הינפצ רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'א הינפצ
דאמ רהמו בורק ,לודגה 'ה םוי בורק

רתוי "'ה םוי" תא ריכזהל הברמ הינפצ .''ה םוי' תא ויתואובנב הינפצ ריכזמ ,םירחא םיאיבנ ומכ
איבנה .סעכ םוי .ןיד םוי אוה 'ה םוי הינפצ תאובנ יפ לע ?וב הרקי המו 'ה םוי והמ .רחא איבנ לכמ
:סעכ םוי םויב האור היעשי איבנה םג ."'ה ףא םוי" :ןכו ,"'ה תרבע םוי" :םויה תא הנכמ
(גי ,ג"י) ."ופא ןורח םויבו ,תואבצ 'ה תרבעב ,המוקממ ץראה שערתו זיגרא םימש ןכ לע"
:הידבוע איבנה ירבדכ ,םייוגל הלפמ םויכ 'ה םוי ראותמ םיאיבנה בור לצא
."ךשארב בושי ךלומג ,ךל השעי תישע רשאכ ,םייוגה לכ לע 'ה םוי בורק יכ"
:לאקזחי אבנמ המוד ןפואב
.םויל הה וליליה :'ה רמא הכ ,תרמאו אבנה םדא ןב"
('ל לאקזחי) ".היהי םייוג תע ,ןנע םוי ,'הל םוי בורקו ,םוי בורק יכ
:היעשי אבנמ לבב אשמב
.ץראה לכ לבחל ומעז ילכו 'ה ,םימשה הצקמ ,קחרמ ץראמ םיאב"
...אובי ידשמ דושכ 'ה םוי בורק יכ וליליה
,ףא ןורחו הרבעו ירזכא ,אב 'ה םוי הנה
.הנממ דימשי היאטחו המשל ץראה םושל
,םרוא ולהי אל ,םהיליסכו םימשה יבכוכ יכ
.ורוא היגי אל חריו ותאצב שמשה ךשח
,םנווע םיעשר לעו ,הער לבת לע יתדקפו
(ג"י היעשי) ".ליפשא םיצירע תואגו ,םידז ןואג יתבשהו
:הינפצ רמוא ךכו .לארשי יאטחל םג אלא םייוגל קר אל ןיד םוי אוה 'ה םוי
,דאמ רהמו בורק ,לודגה 'ה םוי בורק"
.רובג םש חרוצ רמ ,'ה םוי לוק
,אוהה םויה הרבע םוי
.לפרעו ןנע םוי ,הלפאו ךשוח םוי ,האושמו האוש םוי ,הקוצמו הרצ םוי
.תוהובגה תוניפה לעו ,תורוצבה םירעה לע ,העורתו רפוש םוי
,ואטח 'הל יכ ,םירוועכ וכלהו ,םדאל יתורצהו
.םיללגכ םמוחלו ,רפעכ םמד ךפושו
,ץראה לכ לכאת ותאנק שאבו ,'ה תרבע םויב ,םליצהל לכוי אל םבהז םג םפסכ םג
."ץראה יבשוי לכ תא ,השעי הלהבנ ךא הלכ יכ
,הנשמה ןמ הלליו ,םיגדה רעשמ הקעצ לוק ,'ה םואנ אוהה םויב היהו..."
.תועבגהמ לודג רבשו
."ףסכ יליטנ לכ ותרכנ ,ןענכ םע לכ המדנ יכ ,שתכמה יבשוי וליליה
ותרובגו וחוכ תא 'ה הלגי וב םויכ ותא םיראתמ םה 'ה םוי תא םיאיבנה םיריכזמ םהב םירקמה בורב
.םיעשרה תא דימשיו ,םלועה לע ותוכלמ תא טילשי ,םלועב
:קוחר וניא םויה יכ אבנמ הינפצ
"...דאמ רהמו בורק ,לודגה 'ה םוי בורק"
:'ה םוי לש ותוברקתה לע רבדמ לאוי איבנה םג
."אובי ידשמ דושכו 'ה םוי בורק יכ ,םויל ההא"
:היעשי םג ארק המוד חורבו
.(ו ג"י) "אובי ידשמ דושכ 'ה םוי בורק יכ וליליה"
תא הירכז איבנה ראתמ ךכו .םימיה תירחאב היהי הז םויש הלוע תואובנה בורמ ,תאז םע דחי
:םויה
,ןואפקו תורקי רוא היהי אל אוהה םויב היהו"
,הליל אלו םוי אל ,'הל עדווי אוה ,דחא םוי היהו
...רוא היהי ברע תעל היהו
,ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו
(ד"י הירכז) ."דחא ומשו דחא 'ה היהי אוהה םויב
:םויה תא ראתמ יכאלמ
,רונתכ רעוב ,אב םויה הנה יכ"
,תואבצ 'ה רמא ,אבה םויה םתוא טהלו ,שק העשר השע לכו םידז לכ ויהו
(ג יכאלמ) ".ףנעו שרש םהל בוזעי אל רשא
:םכסמ אוה ןכש ,םימיה תירחא תאובנ לע רבודמ ןכאש רורב ותאובנמ
.ארונהו לודגה 'ה םוי אוב ינפל ,איבנה הילא תא םכל חלוש יכנא הנה"
,םתובא לע םינב בלו ,םינב לע תובא בל בישהו
".םרח ץראה תא יתיכהו אובא ןפ
ךשוח אוה 'ה םוי םכל הז המל ,'ה םוי תא םיוואתמה יוה" :חי 'ה סומעב קוספל ושוריפב ם"יבלמה
:רמוא ,"רוא אלו
- 'ה םוי"
.םיעשרה תא שינעהל ודובכב 'ה הלגתיש םויה אוהש
- 'ה םוי םכל המל
,םיקידצ לארשי ויהיש תעב היהי הז ,םימיה תירחאב לארשיל העושת םוי היהי 'ה םויש םגה
.רוא וירחאש ךשח היהי םימיה תירחאב אבה 'ה םויש םגהש ,םיעשרה םתא םכל אל לבא
אוה םכל לבא ,ןוקתה תעב הז ,לארשיל העושתו םיקידצל רוא היהי תורצה ךשוח ךותמ יכ
".רוא אלו ךשוח קר
:ךכ הינפצ ראתמ 'ה לא ובושיש רחאל ,אוהה םויב לארשיל היהתש הבוטה תא
.ךידי ופרי לא ןויצ ,יארית לא םילשוריל רמאי אוהה םויב"
,עישוי רובג ,ךברקב ךיהולא 'ה
(ג הינפצ) ."הנירב ךילע ליגי ,ותבהאב שירחי ,החמשב ךילע שישי
:הינפצ תאובנ תמייתסמ ךכו
,םכתא יצבק תעבו ,םכתא איבא איהה תעב"
,ץראה ימע לכב הליהתלו םשל םכתא ןתא יכ
."'ה רמא ,םכיניעל םכיתובש תא יבושב

םייוגה ייא לכ ,ומוקממ שיא ול ווחתשיו :'ב הינפצ