ינימש תשרפבש יחה

א"י ארקיו

קיליב הנקלא
:תיצמת
ונמנ םירבד רפסב האר תשרפבו ארקיו רפסב ינימש תשרפב .םייח ילעבל םיבר תומש ארקמב
- "ינימש תשרפבש יחה" וירמאמ ינשב קיליב הנקלא .םירוהטו םיאמט ח"עב לש םיבר תומש
.רקחמה ךרדו יוהיזה יכרד לע דמלמ "ך"נבו הרותב תורוהט תויח" ורמאמב ןכו

תאמוט ינידו הליכאב םירוסאה םייח ילעב לע םינידו םיקוח ונדמלל אב ארקיו רפסבש א"י קרפ
יחה םלוע תוכרעמ לכמ םייח ילעב לש תומש קרפב ואבוה הז ךרוצל .אשמבו עגמב םתלבנ
ץראה לע ץרושה ץרש ,ףוע יצרשו ,םימ יצרש ,םיגד ,םילחוז ,תופוע ,םיקנוי ;םהיתוקלחממו
הסרפ תסרפמ :םהינמיס קר ונתינו םש םלעהבו תוללכהב םיעיפומ םהמ .ןוחג לע ךלוה לכו
לכ ,םילחנבו םימיב ,םימב תשקשקו ריפנס ול שי רשא לכ ,הרג הלעמ ,תוסרפ עסש תעסושו
,('דכו לושלש ,שחנ) ןוחג לע ךלוה לכ ,(ב"ויכו לותח ,בלכ ןוגכ ,ושריפ וניתובר) ויפכ לע ךלוה
,למג :םינמיס תפסותב וא ,והנימל ףועה - םהינמיס ןתמ ילב דבלב םהיתומשב םיעיפומ םהמו
,םייח ילעב לש תומש 36 םיאבומ הז קרפב .םעלסו לגרח ,םעלס ,הברא ;ריזחו תבנרא ,ןפש
תרהטבש םירופיצ יתש ,תונברוקה תשרפבש הנוי ןבו רות ;זעו שבכ ,רוש :ףיסוהל שי םהילע
ינשה תעלות תא םג ילואו (ונלוכל תועודיה רורד ירופיצ ןה הלא ל"זח תרוסמ יפל) ערוצמה
ונתינ רפסבש הלא דבלמ ,תומש 43-42 םיאבומ ארקיו רפסב יכ אצמנו .ןיינעה ותואבש
לש תומשה שילשמ תוחפ אל ללוכ הז רפסמ .םהיתומש תא טרפל ילבמ ,דבלב םהינמיס
:םירפסבש ןושארה אוה ארקיו םייח ילעב לש תומש יובירב .ארקמה לכבש םייחה ילעב
.שדוקה יבתכבש יחה םלועמ תומשב םה ףא םיעפושמה ילשמו בויא ,םילהת ,םירבד

קפס ליטהל ןיאו תיאדוו םהיתוארוהש תומש ך"נתב שי ?הלא תומש םירומ םייח ילעב וליא לע
,סוס ,למג ,זע ,שבכ ,רוש :תונושה תיבה תויחו תומהב ןוגכ ,םהב םיניוצמה םייחה ילעב יוהיזב
,ברוע ,רשנ :םדאה לש ותושרב םניאש םירחא םייח ילעב םגו רבכע ,ריזח ,הנוי ,רות ;רומח
תמשנת ,סוכ ,ףחש ,ץנ ,היינזוע ,סרפ :ןורחאה ןמזה דע קפקופמ היה םיוהיזש ח"עב שי .הדיסח
אל אקיפס-קפס תגרדל ףאו רתויב קפקופמ םיוהיזש שיו ,ןפש ,דלוח ,הפנא ,תפיכוד ,תופועבש
לש ןבור ,םעלס ,הקנא ,םיצרשבש תמשנת ,תאק :הזה םויה דע תקולחמב יונש םייוהיזו ,ועיגה
.דועו םירבד רפסב תורכזנה תורוהטה תויחה עבש

המכב םויכ םג םירזענו ורזענ יוהיזה ישקבמ ?ארקמבש םייחה ילעב תא הנוכנ תוהזל ועדי דציכ
תרוסמב לכאנ רוהט ףוע :קחצי 'ר רמא ;תורודהו םימכחה לש היח תרוסמב :םיעצמא המכו
.(ל-זכ ,ט"ל בויא ;ז"ט 'א הכימ) רשנה :תוארקמב ח"העב לש ויתונוכת דוסי לע .(ב ,ג"ס ןילוח)
,םיימראה םימוגרתה ,םיעבשה םיקיתעה םימוגרתה םג .(וכ ,'ל ילשמ ;חי ,ד"ק םילהת) ןפשה
םוגרת ותואש שי ןכא .םייח ילעב יוהיזל בושח רוקמ םישמשמ םה ףא - הטגלווהו אתטישפה
,הדיסחה .תויח המכו המכ םיוסמ םשב האור וא ,תומש המכו המכ תמיוסמ היחל ןתונ ומצע
השלשב הטגלוובו ,ספופא ,הדיסח ,ןקלפ ,סוידרוא :םינוש תומש העבראב 70 -ב המגרות ,לשמל
,התהוז הדיסחה .ולבקתנ אל הלאה תומשה לכו .Onocratulus, Milvus, Herodius :תומש
.
(1) שעה :המגוד דוע .םיגולואוזהו םינשרפה לכ לע לבקתנ הז יוהיז Cieloia י"שר לש ושוריפכ

וינרקש יבצה לע םהיתורעה ןוגכ ,דומלתבו שרדמב ל"זח ירבדב םיתעל ועייתסנ םיהזמהש שי
- ח"עב יוהיזל תובר ומרת םייניבה ימיב .תופעוסמ וינרקש ,לייאה לעו (תולצופמ ןניא) תורודה
םיהזמה לכ תא םהינפמ וחדו ,הדיסחה ןוגכ ,ףנכה ילעבמ םידחא לע י"שר ירבדו ,ם"במרה
םע תויגולוליפה תואוושהה ועייס ארקמב םייחה ילעב לש םייוהיזל בר עויס .םירחאה
,היא ,תבנרא :'דכו תיברע ,תיתירגוא ,תירצמ ,(תילבב-תירושא) תידכאב ח"עב לש םהיתומש
רבדהש םוקמב ןבומכ ,תומש לש םייגולומיטא םירבסהל תעדונ תמיוסמ תובישח .דועו בצ ,היד
;(הפרט לש תוצונהו תומצעה תא תופנצב האיקמה) תאק ,הדיסח ,רורד ,תמשנת ,ףושני :ןתינ
ח"העבש לוקה לילצ יוקיח דוסי לע ח"עב המכו המכ םיהזמה הלא םג םיקדוצ יכ ,רבתסמ
םיתעל) םישקבמ ןכ .המודכו (וא ,וא) חוא ,(יחכ ,יחכ) חוכ ,(ירס ,יס) סיס ,(רות-רות) :םיעימשמ
םיחישמת םיטילבת ,םידלש ,תומצע :תוריפחב תויגולואיכרא תוילגתב אתכמסא ,(םיאצומ םג
יאדוובו Bos Primigenius -ה אוה יארקמה םארה יכ ,תואדוב ררבתנ יכ ןאכ ריכזנ .תובותכו
ןומדק רוש Visent -ה לש שוביש אלא וניאש ,"שטייט-ירבע"בש םסרופמה "רעיטלעזיו"ה אל
רסח ,ןטקה "לעזיו"ה תא רעיטלעזיוב וארש הלא וקחדנ םניחלו ,תילגנאבו תינמרגב לודג
וספדנש "הניארו הניאצ"בו שידיאל םימוגרתב יתאצמו יתשפיח ...ריעשה בנזה לעבו םיינרקה
,עודיה "הניארו הניאצ" רבחמ ,"וונאי"מ יזנכשא בקעי 'ר ידיב םג םהמ ,הנש 350 -כ ינפל
,הארנכ ,ועמש אל וימיב םגו וירחא ואבש םיסיפדמה ."ריט ןעזיוו" שוריפב בותכ הלא םירפסבו
"לע-לעד ןויכ אתשבש" םימכח ןושלב רבכ ונרמאש ומכו "רעיטלעזיוו"ל והונקיתו טנזעווה לע
שוחב וננוחש ,הבש יחהו ץראה עבט ירקוח לש םהיתומש בוטל ורכזי .(א ,א"כ ארתב אבב)
.שדוקה יבתכבש םייחה ילעב יוהיזל תובר ומרתשו (...ידמ רתוי ףירח שוחב םימעפל) ףירח ינושל
םיגולואוזה ןושארו ןשלבו םכח דימלת ,(1946 תמ) ל"ז ינרהא לארשי היה םהבש בושחה
אוה .דובכב רכזיי (1906 תנשב תמ) םארטסירט יטוקסה רמוכה םג .לארשי ץראב םידוהיה
םארטסירט .ונצראבש יחה תונופצ חנעיפ םעפ לכבו תודחא םימעפ היתוביבסו י"א תא רת
ריכזהל יוארה ןמ .םיאבה תורודל םג יאדובו ,ונל ,הב רשא לכ לע ,ץראה עבטב ויתוילגת ליחנה
400 ינפל בתכש "ןוקיאוזוריה" לודגה ורפסבש דנלוהמ ירצונ ,טרהכוב לאומש תא םג דובכב
.ך"נתב יחה לש תומשב תורתסנ הברה הליג (תיניטלב) הנש

,ונימיב םג ךשמנ םירפוס טעבו םעה יפב היהש תבנראהו ןפשה ןיב שוטשטה .םיטרפל רובענ
ויה אלו ,ןיא הקירמאבו הפוריאב .רבדה הומתו .םדוקה רודב רשאמ תוחפ הברהב םנמא
והורזג םגו ןפש םשב בנראה תא וא תבנראה תא הפוריא תוצראב םינכמ ויה תאז לכבו ,םינפש
זאמ םינורחאה תורודה ינשב .ריבכמל תובנרא ויה םשש - דרפס ץרא - "ןעינאפש" םשה ןמ
רבעשל "ידג ןיע ימרכמ" בושי אלל םירה לאו תוחדינ תוניפ לא וגילפהש םירייסו םילייט ובר
ץראה ןופצב םיתעל םיאור התע .םהיניבש לדבהה תא הפי ריכהל ודמל ,ןופצבש התינח דעו
,םיעלסה ןיב הסחמ םהל םימשה םינטק םירדע םגו םידדוב םינפש ,ץראה בלב םגו ,המורדבו
.םיעלסה ןיב לא ספטל םירהממ םה םדא ברקתהבו ,המחה תועשב םיממחתמו םיבשוי םהשכ
םיגלדמ םהשכ םארי ילגר ךלוהה וא עסונהו אקווד רושימב םירד בנראהו תבנראה םתמועל
בבחתה דוחייב .שונא ןיע םרושת אל םיחיש יכבס לאו תורעמ לא טלמיהל םירהממו תוציפקב
םוקממ הז םשב שומישה תא רוקעל שיו ,הרישבו הזורפב ,םידלי תורפס יבתוכ לע "ןפש" םשה
.
(2) ותוא םלוה וניאש

ברועה .תופוע ינימ וא תופוע 20-19 לש המישר תאבומ ינימש תשרפב .תופועה לא רובענ
םידחא .םינוש םינפואב ושרפתנ םירחאה תומשה .םלועמ וקלח אל ותוהזבש דיחיה ילוא אוה
רשנב תחתופ המישרה .תקולחמב תויונש םהיאשונ לע תועדהו ,םויה דע םימותס הלא תומשמ
,רעלדא והומגרת .שממ תונורחאה םינשה דע םיבר ועט ותוהזב .(ב ,ג"י הגיגח) תופועה ךלמ אוה
ףוע והז - Griffon Vulture, Gyps Fulvus אוה רשנה וליאו ,טיעה לש ומוגרת והז םלוא .ליגרכ
(זט 'א) הכימ איבנה ירבד םירבתסמ ןאכו ,ויתורעש ורשנ וליאכ ,חרק וראווצ ,תודימ לודג
ץראבש תויחה ינגב ותוארל רשפא ,ונצרא ירהב יוצמ ןיידע הז ףוע ."רשנכ ךתחרק יביחרה"
רשנ לש הפיו לודג (רדא) ץלחופ אצמנ "דוד ךלמה" ןולמ ירוחאמ ,םילשוריב ןקיתוה ןוכמבו
.ורדה אולמב םייפנכ שורפ

רפסב ,םינטק םייח ילעב סרודה Milvus -ה דחא גוס ינב ,הארנה יפכ ,םהינש היאהו האדה
,האד :םתעבראש ורמא וניתובר .הידו היא ,האר ליבקמה קוספב םירכזנ ,האר תשרפב ,םירבד
Strauss, תורוד ךשמב תבשחנ הנעיה תב .(ב ,ג"ס ןילוח) ךה םניה םלוכ - הידו היא ,האר
,ףוע םנמא ןעיה יכ קדצבו - ונעטש - םכותב ינרהאו - םיררוע ומק םלוא Ostrich, Strutchio
"הנעי תונבכ לבאו םינתכ דפסמ השעא" :בותכ אלהו םיאכנ לוק אל ףא ,לוק עימשמ וניא םלוא
והבגש .(ג ,ד הכיא ,רבדמב םינעיכ) ןעיב Ostrich -ה תא םירערעמה ואר ךכ לשב .(ח ,א הכימ)
ןהמ תחא לכ לדוגש םיציב הליטמ ותבקנו דאמ תוקזח וילגר ;ג"ק 80 ולקשמו רטמ ינשל עיגמ
יחרזמה ןדריה רבעמ םגו ונצרא תולובגמ םלענ ןעיה .(!) םרג 1600 הלקשמו מ"ס 15X12
קשנב שמתשהל םיאודבה ודמל זאמ .בר אל ןמז ינפל דוע יוצמ היה םהב ,הירוס רבדממו
הז תודמ לודג ףוע דמשוה ,תוברתב םתומדקתה םע ושכרש העונתה ילק םיפי'גבו ללכושמה
םש Nomina noda בשחנ הז םשו "ןעי" םשהמ ומלעתה םירחא םיגולואוז .הלא םירוזאמ
הנעיה תב יכ םיבשוחה שיו ,ח"עב לש אל םלוא ,שומישל וא ,שומיש אללו ואשונ יוהיז אלל קיר
םיעבשה ואר תאקב ,(Bobo b. ascalaphus) חואה לש ונימ ןב ,הלילה יסרוד תופועה דחא איה
תולודג תוקהלב ונצרא תא רבועה (היחש םורק) טיש ילגר לעב - ןקילפ - לודג םימ ףוע םירחאו
ויה) םימ תוכרב תברקב הנשה תומי לכ לארשיב םיארנ הז ףועמ םיטעמ .הקירפאל וכרדב
ומוקמ תאו ןקילפהמ הז םש החדנ התע (...המי התיהש ןמזב - הלוחה תמי די-לע בורל םייוצמ
יושעה "קש"ה לשב ל"נה ףועל םיאתמ הז םש .(א ,ג"ס ןילוח ,ילבב) דומלתב רכזנה יאנקש שרי
ןמ הזה ףועה הלעי רשא םיגדה - "םי לש וטוז"ל ףוסיא םוקמ שמשמה ןותחתה םוטרחבש רוע
תא םשיו" :ורמואב איבנה ןווכתנ וילאש ,סרוד רבדמ ףוע והז יכ םירבוס - תאקל רשאו ...םימה
רמאנ םיליהתבו ,(די ,ב הינפצ) "ונילי הירותפכב דופיק םג תאק םג ,רבדמכ היצ המשל הונינ
לע ילוא הרומ תאק םשהו ,(ז ,ב"ק םילהת) "תוברח סוכל יתייה רבדמ תאקל יתימד" :שוריפב
ומלעתה םיבושח םיגולואוז .ולכעתנ אלש תוצונו תומצע ידירש ןהבו איקי הז ףוע רשא תופינצה
הרואכל ,סמחתה :קפוסמ םש דועו .הז םש ותוא םלוה רשא ףוע יוהיזב ושקתה יכ ,תאק םשהמ
הז םש ודחיי םיגולואוזה בור םלוא .םחר אלל סרודו (!ומש) סמוחה לודג סרוד ףוע הז םש םלוה
תיבה רורד :האוושה םשל) םרג םינומשכ הלקשמש - מ"ס םירשעמ רתוי תצק - הנטק רופצל
ןכו) "םיזע בלוח" ושוריפש "סוגולימירפק" רזומ םש תלעב ,(םרג 30 ולקשמ ,מ"ס 15 וכרוא
,םיקרח עפשב םייוצמ םש ,רקבו ןאצ ירדע תברקב םג היוצמ וז רופצ (.Ziegenmilk תינמרגב
,ןטק הרוקמ !המש ןאכמו ,םיזע תבלוח וז רופיצש הדגא םדק ימיב הרצונ ךכ לשבו ,ףורטת רשא
- ויה םנמא ,הפועת בגא - תומוחה סיסכ-דוצל לכות םיקרחה תאו דאמ לודג היפ חתפמ םלוא
םתעדל התניכ המלו (םייזב) Falco הלודגה הרדסה תא סמחת םשב םינכמה - וישכע םג שיו
?וז החפשמ ינבמ םיירזכא םיסרוד תופוע שי אלהו .סמחת םשב Falco -ה תא אקווד הרותה
ארקנש סוגולימירפקה תא םלוה "סמח" סמחת םשה שרוש ןיא יאדוב !הדיחל יהתו איה הדיח
תומוחה-סיס ןיבו וז רופצ ןיב ןוימדה יכ ,רתוי םיאתמ הז םשו "לילה סיס" תופש המכו המכב
.ריוואב הפועת בגא דוצל הכרדבו בחרה הפה תרוצב בר

תרכומ הרוחשה הדיסחה ,דאמ העודי הנבלה הדיסחה .לודגה ףועל ןתינ ciconia הדיסח םשה
רמולכ Avis pias ארקנ תימורב םג ,בגא) ?ךכ לכ הפי םשל הז ףוע הכז המבו .םיטעמל ךא
.היתונוזמב "היתורבח םע דסח השועש") ףועה לש וחבשב וגילפהש וניתוברמ ויה .(דוסח ףוע
הרזעלו דסחל קוקזה לכ םע אלו ,"היתורבח םע קר דסח השוע" :הלילשל וז הנוכת ושריפ םידחא
ךרדב דסח תרזפמ איה :שריפ ארזע ןבא .הפרח ,הבעות - "דסח" יאנגל הז דסח שריפש ימ שיו
יוארה ןמ ,בגא) ה"כ ילשמב "דסח" שרושה תארוה ןכו ,זי ,'כ ארקיובש דסח ךרד לע - הקוחר
הרקינ תובשומה תחאבו הרק .הילא הדימה לע רתי ברקתהל אלש םידימלתה תא ריהזהל
התשעו ןיעבש קרבה לא הכשמנ הדיסחה ,הילא ידמ רתוי ברקתהש ,דלי לש ןיע הרוקמב הדיסח
,הארנה יפכ רזגנ ,(הבקנ ןושלב ,המחר :םירבד רפסב) םחר סרודה ףועה םש .(התשעש המ
םחר אבש ןויכ ?"םחר" המש ארקנ המל :ןנחוי 'ר רמא" .תלבוקמה ותארוהב "םחר" שרושמ
לארשי ץראב יוצמה םירשנה תחפשממ לודג אל סרוד ףוע עודיכ והז (רטמ י"שר) "םימחר ואב
הלבנ לוכאל דרויה לודגה רשנה לש ותייוול ןב אוה .חבטמ ילעפמו תולבזמה תברקב דוחייב
אוה ימו .תורעשה הרשע שמחל בורק ורמאנ םחרה יוהיז לע ,בגא .הנממ ריישמו ול תנמדזמה
םושמ ?(גד) שיפ המלו ."שיפ רענעגושמ א" אוהש תרמוא שידיאב תמסרופמ החידב ?ךלשה
המל יכ ?עגושמ אקווד המל (גד - תימראב ןונ) "אנונ ולש" ימראה ומוגרת תא הנוכנ אל ושריפש
וז החידבל רוקמה ,יתעד תוינעל (ףושניו סוכ) ?םיסרוד תופוע ינש ןיב ךוותב גד ומצע תא קחדנ
גד - "אנונ יטש" ארק םוגרתבש "אנונ ילש" םוקמבש ,ארוקה וא ,"רעצעזה רוחב"ה תועטב אוה
Pandion) הז לודג ףוע .ךלשכ - "םיגד טיע" תא תוארל םיטונ ."לע-לעד ןויכ אתשבש"ו ...הטוש
.ירקיעה ונוזמ - םיגדה תא םימה יווקממ (ומצע ךילשמ וא) הלוש אוה ,י"אב ףרוח (haliaetug
עגא אלו (הפנאהו תמשנתה ,סוכה ,ףחשה ,ץנה ,הינזעה ,סרפה) תופוע לש תומש 7 לע גלדא
,קנוי םא יכ ףוע וניא ,עודיכ ,אוה .ףלטעב עגא םלוא ,םירבדה וכראי יכ ץרמנ רוציקב ףא םהב
אוה וליאכ המדנו ריוואב ףחרמ אוהש םוש לע ?תופועה ןיב ,המישרה ףוסב םנמא ,אבוה המלו
תופועה תמישרב עיפומ ףלטעה ינפל ...תופועה לא ףרוצ ןכלו "םדא ינב ןושלב הרות הרבד" ףע
ותלוברכבו ושארב תורזומה ויתועונתב - "ןפוד אצוי" תמיוסמ הניחבמ אוה םגש ,תפיכודה
.הלופכה

ןייעל ליאוי ,התכב החישהו הארוהה ךרוצל רתוי תעדל הצורה .תופועה תומש בורב יתעגנ קר
םאו ל"ז ןילוגרמ עשוהי לש הזל דוחייב ,יחה תרותל דומילה ירפסבו ןהינימל תוידפולקיצנאב
רוביצב םישרוש וכהו ולבקתנ םה םלוא ,םייאדו םניא הלא תומש םג .ינרהא ירפסב םג ,אצמ
בתכ הנש 15 ינפל םנמא .םתונשל חילציו הצריש ימ אצמי םא קפסו םידימלתהו םירומה
םלוא ,תופועה לש הרוטלקונב הכפהמ ללוחמ אוה ובו לודג רמאמ רביירד ילגנאה רקוחה
.רבדמב ארוק לוק ראשנ ולוקו הלבקתנ אל ותעד

היעב םיווהמ דבלב ארקיו רפסב םיאבומה ,ץראה לע םיצרושה םיצרשה תנומש לש םהיתומש
עודי רבכעה .רתוי וא תוחפ .ולבקתנ םהמ השלש קר םלוא ,םלוכ תא ומגרית םיעבשה .השק
המכו המכ ונצראב שי .תועדה תוקלוח ופקיהב םנמא ,תקולחמ ןיא ותוהזב .לכ לע לבוקמו
רבכע ;רתויב י"אב םיעודי םהמ ,םיגוס האמל בורק ,םירקוחה ירבדל ,םייוצמ םלועבו םינימ
הז םש) שורבכע ירברבה םשב ,םעטב אלשו קדצב אלש םיבר יפב הנוכמה ,הדלוחה ,תיבה
,ו 'א לאומש) ץראה תאובת תא תיחשמה הדשה רבכע אוה ,ןרבנהו (םשו הפ ונימיב םג עיפומ
ינוקזח םג) .זועלל ףא הסינ אל חוכה תאו עגנ אל רבכעב ;דבלב םיצרש השש זעל י"שר ,(ה
,Lesard) דרשייל - האטלה :ריבס דחא קר ,זעל י"שרש הששה הלאמ .(יל שרפתנ אל חוכהו: בתוכ
ונממ םינוש םינימש ,ןוירש לעב לחוז םשכ וישכע לבוקמה בצה :רתויב קפקופמ דחא (Lecerta
,םלוא ,םנושלכ םיירבעה תומשה לכ טעמכ קיתעה תיסורל םגרתמה .םימבו השביב םייוצמ
האטלה םשב ?םשה ףקיה והמ הלאשה .םיטעמ וקלחנ האטלה ביטב ,תויסור תויתואב ,ןבומכ
וישכע תאצמנ טמוח םשה תארוה םג .םינימ המכו המכ םיאצמנ ונצראב םג .דאמ הברה תולולכ
םינושה םייוהיזה ןמ .הז םשב קקוחמה ןווכתנ ץרש הזיאל םיעדוי ונא ןיא יכ םא ,חוכיול ץוחמ
השמ ירבד תאו (limace) לולבש וא הכיכר .ה"צמיל :י"שר לש ז"עלבה תא ריכזנ טמוחל ועצוהש
םילודג םהשכ םינטק ףאו" ,םש י"שר שרפמ (ד ,'ח םירבד) "ךילעמ התלב אל ךתלמש" :ונבר
הבר םירישה ריש שרדמב םלוא) ,"ומע לדגש טמוח לש הזה שובלכ ,ןהמיע לדג םשובל היה
"השדעכב ותליחת טמוח ןכש" :דומלתה ירבד ,א ,א"י הגיגח םג האר (ןוזלחל וז הנוכת תסחוימ
תלגעמו תכלוהה הפילקב לדגה ה"גמיל םיארוקש ץרש ןימ אוהש ינא רמוא" :םש י"שר ירבדו
התע תינוכמ טמוח םשב םג ."איה השדע לש הפילקכ רצונה תליחתו לדגש המכ לכ דימת
,ןכתי .וז החפשממ םינימ 8 ,תוחפה לכל םיעודי ונצראבו רפע ילחוז לש תפעוסמ החפשמ
םשכ ,תואטלו םימטוח ינימ דוע ולגתי יניס רבדמבו הברעב ונילויטו ונירויס תקמעה םע יכ
.הכ דע םונעדי אלש םישחנ ינימ ולגתנ הנורחאלש

שבושמ םש - רעיטלעזיו אל) ןטק ףרוט - Weasel וב ואר םיבר .דלח םשה לש ולרוג ןיינעמ
- הטגלווכ - י"שר ןכו
(3) רעיטנעזיו וא טנעזיו םשהמ שבתשנ הז םש .םיינרקה לעב לודגה םארל
םג םינפל היהש ןכתיו ,הפוריאב אצמנה םיירומסה תחפשממ ףרוט - (Mustela) הל"יטשומ
חאנ'ג ןבאכו ןואג הידעס 'רכ םירבוסה שי (י"אב וישכע םג תנמדזמה תיריגל הנווכה ילואו) י"אב
.הפוריאב אצמנה ןטק ףרוט - Talpa והושריפו יח ונדועב םג רפע ןכושה םייח לעב והזש
ץראב ,האצמנ אל םג הארנה יפכו ,תאצמנ אל הפלטהש ורכז אל וא ,ועדי אל ל"נה םישרפמה
ןטק ח"עב Spalax -ה אוה דלחה יכ ,םירבוס לארשי ץראבש יחה תא םיריכמה הלא .לארשי
וישוחב םלוא ,םיחתופמ םניא ויפג םג .האור וניאו רוע םורקב תוסוכמ ויניע םג .הפלטל המודה
ילוא איה הפלטה .קריה ןגל דאמ קיזמ אוהו םיחמצה ישרוש לא עיגמ אוה םיחתופמה םירחאה
םיקרחמ תינוזינה (הז קוספל י"שר האר ;כ 'ב והיעשי ,"םיפלטעלו תורפרפחל") תרפרפחה
א"יו ,תושיא ל"זח יפב ארקנ דלחהש הארנכ .ןנגלו רכיאל תלעות האיבמ דלחל דוגינבו ,םיעלותו
.
(4) רובו הדלוח לע האלפנה הדגאה האר .(א 'ח תינעת י"שר) הדלוחה איה הבקנהו רכזה אוהש
לע םגרות בצ םשה (תופועבש תמשנתמ לידבהל) תמשנתה אוה ימו בצה אוה ימ רמול השק
םהמ דחאב ,םי"זעלב ינש הז םשל ןתנ י"שר .הארנ הז ןיאו Crocodiles הטגלוובו םיעבשה ידי
הז םשב ארקית םג ךכו "עטערקדליש"ה והזש רעיש רוחב והילא 'ר ."עדרפצל המודש" ףיסוה
ילעב ,בצ םשב םויב םג םיעודיה םייחה ילעב םימבו השביב םינמינ המעש Checonia תרדיס
םימוגרתהמ םידחא .רצקה בנזהו םייפגה ,שארה תאצוהל םיחתפ ול שיש (ךרה וא) השקה ןוירשה
םיינודרחה תחפשממ גוס וישכע הנוכי בצה ןודרח םשב .ןודרח - בצה :םוגרת ואיבה םיקיתעה
;ינצוק ובנז ;מ"ס 75 -ל עיגמ וכרוא .ינוחמצ ןוזממ קר ןוזינה תואטלה ןיבמ דיחיה ,Uromastix
.חלמה םי תוביבסבש ,רבדמה רוזאבו בגנב ץופנ

(Chamaleon vulgaris) תיקיזה אוה אלה םהמ דחא ריכזנ ,(5) תומש 15 ועצוה הז ץרשל .חכב םייסנ
,תצק תעדל ,ול ןתינ חכ םשה .םיעבצ ףילחמ ,תדחוימה ותנוכת םוש לע ,והונכי ונידלימ םיברש
...וחיכ תא ושירפהב םדאה לוקל המודה לוק ,"םיתצק"ה םתוא תעדל ,וזגורב ועימשמ אוהש םוש לע
לחוז םלוה חכ םשה .Varanus -ה תואטלבש לודגה אוה חוכה יכ ,העדה הלבקתנ ...יאופוטמונוא םש
הפי םחוכ תודחה וינישו קזחה ובנזו מ"ס 120 -ל דע עיגמ ובנז םע ופוג ךרוא - קזחו לודג אוה ,הז
תומש Nomina noda תניחבב םב תמשנתהו הקנאה :םיצרשה תנומש ןיבמ םיינש .הפקתהלו הנגהל
,םיהזמ הל ואצמנ אל םיצרשבש תמשנתה .הקוחר הרעשהב ףא העודי אל םתוהז .ןכות אלב וראשנש
ינש ןיא"ו ריבכמל םירבכע סרודה הליל ףוע (Tyto alba) תופועבש תמשנתה ונל העודיש ןוויכמ
יצרשב הזימרב ףא עגא אל םירבדה תוכיראו ןמזה רצוק תמחמ ."דחא םשב םישמשמ םייח ילעב
.םייפכ לע םיכלוהה ףועה


(ד"יםירבד) ך"נבו הרותב תורוהט תויח :קיליב הנקלא לש ורמאמב םג ןייע הבחרהל

רוזח .דועו שער ,שיבכע ,(ןמז) תע ;םינפוא השימחב םיעבשה ידי-לע םגרות שעה .1


תגצומש תבנרא םיארמ דימת םלוא ,ןפשה לע רעונלו םידליל תוינכותב רפסל םיברמ היזיוולטב .2
רוזח ...ןפשכ ל"נה תוינכותה יפוצל .2


רוזח .ג"לשת םילשורי ,(דנ) 'ג ארקמ תיב ,"םארה" ירמאמ האר .3


רוזח .ןראפדלוג תאמ "תימלוש" הזחמבו ץבעי באזל "םדק ינמ תוחישב" דבוע .4


רוזח .ארקמה רקחל הרבחה תאצוה ח"ישת םוצ רפסב "חוכה" ירמאמ האר .5