הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


ותשת יכו ולכאת יכו :'ז הירכז
םיתושה םתאו םילכואה םתא אלה
םילשורי ןברוח יעוריא תובקעב ועבקנש תומוצה לע קר רבדמ הירכזש ונרכזה םדוקה קרפב
קש תשיבלב ,יכבב ךורכ אוה בורלו ,רעצ עיבהל ,ללכ ךרדב ,אב םוצה .שדקמה תיב תפירשו
:לאוי לשמל ארוק ךכ .םירחא תולבא ינמיסבו
.דפסמבו יכבבו םוצבו ,םכבבל לכב ידע ובוש 'ה םואנ התע םגו"
".םכיהולא 'ה לא ובושו םכידגב לאו םכבבל וערקו
:ומע תא הוצמה הונינ ךלמ לע םיארוק ונא הנוי רפסב
,המואמ ומעטי לא ןאצהו רקבה המהבהו םדאה..."
.ותשי לא םימו וערי לא
הקזחב םיהולא לא וארקיו ,המהבהו םדאה ,םיקש וסכתיו
."םהיפכב רשא סמחה ןמו ,הערה וכרדמ שיא ובושיו
:רפסמ 'ט קרפב ,לאינד
".רפאו קשו םוצב ,םינונחתו הליפת שקבל ,םיהולאה 'ה לא ,ינפ תא הנתאו"
קרפב ארזע רמוא ךכו .םתליפתל הנעיש ווק םהו ,ה"בקה תא תוצרל םעה הצר םוצה תועצמאב
:'ח
,וניהולא ינפל תונעתהל ,הוהא רהנה לע םוצ םש ארקאו"
...ונשוכר לכלו ונפטלו ונל ,הרשי ךרד ונממ שקבל
."ונל רתעיו ,תאז לע וניהולאמ השקבנו המוצנו
ןמ גייתסמ איבנהש הארנ ,"ישימחה שדוחב הכבאה" :הלאשל הירכז לש ותבושת ירבד ךותמ
וניא 'ה יכ עבוק איבנה .תיתימא תועמשמ אללו הבושת אלל ,עבק לש ןחלופ ןיעכ ושענש ,תומוצה
וירבד תרימשו ,ויתווצמ םויק אלא ,רקיע םניא התשמו לכאממ תוענמה-תורזנה יכו םוצ שרוד
:םיאיבנה וידבע דיב
הולשו תבשוי םילשורי תויהב םינושארה םיאיבנה דיב 'ה ארק רשא םירבדה תא אולה"
"בשוי הלפשהו בגנהו ,היתוביבס הירעו
:איבנה תלאש תא
?"ינא ינותמצ םוצה"
:ותבושת תאו
"םיתושה םתאו םילכואה םתא אלה ותשת יכו ולכאת יכו"
םא 'ה רובע הנשמ הז ןיא .םוצל םכתא יתיווצ ינא אל ?יליבשב םימצ םתא םאה :ראבל רשפא
:ע"באר שריפ ךכו .ואל םא םימצ םתא
םימצה םתאו םילכואה םתא .םוצל םכתא יתיוצ אל ינא יכ ,ידובכל וא ירובעב םתמצ"
".הזה רבדה תא םכתא יתיווצ אל ינא הנהו יב ולעפת המ וא יל ונתת המ
:םוצל תודגנתה איבנה הימרי יפב םג
יכו ,םתניר לא עמוש ינניא ומוצי יכ .הבוטל הזה םעה דעב ללפתת לא :ילא 'ה רמאיו"
(בי-אי ד"י) ".םתוא הלכמ יכנא רבדבו בערבו ברחב יכ ,םצור ינניא החנמו הלוע ולעי
ןה ריכזמ אוהש תווצמה .םוצל םוקמב 'ה תווצמ תא רומשל םעל איבנה הירכז ארוק ,רומאכ
:ורבחל םדא ןיבש תווצמ רקיעב
,וטופש תמא טפשמ"
.ויחא תא שיא ושע םימחרו דסחו
,וקושעת לא ינעו רג ,םותיו הנמלאו
".םכבבלב ובשחת לא ויחא שיא תערו
:תובאה ועמש אל ,'ה לוקב עומשל ,םינושארה םיאיבנה יפבש האירקל
עומשמ רימש ומש םבלו .עומשמ ודיבכה םהינזאו ,תררוס ףתכ ונתיו ,בישקהל ונאמיו"
ףצק יהיו ,םינושארה םיאיבנה דיב ,וחורב תואבצ 'ה חלש רשא םירבדה תאו הרותה תא
".תואבצ 'ה תאמ לודג
:א"י קרפב הימרי יפב םיאצומ ונא המוד רואית
דעהו םכשה הזה םויה דעו םירצמ ץראמ םתוא יתולעה םויב םכיתובאב יתודיעה דעה יכ"
איבאו ,ערה םבל תורירשב שיא וכליו ,םנזא תא וטה אלו ועמש אלו .ילוקב ועמש ,רמאל
."ושע אלו תושעל יתיוצ רשא ,תאזה תירבה ירבד לכ תא םהילע
:הימרי ריהזמ ו"כ קרפבו
:םהילא תרמאו"
,'ה רמא הכ
.םכינפל יתתנ רשא יתרותב תכלל ילא ועמשת אל םא
,םכילא חלוש יכנא רשא םיאיבנה ידבע ירבד לע עומשל
."םתעמש אלו חולשו םכשהו
:םתליפת לא עמשי אל 'ה .הדימ דגנכ הדימ היהי םשנועו ,איבנה רמוא ,'ה לא ועמש אל םכיתובא
,עמשא אלו וארקי ןכ ,ועמש אלו ארק רשאכ יהיו"
".תואבצ 'ה רמא
:ץראה ןברוחלו תולגל ומרג םכיתובא תונווע
.םועדי אל רשא םייוגה לכ לע םרעסאו"
,בשמו רבועמ םהירחא המשנ ץראהו
."המשל הדמח-ץרא ומישיו
:יתוקוחב תשרפב ארקיו רפסבש החכותה ירבד ומייקתנ ךכ
,ברח םכירחא יתוקירהו ,םייוגב הרזא םכתאו"
."הברח ויהי םכירעו הממש םכצרא התייהו
.םיבוט םישעמבו הבושתב הוולמ וניאש םוצ רקבל ,ח"נ קרפב ,המלש האובנ דחיי היעשי איבנה
:םעה תלאשל
"עדת אלו ונשפנ ונינע ,תיאר אלו ונמצ המל"
:איבנה בישמ
,עשר ףורגאב תוכהלו ,ומוצת הצמו בירל ןה"
.םכלוק םורמב עימשהל ,םויכ ומוצת אל
,ושפנ םדא תונע םוי והרחבא םוצ היהי הזכה
עיצי רפאו קשו ושאר ןומגאכ ףכלה
?'הל ןוצר םויו םוצ ארקת הזלה
:והרחבא םוצ הז אולה
.וקתנת הטומ לכו םישפוח םיצוצר חלשו ,הטומ תודוגא רתה ,עשר תובוצרח חתפ
.תיב איבת םידורמ םיינעו ךמחל בערל סורפ אולה
...םלעתת אל ךרשבמו ותיסיכו םורע הארת יכ
,יננה רמאיו עושת ,הנעי 'הו ארקת זא
.ןוא רבדו עבצא חלש ,הטומ ךכותמ ריסת םא
".עיבשת הנענ שפנו ךשפנ בערל קפתו

םילשורי ךותב יתנכשו ןויצ לא יתבש :'ח הירכז