היכן נקברה רחל?

בראשית פרק לה, טו יט; ופרק מח, ז.
ירמיהו פרק לא, יד.
שמואל א פרק י,ב.
רשימת המאמרים המובאים בנושא זה:

ד"ר יואל אליצור - קול ברמה נשמע ושאלת קבורת רחל

ד"ר יואל אליצור - פשר אותות שאול ובעית קבורת רחל

ד"ר יואל אליצור - נספח - היש זכר במקורות חז"ל ל"שיטה הצפונית"?

נגה הראובני - אור חדש על ספר ירמיהו: מצבת קבורת רחל

דניאל משה לוי - זיהוי חדש-ישן למקום מיתת רחל


המאמרים העוסקים בעניין זה כוללים שתי גישות: האחת מיוצגת בדעתו של נגה הראובני המזהה את קבורת רחל בבנימין, והאחרת של ד"ר יואל אליצור המקיים את הזיהוי המקובל: באזור בית לחם יהודה.
הסיבה למחלוקת זו נובעת מזהויות שונות בכתובים המצביעות על ארץ בנימין כמקום קבורתה מחד (שמואל א' י', ב', ירמיהו לא יד) ומאידך כתובים אחרים (בראשית לה, טז יט) (שם מח, ז') המכוונים לאזור בית לחם כמקום קבורתה, וכן מסורת חזקה המתאימה לדעה זו.