפ תשרפב

11 הלאש
יעסמ תשרפב ,כ קרפ תליחתב רזעה ?השמ-ןורהא-םירמ םיחאה תשולש תומ ןיב היה ןמז המכ
!לועה תאירב יפל םתומל ךיראת ןת .(38 ,גל)

12 הלאש
.ע"או י"שר יפל הנע ?ואר המ (29) "הדעה לכ ואריו"א"כ קרפ

1 הלאש
?ן"במר ךיאו (3 - 1 םיקוספ) ינענכה תמחלמ תא י"שר שריפ ךיא

2 הלאש
?תשוחנה שחנ אפר ךיא ?(6) שנועה ןיבל (5 - 4 םיקוספ) םעה אטח ןיב רשקה והמ

3 הלאש
?ובשייל ןתינ ךיאו י"שר רבסה לע השק המ ?תשוחנמ שחנה תא השמ השע עודמ
.(ן"במרב ןייע)

4 הלאש
.ע"או י"שר יפל הנע ?"'ה תומחלמ רפס" והמ

5 הלאש
.18 - 14 םיקוספ שרפ

6 הלאש
המחלמל ןוחיס תאיציל קומינה והמ .(37 - 24 ,ב) ,םירבדל ןוחיסב המחלמה רואית תא הוושה
.ןאכ קומינה והמו ,םירבדב

7 הלאש
:תונוש םיכרדב םיריבסמ ןוחיס לש ובל קזוח תא
:ח קרפ ,םיקרפ הנומש ,ם"במר
לוכי וניאו תאז אוה עדויו ,המ לעפ תריחבמ והענמיש הזב םדאה שינעמ םיקלאהש שי"
:ןובשח ךלמ ןוחיס לש ושנע היה שממ ןפואה ותואבו .הריחב התוא לא הבישהלו ושפנ ךושמל
דע ,לארשי ןוצר תושעמ וענמש הזב 'ה ושינעה ,וב היפכ התיה אלש ,רבעשל וירמ לע ןכש
."והוגרהש
:הכ ,ד םירקעה ,ובלא ףסוי יבר
תומב ץופחא אל יכ" בותכה רמא ,הלילח ותריחב בוט םדאה ןמ ענמי ךרבתי 'הש אל ...
חירכמ ילב ,דבלב ותריחב לע וריאשמ ךרבתי 'הש אלא ,"היחו ויכרדמ ובושב םא יכ עשרה
אלא ,ועשר תמחמ םשל בייחתנש יפל ...ןוחיס ןיינע היה הזו .ומצעל ךרד רחוב אוהו ,ץוחמ
ךרומה ובלמ ריסהל קוחרמ תוצע ה"בקה איבה ,לארשיב תורגתהל 'ה דחפ ינפמ אריתמ היהש
הווצשכ הזו .דבלב ותריחב לע וריאשהל ידכ ,לארשיל ושענש עמשש םיתפומה דצמ הנקש
אצי לבא ,הבא אלשכו ,"ךצראב אנ הרבענ" :ול רומאל םודא ךלמ לא םיכאלמ חלשיש השמל
בשח ןוחיס תאז הארשכו וילעמ תוטנל םשה הוצ ,הקזח דיבו דבכ םעב לארשי תארקל
רחא ,ךרבתי 'המ החגשהב התיה אל לארשי תחלצהש רמולו עשרב תולילע ללועל תובשחמ
לפונ אל ובלב רמא זאו ,חתפי ראבש ומכ ,באומ ךלמ לעמו םודא ךלמ לעמ םיטונ םתוא הארש
וצרא תא שריו ברח יפל לארשי והכיו המחלמל םתארקל אציו ובל קזחתנ הזלו ,ולאמ יכנא
ינפמ םתארקל המחלמל תאצל קזחתמ ןוחיס היה אל ,םודא ךלמ לא םיכאלמ חלש אל וליאו
."בלה ישק ןיינע היה הזו ...'ה דחפ
?ובלא י"ר לש הזל ם"במר לש ורבסה ןיב ינורקעה לדבהה המ
?ובלא י"ר תטישל 'ה איבהש ,"קוחרמ תוצע"ה ןהמ
?ןוחיסמ וריסה 'הש "ץוחבמ חירכמ"ה והמ
?רמא ןכיהו רמא ימל ,חתפי רמא המ
?םישרפמ םה ךיא .ונרופסבו ן"במרב ,(3 ,ז) תומשב ןייע

8 הלאש
.אכ קרפ ףוס דע ראותמכ ושבכנש םירוזאה לכ תא הב ןמסו הפמ רייצ

9 הלאש
.םמוקמ תא עבקו ,תקח תשרפבש םיאשונה תא םכס

10 הלאש
.קלב תשרפל םיקרפל הקולחה יפלו ,תקח תשרפל תרוסמה יפל ךייש ,(1 ,בכ) קוספ
!קמנ ?רתוי ךל הארנ המ

11 הלאש
!ןוחיסל םיבתכמה חולישל ךיראת עבק