ודועייו ודוחיי - דג טבש

יבקעי יפר

ב"נשת ד"י ונילתכ ךותמ

:ןכות

המדקה
ומשו דג תדלוה
דגל השמו בקעי תוכרב
דג טבשו והילאו השמ
רבדמה יעסמב דג לש ומוקמ
טפוש דימעמ אל דג טבש
ודמעמו יחרזמה ןדריה רבע - דג טבש תלחנ
ןדריה רבעב תדחוימה תינחורה הדובעה
םייוכיסהו םינוכיסה - דג טבש לש ולעפמ
תיללכה תומלשהו דג

:תיצמת
בקעי תוכרב יקרפב ןכו ,יללכ ןפואב דג טבש לע דמלמה הרומל םיאתמ רמאמה
ןדריה רבעב דג תלחנ תוישרפ דומילב ןכו ,ג"ל םירבדו ט"מ תישארב - דגל השמו
.איבנה והילא לע דמלמה הרומל עדימ תמלשהל ןתינ ןכ ומכ .ב"ל רבדמב - יחרזמה
לש ורפס ךותמ "תולחנתהבו שוביכב ןבוארו דג ירע" קרפב ןייע הנומתה תמלשהל
.156 'מע ו"נשתה הירומ סופד "ידוהי טבמב ןדריה חרזמ" הרפע שיא ךילרא .ח.ז

:המדקה
םימעפ לתוכה תבישי לש השרדמ תיב ,ונשרדמ תיב ןודנ תויהל הכז לארשי יטבש לש םניינע
לש םהינינעב ,םיקלוד תורנהש העש ,הכונחה גח תולילב תוחיש ןתוא בוטל תורוכז .הברה
,םתדלוה תוביסנ ,םיטבשה לש םהיתומש וזרחנ םהילעש ינש יטוח ורזשנ ןהבש ,ןורושי יטבש
רשע םינש לש םכרד יכישממ - םהיאצאצ לש םהיתודלותו םיטבשה תולחנ ,השמו בקעי תוכרב
ןמ דחא לכ לש ודוחיי ,וניינעש ,הלא לכל ףתושמ הנכמ לע דומעל ןויסנ ךות - בקעי ינב
.לארשי תסנכ לש הניינבב טבש ותוא לש ודועיי םג ויתובקעבו םיבשה
ןחוכמ םיאב םה ףא ,דג בש לש ויניינעב ,ןלהל ואבויש םירבדה יכ ,העדומ הזב רסומ ינירה
םירבד ויהי שודיח אלב שרדמ יב ןיאש ןוויכמש איה יתווקתו ,תוחיש ןתוא לש ןחוכ חוכמו
.תרחא וא וז הדימב "תושדח םינפ" תניחבב הלא
תורוקמ המכו המכב םישרופמ - וכרד יכישממ - וטבש ינבבו בקעי ןב דגב םירושקה םיניינע
תוישרפב ןויע ךותמ .םירקוחהו םינשרפה ירבדבו תונושה ל"זח תורוסמב םיבחרומו ,ארקמב
תירחא דעו לארשי תסנכ לש התישארמ םדועיי םג אליממו ,ויאצאצו דג לש םדוחיי הלוע הלא
םימיה

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


ומשו דג תדלוה

ארקמב רמאנ דג לש ותדלוה לע
בקעיל התוא ןתתו ,התחפש הפלז תא חקתו תדלמ הדמע יכ האל ארתו"
(ירק - דג אב) דגב האל רמאתו ןב בעיל האל תחפש הפלז דלת .השאל
.(אי-ט ,ל תישארב) "דג ומש תא ארקתו
,הבר תישארב) "אמלעד אדג אתא ;אתיבד אדג אתא" :ורמאו םג םשה תשרדב וקסע שרדמב
."בוט לזמ אב" :הז קוספל י"שר שוריפבו (אע השרפ
םירבדב שריה ברה י"ע חסנתנ הז ןוויכ ."דג" םשה שרדמל ףסונ ןוויכ םג וניצמ ל"זח תורוקמב
.(1) "ףתחב אבה לרוג דג םג ןייצמ ןכ...ריהמו דח ךותיח - דדג שרושמ - דג" :םיאבה
:םירקוחה ירבדב וניצמ ךכ .ידמל בחר ףתושמ הנכמ השעמל םהל שי ,הלא תונשרפ ילולסמ ינש
.(430 'מע ב ךרכ ,תיארקמ 'צנא) "םצע םשכ דג הלימה תא ונא םיאצומ"
,ךתח ושוריפש דדג שרושמ אוה הארנכ .בוט לזמ לרוג תארוהב תירוסו תימראבו תיברעב יללכ
"ןחלוש דגל םיכרועה" :והיעשיב רמאנש המב םירקוחה םיאצומ םהירבדל אתכמסא ."תרכ ,רזג
םינוויה לצא םגש הדבועב ןכו ,ויוניכ הז רשא לרוגה לאל הנווכה םשו - (אי ,הס והיעשי)
תעבוקה הריזג - לרוגה לש וניינע ןכא והז .קלח ועמשמש שרושמ םשב לרוגה תלילא הארקנ
.דחא לכ לש ולזמו וקלח תא תכתוחו
,דג לש ותדלוה תוביסנב םיקסועה םיפסונ םישרדמ ןיבהל ןתינ דג םשה לש הלא תוארוה יפ לע
- אלא ;"דלתו" ןאכו "רהתו" ביתכ םלוכב - הפלז דלתו" :םלועל הפוטחהו העיתפמה ותעפוהבו
תוא ,ל תישארב ,המלש הרות ,א"ע השרפ ,הבר תישארב) "הרוביעב תרכינ אלו התיה הרוחב
דגב האל השיבלה .דגב -דגב" :ונושל וז רשא ,רחא שרדמב היוצמ שרדמ ותואל המלשה .(טכ
וב הדגבו ,הב בקעי הצר אל יכ ,הרבעתנו האל איהש היה רובסש בקעיב הדגבו הפלזל הלש
בתכנ אלו - בקעי הילא אוביו .הדליש דע לחר שיגר אל ןטבה הל תוסכל התוויצו הלש דגבב
.(דל תוא ,םש ,המלש הרות) "ןוירה הב
:י"שר ירבד תא םג ןיבהל ןתינ - ךותיח וניינעש ,דדג שרושמ "דג" םשה תונשרפ רואל -ךכ
,ךותיח ןושל אוה דגו" :"םימכח יתפש" לעב שרפ ןכא ךכו .(2) "לוהמ דלונש הדגא שרדמו"
.(אי ,ל תישארב ,םימכח יתפש) "ךתחנ היה ותלימש רמולכ

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


דגל השמו בקעי תוכרב

שי ,ול ןתינש םשב ול אורקל וירוה תא תואיבמהו ,דג לש ותדיל םצעל תורושקה ,הלא תוביסנ
הדבועה תא ןיבהל ןתינ תאז רואל .
(3) םשה לעב לש ויתודלותל הבר תימינפ תועמשמ ןהל
ךודוי התא - הדוהי" :ךרבתמה לש ומשל הקיז ךותמ תחא אל תורמאנ בקעי לש ויתוכרב םגש
,טכ תישארב) ותדלוהב רמאנש ,"'ה תא הדוא םעפה" ת - ונל ריכזמה ,(ח ,טמ תישארב) "ךיחא
.(4) דועו דועו ,(ז"ט ,טמ תישארב) "ומע ןידי ןד" ךכ ;(א"ע ,ז תוכרב ע"וע הל
דוגי אוהו ונדוגי דודג דג" :תלפוכמו הלופכ הרוצב דג לצא עיפומ הכרבל םשה ןמ הז רושרש
.(טי ,טמ תישארב) "בקע
- דג לש וטבש הז" :בקעי ךרבמ הב ךותיחה תנוכתב שומישה תא םישיגדמו םירזוח םישרדמה
,המלש הרות) "עורזה םע שארה קרפמ ןיגרוה ויהו ןיחצונ ויה המחלמל אצוי םהמ דחא היהשכ
"ויבקע תא תורכי אוה םהילע הנחי רשא הנחמ לכ" :ג"סר םוגרתבו .(זנר תוא טמ תישארב
ןתמ תעב ושוריפל ןוימד ךות שרפ שריה ברה םג .(הנר תוא ,םש ,המלש הרותל תורעהב אבומ)
עתפל תשלופה אבצ תגולפ - דודג .עתפל וב סנכהלו ,רבדב ךתח ךותחל - דדג" :דג לש ומש
.(אי ,ל תישארבל ושוריפ הארו טי ,טמ תישארבל ושוריפב) "זירטכ וב תסנכנ לוכיבכ ,רז לובגל
ה"ע וניבר השמו" עבוק ייחב ונברש דע ,בקעי לש וזל הרובטב הרושק איה ףא דגל השמ תכרב
לש וירבד תא שרפמ ךא לוכיבכ השמש ותנווכו ,(טי,טמ תישארבל ושוריפב) "הזה בותכ שריפ
םירבד) "דקדק ףא עורז ףרטו ןכש איבלכ ,דג ביחרמ ךורב רמא דגלו" :השמ ירבד תא
(5) בקעי
,בוש - (6) "תחא הכמב עורזה םע שארה םיכתוח - םירכינ ויה םהיגורה" :י"שר שריפ ,(כ ,גל
.ךותיחה לש וניינע
לכ"ש ךותמ ול תורסמנ ,יאבצ חוכבו תיסיפ הרובגב רקיעב ןניינעש ,דגל ונתינש הלא תוכרב
- (כ ,גל םירבד ,י"שר ,הנש אקסיפ ,םירבד ירפס) "םירוביג תויהל םיכירצ רפסל םיכומסה
טבשה תודלותב יוטיב ידיל םיאבה ,הז טבש לש םייאבצה םיכרצה לע הדימע ךותמ ונייהד
םעו ,חרזמב דונ יטבש ראשו םיאירגה םדק ינב םע ,םורדב באומו ןומע םע - תומחלמ תופוצרה
.(261 'מע ,'י ךרכ ,תירבע 'צנא) ןופצב םימרא

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


דג טבשו והילאו השמ

יכ ולל תישאר אריו" :השמ ירבד .ןיטולחל הנוש וניינע דג טבשל השמ תכרב לש ינשה הקלח
םוקמב רבקנ ,השמ ,קקוחמהש ךכל םינווכמכ ושרדנ (אכ ,גל םירבד) "ןופס קקוחמ תקלח םש
זמר ינועמש טוקלי ,בע ,גי הטוס ,הנש אקסיפ ,םירבד ירפס) דג לש ותלחנ ימוחתב עודי יתלב
םע ויטפשמו השע 'ה תקדצ ,םע ישאר אתיו" :אפיסה םג השרפתנ ךכ .(רתא לע י"שר ,אסקתת
ךרד לע ןייצש המ ,םש ,י"שר ,םש ,ירפס) ונבר השמ יפלכ תנווכמכ (אכ ,גל םירבד) "לארשי
.(זמרה
תא שיא עדי אלו" ירהש ,ירותסמ ןפואב דג תלחנב השמ תרובק - ונייה ,הז דחוימ ביתנ
ותוהממ קתונמ ונניאו ,
(7) ירקמ ונניא ,("ותוא אובקיו" לע י"שרב םשו ,ו ,דל םירבד) "ותרובק
ותלחנב השמ תרובק ףאו ,ךותיחה איה דג לש ותוהמ .השמ תרובקל אינסכא השענש ,דג לש
הז לעפמו ,ךתחנו וייח לעפמ עטקנ ץראל סנכנ וניאש ונבר השמ :תותובעב הז ךותיחל הרושק
ןוכנ םלש וניאש המ םג ,יוצחה םגש השמ הפצמ דג לש וחוכמ .ותמלשהל תעה לכ הפצמ
.המלשהל דיתעב הכזי ,וישכעל
תכלוהו איה תכשמנ הלואגה" :ומילשמש ימ שי ןכש ,עטקנ וניא השמ לש ולעפמ ,םנמאו
םילאוג והילאו השמ ...תקסופ הניאש תחא הלועפ איה המלשה דיתעה תלואגו םירצמ תלואג
ךותמ
(8) :הביטחה תא םיאלממ דחי םה ,םתוחהו חתופה ,רמוגהו ליחתמה .תחא הלואגל םה
,אובל דיתעל" :השמ לא ה"בקה ירבד םיאב םכינש ,איבנה והילאו השמ לש וז תפתושמ הלועפ
.(3 השרפ ףוס ,הבר םירבד) "תחאכ םיאב םכינש ,איבנה והילא תא םהל איבאשכ
םינותנב קר אל ךא ,(9) והילאל השמ ןיב שי ןוימד יווק לש עפשו תובורמ השיגפ תודוקנ
רה יבגל ךכ :דחאכ םהינש ונמדזנ םינוש םייפרגואג םיקדנופל ףא אלא ,םיינשה והדזנ םיינחור
אלא ,ןאכב ונניינע ןיא ונא .(11) "והילאו השמ הב דמעש הרעמ" התוא יבגל ךכו ,(10) ברוח
.םירסח ונאצמנ אל ךכ ףאו ,דג טבשל םירושקה םיניינעב
ףטחב עיפומ םשמ - דג תחנמ - ירותסמ חרואב םלענו ותוחילש תא השמ םייסמ וב םוקמהמ
:באחא לא דעלג יבשותמ איבנה והילא רמאיו" :והילא םג (דג) םוקמה לעב ומכ שממ ,ףתחבו
לכב וליאו ;
(12) (א ,זי א םיכלמ) "ירבד יפל םא יכ רטמו לט הלאה םינשה היהי םא ...'ה יח"
היה ילוא" יכ ארבסה תא םינושארה םינשרפה דחא הלעה והילא לש ותוקלתסהל רושקה
.(13) "ונבר השמ םש ףסאנ רשא םוקמב (והילא לש) וחקלה
דחאכ קר והילא עיפומ ארקמב .בותכב תשרופמ הניא דג טבשל והילא לש ותוכייתשה
םימעטמ ,והילא לש וטבש יוהיזל תונויסנ ל"זח ברקב ושענ תאז תורמל .(14) "דעלג יבשות"מ
.םיימינפ-םיינכות םימעטמ םג יאדו ךא ,םיינינע-םיינכט
שרדמב .הז טבש לא והילא לש הקיזל שרדמה ימכח םיזמרמ דג לש ותדיל לע םישרדמב רבכ
"והילא ?ונמו - םלועה תומוא לש ןתיתשמ דודגל דיתעש ימ אב - דגב האל רמאתו" :רמאנ דחא
דיתע דג טבשמ" :רחא שרדמבו .(אל תוא ,טכ תישארב ,המלש הרות ,אע השרפ ,ר תישארב)
הז ןוויכ .(גל תוא ,םש ,המלש הרות) "לארשיל תובוט תורושב דיגמה - איבנה והילא תאצל
,רמולכ :בקע דוגי אוהו" :דג טבש לש תוכרבה םניינעש םיקוספל וכמסנש םישרדמב םג ךשמנ
- איבנה הילא תא םכל חלוש יכונא הנה .בקעב אב אוהש הז - דגמ אוה בקעב אבה לאוגהש
.(תורעהב םש 'עו ,סר תוא ,טמ תישארב ,המלש הרות) "דג טבשמ אוהש
לש ותוהמו וניינע ירהש ,דג טבשל והילא לש ותוכייתשה דואמ תרבתסמ םינותנ ונא וב ךלהמב
המלשה ללכל ךותחהו יקלחה תאבהב והילא לש וניינע וליאו תומלשה רדעהבו ךותיחב דג
.
(15) תומלשו

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


רבדמה יעסמב דג לש ומוקמ

תא םילשמה ,והילאב ןמתסמה ,תידיתעה תומלשה ןיבל הווהה לש תומלשה רסוח ןיב חתמב
לארשי ינב לש םילגדהו תועסמה רדסב .דג טבש לש ויתודלות םג תונותנ ,דג תלחנב השמ
לגדמ ץוח תורוכבל וסחייתנ םילגדה לכש" :ן"במרה בתכ וננינעל .םינושאר רבכ וקסע רבדמב
וחוכ רשא ,הדוהיל ול דעוימ םצעב היהש םוקמה תא הנפמ דג .
(16) "דג םוקמב היהש הדוהי
םש לע וניינע לכש הנחמה לא ףרטצמ ומצע דג וליאו ,הווהב רבכ םילגתמ ותוכלמ חוכו
ןועמשו ןבואר לש םתרבחבו םדיצל ומצע אצומ אוה ךכו ,האל ינב לש הנחמה אוה ,דיתעה
.(זט-י ,ב רבדמב)

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


טפוש דימעמ אל דג טבש

הפוקתמ םג הלוע ,תטלוב הניא הווהל ותמורתש ,דיתעל וינפשכ ןותנ הז הנחמ לש ותויה
:םיטפושה תפוקת - לארשי תודלותב תפסונ
הרבסה .(ב"ע ,זכ הכוס) "טפוש דימעה אלש טבשו טבש לכ ךל ןיא" :ארמגב ונינש וז הפוקת לע
דצמ - הלשממהש אוה םינושה םיטבשה ןמ םינוש םיטפוש םידמוע היפ לע העפותה לש
תילגתמ איה רשאכש תדחוימ הלעמ שי טבש לכבד" :וב שיש הלעמהו דחוימה חוכ תולגתה
'מע ,ןיבשה תנקת ,ןהכה קודצ 'ר) "'ה םע לע וב אשנתמ אוה ,טבש ותואמ תיטרפ שפנ הזיאב 5
,דבלב דיתעה םש לע וחוכ לכ דגו ןועמש ,ןבואר םינמנ וילע הנחמה ןוויכמ ,וז הביסמ .(6
םיטפושה תא ותונמב רשא י"שר ירבד תא ןיבהל ןתינ ,הצוח ויתונייעמ וצופנ םרט הווהב דועב
.
(17) שרופמ יתאצמ אל ...דג ,ןועמש ,ןבוארמו :רמול ןוכנל האר טבש לכ דימעהש

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


ודמעמו יחרזמה ןדריה רבע - דג טבש תלחנ

םינפה םע הדימע ךות ,הווהבש תומלשה רסוח ןמיסב תדמוע איה ףא דג טבש ינב לש םתלחנ
:רהוזב ןיינעה ראבתנ ךכ .תומלשלו תומלתשהל הייפיצב ,דיתעל
...םיטבשה לכמ רתוי םלתשהל ול ותדמוע העשה התיה תוחפשה ינבמ דג היהש אלול"
אל ןכ לע ...ונממ תומלשה הקלתסנ ךכ רחאו תומלשב הליחת ול ודמע העשהש םושמ
ב"ע דמר ףד ,א קלח ,רהוז) "ותלחנ התיה ןדריה רבעב אלא ,השודקה ץראב הכז
.(32 'מע תומש ,קידצ ירפ וארו ,םלוסה םוגרת יפ לע
:םיעמוש ונא ןידמב לארשי תמחלמ רחאל
הנהו דעלג ץרא תאו רזעי ץרא תא ואריו דאמ םוצע דג ינבלו ןבואר ינבל היה בר הנקמו"
ינפל 'ה הכה רשא ץראה ...השמ לא ורמאיו ןבואר ינבו דג ינב ואוביו ,הנקמ םוקמ םוקמה
לא ,הזוחאל ךידבעל תאזה ץראה תא ןתוי ...הנקמ ךידבעלו איה הנקמ ץרא לארשי תדע
.(ד-א בל רבדמב) "ןדריה תא ונריבעת
ויה םהו ,תאזה הצעה ונתנ םה יכ דג ינב םידקי וזה השרפה לכב" :ן"במרה ריעמ ךכ לע
.(18) "הליחת םירבדמה
ךא,(19) ןבואר ינבו דג ינב לש וז השקב יפלכ תוינורטו תונעט שי םהיתובקעב םיאבלו ל"זחל
תאו םדועיי תא םתרכה ךותמ הלא םיבש ינב לש וז םתיינפ תא ןיבהל ןתינ םירבד לש םדוסיב
:דחוימה םדיקפת
יברעמה ורבעבש לארשי ץרא לש הלאמ םיתוחפ ותשודקו יתכלהה ודמעמ - יחרזמה ןדריה רבע
תוישעמ תויוקפנ הל ןיאש ףא לעש ,וז תיתכלה הישרפ הנודנ םינוש םינוויכמ .
(20) ןדריה לש
,םירוכיב (ןדריה רבעמ) ונממ םיאיבמ ןיאש" םירוכיבה ןמ ץוח ץראב תויולתה תווצמ יבגל
תומייקה תוינחור תולעמ שיש ירה ,(י הנשמ ,א קרפ םירוכיב) "שבדו בלח תבז ץרא וניאש
ץראד אריוא ,לארשי ץראב הרובקה תלעמ ןוגכ ,ןדריה רבעב תומייק ןניאו לארשי ץראב
.(21) םירבד הלאב אצויכו ,לארשי ץראב אקווד הרושה האובנהו ,םיכחמה לארשי
ינפל ןילקרטכ ןדריה רבע תא רידגה ירפסה .ןדריה רבע לש ודמעמ חסנתנ םינוש םיחוסינב
ןוויכה ןמ ךלה לאומשמ םש לעב .(גכ אקסיפ ,סחנפ תשרפ ,ירפס) לארשי ץרא אוהש ןותיקה
:רמאו ,הצוח לארשי ץראמ ונייה - ךופהה
...לארשי ץרא םוחתמ ןלהל השודקה תוטשפתה איהו תפסות ןיינע ימנ הב שי לארשי ץרא"
(בקעיל) ול הטשפתנ ןכ לעו ...ןדריה רבע ןיינע והזש רמול שיו םוקמב תפסות שי
.
(22) לארשי ץרא יכאלמ ותארקל ואב דעלגב ןכ לעו ןדריה רבעב השודקה
תינחורה ותדובע לע םג דומעל ןתינ וירבדמו ,ויתועומשב קוק ברה וכישמה הז הבשחמ וק
.ךכב ךורכה ,דיתעב בצמה ןיבל הווהב בצמה ןיב חתמה לעו ,ותלחנב דג טבש לש תדחוימה
:הז רשקהב קוק ברה רמא ךכו
- לארשיו ...(בקת זמר ,היהשי ,ינועמש טוקלי) ולוכ םלועה לככ תויהל לארשי ץרא הדיתע"
"םצרא ךרד ךילא וללפתהו" ירהש ,לארשי ץרא תשודק םהילע הלח תולגב וכלהש ףא
ידי לע אב לארשי ץרא לש התלעממ הלוגה לע עיפשמו רשקמה הז חוכ .(חמ 'ח א םיכלמ)
ןיב הזה םייניבה חוכ ידי לע ץראל ץוח םע לארשי ץרא תשודק תא רבחמה ,ןדריה רבע
.
(23) "םימעה ץרא ןיבל ץראה

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


ןדריה רבעב תדחוימה תינחורה הדובעה

- ןבואר ינבו דג ינב" :ןדריה רבעב דג ינב לש תדחוימה םתדובע ךרד לע ודמעש ימ םג ואצמנ
וניא םהלש הנקמה לכש ועדי העדה רודב ויהש םהו ,בר הנקמ ךרצוה םשה שודיקב םקלחל
,םהבש השודקה תוצוצינ לכ תא לעופל איצוהל םהילעו ,םהלש םשה שודיקל םילכ אלא
ןכומה םוקמהש וניבהו ,םהיסכנ ידי לע תושעל רשפאש םשה שודיק לש תויורשפאה לכ :ונייהד
.
(24) "ילכ תניחבב אוה ףא םוקמה יכ ,ןדריה רבע אוה הזל
ןדריה רבע לע ארמגב םיעמוש ךכ .תודימה םוחתב הדובע םג רשפאמ ןדריה רבע לש הז וניינע
לארשי ץרא תשודק ול הרסחו ירמגל שדקתנ אלש ןוויכמש -
(25) דעלגה :ללוכ םשב םג ארקנה
םירדנ ,ארמגה לע הרוא ןרק) ימ םג אצמנ .(םש נ"רבו ב"ע בכ םירדנ) זגר בל וב שי ןכל ,תיברעמה
קמנל ידכ ,(ב"ע ,ט תוכמ) "םיחצור יחיכש דעלגב" יכ תעבוקה תרחא ארמגמ היאר ךכל איבהש (םש
.(26) לארשי ץראב ורפסמ תמועל ןדריה רבעב טלקמה ירע ירפסמ תא ךכב
,עשוה איבנה ירבדב דוע הזכש תרותב ןייוצמ םימדה תוכיפש וב הברש םוקמכ ןדריה רבע
םג ראשה ןיב וירבדב ןווכתמ עשוה .(ח ,ו עשוה) "םדמ הבוקע ןוא ילעופ תירק - דעלג" :רמואה
הסחמ השמיש טלקמ ריע שמשל םוקמב רשא ,דג תלחנב ,דעלגב רשא תומר טלקמה ריעל
םישחרתמ םיבר חצרו גרה ישעמ יכ ונל הלגמ ארקמב ןויע ,ןכאו .(םש ,ארקמ תעד) םיחצורל
תונמדזהו תורשפא םג שי ךא ,אוה ןכוסמ הז רוזיא ןייפאמה החיצרה חוכ .
(27) דעלגה רוזאב
ותוא אמשש ןייצו ,הברה םימעפ ןהכה קודצ 'ר רזח הז דוסי לע .םייבויח םינוויכב ולצנל
םיזיעה רדעכ ךרעש" לע יתעמשש ומכ ,החיצרבש בוטה שי םלצא יכ ,שוריפ" :אציב'זיאב
.(28) "בוט אוה דעלגה רהמו ,החיצרו סעכ ושוריפ רעישד ,"דעלג רהמ ושלגש
רמאש ומכ םיטבשה דגנש םירורא א"יד יתלבקו :העומשה יפמ ןהכה קודצ 'ר ףיסוה רחא ןוויכב
םג בתכ םשו ,
(29) "דג דגנ אוה המהב לכ םע בכוש רורא :טבש לכבש תונורסחה ונייה י"שר
וז הניחבב םגו ,טבשה לכ לש ותנוכת וזש ןכ לעו ,בוטל ןכפהמו תוואתה תא ןקתמה והילא לע
.אלמה ידיתעה ןוקיתה תארקל הדובעה ךילהת אטבתמ - הבוטל הוואתה ךופיה לש -

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


םייוכיסהו םינוכיסה - דג טבש לש ולעפמ

םכלו ,הבוחב תנמוט איה םיבר םינוכיס םג ךא ,המע םיבר םייוכיס - דג ינב לש וז םתדובע
ודועי תעיבקב םירושקה םימרוגה לכ יפמ תועמשנה תודחוימה תורהזאה תא ןיבהל רשפא
.דג לש ותוליעפו
ןתיש השממ םשקבב ןבואר ינבו דג ינבש ךכ לע דמע (85 רעש ,תוטמ תשרפ) קחצי תדקע לעב
יוקילה לע םדימעהל ידכ - םתמועלו ,'ה םש תא ללכ םיריכזמ אל ןדריה רבעב םתלחנ םהל
,ןיינעה לש ותובישח תשגדה ךותמ ,"'ה ינפל" הצילמה תא םימעפ עברא השמ ריכזמ - רבדבש
.
(30) םהירבדב םימש םש תרכזה םה ףא םיטקונו החכותה לע םידמוע םמצע םיטבשה ינבש דע
"'ה יתיוק ךתעושיל" תדחוימה האירקה תא שרפל תונויסינב םג בחרוה הז ינשרפ ןוויכ
הרהזא וז האירקב שי :(חי ,טמ תישארב) דג לש וזל ןד לש ותכרב ןיב בקעי תוכרבב העיפומה
הלא לכ לומ דימעהל ,תיאבצ הרובגל הכוזה ,דגל תדחוימ הרהזא םכותבו לארשי יטבש ללכל
.(31) 'ה םש הליחתב רדענ הב - השממ דג ינב תשקב לש השרפ התואל הזימרו ,'הב ןוחטבה תא
ןפואב ןדריה רבע טבש תא ריהזהל ךרוצ האר אוה ףא - לעופב ץראה תא קליחש - עשוהי
הווצ רשא הרותה תאו הווצמה תא תושעל דאמ ורמש קר" :םיעמוש ונא וירבד ןיב ךכו ,דחוימ
הרהזא םושמ םהב שי אמלע ילוכד אבילאש ,הלא םירבד .(ה ,בכ עשוהי) "'ה דבע השמ םכתא
םדועיי תובקעב תדחוימ הרהזאכ ,תמא ירמא לעב ,רוגמ ןקזה ר"ומדאל ול ושרפתנ ,תדחוימ
דג ינב תרטמ" :(ג ,בל רבדמב ,יחב ונבר םג הארו ז"סרת תוטמ ,תמא ירמא) ןכוסמהו דחוימה
תומש) שרדמב ורמא ךא המצע לארשי ץראכ שודק ןדריה רבע תא םג תושעל התיה ןבואר ינבו
."דאמ ורמיש ןכל ,חוצינ חצונ וא אריזל ומצע סינכמה" :(ט ,זכ הבר
ידי לע (י ,בכ עשוהי) "הארמל לודגה חבזמה" תמקה האב עשוהי לש וז האירק רחאל ףכית
םתונבב ,'הב לעמ ןאכ שי אמש םיטבשה ראש לצא לודג ששח תררועמה - ןדריה רבע יטבש
.(טי ,םש ,םש) "וניקולא 'ה חבזמ ידעלבמ חבזמ"
ורסאנ הלישב ןכשמה תעיבק זאמש תורמל תפסונ המב התנבנש ךכ לע םיטבשה לש הז םסעכ
,ףסונ דבורב קוק ברל ול שרפתנ ,(ור 'מע עשוהי ,ארקמ תעד הארו ,בי םירבד יפ לע) תומבה
ינבו דג ינב לע היה רשא הקעצהו" :ארקמב ראותמ אוהש יפכ ומצע עוראה ידממל רבעמ
תשודקל לארשי ץראב רחא םוקמ תשודק וליפא תוושהל אלש אוה לכה חבזמה םתונבב ןבואר
םתיינורט תא שרפל ןתינ הז וק יפ לעו - (דל 'מע ,א קלח ,היארה תורגא) "'ה רחב רשא םוקמה
אל אליממו ,לארשי ץרא לשל הזל ההז ודמעמ יכ ןדריה רבעבש םירובס אמש ששחה ךותמ םג
.םוקמ ותוא לש וינותנלו ויאנתל םאתהב ,םש תינחורה םתדובע תא ועצבי
ונודמל רבכו ,ןהכה רזעלא ןב סחנפ אוה תחלשמה שארב דמעו וז השרפ רוריבל חלשנש ימ
הרושבהמ רבעמהש ךכל גאוד - והילא לש םדקומה ויוליג - סחנפ .
(32) "והילא הז סחנפ" ל"זח
ךרדה רשכות זאו ,'ה יפ לע השעית והילא ידי לע התמלשה לע דג טבשל השמ דעיימש
לש תומלשל עיגהל הכזי ,ךרדה עצמאב דימת ןותנה ,ךותחה-דגש ךכלו ,והילא לש ותעפוהל
.תיללכה תומלשל איבהלו ומצע

תישארב רפס ןכות ודועייו ודוחיי דג טבש - ןכות


תיללכה תומלשהו דג

דג םשה תא ךכ םשל שרד ףאש ,שמשו רואמ לעב ירבדב םג תרכזנ תיללכה תומלשה התוא
:שדוחמ ןפואב
,םלועב םולש תושעלו תקולחמה תא תוושהל אב והילא :תויודע תכסמב אתיא"
...דגמ יתא יכ ,דעלג יבשותמ ארקנ יבשתה והילאש םישודקה םירפסב אתיאו
,והילא אובי דגמ :שוריפ ,"ונדוגי דודג דג" :שדוקה חורב בקעי זמר הזו
,םלוכ ןיב םולש ושעיש ,םלוכ הדוגא ושעיו ,ףוסאיש ...דעלג יבשותמ
םלוכ ושעיש ,הדוגא ןושל אוה ונדוגי דודג הזו ,םלועב תקולחמ היהי אלש
הז הדוגא השעיש המ :שוריפ ,בקע דוגי אוהו רמא הזל ...םולשב הדוגא
.
(33) "אחישמ תובקעב ונייהד ,בקע ףוסב היהי
,תומלש רדעהבו ךותיחב ןניינע ויתוכרב ,ךותיח ועמשמ ומש רשא - דג טבש יכ ,אופיא ,וניאר
םג ךכו ,םלתשה םרטש ךכ לע ריעמ רבדמה תועסמב ומוקמ ,תומלש רסוח תלמסמ ותלחנ
תרובקל אינסכא שמשמה םג אוה ,לארשי לע טפוש ונממ דומעיש הכז אל הז טבשש הדבועה
תא םלועל איבמ םג אוה ךא ;השמ לש וייח לעפמ עטקנ וב םוקמה איה ותלחנו ,וניבר השמ
- ותלחנ ימוחתב תדחוימה תינחורה ותדובע חוכמו ,השמ לש וייח לעפמ תא םילשמה - והילא
תויהל דיתעש והילא תא רגשמ ףאו אובל הדיתעה תומלשה ללכל ולוכ םלועה תא ברקמ
.תומלש ללכל ולוכ םלועה תא איבהל הדיתעה - תידיתעה הלואגה לש היללוחממ

:תורעה


הרות תורעהב האר ךכל םינווכמה םימודק תורוקמ .אי ,ל תישארבל שריה ברה שוריפ .1
."דג" 'ע ,ךורעב ע"עו הז קוספ לע םישרדמל המלש ______תוא ,םש ,המלש הרותב אבוה י"שר ירבדל רוקמה אוהש שרדמה .אי ,ל תישארבל ושוריפ .2
ותרוצ רמגנ דגו ,דחא ןוירהמ (רשאו דג) ודלונ יכ ןכתי" המכח ךשמ לעב תרעשהל ןאכמ .גל ______
ע"עו ."ויחאמ ץצקנש הנליא ודוג ןושלמ דג ומש הארק ןכלו (דג רפסמכ) םישדח העבשל ______
.םידיסח רפס םשב איבהש המ ,דל תוא ,המלש הרות תורעהב ______שיא" ירדה .י.ח ברה האר וילעב תודלות לע םשה תעפשה לעו תומשה תייגוס לע .3
88-89 ןיתעמש ,"ילתפנ לש וילותפנ" ירמאמבו ,ךליאו 9 'מע (ו"לשת) ח ונילתכ ,"ותכרבכ ______
.ךליאו 10 'מע ,(ז"משת ןסינ טבש) ______ןכשמ אוה לובז ירהש ,הז ןורקע יפ לע יונב (גי ,טמ ,םש) "ןוכשי םימי ףוחל ןולובז" םג .4
תפונ" ןושלמ ילתפנ םשה תא ושרד ל"זחו (אכ ,םש ,םש) "רפש ירמא ןתונה" :רמא ילתפנב ______
.ךכב ל"מכאו "רפש ירמא"ל ליבקמה (חפר תוא ,טמ תישארב ,המלש הרות האר) "יל ______.דג לצא תמייקתמה השמ לש הלאל בקעי תוכרב ןיב תדחוימ הקיז לע אוה ףא דמע ן"במרה .5
.ייחב ונברכ תשרופמ הכ ןושלב טקנ אל יכ םא ______תופסותה ילעבמ םינקז תעד שוריפב ע"עו רתא לע ןתנוי םוגרתב הארנכ י"שר לש ורוקמ .6
.הז קוספל ______החגשהב אוה לכה ...םיוסמ םוקמב רבקנ םדאהש המ" טמק 'מע ,ב קלח ,היארה תורגא האר .7
."'ה י"ע תדחוימ ______ע"וע .טכ קרפ םשו ,ועק 'מעב םש תורוקמה ינויצב הארו ,חכ קרפ ,ותייחתו לארשי ,תורוא .8
הזל ךומסב הז והילאו השמ לש םרוכזא ךמס לע אסש-סש 'מע ,ג קלח ,שדוקה תורוא ______
.128 'מע 'ג קלח ,לארשי תודלות ,ץבעי .ז םג האר .גכ-בכ ,ג יכאלמב ______טוקליב ןכו ,םישיאה ינש ןיב תואוושה לש הלודג הכרעמ שי "והילא חקיו" אתקיספב .9
יתימא ןב הנוי ,ךרכב י ,זכק תוא ,בל תומש ,המלש הרות דוע הארו ,זי ,א םיכלמל ינועמש ______
הצעומה ןואטב - ךירעשב ךותב ,"והילא לש ויחתפ" ,ירדה .י.ח ברה ,ךליאו 83 'מע ,והילאו ______
תובש ןולע "םימבו שאב" ץיבוקסומ .ח .20,71 תורעה (ב"לשת טבש) 9 םילשורי תיתדה ______
השמ ואבב שי והילאו השמ ,דג ןיב תוהז לש ףסונ ךלהמ .ךליאו 37 'מע א"משת ,86 ןוילג ______
-סשתח 'מע ,םירבד ,םשו ,המתת 'מעו וסרת 'מע ,תישארב ,םש האר בור"זומ ר"ומדאל ______
.102 'מע ,קדצ רבוד ע"עו ,אסשתת ______והילא לצא דועו .טס ,חכ ,םש .וט ,םש ,םש .ח ,ד םירבד .ו ,זי םש .א ,ג תומש השמ לצא .10
.(ח ,טי ,א םיכלמ _______,קידצ ירפו .תושמשה ןיב תבש ברעב התאירב לע א"ע דג םיחספ ע"עו .ב"ע טי הליגמ .11
.60-61 'מע ,תישארב _______.ךליאו 106 'מע ,(9 הרעה ליעל) ךרכב האר וז הפוטח העפוה לע .12
'צנאב .םישיאה ןיב םירשק לש תפסונ תכרעמ סרופ םש א ,ב ב םיכלמל ושוריפב ק"דר .13
םג .ובנ רה ימוחתב םלענ והילא יכ הרעשהה םיקוחל תסחוימ 341 'מע ,א ךרכ ,תיארקמ _______
.והילאל השמ ןיב תמייקה הפינעה םירשקה תכרעמב וז הרעשה םילות םש _______תומדמ לידבהל תילארשי-ללכ תוישיא לש תימדת ול רוציל איה ךכב בותכה תרטמש ןכתיי .14
'מע ,עשוהי ,ארקמ תעד הוושה תרחא תמצמצמ תרגסמ לכל וא תיטבש תרגסמל תכייתשמה _______
אל שמישש שיגדהל ידכ (עשוהי לש) יטבה וסוחיי רפסב רכזנ אלש הארנו" 9 הרעה ,ד _______
.58 הרעהב םשו ,17 'מע,10 הרעהב ל"נה ירמאמב ע"ועו "ולוכ םעה ארכ םא יכ בש שארכ _______שרדמב וניצמ וז הדוקנב .הטושפ הכ הנניא דג טבשל והילא לש תיטבשה ותוכייתשה ,םנמא .15
ןימינב לשמ רמוא רזעילא 'ר ?ימ לשמ - והילא" םיאנת תקוללחמ (אע השרפ ,הבר תישארב) _______
אדה .היה דג לשמ רמא יארוהנ 'ר .(ח ,א םימי הירבד) ןימינב ינב הילאו הישרעיו" ביתכד _______
." "דעלג יבשותמ יבשתה והילא רמאיו" ביתכד אוה _______
םינותנ ךמס לע ,ילאיר-יתימא יוהיזל ןויסנ ןאכ שיש עמשמ הז ןפואב תקולחמה תגצהמ _______
ק"דרה וז תקולחמל סחייתה ךכ .דבלב ינשרד יוהיזל אלו ,םירחאו םיינתא ,םייפרגואיג _______
תוילגרמ .א דוע הארו .(א ,זי א םיכלמל ושוריפב) "תמאה ונעדי אל ונחנאו" :בתכ רשא _______
.12-19 'מע ,לארשי תורפסב איבנה והילא _______
טבשל אלו דג טבשל והילא תא ךיישל רבתסמ יכ הנקסמה תוטשפב תיארנ ןושאר טבמב _______
השקמ ומצע שרדמה .דג טבש לש ותלחנ םוחתב אוהש - דעלגב ובשומ םוש לע תאזו ,ןימינב _______
"?יארוהנ 'רד ארק רזעילא ' םייקמ המ" ההימתה תא וגיצהב ,רזעילא 'ר גיצהש הדמעה לע _______
.(םש ,הבר תישארב) _______
ןפואב םהירקחמ יפ לע םיבשיימ ארקמה ירקוח .ינשרד חרואב וז הישוק בשיימ ל"נה שרדמה _______
תורשפאה תא איצומ הז ןיא דעלגב והילא לש ובשומ םוקמש ףא לעש העדה תא םג ידמל ענכשמ _______
ןאכ התוא איבנ .וז הסיפת ססבל התרטמ רשא הכרעמה לע ךוסנ ןח .ןימינב טבשב ורוקמש _______
:םיקרפ ישארב _______
,121-125 'מע ,(ד"צרת) ה הנש ץיברתב ספדנ רשא ,"דעלגו ןימינב" ורמאמב דמלמ .צ.ע _______
לארשי תבשב דוע השנמ טבשל ןימינב ינב ןיב היהש ןיאושינ ירשקל עגונב הרעשה הלעמ _______
השא חקל ריכמו" :(וט םש) םש וניצמ א םימיה ירבדבש ןיסחויה תומישרב ךכ .םירצמב _______
תוחא התיהש השיא חקל ריכמו" שרפמ רתא לע ק"דרה ."הכעמ ותוחא םשו םיפשלו םיפחל _______
דרמ" ,אירול צ"ב דוע הארו .(ןימינב ינב ןיב בי קוספב םש םירכזומה) "םיפשלו םיפחל _______
לש תולשושב תופסונ החפשמ תובריק לע ,67 'מע ,ב"כשת ,.גי ארקמ תיב ,"ירכב ןב עבש _______
ינבל ןימינב ינב ןיב קרו ךא ויה אלו וחתפתהו ופיסוה הלא ןיאושינ ירשק .הלא םיטבש _______
,(261 'מע ,י ךרכ ,תירבע 'צנא האר) םתוללכב דעלגה יבשותל ןימינב ינב ןיב אלא השנמ _______
שבי ישנא ופתתשה אל וללגב םעטה אוה :תובורמ תויארקמ תוישרפ ראבל ידכ םהב שיו _______
עברא ןימינב ינב ואשנ ךכ רחאו ,(אכ םיטפוש) ןימינב דגנ לארשי יטבש תמחלמב דעלג _______
שבי ישנא תא ליצמ - ןימינב טבשמ - לואש .תפסונ הבריקל ומרגש דעלג שבימ םישנ תואמ _______
הרובקל םיאיבמ דעלג שבי ישנא .(12 הרעה ,ק 'מע ,םש ,ארקמ תעד ,אי ,א לאומש) דעלג _______
בי ,י א םימיה ירבדל י"שרל סחוימבו גי-אי ,אאל א לאומש) ןתנוהיו לואש תופוג תא _______
שבי ישנא ונתנ העבגב שגליפ השעמב העבג יבשוי תא לארשי וגרהשכ - ויה םהיבורק םג" _______
ךילממ רנ ןב רנבא .(13 הרעה ,חש 'מע ,א לאומש ,ארקמ תעד םג הרו ."ןימינבל םהיתונב _______
,רבד-ולב אצמנ ןתנוהי ןב תשוביפמו (ח ,ב ב לאומש) דעלגבש םיינחמב תשוב שיא תא _______
רשק .(םוקמה יוהיז לע ,את 'מע ,ארקמ תעדו ד ,ט ב לאומש) הז רוזיאב םוקמ אוה ףאש _______
כ ,ב לאומש) הכעמ תיב לבאל ירכב ןב עבש לש ותחירב תא םג ריבסהל יושע הז דחוימ _______
האשינש ןימינב תונבמ הכעמ םש לע אוה הכעמ תיבש רשפא" דצת 'מע ,ארקמ תעדב םשו _______
םיאיבנ ,(ךרוע ,ילאיבצ .ב ,רודישה תושר) ארקמב תוחיש םג הארו ."דעלג יבא ,ריכמל _______
.ה.ח םג האר דעלגה יטבשלו השנמ טבשל ןימינב ינב ןיב רשקה ןיינעל (177 'מע ,םינושאר _______
'מע ,הידבוע ,ארקמ תעד ,82 'מעב םשו ,69 'מע ,םדק ימיב לארשי םע תודלות ,ןושש ןב _______
.ךליאו 120 'מע ,ל"נה הארקמב תוחיש ,57 הרעה ,גי _______
תסחיימ הז םעטמ" ורמואב ןימינב טבשל והילא לש וסוחיי תא םג הז יפ לע ראבש ימ שי _______
,אירול צ"ב) "ןימינב טבשל ,ידעלגה-יבשתה םג הנוכמה ,איבנה והילא תא תרוסמה _______
.532 'מעב ,(ו"לשת לולא-זומת) זס ארקמ תיב ,"דוד ןולמב דעלג שביב" _______
והילאל ןה .ןימינב טבשל והילא לש ותוכייתשה תא ראבל ןתינ םיימינפה םידדצב םג _______
תטלוש אלו ןדע ןגל םייח םיסנכנ םהינש ,תגלפומ םימי תוכירא תסחוימ ןימינבל ןהו _______
.(21 'מע קידצל עורז רוא ,א"ע זי ארתב אבב ,ב"ע הנ תבש האר) דוע העלותו המיר םהב _______
אל דג ירהש ,ןימינבל וא דגל וא והילא סוחייבש תויבטוקה לע ריעה ןהכה קודצ 'ר _______
ץרא תשודק שרוש" אוה ןימינב וליאו ןדריה רבעב קר אלא לארשי ץראב ללכ לחנ _______
.(32 'מע ,תומש ,קידצ ירפ האר) "לארשי _______תישארב ,המלש הרותב םג אבוה הז ןווכ (המת 'מע ,לעוועש 'דהמ) הכ קרפ ,ןוחטבו הנומא .16
.(םידיסח רפס םשב דל תוא ,ל ______,(ן"שת) גי ונילתכ ,"חספה גחל באב העשת ןיב הקיזה לע" ירמאמ םג הארו ,םש ,הכוס .17
.463-466 'מעב _______רבדמבל דוע ןייצו ,"ןבואר ינבו דג ינב ורמאיו" הכ קוספל ןייצש לעוועש תורעהב םש הארו .18
ףוס ,ה"לשה ,ע"באר ,ייחב 'ר םג ושרפ ךכ השעמל .וכ תוא ,םש ל"דרלו 'ג השרפ ,הבר _______
.ב"יצנהו ,הכרבה תאזו תשרפ _______,ב קלח ,והילאמ בתכמ ,תוטמ תשרפ ,ארקמב הניב ,םש ,הבר רבדמב לשמל האר .19
.דועו ,ח"לרת ,א"לרת ינשב רקיעב ,תמא תפש ,אכת 'מע ,רסומו המכח ,254-261 'מע _______,הצ-דצ ,אמ 'מע ,הדמח ץרא ,ילארשי ברה ,הר 'מע ,לארשי ץרא ךרע ,תידומלת 'צנא האר .20
.דועו ,זפ ,גל 'מע ,לארשי ץרא ,יקסני'צוקיט מ"ירגה _______ךכ .וז הדוקנ הלוע םהמש רתוי םימודק תורוקמ שי השעמל .ר ,חצק 'יס ,'ג קלח ,ץ"בשת .21
...הניכש תיבל הרשכ ןענכ ץרא - ןדריה רבעמ תדוקמ ןענכ ץרא" ח ,ז הבר רבדמבב וניצמ _______
,אכ רבדמב ,ן"במר ,חצרת זמר ,ינועמש טוקלי הארו) ."הניכש תיבל רשכ ןדריה רבע ןיאו _______
תומבה רתיה תעשב ףש הדמח ילכ לעב םשב איבה םש ן"במרל לעוועש ברה תורעהב אכ _______
ונאצמ אלו" 22 הרעה ,ור 'מע ,עשוהי ,ארקמ תעד הארו המבל היואר ןדריה רבע התיה אל _______
םשב איבה (גנק-בנק 'מע) רשכ ברל תונופצ חנעפמב ."ןדריה רבעב תוחבזמ תובאה ונבש _______
ללכל ךא ,ץראל ץוח ללכמ אציש םוקמ לשכ" אוה ןדריה רבע לש ודמעמש יאבו'צוגורה _______
.(ב"ע טס תוחנמ) םיבעב ודריש םיטיחל המודב ,אב אל לארשי ץרא _______,תמא תפש וושהו ,בק 'מע ,ב קלח ,אשדה תואנ הארו ,זסש 'מע ,תישארב ,לאומשמ םש .22
.14 'מע ,םירבד _______ט"פרת תקוח תשרפל וירבדב םג עימשה םימוד םירבד .ט"פרת עירזת היאר תועומש .23
הנושארה הנשמל וירבדב ,קוק ה"יצרה ,ונב םג ךישמה הז וקב .ץ"רת יעסמ-תוטמ תוישרפלו _______
,בל רבדמב ב"יצנל םינפמ םש תורוקמבו ,ט 'מע ,םש האר) תובאבש "הרות ןינק" קרפ לש _______
תגרד ןיב - םייניב דמעמ אוה ותשודק דמעמ - ןדריה רבע יכ עבק רשא (בי ,ג םירבדו בכ _______
ר"ומדאה ,המלש תראפת לעב לצא םג וניצמ הז ןיעמ ץראל הצוח תגרדל לארשי ץרא _______
איבהל - ןדריל רבעמ ונתלחנ תזוחא ונתיאו 'ה ינפל םיצולח רובענ ונחנ" רמאש קסמודארמ _______
לע םשו ,213 'מע ,םש הארו ,214 'מע ,םש) "ץראל ץוח" - ןדריה רבעל םג עפשה םהמע _______
.("הדיתעה הלואגה לע זמור הז לכ" :דג ינבמ והילא _______ויהד" 17 'מע ,ןהכה קודצ 'רל החנמה ץמוקב םג הז ןיעכ 256 'מע ,ב קלח ,והילאמ בתכמ .24
תובאה לע ."תובאכ הנקמ ילעב ויה ןכל ,'הל הזה םלוע יניינע לכב תויהל הגרדמב ןכ םג _______
.אנ קרפ ,ג קלח ,םיכובנ הרומ םג האר ךכב םתלעמ לעו הנקמ ילעבכ _______דעלגה ץרא לש התובישחו הלדג תאפמו" 81 הרעה ,זטק מע ,עשוהי ארקמ תעד האר .25
.ךכל תורוקמ םשו ,"המש לע יחרזמה ןדריה רבע לכ תא םיתעל םיבותכה םיארוק _______ריוא היהש ורמאיש וא" די ,הל רבדמב ,ן"במר הארו 70 'מע ,החנמה ץמוקב םג אוה ןכו .26
ןיינעב א"ע דכ ןירדהנס לע ל"רהמל תודגא ישודיח םג הארו "םיחצור תלדגמ דעלג ץרא _______
קלח ,תודגא ישודיח) לבבבש הלא תמועל לארשי ץראבש םימכח ידימלת לש םייפוא _______
(גמק 'מע ,ג _______.40 'מע אובמ ,םיטפוש ,ארקמ תעד ע"עו 99 הרעה ,טמ ,מע ,עשוה ארקמ תעדב םתריקס האר .27י"ע ררבל הצרש ,באחאד 'דעלג תומר ונל יכ םתעדיה' םעט הזש" םשו נק 'יס ,קידצה תקדצ .28
,נר ,פ 'יס םש ע"עו ."השודקד החיצר ול יכ ,טפשמב 'ה יאיבנ גרהש החיצרש וז המחלמ _______
.80 'מע ,קדצ רבוד _______תמחמ ונייהו" אובת יכ תשרפב חולישה ימ ירבדב ורוקמ 55 'מע ,ץורח תובשחמ .29
."םירורא א"י רמאנ ןכל ,הדלותב וב עוטנ ןורסח היה דחא לכבש _______.37 הרעה ,זכ 'מע ,עשוהי ,ארקמ תעד ,177 'מע ,ארקמב הניב םג האר .30,טמ תישארב ,המלש הרות ע"עו 396-397 'מע ,תישארב רפסב םינויע ,ץיבוביל .נ האר .31
.דנר תוא _______ויחתפ" רמאמב האר םיפסונ תורוקמל זמ קרפ ,רזעילא 'רד יקרפ ,סחנפ ינועמש טוקלי .32
,והילא ךרע ,תידומלת 'צנא ,92 הרעה םג םשו 32 הרעה ,(9 הרעה ,ליעל) "והילא לש _______
14 'סמ ןויצ _______ותומלשל אובל לוכי אל םלועהש ךכ לע ,טי 'מע ,היארה תורוא הארו ונ 'מע ,שמשו רואמ .33
.גנ קרפ ,לארשי חצנ ע"ע תוקולחמה הוושמ והילא לע .והילא ידי לע אלא ______