הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ט הירכז
...לארשי יטבש לכו םדא ןיע 'הל יכ
קלח לכ שארבשכ ,םיינשל אוה ףא קלחתמ די-ט םיקרפה תא ללוכה ,הירכז רפס לש ינשה וקלח
,תונויזח ןאכ ןיא .ןושארה קלחה ןמ דאמ הנוש רפסה לש ינשה קלחה ."'ה רבד אשמ" :החיתפה
.ןושארה קלחב בורל םייוצמה ןמזה ינויצ ןאכ םירסח .תואשמ אלא
עשוהיו לאיתלאש ןב לבבורז :םהיגיהנמ תאו ןויצ יבש ,הדוהי ישנא תא איבנה דדועמ ןושארה קלחב
.לודגה ןהכה
.הירכז איבנה רכזנ אל ןכו עשוהיו לבבורז ללכ םירכזנ אל ינשה קלחב
.קיודמה םשוריפ לע דומעל השק םיתעלש ,םיזמרבו םיבר םילמסב איבנה שמתשמ ןושארה קלחב
תונויזחה תא ומעל רסומ איבנה .תוארמה שרפמ לש דיקפת הירכזב רבודה ךאלמה אלממ תונויזחב
.םנורתפ תאו
."'ה רמא הכ" :תוחילשה יוטיבב שמתשמ וניא איבנהו רבודה 'ה ךאלמ ןיאו תוארמ ןיא ינשה קלחב
לש םצק לעו ,לארשי תלואג לע רבדמ איבנה .חישמה תומיל הארנכ תונווכמ ינשה קלחבש תואובנה
.לארשי יאנוש םייוגה
איבנל וכיישלו הירכזמ ועיקפהל וסינ םיבר םירקוחש דע ,ינשה קלחה יקרפמ םינוש הכ ח-א םיקרפה
רשאב םיקולח ,רחא איבנל הירכזמ ינשה קלחה תא םיריבעמה םירקוחה .תרחא הפוקתמ רחא
שי .םיאנומשחה ימיל ךומס דע ותוא םירחאמה שיו ןושארה תיבה לא ותוא םימידקמה שי .ונמזל
יח םהמ דחא לכ רשא ,םידחא םיאיבנל ינשה קלחה תואובנ תא םיכיישמו תכל םיקיחרמה םירקוח
דחי .ודיע ןב הירכז איבנהמ תואובנה תא עיקפהל ידכ יד ןיא םירקוחה תוחכוהב .תרחא הפוקתב
ינשל םיפתושמ תונויער םיטלוב ,רפסה יקלח ינש םיפתושמ םהב םיבר םידדצ םנשי ,תאז םע
.רפסה לש ותודחאב קפקפל הביס ןיא ןכל .המלש תינויער הביטחכ הארנ רפסה ,םיקלחה
ןולקשא ,ןודיצו רוצ ,תמח ,קשמדו ךרדח :םיבר םימע ןאכ םירכזנ .םייוגה לע האובנב חתופ 'ט קרפ
המחלמ ייוטיבב שומיש ידי לע איבנה רצוי הריוואה תא .המחלמ תריווא ח-א םיקוספב .ןורקעו הזע
- רוצמ :ומכ
,"הל רוצמ רוצ ןבתו"
:ןכו
."לכאת שאב איהו ,הליח םיב הכהו ,הנשירוי 'ה הנה"
:םייוגה לצא הדרחו דחפ לע רבדמ איבנה
."דאמ ליחת הזעו ,אריתו ןולקשא ארת"
םימעהו ,ולגיש ןהיבשוימ ונקורתי ,ללש הנממ וחקלו םילשורי ןברוחל ועייסש םיתשלפה ירע
םיקוספה ןמ תבשונ ח-א םיקוספב המחלמה חור תמועל .לארשי םעל ופרטצי ,םמוקמב ובשייתיש
:םלועב רורשי םולשה יכ ברק ילכבו אבצב ךרוצ היהי אל .םולש לש חור ,הולש לש חור םיאבה
,םילשורימ סוסו ,םירפאמ בכר יתרכהו"
,םייוגל םולש רבדו ,המחלמ תשק התרכנו
".ץרא יספא דע רהנמו םי דע םימ ולשומו
םהב דוע ןיאש המחלמה ילכ לוסיח לע אוה ףא רבדמ ,םולש לש הפוקת לע רבדמה ,איבנה הכימ
:ךרוצ
.ךיתובכרמ יתדבאהו ,ךברקמ ךיסוס יתרכהו ,'ה םואנ ,אוהה םויב היהו"
".ךירצבמ לכ יתסרהו ,ךצרא ירע יתרכהו
:'ז קוספ לש ינשה וקלח תא .'ה תדובעב לארשי םע לא ופרטצי םה םשנוע לע םייוגה ואוביש רחאל
"יסוביכ ןורקעו הדוהיב ףולאכ היהו ,וניהולאל אוה םג ראשנו"
:ע"באר ראבמ
".איסהרפב ךרבתי םשה דובעיש ימ קר םיתשלפמ ראשי אל"
:'ח קוספבו
"שגונ דוע םהילע רובעי אלו"
:שרפמ אוה
".לארשי ידבועו 'ה ידבוע היתוביבס לכ יכ םילשוריל ערהל אוביש שיא ןיא"
:ןויצל אוביש קידצה ךלמה תא איבנה ראתמ י-ט םיקוספב
,םילשורי תב יעירה ,ןויצ תב דאמ יליג"
,ךל אובי ךכלמ הנה
,אוה עשונו קידצ
."תונותא ןב ריע לעו ,רומח לע בכורו ינע
:ג קוספב תראותמה ,הרישעה רוצ תמועל
,"תוצוח טיטכ (בהז רמולכ) ץורחו ,רפעכ ףסכ רובצתו"
םיאנת שרדמ ב"ע ח"צ ןירדהנס ילבבב .ינע אוה דיתעה ךלמה ,םירישע םהש ,םימעה יכלמ לומ לאו
:דיתעב העושיה םע םיקוספה םירשקנ ב"ע ו"נ תוכרב ילבבב םג .חישמה ךלמב םירבדמ םיבותכהש
בכורו ינע אוה עשונו קידצ ךל אובי ךכלמ הנה' :רמאנש ,העושיל הפצי - םולחב רומח האורה"
."'רומח לע
יתיאר התע יכ" :םדוקה קוספה םויס םע ךלמה לע םירבדמה םיקוספה תא רשוק יפסכ ןבא ףסוי 'ר
.ךלמה תא והומכ האור םעהו האור איבנה ,הזה ןמזב ,םויה אצמנה הז אוה ךכלמ יכ ראבמו ,"יניעב
:חישמה ךלמה לע א"י קרפב איבנה היעשי ירבד תא םיריכזמ הירכז ירבד .לבבורז והזו
:הרפי וישרשמ רצנו ישי עזגמ רטח אציו"
:'ה תאריו תעד חור הרובגו הצע חור הניבו המכח חור 'ה חור וילע החנו
:חיכוי וינזא עמשמל אלו טופשי ויניע הארמל אלו 'ה תאריב וחירה
:עשר תימי ויתפש חורבו ויפ טבשב ץרא הכהו ץרא יונעל רושימב חיכוהו םילד קדצב טפשו
:ויצלח רוזא הנומאהו וינתמ רוזא קדצ היהו
:םב גהנ ןטק רענו ודחי אירמו ריפכו לגעו ץברי ידג םע רמנו שבכ םע באז רגו
:ןבת לכאי רקבכ היראו ןהידלי וצברי ודחי הניערת בדו הרפו
:הדה ודי לומג ינועפצ תרואמ לעו ןתפ רח לע קנוי עשעשו
פ :םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ ישדק רה לכב ותיחשי אלו וערי אל
":דובכ ותחנמ התיהו ושרדי םיוג וילא םימע סנל דמע רשא ישי שרש אוהה םויב היהו

דוקפא םידותעה לעו יפא הרח םיעורה לע :אי-י הירכז