הינפצ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:הינפצל אובמ
הינפצ לא היה רשא 'ה רבד

לע םיטרפ ונל ןתנ אל ארקמהו ,תרתוכ התייה אל ,רשע ירת ץבוקב וללכנש םירפסה ןמ קלחל
:הבחר תרתוכ שי ,תאז תמועל ,הינפצ רפסל .אבינ הב הפוקתה לעו ותחפשמ לע ,איבנה
היקזח ןב הירמא ןב הילדג ןב ישוכ ןב הינפצ לא היה רשא 'ה רבד"
".הדוהי ךלמ ןומא ןב והישאי ימיב
אוה ןאכ רכזנה היקזח יכ שרופמב בתכנ אל .תורוד העברא לש ןיסחוי תרשרש ונל רסומ בותכה
ערזמ אוה הינפצ הז יפלו ,ךלמה היקזחב רבודמ ןכא יכ רעשמ ע"באר ךא ,הדוהי ךלמ היקזח ןכא
:ע"באר לש ונושל וזו .הכולמה
.ךלמה והיקזח אוהו דבכנל עיגהש דע תובאה תומש בותכה ריכזה"
ישילש והישאי יכ רובעב המתת לאו .השנמ יחא אוה הירמא ארבסה ךרד לע הנהו
."והישאי ךלמ דע דילוהל והיקזח לדגש םוימ שי םינש האממ רתוי יכ ,והיקזחל
ותועשר ירחא וררגנ אל ,קידצ ךלמ היהש ,היקזח לש ויאצאצמ םידחא יכ רבתסמ הלא םירבדמ
ןמ דחא .היקזח ימיב ואבינש ,הכימו היעשי תואובנ תלבק ךות ,'הב וקבדו ,ונב השנמ לש
:ק"דר רמוא ע"באר ירבד דגנכ .איבנה הינפצ היה הלאה םיאצאצה
.היאר הזב ןיאש אלא ,רשפאו ,הדוהי ךלמ היקזח הז היקזח יכ םירמוא שי"
".ורכזנ ךכיפל ויתובא ויה םילודג תמאב לבא
:ק"דר ףיסומו
.הדלוח ,הינפצ ,הימרי :והישאי ימיב ואבנתנ םיאיבנ השולשו"
.םישנה לצא הדלוחו תויסנכ יתבב הינפצו םיקוושב אבנתמ היה הימרי יכ ל"זראו
".םתערמ הדוהיו הישאי ובשש םדוק התייה ותאובנו
ןייצמ וניא בותכה .הדוהי ךלמ ןומא ןב הישאי ימיב :תרתוכב שרופמב ןייוצמ איבנה לש ונמז
:אבנמ אוה 'א קרפב .הינפצ אבינ הישאי תוכלמ לש הפוקת וזיאב וא הנש וזיאב
,םילשורי יבשוי לכ לעו ,הדוהי לע ידי יתיטנו"
,"םינהכה םע םירמכה םש תא ,לעבה ראש תא הזה םוקמה ןמ יתרכהו
ןמ הרזה הדובעה תא רעב הישאיש ינפל ורמאנ תואובנה יכ ,ק"דר ירבד תא םיקזחמה םירבד
חיכומ רשאכ .ג"כ-ב"כ םיקרפ 'ב םיכלמב רפוסמכ ,שדקמב הרותה רפס תאיצמ תובקעב ,ץראה
:הבוטל והישאי תא ןייצמ אוה לוועה ישעמ לע ,והישאי לש ונב ,םיקיוהי תא איבנה הימרי
.ול בוט זא הקדצו טפשמ השעו התשו לכא אולה ךיבא"
בוט זא ןויבאו ינע ןיד ןד
(זט-וט ב"כ הימרי) ."'ה םואנ יתוא תעדה איה אלה
:הדוהי ץראב סמח לע ןיידע לבוק הינפצ
."המרמו סמח םהינודא תיב םיאלממה ,אוהה םויב ןתפמה לע גלודה לכ לע יתדקפו"
הב הנשה .הרותה רפס תא אצמ רשאכ הישאי גיהנהש םינוקיתה ינפל ,ןכ םא ,ורמאנ םירבדה
תחאו םישולש ךלמ הישאי .ותוכלמל הרשע הנומש תנש התייה הרותה רפס תא הישאי אצמ
תיבה ןברוח ינפל םינש 54 ךרעב ,ס"הנפל 609 תנשל ,הריפסה ינפל 639 םינשה ןיב ,םינש
םיאשר ונא ויתואובנ ןכותמ .ס"הנפל 621 תנש ינפל ותאובנ הרמאנ הלא םירבד יפל . ןושארה
תנשב הוונינ תא ושבכ ידמו לבב תוכלממ לש םידחואמה תוחוכהש ינפל אבינ הינפצ יכ רעשל
השעי 'הש אוה הינפצ ירבדב יזכרמ ןויער .והישאי לש ותומ ינפל םינש שולשכ ,הריפסה ינפל 612
וטלמיש םייוגהו ,ץראה תא ושריי לארשי תיראש .לארשי יעשרבו ,וב םיריכמ אלש םייוגה לכב טפשמ
.'ה תא וריכי ,הערה ןמ
רשקמה ,יזכרמ אשונ םהמ דחא לכלש ,םיקרפ השולשל הינפצ תואובנ תא וקלח םיקרפה יקלחמ
.קרפל וסנכוהש תואובנה ןיב
םיעשופה קר ודמשוי הדוהיב .הדוהי לע םג םכותבו םימעה לע אוביש 'ה םוי לע רבדמ 'א קרפ
.הדוהיו םילשורי לע אוביש שנועה תאו ,םהיאטח תאו םיעשופה תא איבנה ראתמ ךכיפלו
לצא ונאצמש ןויער ,תיראשה ןויער תא איבנה סינכמ ןאכ .הדוהיל המחנ אוה ינשה קרפה זכרמ
,'הדוהי תיב תיראש' לע רבדמ הינפצ .ורתווי הבושתב ורזחיש הלאו םיקידצה .איבנה היעשי
.'יוג רתי' ,'ימע תיראש'
ודעונ םירחא םימע לע ולטוהש םישנועהש עבוק איבנה .הדוהי יאטחב אוה ףא קסוע 'ג קרפ
.הדוהי לע םג שנועה אובי ךכיפל .חקלה תא דמול וניא לארשי םע ךא .לארשי םעל הרהזא שמשל
איבנה בלשמ ךכיפלו ,ידש תוכלמב הרכהל םלועה תא איבהל יעצמא אוה .הרטמ וניא שנוע
.'הל תונברק ובירקי לכה .'ה לא ובושי םימעה לכ :םימיה תירחא ןוזח תא קרפב ויתואובנב
בשתו ,םיעשרמ היקנ היהת לארשי םעמ ראשתש תיראשה .ץראב וצבקתיו ובושי לארשי תויולג
.הצראב חטבל

דאמ רהמו בורק לודגה 'ה םוי בורק :'א הינפצ