לחר תרובק תייעבו לואש תותוא רשפ

רוצילא לאוי ר"ד

,בצ ךרכ תודהיה יעדמלו הרותל ןוחרי ,יניס
ג"משת ןושח-ירשת


הפוצש ,תותואה רופיס אוה (י-ט א-לאומש) לואש תכלמה תשרפב ונימב דחוימו יזכרמ עטק
ןאכ עידומ לאומש .(זט-א י קרפ) ותיבל ובוש דעו ךלמל ותחישממ וכרדב לואשל לאומש
םמויסב ,תותואה תומשגתה לע רפסמ בותכה .ךרדב ול תויופצה תושיגפ שולש לע לואשל
."?םיאיבנב לואש םגה" והמת ויעדוי לכו ,םיאיבנ םע לואש אבינ

(1). םינוש םידדצמ עטקב הנדו תולאש המכו המכ ןאכ התלעה תירקחמהו תינשרפה תורפסה
הרותה ירבד ןיבש הרואכל הריתסב ,התע דעו ל"זח תורוקמ ןמל ,םיבר וטבלתה לכמ רתוי
הטושפה תועמשמה יפל .לחר רבק לש ומוקמ רבדב ונלש עטקה ןיבל (ז חמ ;טי הל) תישארבב
איה לחר תרובק לאומשב טשפה יפל ;הדוהיבש םחל תיבל ךומס לחר הרבקנ תישארבב
.םירפא רה דצמ ,ןופצמ ןימינב ץראל ובוש םע הילא עיגמ לואשו ,ןימינבב

ינש ויהש וא ,הדוהיב אלו ,ןימינבב לחר רבק היה ןכאש ,(2) העדה תחוור שדחה רקחמב
אל תונויסינ ושענ וז הסיפת דוסי לע
(3).הדוהיב דחאו ןימינבב דחא ,ךכ וארקנש תומוקמ
.
(4) ןימינבבש הז לחר רבק אוצמל םיטעמ

תא םיריכמה ,םיירוטסיה תורוקמ לש עפש ונידיב .וז הטישל תעייסמ הניא תורודה תרוסמ
תיבמו םילשורימ קיודמה וקחרמ תא םינייצמ ףאו ותוא םיראתמ ,םחל תיבל ךומסב לחר רבק
דחוימב הרישע הפוקת .ונימי דעו(5) ינש תיב ימי ףוסמ לחה ונידיב שי הלאכ תועידי .םחל
,ודרובמ עסמה ,סויבסוא) נ"הסל תישימחהו תיעיברה האמה איה הקיתעה תעב תויודעב
לש הנוטלש תישאר תפוקתב ונתינ ןתצקמש ,וז הפוקתמ תויודעה .(אבדימ תפמ ,סומינוריה
םילימב קחרמה תא םג תונייצמ ןהו ,
(6) תירבע תרוסמ לע יאדווב תוססובמ ,ץראב תורצנה
.
(7)םחל תיבמו םילשורימ

,םייניבה ימימ וא הקיתעה תעה ןמ תחא תשרופמ תירוטסיה תודע וליפא ונידיב ןיא םתמועל
תונשרפה םהיתובקעבו ,םיארומאו םיאנת ,ונינומדק ףא .ןימינבב לחר תרובק תבצמ תא ריכזתש
יוצמ לחר רבקש ,דוסי תחנה לע םיססובמ הז אשונב םהינויד לכ ,םייניבה ימיב תידוהיה
.(8) םחל תיב תברקב הדוהיב

?לאומשב קוספה תא ,ןכ םא ,לכלכל ןתינ דציכ ךא

:אי קרפ הטוס אתפסותב אצמנ ל"זח תבושת לש ירקיעה הנוויכ
לובגב לחר הרבקנש וניצמ ןכיה יכו .'וגו ידמעמ םויה ךתכלב :רמוא התא רבדב אצויכ"
םחל תיב התאו :רמאנש הדוהי לש וקלח ,םחל תיבב אלא הרבקנ אל אלהו ?חצלצב ןימינב
תרובק לע םנה ,ךמע רבדמ ינאש ,וישכע :ול רמא אלא .הדוהי יפלאב תויהל ריעצ התרפא
."חצלצב ןימינב לובגב ןתוא התא אצומו ,ןיאב ןהו ,ךלוה התא ;לחר
'רש ,ןרטנק ןימל ןתנוי 'ר יפמ םירמאנ םירבדה .ונקוספל לאומש שרדמב תאבומ הבושת התוא
.ותיישוק לע בישהל עדי אל יאני

,ןתנוי 'רו יאני 'רו ןימב השעמ ותוא אבומ (בפ השרפ) חלשיו הבר תישארב תואחסונ תצקב
:תואסריג יתשב תנתינו ,הנוש םש הבושתה ךא
.חצלצב ןימינב לובגב םישנא ינש תאצמו ,לחר תרובק םע ידמעמ םויה ךתכלב
תרובק םע םישנא ינש תאצמו ,חצלצב ןימינב לובגב ידמעמ םויה ךתכלב :ןירמאד תיאו
.(9)לחר

ראשב ומכ) םהב תוארלו תחא הכירכב םיצוריתה תשולש תא ךורכל םיליגר ללכ ךרדב
,"והשרפו והסרס" חורב תינשרד ךרד (םהימודבו אתפסותב קרפ ותואבש םייארקמה םינוידה
.תיפרגואיגה תואיצמה םע בשייתת אלו ,םיבותכה טשפ תנבהל חלצת אל רשא

לדבה אצמנ ,תיפרגואיגה הניחבה ןמ תועצהה תא קודבל םיאב ונא םא ,רבד לש ותמאל
םייתסה תונותאה שופיחל עסמה .ןה תושקומ םנמא הבר תישארבבש תועצהה יתש .ןהיניב
ודרפנ אל לאומשו לואש .ןימינבבש ותיבל לואש רזח םשמו ,םירפא רהב לבח איהש ,ףוצ ץראב
.(10) לחר רבקב אל יאדוובו ,ןימינב לובגב אופא

,םיאב ןהו ,ךלוה התא ;לחר תרובק םע םנה" :לאומש שרדמו אתפסותה תעצהל רשאב ןכ אל
םישנאה - יפרגואיגה טביהה ןמ תירשפא וז העצה ."חצלצב ןימינב לובגב םתוא התא אצומו
המכ רחאל איה םהיניב השיגפהו ,םירפא רהמ םתמועל אצוי לואש ,הדוהיבש לחר רבקמ םיאב
.ןימינבב ,ךרדה עצמאב תועש

אוה ישוקה ,אתפסותה זאמ ,ללכ ךרדב תגצומ הלאשהש יפכ .ומצע קוספה לא התע בושנ
אוה ישוקהש אצמנ ,לאומשבש קוספב ןנובתנ םא ,םלוא .תישארבל לאומש ןיבש הריתסב
,קיפסמ ונויצ ןיא עודמ ,לואשו לאומש ימיב עודיו רורב םוקמ לחר רבק היה םא :וכותמ קוספב
וב ךרוצה המ ,וכרוצ לכ רורב ןויצ אוה ןיא םאו (11) ?"חצלצב ןימינב לובגב" ףסונ ןויצ שרדנו
אל ,רחא טביהמ והשמ ןאכ רתתסמ ךחרוכ לע ?"חצלצב ןימינב לובגב" יד אל עודמו ,ללכב
.לחר תרובק תא ןאכל ךירצמה ,השרפה לש ,יפרגואיג


תותואה לש םתילכת

ואב המ םשל - ונינפל הדימעמ וז השרפש ,תימוקמה ,תיסיסבה הלאשל םיאב ונא ןאכו
,הארנ .דחאל דחא םשיגדמ בותכהש ,םיבורמה םהיטרפ תועמשמ המו ,וללה תותואה תשולש
.לחר תרובק םוקמ תלאש לש הנורתפל חתפמה םג איה וקמועל לאומשב קרפה תנבהש
?םיטרפה יסומע תותואה תועמשמ אופא איה המ

םהב האור (ב ,ד ,ו תוינומדק) והיתתמ ןב ףסויו (תינשרפ תפסותב) םיעבשה זאמ תונשרפה
תא עישויש ךלמל 'ה תאמ רחבנ ןכאש ,לואשל החכוהו ןמיס - םטושפכ תותוא ללכ ךרדב
.(12) לארשי

תומשל המודב) "תוא" הלמב ינושלה שומישה אוה וריבסהל ידכ הז שוריפב שיש דיחיה רבדה
?םיבורמה םהיטרפ לכ המ םוש לעו ?תותוא השולש אקווד המ םשל ,םלואו .(ח כ ב"למ ;ד
תומוקמה לכב .הנממ קלחכ הארנו ,החישמה םצעל רישי ךשמה אוה תותואה ןיינע ,דועו
.םדצמ תוקפסו םיטבל רחאל - והיקזחל וא השמל - ןתינו ,ומצעל ןיינע אוה תואה ,םירחאה

.ונקוספל םמוגרתב בטיה הלאשה תא םישיגדמ םיעבשה
ןה ןכא הלא םילמ ."ותלחנ לע ךלמל ךב רחב 'ה יכ ,תואה ךל הזו" :ןאכ םיפיסומ םה
תפסות ןיא ןכותה תניחבמ םג .(13) בותכב ןניא רבד לש ופוסב לבא ,םשוריפ יפל תושקבתמה
ונעמש אלו ,הב ןימאה אלש וא ,ותריחב לע לואש החמש ,רמאנ אל .הכלהכ תרשקתמ וז
וניא בותכהו ,הכולמה רבד תא דיגה אל תותואה לכ רחא ,ךפהל .לביקו רבס תותואה חוכמש
,םדל םיכפהנה םימה תמגודכ ,םיתפומה גוסמ וניא תותואה לש םייפוא םג .ךכ לע ותוא הנגמ
ומצע לואשש ,םיישונא םיעוריא םה תותואה ןאכ .רוחאל בשה לצה וא ,הזיגה לעש לט וא
.רחא ןוויכב רבסהה תא שפחל שי ונחרוכ לע .םהב ףתתשמ

האורש ימ שי .תותואבש ילמסה ךרעה תא םישפחמה ,םירבסה המכ םינתינ השדחה תונשרפב
םיאור םירחא ."'ה חור" לש הליעפ תופתתשה ישילשה תואבו ,'ה ןוצרל תודע ינשה תואב
וניא רבסהה םירבחמה בור לצא .(14) ךלמל ןתינה ןורודל זמר ינשה תואבש םישנאה תנתמב
.ותצקמ תא אלא ,ןיינעה לכ תא ללוכ

תואהו ,םעה תמכסה תא למסמ ינשה תואה וירבדל .(15)תבצ 'מ טקונ רתוי שבוגמ ןוויכב
ינש ומכ תינגרוא בלתשמ וניא ןושארה תואה .לואש תכולמל 'ה תמכסה תא למסמ ישילשה
דחמ :תינשמ ,תבצד אבילא ,ותרטמ ."דושח" אוה ירופיסה ףצרה תניחבמו ,םירחאה תותואה
י"פע ,תבצ תעדל ,ךכ) "חלצ" חתפמה תלמ לש תצלואמ הסנכה ךדיאמו ,תונותאה רופיס תריגס
.לואש לע 'ה חור תחילצל זמר וב שיש ,םוקמ םש ,("חצלצ" םוקמב ,םיעבשה

.ועצוהש תועצהה לכב החנ תעדה ןיא רבד לש ופוסב ,םלואו

:השרפה תועמשמ לש הנוכנ הנבהל חתפמה ,יתעדל ,ןהבו ,בותכה ןאכ שיגדמ תודוקנ שולש
.הילא חפסנש והשמ אלו ,החישמה םצעמ קלח םה תותואה ,רקיע אוהש ,הרוסמה חסונ יפל .1
ךתכלב ;דיגנל ותלחנ לע 'ה ךחשמ יכ אלה" :רוביד ידכ ךותב ,החישמה םע רמאנ תותואה רבד
.'וגו "ידמעמ םויה

,(16) "רחא שיאל תכפהנו" :תחא םעפמ רתוי בותכה שיגדמ תאז ףא - ?תותואה תילכת המ .2
.תומיא וא החכוה אלו ,תיתוהמ הרטמ ,רמולכ

,יארקמה רפסמה .ללכ ךרדב ונממ חרוב ארקמהש רבד אוה עוריא רואיתב םיטרפ סמוע .3
המ ,שפחל ונילע .הרואפתה תא חינזהלו דקומה תא שיגדהל גהונ ,טרפב לאומש רפסבו
.לברוסמו אוה זרפומ הרואכלש ,ונינפלש רואיתה ךותב רתתסמ

.ינשה תואה ןמ ליחתנו ,יתטיש רודיס תותואה תשולש יביכרמ תא רדסנו קודבנ הבה ,התע
.יתייעבה אוהש רחאמ ,ןושארה תואה תא העש יפל חיננ
:רואיתה לש קלח לכל תרתוכ תתל רשפאש ,םיאור ונא רבכ הנושאר תולכתסהב

םתיא עגמה םרואית המכ םוקמה
םולשל ךל ולאשו
םדימ תחקלו ...ךל ונתנו
אשונ דחא
אשונ דחאו
אשונ דחאו
לא םילוע
לא-תיב םיהלאה
םש ךואצמו
םישנא השולש
רובת ןולא...תפלחו

םתואמ יונב אוה ףאש ,ונתעתפהל ונל ררבתמ ,ישילשה רואיתב ונא םיננובתמ םא ,הנהו
:ןורחאה תואה תא םג הלבט התואל ףיסוהל םילוכי ונא ,ןכ םא .םמצע םיביכרמה

םתיא עגמה םרואית המכ םוקמה
'ה חור ךילע החלצו
םמע תיבנתהו
לבנ םהינפלו
רונכו לילחו ףותו
םיאבנתמ המהו
המבהמ םידרוי
לבח תעגפו
םיאיבנ
אובת ןכ רחא
רשא םהולאה תעבג
...םיתשלפ יביצנ םש

תכרעמב ןושארה תואה תא ץבשל םיכירצ ונא ןיידע ,םירבדה קמועל רודחל הסננ םרטב
.ונינבש

םתיא עגמה םרואית המכ םוקמה
ךילא ורמאו
תונותאה ואצמנ
--
--
תאצמו
םישנא ינש
לחר תרובק םע
ןימינב לובגב
חצלצב
ךתכלב
םויה
ידמעמ
םולשל ךל ולאשו
תחקלו ...ךל ונתנו
םדימ
אשונ דחא
אשונ דחאו
אשונ דחאו
לא םילוע
םיהלאה
לא תיב
ךואצמו
םישנא השלש
רובת ןולא
...תפלחו
ךילע החלצו
'ה חור
םמע תיבנתהו
לבנ םהינפלו
רונכו לילחו ףותו
םיאבנתמ המהו
המבהמ םידרוי
תעגפו
םיאיבנ לבח
םיהלאה תעבג
...יביצנ םש רשא
ךכ רחא
...אובת

םייוניש לש האלפומ תכרעמל התיהו םיטרפה תעקפ הרתוה ךיא ,תוארל םילוכי ונא רבכ התע
םירוטב ןנובתנ הבה הליחת םלוא .לפטל ונילע דוע םירוטה תצקמב .תגרדומ תוחתפתהו
."םיקלח"ה םירוטה-יאצחבו
אובת ןכ רחא - תפלחו - ךתכלב *
םיאיבנ לבח ,םישנא השלש ,םישנא ינש *
(תידדה הלועפ) תעגפו ,(םה) ךואצמו ,(התא) תאצמו *

יביסאפ לואש קרפ םויסו העגרה תונותאה ואצמנ ךילא ורמאו
לבקמ לואש הניתנו םולש תליאש םדימ תחקלו...ךל ונתנו...םולשל ךל ולאשו
הנוילע תינחור היוחב תטלחומ תופתתשה םמע תיבנתהו 'ה חור ךילע החלצו

הובגה לא ךומנה ןמ תינחור תולעתה תרכינ ויטרפ לכב רשא ,דיחאו םלשומ הנבמ אופא ונינפל
.(17) בגשנהו
ילואו ,הנוש גשומ םה ןאכבש תותואה היארו "תפומ" גוסמ תותוא ןאכ ןיאש ,ונל רורב התע
.
(18)םישעמב 'ה תריחב תופקתשה :םרידגהל ןוכנ
שיאל ינומלא תונותא שפחממ - הגרדהב - לואש ךפוה םהבש ,םיעוריא םה וללה תותואה
לש קלח וניא "רחא שיאל תכפהנו"ש ,ונתוא תדמלמ ףא ונינבש הלבטה .וב םיהול-א חור רשא
ובש ,תותואה תומשגתה רואיתב ןכ לע .תותואה תשולש לכ לש םוכיס אלא ,ישילשה תואה
:תמכסמה הרימאב קפתסהל לכי אוה ,תטרופמ הרזח לע רתוומ בותכה
."אוהה םויב הלאה תותואה לכ ואוביו ,רחא בל םיהול-א ול ךפהיו"

לכ .תמלשומ הניא ,הרואכל ,תרגסמה ךותל ותסנכהש ,וניאר .ןושארה תואה לא התע בושנ
תמועל .םישנאה רואית - רסח אוהש דחא יזכרמ רוטמ ץוח ,תמייקIII -וII רואיתבש תכרעמה
אצמנ קוספה רדס תניחבמ דועו .השיגפה םוקמ אוה אלה ,רתיב הקולה דחא רודמ ונל שי תאז
!רואיתה אובל ךירצ היה ובש םוקמב אקווד לפכומה םוקמה

:תילכתב איה הטושפ תשקבתמה הנקסמה
- רתי אלו רסח אל ןאכ ןיא
,םירבדה ינש תא ללוכ "חצלצב ןימינב לובגב לחר תרובק םע" עטקה ןכאו
(19) "חצלצב ןימינב לובגב" - השיגפה םוקמ וב שי
"לחר תרובק םע" - םישנאה רואית וב שיו

:איה הבושתהו ?"רואית" תויהל "לחר תרובק םע" לוכי ךיא :ריבסהל שי ןאכו
םרואית תא ןתונ אוה הבש ,הלוגס התוא חוכמ .וחור יניעב קוחרמל ןאכ הפוצ האורה לאומש
אוה ומצע חוכ ותואמIII, תואב םינגנמה םילכה לשוII תואבש םישנאה תשולש לש קדקודמה
םע ."לחר תרובק םע" ול םילגנ םה תמדקומ רקוב תעשב ,התע :םישנאה ינש לא טיבמו הפוצ
התואב .ןימינב זכרמבש ותיב לא המורד וינפו ,םירפא רהב םש יא ,ףוצ ץראמ אצוי לואש רקוב
.ןימינב ץרא לא הנופצ - הדוהיבש לחר תרובק - דגונמה ןוויכה ןמ םיאצוי םישנאה ינש העש
.חצלצב ןימינב לובגב - ךרדה תיצחמב םהו אוה ושגפיי םיירהצ תעשב
אתפסותה לש םודקה ןורתפה לא הרזחב ותוהמבו קרפה הנבמב ןויעה ונתוא איבה ןכ יכ הנה
.(20) "חצלצב ןימינב לובגב םתוא אצומ תאו ,םיאב םהו ךלוה התא .לחר תרובק םע םנה" -

:ךכ םירבדה תא עיבהל םילוכי ונא יתמכס טוטרסב

תובא ירבק לש םביט תנבהל חתפמ - ונתשרפ


ןיבהל תוסנל ונילע דוע ,םישנאה רואית ןיבו השיגפה םוקמ ןיב הנוכנה הקולחה לע ונדמעשמ
.םהיבלש תשולש לע וללה םירוטה ינשבש תומדקתהה ביט תא

םישנאה רואית
השיגפה םוקמ
לחר תרובק םע
(?חצלצב) ןימינב לובגב
...אשונ דחא לא-תיב םיהול-אה לא םילוע
אשונ דחאו..אשונ דחאו
רובת ןולא
לילחו ףותו לבנ םהינפלו המבהמ םידרוי
םיאבנתמ המהו רונכו
םיהלאה תעבג

הנחתה םג אמתסמ איה ובש הנורחאה הנחתה .תיתגרדה תולעתה שי "השיגפה םוקמ" רוטב
רחאל ותוא םיאצומ ונא הבו ,וישופיחל אצי הנממ רשא ,לואש ריע ,העבגה - עסמב הנורחאה
ןכ יפ לע ףא .הב םייוצמ ויעדוי לכו לואש לש ודודו ,םתס "התעבגה" תארקנ איה ךשמהב .ןכמ
.ךכ לע הומתל ןיאו ,"םיקולאה תעבג" רידנ יאול םשב ןאכ התוא הנכמ לאומש

םשה איה םייפרגרואיג תומש ימוחתל רבעמש תיתוהמ הרדגה ןאכ םג םיטרפה ראש לכב ומכ
לובגב" - הז רוטבש רתויב הכומנה הגרדה .םיאבנתמ םיאיבנו המב וב שיש םוקמל האיה
הביט ."םויה לכ וילע ףפוח" הניכשה תארשה ץרא איה ןימינב ץרא :הגרד איה ףא - "ןימינב
.ןויעו הבשחמ ךירצ דוע - "רובת ןולא" - תיעצמאה הגרדה לש

."םישנאה רואית" רוטה לא רובענ התע
תיפרגופוטה "הלגנ"ה תכסמב ינגרוא קלח לחר תרובק ןיא הז רמאמב ונחתיפש ןויערה יפל
לשב אקווד הרכזוה לחר תרובק .(בטיה הב תבלתשמ איה םנמאש פ"עא) קרפה לש
.תימינפה ,תינחורה התועמשמ

?ללכב ארקמב תובאה ירבק לש םביט המ - הטושפ-אלו תינורקע הלאשל םיאב ונא ןאכו
רופיסלו םמוקימל ,תובאה ירבקל תדחוימ תובישח שי ,תישארב רפסב טרפבו ,ולוכ ך"נתב
'ה תנומא לשו 'ה םע לש םתזיחא תישאר םג אוה הרובקה םוקמש ,שגדומ םיתעל .םתרובק
ירבעה םהרבא לש הנושארה עקרקה תיינק - הלפכמה תרעמ םוקמ אוה הזכ .תחטבומה ץראב
;"חבזמ םש ןביו" הטישק האמב בקעי הנק רשא הדשה תקלחב ףסוי רבק אוה הזכ ;ץראב
תא ךרבמ השמ םוקמ לכמ ,"ותרובק תא שיא עדי אל"ש פ"עא רשא ,השמ לש ורבק ףא הארנכו
.(אכ גל םירבד) "ןופס קקוחמ תקלח םש יכ ול תישאר אריו" - דג

הרותה ףאו ,הרותה ?השעמל הביט המ - תובאה ירבקל סחיימ בותכהש וז הלעמ םלואו
יחבזבשו םיתמה לא השירדבש רוסיאה תא השיגדמ הרותה .הקיתשב ךכ לע תורבוע ,הפ לעבש
ימע לכב םילבוקמ ויהש םיגהנמ - (חכ וק םילהת ;(וטושפ יפל די וכ םשו) אי חי םירבד) םיתמ
.ןאכ תורתוס תושיג וליאכ ,הארנ רבדה הרואכל .םדק

ירבק תא םידקופה םישנא לע וב רבודמש ,ארקמב דיחי השעמ ,לאומשב וז השרפ
.ןיינעה תנבהל חתפמה איה ילוא ,תובאה

לש המוציעב םייוצמה םיאיבנ לבח איה ןהבש הנוילעה .תוגרד שולש ןאכ ונינפל ביצמ איבנה
,םישנא - הנמיה הטמל .ויקולאל םדא ןיב תויהל הלוכיש ,רתויב הלודגה הברקה תייווח
תא םויה ודקפש ,םישנא ינש - הלא ינשל תחתמ תחא הגרדו .לא תיבב 'הל חובזל םישדקתמה
םעבש םיבוטה ןיב לבוקמה גהונהו תיאובנה הפקשהה ןאכ תרתתסמ ,הארנה יפכ .לחר תרובק
.תובאה ירבקל רשאב

,ישממ רבד םוש םדיב ןיא םשמ םיבשה .השודק םוקמ אל לבא ,הלוגס םוקמ םה תובאה ירבק
.םהמע השיגפל ינחור ךרע שיו ,תממורמ חור םהב שי לבא ;רוניכו ףות אלו חבז אל

:תורעה
'ה ;V 'מע ,4 AASOR טיירבלוא האר וז השרפב רקחמב תוכלהמה תועדל םיפיקמ םימוכיס .1
,1980 קרוי וינ ,ANCHOR ך"נתב P. Kyle McCarter הנורחאלו ,66-12 'מע ,לאומש ICC תימס
.180-154
רוזח
אלא ,הל תישארבל ושוריפב ן"במרה לש ושוריפב הנושאר ,המודמכ ,התלעוה וז העד .2
לחר רבק לש הרכזה וב םיאור םיברש דחא בותכ .ש"ייע וב רזח ,לארשי-ץראל אבשמ כ"חאש
עמשנ המרב לוק" ירמאמב האר הזב ןוידו הריקס .(אל הימרי) "עמשנ המרב לוק" אוה ןימינבב
.19-16 'מע ,59 ןיתעמש ,"לחר תרובק תלאשו
רוזח
אובתו..." (ב ,ד ,ו תוינומדק) והיתתמ ןב ףסוי ירבדב אוצמל רשפא ילוא וז העדל ןושאר זמר .3
.ומש לע יורקה םוקמ אלא ,ומצע לחר רבק אל ,רמול הצור ,"לחר תבצמ יורקה םוקמה לא
רוזח
ועצוהש םיבורמה םיינשרפה םיכלהמה לעו םייוהיזה לע וז תרגסמב בכעתהל םוקמ ןיא .4
י"ע בתכנ) תרפא ךרע ,תיארקמ הידפולקיצנאב האר תויפרגוילביב תומישרו הריקס .וננודינב
.(יקסמד 'א י"ע) לחר תרובק - לחר ךרעו (וטוסק ד"מ
רוזח
.ב יתמ לש ןוילגנוואה פ"ע .5
רוזח
ןיילק 'שו ,דו ג ץיברת ,דמלמ צ"ע האר ודרוב עסמו סויבסוא תורוסמ לש ירבעה רוקמה לע .6
.אובמב ,ד"צרת םילשורי ,Itinerarium Burdigalense" עסמה רפס"
רוזח
'דהמב) תישימחה האמב סומינוריה ןמל םיעסונו םירבחמ י"ע םינתינ ךרדה יקחרמ .7
תא םויכ םיריכמ ונא ובש ,םוקמל קוידב םימיאתמ םלוכ .(םילשורימ לימ 5 :ולש ןוקיטסמונואה
שממ לש לדבה ,םלואו .ברעממ ךרדל דומצב ומוקמ תא םג םיריכזמ םיבר םירבחמ .לחר רבק
,וללה םירבחמה ינש .ודרובמ עסמהו סויבסוא - סומינוריהל ומדקש תורוקמ ינשב םיאצומ ונא
(תיעיברה האמה לש ןושארה יצחה - דחא םנמז) שרופמב םוקמה תא םיראתמה םינושארה םהש
ריד רוזאל ונתוא איבמ הז רואית .םחל תיבמ לימ 2-ו ,םילשורימ לימ 4 רבקה םוקמש ,םיבתוכ
רוקמב רבודמ היה וליא .לחר רבקל תינופצ ,( 1695 1265 צ"נ) םויה לש הליג תמוצ - הרוטנט
היה ,דחא ןוויכמ קר קחרמה הנמנ וליא .םיקיתעמ תועט ןאכ חינהל םוקמ היה ,דבלב דחא
הלא ןיא ונינפלש בצמב .ישימחה לימה ןבאל בורק ,יעיברה לימה ףוסל הנווכהש ,רמול רשפא
השק ?ךכ רחא דדנו ,םש הליחתב ההוזמ היה לחר רבקש ,הז יפל חיננ םאה .םיירשפא תונורתפ
תורומת הב ולח אלש הפוקת ,תיסחי הרצק איה סומינוריהל סויבסוא ןיבש הפוקתה .ךכ חינהל
?והנשמל דחא תובישח-רסח םוקממ רתאה וז הפוקתב זזוי םעט המ ;ץראב םייניצר םיעוזעזו
םהינש ןיב וא ,םירוביחה ינש ןיב רשק שיש ,החנהב איה הלאשה תא רותפל תרבתסמה ךרדה
ןווכתנו ,םילשורימ יעיברה לימה - קחרמה תא ,הארנכ ,ןייצ ןושארה רוקמה .ףתושמ רוקמ ןיבל
'דהמ ,סויבסוא יפל) םחל תיבו ליאוהש ,ןאכמ קיסה ודרובמ עסמה לעבו - יעיברה לימה ףוסל
.לימ 2 הנממ קוחר לחר רבק ירה ,םילשורימ ןילימ 6 הקוחר (196 ,דמלמ
רוזח
.חפסנב האר - וז העיבק םירתוסכ םיארנה תורוקמה לע .8
רוזח
תרובק םע תונתאה ואצמנ" - 49 ,ח"ישת ,תועידי ,רואנ 'מ האר הטיש התוא יפל שדח ךלהמ .9
."לחר
רוזח
ותסיפת יפלש רחאמ ,רקיע האור אוה 'ב העצה תא .ומצע שרדמה לעב החוד 'א העצה תא .10
שיש ,רבוס שרדמה לעבש ,הארנ .ןימינב ץראב ויה לואשו לאומשש ,דמלמ "ינימי ץראב רבעיו"
ירה ןיינעה םצעלו .ןימינבל בשו ןימינבמ אציש ,לואש לש ועסמב תוצראה רדס תא םג סרסל
הארנ :וז ףא וז אלו ;ףוצ ץראב אלא ,"ינימי ץרא"ב התיה אל השיגפהש ,שוריפב רמוא בותכה
תרגסמב טרופמב הזב ןודל יתעדב .םירפא רהב זוחמ אלא ,ןימינב ץרא הניא ןאכ "ינימי ץרא"ש
.תרחא
רוזח
תואחסונ תצקמו ןאכ לאומש שרדמב ילילגה יסוי 'ר בישהל הארנכ ואב הז ישוק לע .11
ובשחש ,םיעבשה לש תורחא תואחסונו ,(םירהצ תעש) ןמז רואיתכ "חצלצ" ושריפש ,םיעבשה
.הלועפ םשל "חצלצ" תא
רוזח
העד וז םישדחה ןיב םג .היעשי 'רו ג"בלר וז הטישב םידמוע םייסאלקה ונישרפמ ןיב .12
.םש היפרגוילביבו "תוא" ךרע תיארקמ הידפולקיצנא ,יניס-רוט ה"נ האר .תלבוקמ
רוזח
רביירד) היפרגולפה חוכמ הטמשוהש ,םיחינמו רקיעל םיעבשה תחסונ תא םיבשוח םיבר .13
ICC) תימס 'ה .(םירחאו 171 'מע ,ANCHOR 'דהמ ,רטרק-קמ ;77 'מע גרבצרה ;78 'מע ,Notes
המודק העד" לשב "רזנוצ"ו םיעבשה תפסות ןיעמ היה ירוקמה חסונהש ,חינמ (ונקרפל
,תינורקעה תוריהזה דבלמ .(רחבנש אוה דודו ,תויפיצה תא םישגה אל לואש) "תיגולואית
האוושהב םיעבשה ימגרתמ וגהנ הבש תוישפוחה לשב ,הז גוסמ העצה לכב גוהנל ונילעש
רשקהה ןאכ ירה ,(57-54 'מע ,עקרהו ןושלה ,רשטוק 'י ןייעו) הרוסמה חסונ לש ותוריהזל
תויעבה תא רתופ וניאש ,יתוכאלמ יאלט רדגב איה יאדו וז תפסותש ,דיעמ ןכותה חותינו
.תויסיסבה
רוזח
.ונקוספל "ארקמ תעד"ב וז העד הרמאנ הנורחאל .14
רוזח
רבק :ירקיעה ונכות) ותוללכב רמאמה לע בישהל םוקמה ןאכ ןיא .117-116 'מע ,33 HUCA .15
םיאתמ םוקמה .י"הבדו םילהת י"פע ,התרפא איה ,םירעי תירקל ךומסב היה ירוקמה לחר
לחר תומ רופיס .איגה רעש ךרד ןימינב ץראל לאומש לש וריע ,"סיתנר"מ לואש עסמל
סויסודואית ירבד :תוירקיע תויאר .תינשמ ,תרחא תרוסמ אוה רחא יפרגואיג רשקהב התרובקו
תפסותהו ,"חלצ" אסריגל תוטמה ,"חצלצ"ל םיעבשה תואחסונ .הז רוזאב לחר רבק לע
ןדה ,רמאמה לש וקלחב קר ןאכ קסוע ינא .(םירעי תירקל םיכילומ םלוכש ,"הברה"ו "תלקב"
.תותואה ןיינעב
רוזח
.םידחא םירבחמ ודמע וז הדוקנ לע .16
רוזח
'מע אובמ "ארקמ תעד") לאומש רפסל שדחה ושוריפב ליק 'י דמע ןאכבש תויתגרדהה לע .17
,םש) ותעיבק תא םימאות םניא הז רמאמ תונקסמ םלואו .ש"ייע ,הפקיה לכב אל יכ םא ,(12
לכב שי ןאכ ונילעהש המ יפל ."העבראו השולש" יפל יונב השרפבש תומוקמה רדסש ,(29 'מע
(םיקולאה תעבג ,רובת ןולא ,חצלצב ןימינב לובגב) תושחרתה םוקמ תושיגפה שולשמ תחא
.(התמבה ,לא-תיב ,לחר תרובק) םישנאה רואית ךותב עלבומה ףסונ םוקמו
רוזח
"םכיניבו יניב איה תוא" - תבשה :ארקמבש םירחא "תותוא" תצקמ םג ראבל שי ךכ התעמ .18
"הזה רהה לע 'אה תא ןודבעת םירצממ םעה תא ךאיצוהב ...תואה ךל הזו" ;(גי אל תומש)
.(ל זל היעשי) "חיפס הנשה לוכא תואה ךל הזו" ;(בי ג ,םש)
רוזח
אוה ףא "חצלצ"בש ,תורשפאה תא לוקשלו רוזחל בר םוקמ וישכע שי ונגצהש הנבמה יפל .19
דחאה - םיקלח ינשמ בכרומ רואיתה םינורחאה תותואה ינשבש רחאמ .םוקמ םש אלו ,רואית
דחא) טרופמ רואית ינשהו ,(המבהמ םידרוי ,לא-תיב םיהולאה לא םילוע) יללכ רואיתו המגמ
,רתוי טרופמה רואיתל ליבקמ "לחר תרובק םע"ש םיטילחמ ונא םאו (...ףות םהינפלו ;...אשונ
וז הסיפת .םיאבה תותואבש "םידרוי"ו "םילוע"ל ליבקמ" Hapax" אליממ אוהש "חצלצב" אמש
.(!םירהממ =) םיגלדמ - :'ב חסונ ,םיעבשה לש םמוגרתל ונתוא הריזחמ איהש רשפא
רוזח
םדוק אוה תיגולונורכ הניחבמו ,םוקמ םש אוה םג "רואית"ה ובש הזה דחוימה הרקמה .20
.קוספב רדסה יונישל םרגש אוה ,"םוקמ"ל
ירומ יבאמ יתדמל - קוחרמל הייארה חוכ י"ע ותרבסהו אתפסותה לש ןוויכה תפדעה לש הז וק
.הלוכ השרפה תונופצ תא ינפב הפשחש איה וז תיסיסב היחנהש ,ינמודו .רוצילא הדוהי 'פורפ
רוזח

לחר רבק ןינעב םירמאמה תמישר