קוקבח רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:ב קוקבח
"...תוחולה לע ראבו ןוזח בותכ"

דמוע אוה ,התחלצה לעו םידשכה לש עשרה תוכלמ תיילע לע ןנולתמ קוקבחש רחאל
יומידה .הרקי המ תוארל הפצמה רוצמ תעב רמושכ דמוע איבנה .'ה תבושתל הפצמו
ומצע לע רזוחו ,זי 'ג לאקזחיב םג אצמנ ותרמשמ לע דמועה הפוצל איבנה לש
:ז ,ג"ל קרפב
".ינממ םתוא תרהזהו ,רבד יפמ תעמשו לארשי תיבל ךיתתנ הפוצ םדא ןב"
:םיפוצל םיאיבנה תא המדמ איבנה הימרי םג
(זי ,'ו) "...רפוש לוקל ובישקה ,םיפוצ םכילע יתומיקהו"
:היעשי םג שמתשמ הפוצה לש יומידב
.(י ,ו"נ) "...חובנל ולכוי אל ,םימלא םיבלכ םלכ ,ועדי אל םלכ םירוע ויפוצ"
תכלל ורענ ול עיצמ ויבאל ודבאש תונותאה תא שפחל שיק ןב לואש ךלוה רשאכ
:רמוא ט ,'ט 'א לאומשב בותכה .איבנל
,האורה דע הכלנו וכל ,םיהולא שורדל ותכלב שיאה רמא הכ ,לארשיב םינפל"
."האורה םינפל ארקי ,םויה איבנל יכ
:ויתונעט לע 'ה תבושתל הפצמו ותרמשמ לע דמוע איבנה
בישא המו יב רבדי המ תוארל הפצאו ,רוצמ לע הבציתאו ,הדומעא יתרמשמ לע"
."יתחכות לע
:לגעמה ינוח השעמל איבנה השעמ תא המדמה שרדמ איבמ בותכל ושוריפב י"שר
יב רבדי המ עמשאש דע ןאכמ זוזא אל :רמאו הכותב דמעו ,קוקבח הגוע גע"
םיאבה לא בישא המו ,עשר לש ותחלצהב האורו טיבמ אוה המל :תאז יתלאש לע
."ינפל חכוותהל
המ :רמול ןווכתמ ,איבנה .יוניכ אוה "יתחכות לע בישא המו" יכ םיראבמה שי
."בישא המו" רמואו הנשמ אוה הלעמ יפלכ דובכ ךותמ ךא ,יתחכות לע בישי
ותוא קוקחלו ,ןוזחה תא בותכל ותוא הווצמו רבד איבנה תא בישמ ה"בקה ןכאו
:תוחולה לע
."וב ארוק ץורי ןעמל ,תוחולה לע ראבו ,ןוזח בותכ"
תא הזח איבנהש חיכות הביתכה .הרהמב שחרתי אל אוה ןכש ,בותכל שי ןוזחה תא
:המוד יוויצ לביק איבנה היעשי םג .שארמ םירבדה
שח ללש רהמל :שונא טרחב וילע בותכו ,לודג ןוילג ךל חק ,ילא 'ה רמאיו"
."והיכרבי ןב והירכז תאו ,ןהכה הירוא תא ,םינמאנ םידע יל הדיעאו .זב
:הל עבקנש דעומב םייקתת האובנהש רשבתמ קוקבח
אוב יכ ,ול הכח המהמתי םא ,בזכי אלו ץקל חפיו ,דעומל ןוזח דוע יכ"
."רחאי אל אובו
התשי אוה םג ,ךשמת אל ץירעה תחלצה :הזחש ןוזחה תא איבנה ונל רסומ התע
תאז לכבו םימותס תצק םה םיבותכה .םירחא םימע הקשהש סוכה ,הלערתה סוכמ
.םירבדה תנווכ תא רעשל רשפא
אוהו ,ושפנ לואשכ ביחרה רשא ,הוני אלו ריהי רבג ,דגוב ןייה יכ ףאו"
".םימעה לכ וילא ץבקיו םייוגה לכ וילא ףסאיו ,עבשי אלו תומכ
אוה דימת .והונב טוקשי אל ,הוני אל תוגונעתבו תורכשב עוקשה ,ןייה התוש
הלושמ לבב ישנא לש םתוואת .םיפסונ םימע שובכל ידכ םוקמל םוקממ רבוע
היעשי םג .םלועל עבש ונניא רשא תומלו ,םייחה לכ תא עולבל תפאושה לואשל
:המוד יומידב שמתשמ איבנה
"...קוח-ילבל היפ הרעפו ,השפנ לואש הביחרה ןכל"
םילגמו םיבר םימע םישבוכה םיריהיה םידשכה ךכ העבש עדוי וניאש תומה ומכ
:לגלגה ךפהתי דיתעב ךא .םתוא
.ומל תוסישמל תייהו ,ךעזעזמ וצקיו ,ךיכשונ ומוקי עתפ אולה"
"...םימע רתי לכ ךולשי ,םיבר םייוג תולש התא יכ
איבנה חתופ םילשמה תא .התלפמ לע לשמ ואשי לבבל םיענכנ ויהש םייוגה לכ
."יוה" :הניק ןושלב
,ול תודיח הצילמו ואשי לשמ וילע םלכ הלא אולה"
."טיטבע וילע ריבכמו ?יתמ דע .ול-אל הברמה יוה :רמאיו
ךכ .םהילע אוביש שנועה לעו םידשכה יללעמ עור לע רבדמ םילשמה ןמ דחא לכ
:תוניקב לבב ךלמ לש ותומד תראותמ
."ער ףכמ לצנהל ,וניק םורמב םושל ,ותיבל ער עצב עצוב יוה"
אצמנה ןקל המודמ ךלמה ןומרא .ומצעל קר גאודו ,קשועב ןוממ רבוצ לבב ךלמ
איבנה שמתשמ המוד יומידב .םיביואמ לצניהל ידכ רצבמ הנוב אוה ,םיהבגב
:הימרי
ךדירוא םשמ ,ךניק רשנכ היבגת יכ ,העבג םורמ ישפות ,עלסה יווגחב ינכוש"
."'ה םואנ
:תחתופ הינשה הניקה .לבב יכלמ לש םימרה םהינינבל זמר ונינפלו ןכתי
."הלועב הירק ןנוכו ,םימדב ריע הנוב יוה"
תא ףושחל ידכ ויחרוא תא רכשמש ימכ לבב ךלמ תא תראתמ תיעיברה הניקה
.חנ ןב םח לש ואטחל המודה אטח .םתוורע
."םהירועמ לא טיבה ןעמל ,רכש ףאו ,ךתמח חפסמ ,והער הקשמ יוה"
:לבב יכלמ לש םהילילא לע תרבדמ הנורחאה הניקה
."םמוד ןבאל !ירוע !הציקה :ץעל רמוא יוה"
:געלב איבנה לאושו
."וברקב ןיא חור לכו ,ףסכו בהז שופת אוה הנה ?הרוי אוה"
,עשרה תוכלמ ףולחת רשאכ .שאב ולעי ונבש תונומרא םתואש היהי לבב לש השנוע
:םימש תוכלמב רשב לכ ריכי
".םי לע וסכי םימכ ,'ה דובכ תא תעדל ,ץראה אלמת יכ"
. "ץראה לכ וינפמ סה ,ושדוק לכיהב 'הו"


"איבנה קוקבחל הליפת" :ג קוקבח