ך"נבו הרותב תורוהט תויח

ד"י םירבד

קיליב הנקלא

א"כשת ,ןסינ בי-אי ,ארקמ תיב :ךותמ
:תיצמת
ונמנ םירבד רפסב האר תשרפבו ארקיו רפסב ינימש תשרפב .םייח ילעבל םיבר תומש ארקמב
"ינימש תשרפבש יחה" :וירמאמ ינשב ,קיליב הנקלא .םירוהטו םיאמט ח"עב לש םיבר תומש
.רקחמה ךרדו יוהיזה יכרד לע דמלמ ,"ך"נבו הרותב תורוהט תויח" ורמאמבו

ילעמב השרפה תא חתופו םיאמטו םירוהט םייח ילעבל דבכנ םוקמ ד"י קרפב דחימ םירבד רפס
ליא :םיזע השו םיבשכ הש רוש ולכאת רשא המהבה תאז :הבעות לכ לכאת אל" :םירוהט הרג
המהב לכו" :ללוכ םוכיס אבומ טוריפה רחאל .(ה-ג םיקוספ) "רמזו ואתו ןושידו וקאו רומחיו יבצו
.(ו קוספ) "ולכאת התא המהבב הרג תלעמ תוסרפ יתש עסש תעסשו הסרפ תסרפמ

המהבה לכמ ולכאת רשא היחה תאז" :תרחא ןושלב וב רמאנ ללכה םגו טוריפ ןיא ארקיו רפסב
,א"י) "ולכאת התא המהבב הרג תלעמ תוסרפ עסש תעסשו הסרפ תסרפמ לכ .ץראה לע רשא
רשע .(אצתת ,א םש) "היח היורק המהבו המהב ללכב היח" יכ ,ל"זר וקיסה וז ןושלמ .(ג-ב
ה"בקה רמא :ןומיס רב היכרב יבר רמא" :תוצובק יתשל וקלחנ םירבד 'סב תוטרופמה תורוהטה
רוש :ךתושרב םהש שלש .ךתושרב ןניא עבשו ךתושרב שלש ךל יתרסמ תורוהט תומהב רשע
אלו םכילע יתחרטה אל ,'וגו רומחיו יבצו ליא :ךתושרב ןניאש עבשו ;םיזע השו םישבכ הש
הממ אלא ,ךתושרב ןניאש ולאמ ןברק איבהל םירעיב עגייתהלו םירהב תולעל םכל יתרמא
ןניאש הלא עבש .
(1) (גמרת ,א םש) "זע וא שבכ וא רוש :ךיסובא לע לדגש המ ךתושרבש
ל"נכ הובגל תולוע ןניאש הזב תונושארה שלשה ןמ תונוש ןהו "תויח" םשב תונוכמ ונתושרב
,ןבור לש וא - תויחה עבש לש ןייוהז .דועו םדה יוסיכ ,בלח תליכא :םירחא םיניד המכו המכבו
הז תא ךא" :שרדמב רמאנ ןכש ,אוה םודק הז קופקפ .תקולחמב יונשו קפקופמ - תוחפל
היה יגינק ונבר השמ יכו אביקע יבר רמא .העוסשה הסרפה יסירפממו הרגה ילעממ ולכאת
"םימשה ןמ הרות ןיא םירמואל הבושת ןאכמ אלא ?היה (balisterius - עלק ;דייצ) ירטסילב וא
:המותסו הרצק הרעה תויחה עבש תא טרפמה קוספה לע ארזע ןבא ריעמ ןכו .(אצתת ,א םש)
.וניתובר תרוסמלו םימוגרתל רמולכ ,"הלבקל םיכירצ םירחאה השמחהו םיעודי יבצו לייא"
- הדגאבו הכלהב - ןהב רבודש טעמה ןמו תצקמה ןמ תצקמ תויחה עבשב םירבדמ ל"זר ןכא
וא) רורב םביט הלא ינש .יבצלו לייאל :המישרה שארב תואבה תויחה יתשל םירבדה בור דחוי
ואצמ ארקמבש יחב םיניינעתמה היגולואוזה ימכח - "םירחאה השמחה" וליאו (טעמכ רורב
(2)עבשה ןמ תחא לכ לע טרופמב ונבתכ .הכב ימו הכב ימ םשרפל וסינו וב תונעל ןיינע םהב
.הרצקב םירבדה תא םכסנ התעו

הינמיסש ,Carvidae העוסש הסרפ יסירפמו הרג ילעמ תחפשמ לע הרומ שדוקה יבתכבש ליאה
הנש הנש תורשונה תופעוסמו ,ינרק רמוח אלו םצע תויושע רמולכ ,תוימרג םיינרק רכזל :םה
ןרק לכל ףסוותמ לייאה לש תונושארה וייח תונשבשכ ,תוחמוצו תורזוחו םוחייה תנוע רחאל
:והניכ ינרהא) למרכה לייא למרכבו לילגה ירהב יוצמ היה דוע וז האמ תישארב .
(3) הנשל זיז
ןטק לייא לש םיעטה ורשב .השלש לע הלוע וניא וינרק יזיז רפסמש ,Capreolus (החולש הלייא
המכו המכב םויכ םג יוצמ אוה ןכא .ץורחה ונויליכל - ךכמ האצותכו ודייצ תרבגהל םרג הז
.
(4) היסאו הפוריא תוצראמ

והוליצה עבטה תנגהל היקוחו לארשי תנידמ המקש דע י"אב ךלהו תחפ אוה ףא Gazelle יבצה
לארשי ירושיממ המכו המכב ךלוהו הברתמ אוהש אלא דוע אלו ,הנידמה ימוחתב הילכמ
יבצה ינרק .ץרפנ יתלב ןויזח דוע וניא (הנטק םיאבצ תקהל ףאו) "ךרדב ץר יבצ"ו ,היקמעו
טלובה זיז יבג לע ןותנ אוהו ינרק רמוח יושעה רפושה - קיתרנה ;לייאה ינרקכ אלש ,תובובנ
(5) ןהב הרוטע הייבצה םגש ,הלא םיינרק .(ג הכלה ,'ב קרפ ,ןיטג ימלשורי - "תורכז") חצמה ןמ
םייוצמ לארשי ימוחתב .ןהיתחת תורחא הנחמצת אל ןרבשיהבו תורשונ ןניא ,תופעוסמ ןניא
רבדמה יבצו הנידמה ףונב טלושה אוהו ,Gazelle gazelle ילארשיה יבצה :םיאבצ ינימ ינש
ןושארה לש הלאמ תצקמב תוכורא וינזוא ,ילארשיה לשמ ריהב ורוע עבצש ,Gazelle dorks
םיאבצה לש םתוברתה .בגנב טעומ רפסמב יוצמ ןורחאה הז .ןהל לבנ תומדו רתוי תורודה וינרקו
תא הדירטמ איה ךא ,םירייתהו םילייטה בל תא הנינרמו עבטה יבבוח תא תחמשמ לארשיב
לשב .םיכר םיעטמבו םיליתשב תולבחמ הלא תוינניחו תונידע תויחו רחאמ ,םיאלקחה תחונמ
הנידמה יחרזא לכ אל םנמא .םוקמבו ןמזב תומיוסמ תולבגהב יבצה לש ודייצ רתוה ךכ
רוסא םהב רשא דעומבו םוקמב םג םיתמומו םירונ םיאבצש קפס ןיאו היקוח לע םירמוש
.הילכו תוטעמתה לש ששחמ ,וז היחב עוגפל

הנוש אוה .םילייאה תחפשממ Dama dama mesopotamica ,םיבר תעדל ,אוה רומחיה
םוחה ורועבו םיחוטשהו םיבחרומה וינרק ילוציפב רקיעב ,ונרוזאב ויהש םירחאה םילייאהמ
- בר רפסמבו - י"אב םינפל היהש הז ח"עב .תולוגעו תונבל תורהבב (!דבלב ץיקב) רמונמה
ינפל .הפוריא לש המורדבו הנטקה היסאב םויכ םג אצמנ ונממ ןטקה ובורק םלוא ,דוע ונניא
הינגבו הילגנא לש היתושרוחב ואצמיי התעו הילגנאלו הפוריא ברעמל ואבוה םיבר תורוד
וז הטקש היחל ןתינ Dama םשה יכ א"י .הבבר לע הלוע םרפסמש םירומחי םייגולואוזה
ילבמ ,תושרוחבו םיקראפב הדיצ לע גנעתהל תולוכי דיצה-טרופס תובבוח םישנש םוש לע
וירפוע תא ליצהל הצור וא ושפנ לע דמועה עוצפ רומחי ידי לע הערל הנעגפית אמש שושחל
.
(6)...םידומחהו םיטקשה

.ק"ובנטשא :זעל י"שר ;רבה שית :והושריפ ק"דרו חאנ'ג ןבא .לייא ;שית םיעבשב ומוגרת וקא
לעיל ףדרנ םש וקאב םיאורה ןואג הידעס 'רכו םיימראה םימוגרתכ ,אתטישפכ םירבוס םיבר
האר) לעי המש - הבקנהו וקא ארקיי רכזה יכ םירמוא שיו ,(ג ,ד"כ א לאומשו ק"דר םג האר)
- Capra hircus םע וקא םיהזמ םירחא .(115 'מע ,L. Lewysohn Zoologie des Talmuds
בחורל ךתח :םיינרקה תרוצב רקיעב ונממ הנוש םלוא ,לעיל הברהב המודה - רב זע אוה ףא
היוצמ רב זע .ול היזפרט תרוצ - לעיה לש ונרק ךתח וליאו (סובמור) ןיועמ תרוצ הלעמ הנרק
.זקווקו סרפב ,הל םיכומסה םייאבו הנטקה היסאב

ןושידה תא םיהזמו לכה םיכלוה םיעבשה תובקעב .םינבל םיירוחא לעב ,םיעבשב םגרות ןושידה
תובובנה וינרקש ,תופוליטנאה ןמ תודימ-בר ח"עב אוה Addax -ה .Addax nasucumulatus םע
,ץיקה ישדחב ןבנבל ,וראווצו ושארל טרפ ,ופוג .רטמה תיצחמל עיגי ןכרואו תופוקזו תולתופמ
םידדוב תוגוז םלוא ,הנש 50 -כ ינפל ונרוזאמ םלענ הז םייח-לעב .ינוויה םשל המ-רבסה ןאכמו
הקירפאב רשא לוחה-תורבדמ לש םהיתולובג לע - טעומ רפסמב - ןיידע םיאצמנ םינטק םירדעו
תוינלילסה םיינרקה לעב ,יאקירפאה ןמ ןטקה ,Antelope cervicapra ,ידוהה ןושידה .תינופצה
.
(7)רתוי יוצמ תוקדה םיילגרהו

םיינרק תלעב הלודג הפוליטנא ,Oryx -ה אוה יכ ומידש ויה .תועדה וקלחנ - ואתל רשאו
אצמנ סקירואה .דאמ השק ןתעיגפו רטמכ ןכרואש ,הרוחא תינוסכלא תוטונה תודחו תופוקז
דחכוי םימיה ברקב יכ ,קפס ןיאו ךלוהו תחופ אוה םש םג םלוא ,
(8)ברע רבדמ בלב ןיידע
,הרפל המודה הפוליטנא - Bubbles buselaphus אוה ואתה יכ םירבוס םירחא .ןיטולחל
-רקב רמולכ ,"שחאו לא-רקב" תיברעב ארקנש הז ח"עב .לודגה הפוגל סחיב תורצק הינרקש
.תימורדהו תיחרזמה הקירפאב ןיידע םייוצמ ול םימוד םינימ םלוא ,ירמגל דחכנ ,רבדמה
םשב הפוריאבש וניחאל עודיה ,Bubalus bubbles אוה הרותבש ואתה יכ ,םירבוס שי
,םייספא-ימו תוציב ןכוש רקב הז .סומ'ג יסרפ-יברעה םשב רכומ וניתוביבסב וליאו "לעפפיב"
הלוחה קמעב ויה רורחשה תמחלמל ךומס .השירחלו הלבוהל וב םישמתשמו תויבל ןתינ םלוא
םוחקל םיחלפהו םיאודבה םהילעב .(םיפלא תעבראכ) םיבר םיסומ'ג תרניכ םי תוביבסבו
דבלב םידדוב םיטרפ לארשיב ואצמיי התעו ,לארשיל הנגה אבצ ינפמ םחרובב הירוסל םהמיע
הבש ,הציב ןקתות הלוחה רוזאב עבטה תרומש לש החותיפ םע .
(9)םילשוריבש תויחה-ןגב-
יכ ,םירבוס םיבר .תוטעמ םינש ינפל םהיפלאב הז רוזאב ונכשש םיסומ'גה יאצאצ ורודי
וא ואתה :סומ'גה אוה ימ :הלאשל ביבסמ םיחוכיוהו ,אירמ םשב סומ'גה תא הנכמ ארקמה
.תענכשמ הערכה אלל םויה דע םיכשמנ ?אירמה

,הז םייח לעב ןכא .ןואג הידעס ברו הטגלווה ומגרת ןכו ,הפרי'גכ םיעבשה יניעב הארנ רמזה
.םיעבשה יוהיזב םיכמות ןיאו םדקמ םימיב םג ונרוזאב היה אל ,םילגרהו ראווצה ךרא
רבה-ליא תא רמזב האורה ,וז בל תמושתל היואר ,תוטעמ ןניאש ,רמזה לש ויוהיז תועצהמ
סוגארטוממאה .
(10) דחי םג שבכהו זעה תונוכתמ וב שיש Ammotragus lervia ירברבה
תמערב ,תשק תרוצב רוחאל תויוטנה (מ"ס 70 ןכרוא רכזלש הלא) תוכוראה וינרקב הפי רכינ
ןופצבש יררה רוזאב רד אוה .תוימדקה וילגר לעו והזח לעש ךוראה רעישבו הרצקה ופרוע
.חלמה םיל םורדמש הברע ידאוב ינרהא והאר הנש 60 ינפל םלוא ,(םירצמל טרפ) הקירפא
םידומחה םהיידגו םה םנמא ,א"תבו םילשוריבש תויחה ינגב םידדוב םיטרפ םיאצמנ התע
תויחה ינגב רבכ ומיקהש םהמ שיו הקירפא ןופצמ םאצומ ,ןאכ ויהש םירמזה יאצאצמ םניא
.ישילש רוד לארשיבש

הסרפ תסרפמ המהב לכו" תורוהטה רשע טוריפ ירחא םיאבה םירבד רפסב בותכה ירבדמ
תוטרופמה רשעמ ץוח יכ רבתסמ (ו ,ד"י) "ולכאת התא המהבב הרג תלעמ תוסרפ עסש תעסשו
.הליכאב םירתומה םיקנוי רמולכ ,העוסש הסרפ יסירפמ ,הרג ילעמ דוע לארשיב םיעודי ויה
- םידחא דוע םירכזנ שדוקה יבתכבו
(11) תוארקמב םיאבומה םהמ העברא לע ונבתכ רבכ
תא איה ףא הלעת ל"נה תעברא לע הלא תפסוה .יאדו וניאו רעושמ םירוהט םיקנויכ םייוהיזש
.לארשי תרוסמב דבכנהו בושחה עבשה רפסמ


(א"י ארקיו) ינימש תשרפבש יחה :קיליב הנקלא לש ורמאמב םג ןייע הבחרהל

הציב תכסמב םיאבומה הלא םיחנומל .תוירבדמלו תויתיבל תומהבה רשע תא קלחל ןיא .1
רוזח .ירמגל תרחא הארוה (ז הנשמ ,ה קרפ)


- ןושידו וקא ;ח"ישת ןסינ ,"ארקמ תיב" - רומחיה ;ו"טשת ןסינ 'כ ,"הפצה" - יבצהו ליאה .2
ט"כ ,"הפצה" - רמזה ;ז"טשת זומת ,"ארקמ תיב" - אותהו ואתה ;ז"ישת בא םחנמ ו"כ ,"הפצה"
םיכרעהו ,(סופדב) לגס רפס - לארשיב יבצה ,ך"שת א"נמ ו"כ ,"הפצה" - ואתה ;ח"ישת א"נמ
רוזח .תיארקמה הידפולקיצנאב


רוזח .םירכזכ ,ןה ףא םיינרק תוחימצמה ןופצה לייא גוסה תונב תובקנה ןה ללכה ןמ תואצוי .3


.םימי וכיראה אל םלוא ,לארשיבש תויחה ינגל תודחא םימעפ ואבוה הלא םינידע םילייא .4
רוזח .בלה ץבשמ (ימלשוריה ןגבש הלא תוחפל) םלוכ ותמ בולוש 'פורפ ירבדל


רוזח .תוקורחהו תוהובגה רכזה ינרקמ תוטושפו תורצק ,תוקד הינרק .5


רוזח .ותמו ועגפנ הלא םלוא ,םירפוע םג ויה ;םירומחי םיאצמנ םילשוריבש תויחה ןגב .6


רוזח .םילשוריב רשא י"כנתה תויחה ןג לא הנפי ,וירפוע לע גנעתהלו ותוארל הצורה .7


,לארשיל וכרדב הרבשנ וינרקמ תחא .ץוחה ןמ אבוהש סקירוא אצמנ ביבא לתבש תויחה ןגב .8
רוזח ...ידגאה (Unicorn) ןרק-דחה תא וב תוארלמ ונל סחו


רוזח .דחא רכז ןגב אצמנ ןכ .הפי חתפתמ אוהו לגע ןגבש תובקנה יתשמ תחא הטילמה הז ףרוחב .9


םש םגו "ןקדבע" והונכי םירחא .ל"נכ ,שבכ הז ח"עב ןיא םלוא ,המערה-שבכ ול םיארוק שי .10
רוזח .םידחא ידי לע וב הנוכש ירברבה רבה-ליא םשב בר םעט ןיא ןכ .ואשונ תא םלוה וניא הז


ד"י ,"הפצה" - אירמה ;ו"טשת ןוויס 'כ ,"הפצה" - לעיה ;ט"ישת א"נמ 'י ,"הפצה" - םארה .11
עבשה ןיעמ תורוהט תויח ;א"כשת ולסכ ז"י ,"הפצה" - לארשיב םיאירמה ינורחא ;ז"טשת רייא
רוזח .(סופדב) לדייז רפס -