הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ז הירכז
?ישימחה שדוחב הכבאה
ונברוח לע לבאה תא ךישמהל שי םאה .ינשה תיבה ינוב ינפב הדמעש היעב לע עיבצמ 'ז קרפ
:ןברוחל רכז ועבקנש תומוצה תא לטבל וא ןושארה תיבה לש
?ישימחה שדחב הכבאה"
"?םינש המכ הז יתישע רשאכ רזנה
:ךשמהב איבנה ראבמש יפכ םוצ םה וז תורזנהו הז יכב
..."יעיבשבו ישימחב דופסו םתמצ יכ"
:הנשב םוצ ימי העברא הנומ איבנה
".ירישעה םוצו יעיבשה םוצו ישימחה םוצו יעיברה םוצ"
,ט"ל והימריב רפוסמכ ריעה העקבוה יעיברה שדוחל יעישתה םויב ?הירכז זמור תומוצ וליאל

"ריעה העקבה שדחל העשתב יעיברה שדחב ,והיקדצל הנש הרשע יתשעב"
:ב"נ קרפב טוריפ רתיבו
.לבב ךלמב והיקדצ דרמיו..."
אוה לבב ךלמ ראצנדכובנ אב ,שדחל רושעב ירישעה שדחב וכלמל תיעישתה הנשב יהיו
יתשע דע רוצמב ריעה אובתו .ביבס קיד הילע ונביו ,הילע וניחו ,םילשורי לע וליח לכו
.והיקדצ ךלמל הנש הרשע
.ץראה םעל םחל היה אלו ריעב בערה קזחיו שדחל העשתב יעיברה שדחב
"...ריעה עקבתו
םירבדה ךשמהב ראותמש יפכ הברחנ ריעהו תיבה ףרשנ ישימחה שדוחל ירישעה םויב
:והימריב
,שדוחל רושעב ישימחה שדחבו"
לבב ךלמ רצארדכובנ ךלמל הנש הרשע עשת תנש איה
.םילשוריב לבב ךלמ ינפל דמע םיחבט בר ןדארזובנ אב
'ה תיב תא ףורשיו
ךלמה תיב תאו
םילשורי יתב לכ תאו
.שאב ףרש לודג תיב לכ תאו
."םיחבט בר תא רשא םידשכ ליח לכ וצתנ ביבס םילשורי תומוח לכ תאו
:א"מ הימריב רפוסמכ .םקיחא ןב הילדג גרהנ ,ס"הנפל 582 תנשב ,יעיבשה שדוחב
ךלמה יברו הכולמה ערזמ עמשילא ןב הינתנ ןב לאעמשי אב יעיבשה שדחב יהיו"
.הפצמב וידחי םחל םש ולכאיו ,התפצמה םקיחא ןב והילדג לא ותא םישנא הרשעו
ןב םקיחא ןב והילדג תא וכיו ותא ויה רשא םישנאה תרשעו הינתנ ןב לאעמשי םקיו
."ץראב לבב ךלמ דיקפה רשא ,ותוא תמיו ,ברחב ןפש
םוצה עבקנ הנשה שאר ללגב .הדוהי תנידמ תיפוס הלסחתנ ךכ .םירצמל חורבל ץלאנ םעה
:ב"ע ח"י ףד הנשה שאר ילבבב י"בשר קמינ םוצה תעיבק תא .ירשת 'גל ותומ רכזל
".וניהולא תיב תפירשכ םיקידצ לש םתתימ הלוקשש ךדמלל"
:ט"ל הימריב ראותמכ ,רוצמב ריעה האב ירישעה שדחל ירישעה םויב
ירישעה שדחב ,הדוהי ךלמ היקדצל תיעישתה הנשב"
".הילע ורוציו םילשורי לא וליח לכו לבב ךלמ רצארדכובנ אב
:רוצמב ריעה האב וב םויה תא ריכזמ לאקזחי איבנה םג
:רמאל שדוחל רושעב ירישעה שדחב תיעישתה הנשב ילא 'ה רבד יהיו"
,הזה םויה םצע תא ,םויה םש תא ךל בותכ םדא ןב
".הזה םויה םצעב ,םילשורי לא לבב ךלמ ךמס
תא בירחהל ןדארזובנ אב ,ח ה"כ 'ב םיכלמב רפוסמה יפל .בא שדוח אוה ,ישימחה םוצ
תינעת הנשמב .שדחה לכ םייק היה לבאהש הארנ הירכז ירבדמ .באב יעיבשה םויב םילשורי
:קספנ ו הנשמ 'ז קרפ
."החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ"
רמש םתועצמאב רשא םיעובק ןורכז ימי ויהו ןברוחה תוערואמל םירושק תומוצה יכיראת לכ
תיב תמקהל הדובעהו ,לארשי ץראל םעה ןמ קלח תביש םע .תימואלה ותעדות לע םעה
םעטה לטינ ,השדחתנ תונברקה תדובע ,םויס ינפב תדמוע הכאלמהו ,השדחתנ שדקמה
.ןושארה שדקמה תראפתב ורכזנ ינשה שדקמה ינוב .ראשנ שגרה לבא תומוצה לש ינויגהה
חשמנ אל ןיידע ,לארשי יחדנ לכ וצבקתנ אל ןיידע .ואלמתנ םרט םיאיבנה לש המחנה תואובנ
לאשנ ןכ לע .תומוצה תא לטבלו ,םייקה גהנמה תא רוקעל ןיידע ןיאש שח םעה .דוד תיבמ ךלמ
:קרפה תליחתבש הלאשה תא איבנה
?ישימחה שדחב הכבאה"
"?םינש המכ הז יתישע רשאכ רזנה
אלל עבק ךרד ומצש תומוצ ויה םהש ןוויכ ,גהנ םעהש ךרדב ,תומוצה ןמ גייתסמ איבנה
,ויתווצמ תא םייקל אלא םוצ שרוד וניא 'ה יכ עבוק איבנה .תיתימא תועמשמ אללו הבושת
:ורבחל םדא ןיבש תווצמ רקיעב ריכזמ איבנה .םיאיבנה וידבע דיב וירבד תאו
,וטופש תמא טפשמ"
.ויחא תא שיא ושע םימחרו דסחו
,וקושעת לא ינעו רג ,םותיו הנמלאו
".םכבבלב ובשחת לא ויחא שיא תערו
:םעל הירכז איבנה חיטבמ אבה קרפב ,ולש המחנה ירבדב
,תואבצ 'ה רמא הכ"
ירישעה םוצו יעיבשה םוצו ישימחה םוצו ,יעיברה םוצ
,םיבוט םידעומלו ,החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי
".ובהא ,םולשהו תמאהו
:הזה קוספה לע אדיסח ש"ר םשב אנזיב רב אנח בר לאוש ב"ע ח"י הנשה שאר ילבבב
."'החמשו ןושש' והל ירקו 'םוצ' והל ירק"
:בישמו
".םוצ - םולש ןיא ,החמשלו ןוששל ויהי םולש שיש ןמזב"

םיתושה םתאו םילכואה םתא אלה ,ותשת יכו ולכאת יכו :ז הירכז