יגח רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


םתא םכל תעה :'א יגח
?ברח הזה תיבהו םינופס םכיתבב תבשל
שדקמה תא םיקהל וזרזלו ותושידאמ םעה תא איצוהל איה הנושארה ותאובנב יגח לש ותרטמ
לש ינידמה םגיהנמ ,הדוהי ךלמ ןיכיוהי לש ויאצאצמ ,לאיתלאש ןב לבבורז לא הנופ יגח .ינשה
ןהכה קדצוהי ןב עשוהי יתדה םגיהנמ לאו ,הדוהי תחפכ סרפ ךלמ ידי לע הנמתנש ,ןויצ יבש
קרפ 'ב םיכלמב רפוסמכ םילשורי ןברוח ירחא הלברב תמוהש שארה ןהכ הירש לש ודכנ ,לודגה
םעה ירבד תא לוכיבכ טטצמ איבנה .שדקמה תיב תא תונבל האירקב םהילא הנופ איבנה .ה"כ
ידכ שבושמ יריבחת הנבמב שמתשמ איבנה .שדקמה תיב תא תונבל תעה עיגה אל דועש םינעוטה
:םעה תנעטבש ךוחיגה לע עיבצהל
."תונבהל 'ה תיב תע אב תע אל :ורמא הזה םעה"
:ץראל םבוש ירחא חבזמ הנב םעה יכ רפוסמ 'ג קרפ ארזע רפסב
.םילשורי לא דחא שיאכ םעה ופסאיו ,םירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה עגיו"
,לארשי יהולא חבזמ תא ונביו ויחאו לאיתלאש ןב לבבורזו ,םינהכה ויחאו קדצוי ןב עושי םקיו
".םיהולאה שיא השמ תרותב בותככ תולוע וילע תולעהל
:רפסמ ארזעב בותכה .ברעלו רקבל דימתה ןברק תא ובירקה חבזמה לע
".דסוי אל 'ה לכיהו 'הל תולוע תולעהל ולחה יעיבשה שדחל דחא םוימ"
לש םתודגנתה ללגב ךא .'ה לכיה תא םינובה ודסי ינשה שדחב םילשורי לא םאובל תינשה הנשב
העיגה ,יגח לש ותעדל .שדקמה תיב תיינב תדובע הקספוה ,ושעש תולועפהו ,ןימינבו הדוהי ירצ
ששו םישש ,ךלמה שוירדל םייתש תנש איה הנשה .שדקמה תא םיקהלו הדובעה תא שדחל תעה
תא תונבל רתיה ןתנ סרפ ךלמ שרוכש רחאל הנש הרשע הנומש ,ןושאר תיב ןברוח רחאל םינש
רתוי םיבוט םינמזל וכיח םהו ,תרוצבה תונש ללגב בוט היה אל םעה לש ילכלכה ובצמ .שדקמה
.ראופמ תיב תונבל ידכ
וליחתה תיסרפה הירפמיאה יבחרב .תיבה תא תונבל רשוכה תעש תא ץימחהל ןיא יגח תעדל
:בכ קוספ 'ב קרפב הלא םיעוריאל זמור יגח .ןוטלשה תוביצי תא ורערעש ,רורחש תועונת
םיסוס ודריו ,היבכורו הבכרמ יתכפהו ,םייוגה תוכלממ קזוח יתדמשהו ,תוכלממ אסכ יתכפהו"
".ויחא ברחב שיא ,םהיבכורו
םיתבב םיבשוי םתא .תיבה ןינב תא רשפאמ וניא ילכלכה בצמהש הנעטה תא החוד איבנה
.םירחאו ע"באר ,י"שר שוריפכ ,םיזראב םיפוצמ םיתבב וא ,ק"דר שוריפ יפל ,םירוקמ ,םינופס
"תע" הלימב בוש שמתשמ איבנה .םיגאוד םכניא תיבה ןיינבלו - גואדל םיעדוי םתא םכמצעל
:םעה יפב ןכל םדוק םשש
"?ברח הזה תיבהו םינופס םכיתבב תבשל םתא םכל תעה"
:שדקמה תיב תא תונבל הצרש העש ,איבנה ןתנ לא ךלמה דוד ירבד תא ונל םיריכזמ םירבדה
ךותב בשוי םיהולאה ןוראו םיזרא תיבב בשוי יכנא אנ האר ,איבנה ןתנ לא ךלמה רמאיו"
."העיריה
רסוחל ומרגש םה תיבה ןיינבמ םתוקמחתהו םהלש שעמה רסוח יכ םעה יפלכ ןעוט איבנה
ראתמ יגח .םהידי ישעמב הכרב ןתונ וניא 'ה יכ עורג ילכלכה םבצמ .םהידי ישעמב החלצהה
:עורגה ילכלכה בצמה תא היח הרוצב
,טעמ אבהו הברה םתערז"
,העבשל ןיאו לוכא
,הרכשל ןיאו ותש
,ול םוחל ןיאו שובל
...בוקנ רורצ לא רכתשמ רכתשמהו
.הלובי האלכ ץראהו ,לטמ םימש ואלכ םכילע ןכ לע
,רהציה לעו שוריתה לעו ןגדה לעו ,םירהה לעו ,ץראה לע ברוח ארקאו
."םיפכ עיגי לכ לעו ,המהבה לעו םדאה לעו ,המדאה איצות רשא לעו
שמתשמ איבנה .ךכל םרג המ םמצע תא לואשלו םהל הרוקש המב ןנובתהל םעל ארוק איבנה
:ארוק אוה 'ה קוספב .םכבבל ומיש :דחוימ יוטיבב
".םכיכרד לע םכבבל ומיש ,תואבצ 'ה רמא הכ התעו"
:ז קוספב בושו
."םכיכרד לע םכבבל ומיש ,תואבצ 'ה רמא הכ"
:וילדחממ האצותכ תמרגנ וילע האבה הערה לכ יכ הלגי וישעמב םעה ןנובתי םא
,לטמ םימש ואלכ ,םכילע ןכ לע .ותיבל שיא םיצר םתאו ,ברח אוה רשא יתיב ןעי"
."הלובי האלכ ץראהו
:השעמ תושעל םעל ארוק יגח
,תיבה ונבו ץע םתאבהו רהה ולע"
".'ה רמא ,הדבכאו וב הצראו
.םתרטמ תא וגישה יגח לש וירבד .וקיפסי םילשורי ירהמ םיצע םג .ןונבלה יזראל קוקז וניא 'ה
:הדובעה הליחתה אבנל לחהש רחאל םימי העבראו םירשע
.םהיהולא תואבצ 'ה תיבב הכאלמ ושעיו ואוביו"
."ךלמה שוירדל םיתש תנשב ,יששב שדחל העבראו םירשע םויב

ןושארה ןמ ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג :'ב יגח