הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ח הירכז
םילשורי ךותב יתנכשו ןויצ לא יתבש
תוחטבה .ןויצל הניכשה תבישלו ,םילשורי ןיינבל תוחטבה עבש ובו םואנ 'ח קרפב
םיאיבנה ידי לע ורמאנש םירבדל וא הירכז לש םימדוקה וירבדל תורושק הלא
תוארלו 'ז קרפ לש הלאל 'ח קרפב הירכז ירבד תא רושקל חרכה לכ ןיא .ול ומדקש
םישדח םישרפמ ועיצהש יפכ ,"ישימחה שדוחב הכבאה" :הלאשל הבושת םהב
:איה איבנה תוחטבהמ תחאש תורמל ,םידחא
ירישעה םוצו יעיבשה םוצו ישימחה םוצו יעיברה םוצ :תואבצ 'ה רמא הכ"
."םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי
ה"בקה ."תואבצ 'ה רמא הכ" וא ,"'ה רמא הכ" :תחתופ קרפב תוחטבהה ןמ תחא לכ
:איבנה רמוא קרפה תחיתפב .םילשוריב ןוכשיו ןויצל בושיש חיטבמ
,הלודג האנק ןויצל יתאנק תואבצ 'ה רמא הכ"
."הל יתאנק הלודג המחו
:גי קוספמ 'א קרפב הירכז ירבדל םירושק םירבדה
.םימוחינ ירבד ,םיבוט םירבד יב רבודה ךאלמה תא 'ה ןעיו"
:רמאל ארק ,יב רבודה ךאלמה ילא רמאיו
.הלודג האנק ןויצלו םילשוריל יתאנק ,תואבצ 'ה רמא הכ
ורזע המהו ,טעמ יתפצק ינא רשא םיננאשה םייוגה לע ףצוק ינא לודג ףצקו
".הערל
:'א קרפב איבנה ירבד ךשמה
,הב הנבי יתיב ,םימחרב םילשוריל יתבש :'ה רמא הכ ןכל"
"...תואבצ 'ה םואנ
:ונקרפב וירבד לא םירשקנ
"...םילשורי ךותב יתנכשו ,ןויצ לא יתבש ,'ה רמא הכ"
ילבבב אתיירבב .לארשי םע םע דחי הנממ הלג לוכיבכש רחאל םילשוריל בש 'ה
:א"ע ט"כ הליגמ
:רמוא יאחוי ןב ש"ר ,אינת"
...ןהמע הניכש ולגש םוקמ לכבש .ה"בקה ינפל לארשי ןיביבח המכ הארו אוב
.'ךתובש תא ךיהולא 'ה בשו' :רמאנש.ןהמע הניכש לאגיל ןידיתע ןהשכ ףאו
".תויולגה ןיבמ ןהמע בש ה"בקהש דמלמ ,'בשו' אלא ,רמאנ אל 'בישהו'
:אתליכמב ושרד ,"רצ ול םתרצ לכב" :ט ,ג"ס היעשיב בותכה לע
."םהמע תדבעושמ הניכש לוכיבכ ןידבעושמ לארשיש ןמז לכ"
םירבד .שדקה רה תואבצ 'ה רהו ,תמאה ריע םילשורי ארקת םילשוריל 'ה בושישכל
:איבנה היעשי אבינ םימוד
".הנמאנ הירק ,קדצה ריע ךל ארקי ןכ ירחא"
:הירכז חיטבה 'ב קרפב
"...הכותב המהבו םדא בורמ םילשורי בשת תוזרפ"
.םיבר םידלי םהל ודלווי יכו ,םימי וכיראי םילשורי ישנא יכ החטבהה האב ונקרפבו
:תורוד לש שגפמל היהת םילשורי
.םימי בורמ ודיב ותנעשמ שיאו ,םילשורי תובוחרב תונקזו םינקז ובשי דוע"
."היתובוחרב םיקחשמ ,תודליו םידלי ואלמי ריעה תובוחרו
החלצה איבנה אבנמ ,שדקמה תיב ןיינבלו ,הבושיילו םילשורי ןינבל תוחטבהה דצב
ואובי םיבר םירג .דוד תיבמ דחא לש ונוטלש תחת ,הדוהי םע לש תינידמו תיתרבח
.הדוהיל חפתסהל
.דואמ םיקוחר םימיל וא םימיה תירחאל האובנכ הירכז ירבד לכ תא םישרפמה שי
ונליבוהל הייושע תוחטבהה תניחב .וז העיבקל חרכהב םיליבומ םניא םיבותכה
קלח .ןויצ תביש רוד ,הירכז לש ורודל םיאתמ האובנה ןמ קלח תוחפל יכ הנקסמל
,הלודגה הנוהכה תורצבתה ,שדקמה ןינב רמג :וימיב שממתה איבנה לש ויתוחטבהמ
ובצמ תא םעל ריכזמ איבנה .ץראל ילכלכה בצמה תבטהו תויולג ץוביק לש ותליחת
:תיבה ןינב ינפל
אבלו אצוילו ,הנניא המהבה רכשו ,היהנ אל םדאה רכש ,םהה םימיה ינפל יכ"
".והערב שיא םדאה לכ תא חלשאו ,רצה ןמ םולש ןיא
ןיאו ,הכרבל הכוז וניאו המדאה תא ותמהב םע שרוחה למע המדא דבוע ראתמ איבנה
ירצ לע .הדובעה ךלהמל ועירפה הדוהי ירצו ער היה ןוחטבה בצמ .ולמעב רכש ול
:רפוסמ 'ד קרפ הימחנב .ארזע רפסמ הדוהי
התלע יכ םידודשאהו םינומעהו םיברעהו היבוטו טלבנס עמש רשאכ יהיו"
ורשקיו .דאמ םהל רחיו ,םתסהל םיצורפה ולחה יכ ,םילשורי תומוחל הכורא
וניהולא לא ללפתנו .העות ול תושעלו םילשוריב םחלהל אובל ,וידחי םלכ
,לבסה חכ לשכ הדוהי רמאיו .םהינפמ הלילו םמוי םהילע רמשמ דימענו
."המוחב תונבל לכונ אל ונחנאו ,הברה רפעהו
:יחכונה בצמה תא איבנה ראתמ תיבה תמקה ינפל בצמה תמועל
.תואבצ 'ה םואנ ,הזה םעה תיראשל ,ינא םינושארה םימיכ אל התעו"
,םולשה ערז יכ
,הירפ ןתת ןפגה
,הלובי תא ןתת ץראהו
"...םלט ונתי םימשהו
תיראש לש הערזל .ומע ךותב ןוכשל בש 'הש ,איבנה תעדל ,חיכומ הבוטל בצמה יוניש
םעה ידי תא קזחמ איבנה .הלובי תנתונ ץראהו ,הירפ תנתונ ןפגה ,םולש שי הלוגה
:ארוקו
."םכידי הנקזחת ,וארית לא"
:ןויצ תביש לעפמ םויק תא וחיטביש תויזכרמ תווצמ םעל ןנשמו רזוח איבנה
:ושעת רשא םירבדה הלא"
,והער תא שיא תמא ורבד
.םכירעשב וטפש םולש טפשמו תמא
,םכבבלב ובשחת לא ,והער תער תא שיאו
,ובהאת לא רקש תעובשו
."'ה םואנ יתאנש רשא הלא לכ תא יכ

...לארשי יטבש לכו םדא ןיע 'הל יכ :'ט הירכז