הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:א"י-'י הירכז
דוקפא םידותעה לעו יפא הרח םיעורה לע
האובנה .םיעורה םידמוע ,ז"י קוספ א"י קרפ דעו 'ג קוספמ 'י קרפבש תואובנה זכרמב
:תחתופ הנושארה
תיב תא ורדע תא תואבצ 'ה דקפ יכ ,דוקפא םידותעה לעו יפא הרח םיעורה לע"
.".הדוהי
לע דוקפי 'ה .ןאצל המודמ םעהו םיעורל םימודמ ,םיערה םיטילשה ,םירזה םיטילשה
.םהילע ךולמי ומצעב אוהו ,םתמדא לא לארשי יחדנ ץבקיו ומע לש םיערה םיעורה
ותומ לע השמ רשבתמ רשאכ .ארקמב חיכש יומיד אוה ,ןאצה יעורל םיגיהנמה יומיד
:םעל יואר גיהנמ שקבמו 'ה לא הנופ אוה ברקה
אצי רשא .הדעה לע שיא תוחורה יקולא 'ה דוקפי :רמאל 'ה לא השמ רבדיו"
ןאצכ 'ה תדע היהת אלו םאיבי רשאו םאיצוי רשאו םהינפל אובי רשאו םהינפל
."העור םהל ןיא רשא
:ול רמוא םהילע ךולמיש האירקב דוד לא הנופה םעה
."לארשי לע דיגנל היהת התאו ,לארשי תא ימע תא הערת התא ךל 'ה רמאיו"
:ילאדיאה העורכ ה"בקה תא דוד ראתמ םיליהתב ג"כ קרפב
"...בבושי ישפנ ,ינלהני תוחונמ ימ לע ,ינציברי אשד תואנב .רסחא אל יעור 'ה"
השמ לע .םדיקפתל ונומ םרטב ןאצ יעור ויה ,העורל גיהנמה תא םימדמה ,דודו השמ
:רמאנ
".רבדמה רחא ןאצה תא גהניו ,ןידמ ןהכ ונתוח ורתי ןאצ תא העור היה השמו"
:רמוא 'הו ישי ינב לכ תא וינפל םיריבעמ ,ךלמ שפחל ישי תחפשמל לאומש אב רשאכ
,ןטקה ראש דוע רמאיו ?םירענה ומתה ישי לא לאומש רמאיו .הלאב 'ה רחב אל"
".אוה הז יכ והחשמ םוק 'ה רמאיו...ןאצב העור הנהו
היה השמו" :קוספה לע .גיהנמל תומיאתמה תונוכת ןה ,ןאצה העורב תויוצמה תונוכת
:הבר תומש שרדמב רמאנ ,"העור
ודבע דודב רחביו' (ע ,ח"ע םיליהתב) רמאנש ,הפי העור ואצמו ןאצב דודל קדב"
ענומ היה - 'םשגה אלכיו' ומכ ?ןאצ תואלכממ והמ .'ןאצ תואלכממ והחקיו
ךכ רחאו ,ךרה בשע ועריש ידכ תוערל םינטקה איצומ היהו םינטקה ינפמ םילודגה
ןילכוא ויהיש םירוחבה איצומ ךכ רחאו ,תינוניבה בשע ועריש ידכ םינקזה איצומ
העריו אובי וחוכ יפל שיא ןאצה תוערל עדוי אוהש ימ :ה"בקה רמא .השקה בשע
ונחב אל השמ ףאו .'ומע בקעיב תוערל ואיבה תולע רחאמ' :ביתכד אוה אדה ,ימעב
לש ונאצ העור םולשה וילע ונבר השמ היהשכ :וניתובר ורמא - ןאצב אלא ה"בקה
עיגהש ןוויכ ,(הנטק רדג) תיסחל עיגהש דע וירחא ץרו ,ידג ונממ חרב רבדמב ורתי
:רמא ולצא השמ עיגהש ןוויכ ,תותשל ידגה דמעו םימ לש הכרב ול הנמדזנ תיסחל
,ךלהמ היהו ופתכ לע וביכרה ,התא ףייע ,אמצ ינפמ תייה ץרש עדוי יתייה אל ינא
ינאצ הערת התא ,ךייח ,ךכ םדו רשב לש ונאצ גוהנל םימחר ךל שי ה"בקה רמא
".'העור היה השמ'ו יוה ,לארשי
העור לש תויזכרמ תונוכת ורסח םהלש ,לארשי יעור לע רבדמ ד"ל קרפב לאקזחי איבנה
:ןאצה לא םתוסחייתהב אטבתה רבדה .בוט
תאו ,םתשבח אל תרבשנלו ,םתאפיר אל הלוחה תאו ,םתקזיח אל תולחנה תא"
,ךרפבו םתוא םתידר הקזוחבו ,םתשקב אל תדבואה תאו ,םתובשה אל תחדנה
".הניצופתו ,הדשה תייח לכל הלכואל הנייהתו ,העור ילבמ הניצופתו
:םדיקפתמ ורבעוי ךכיפלו םעה תא גיהנהל םייואר םניא הלאכ םיעור
."...ןאצה תוערמ םיתבשהו ,םדימ ינאצ תא יתשרדו ,םיעורה לא יננה"
:העורה היהי ,לאקזחי רמוא ,ומצעבו ודובכב ה"בקה
תחדינה תאו שקבא תדבואה תא .םיהולא 'ה םואנ ,םציברא ינאו ינאצ הערא ינא"
הנערא ,דימשא הקזחה תאו הנמשה תאו קזחא הלוחה תאו שובחא תרבשנלו בישא
".טפשמב
:הירכז רמוא םימוד םיקוספ
אל תרבשנהו ,שקבי אל רענה ,דוקפי אל תודחכנה ,ץראב העור םיקמ יכנא הנה יכ"
,לילאה יעור יוה .קרפי ןהיסרפו ,לכאי האירבה רשבו ,לכלכי אל הבצינה ,אפרי
".ההכת ההכ ונימי ןיעו שבית שובי ועורז ,ונימי ןיע לעו ,ועורז לע ברח ,ןאצה יבזוע
ועתה רשא הינכיו םיקיוהי לע האובנב םיעורה יומידב שמתשמ ,ג"כ קרפב ,הימרי איבנה
:םתיערמ ןאצ תא
יהולא 'ה רמא הכ ןכל .'ה םואנ יתיערמ ןאצ תא םיציפמו םידבאמ םיעור יוה"
םתדקפ אלו ,םוחידתו ינאצ תא םתוציפה םתא ,ימע תא םיעורה םיעורה לע לארשי
ינאצ תיראש תא ץבקא ינאו .'ה םואנ םכיללעמ עור תא םכילע דקופ יננה ,םתוא
'וגו "םש םתוא יתחדה רשא תוצראה לכמ
רשפאו לאקזחיו הימרי לש הלאל םימודה םיביטומב וייומידב שמתשמ הירכז ,רומאכ
:םהמ עפשוה ףאש תוארל
,"םיתידפ יכ םצבקאו םהל הקרשאו"
."יב הלחב םשפנ םגו ,םהב ישפנ רצקתו ,דחא חריב םיעורה תשולש תא דיחכאו"
:ה"בקה חיטבמו
,םענ יתארק דחאל ,תולקמ ינש יל חקאו ןאצה יינע ןכל ,הגרהה ןאצ תא העראו"
."ןאצה תא העראו ,םילבוח יתארק דחאלו

ךיזראב שא לכאתו ךיתלד ןונבל חתפ :א"י הירכז