הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:א"י הירכז
ךיזראב שא לכאתו ךיתלד ,ןונבל חתפ
יצע תליפנ תא םיראתמ קרפה לש םינושארה ויקוספ .ובורב םותס קרפ אוה א"י קרפ
:םיעורה םירכזנ 'ג קוספבש ןוויכ קרפב הבלוש האובנהש ןכתי .ןונבלה
..."םתרדא הדדוש יכ ,םיעורה תללי לוק"
.םיעורה לע האובנה תדמוע א"י-'י םיקרפה זכרמב יכ תמדוקה ונתחישב ונרכזה רבכו
:הניק ייוטיבב שמתשמ איבנה .םיקזח םיצע תלפמ לע הניק םה ג-א םיקוספ
,ודדוש םירידא רשא ,זרא לפנ יכ שורב לליה"
."ריצבה רעי דרי יכ ןשב ינולא וליליה
:ושרד ב"ע ט"ל אמוי ילבבב אתיירבב .ןונבלה יזרא לשמל לשמנה והמ זמור וניא איבנה
לש ןושל היה אלו ןימיב הלוע לרוג היה אל תיבה ןברוח םדוק הנש םיעברא ,ר"ת"
ןב ןנחוי ןבר ןהב רעגש דע ,ןהילאמ תוחתפנ לכיהה תותלד ויהו ...ןיבלמ תירוהז
.יאכז
,ברחיל דיתע ךפוסש ךב ינא עדוי ?ךמצע תיעבמ התא המ ינפמ .לכיה ,לכיה :ול רמא
.'ךיזראב שא לכאתו ךיתלד ןונבל חתפ' :אודיע ןב הירכז ךילע אבנתנ רבכו
.לארשי לש םהיתונווע ןיבלמש ?'ןונבל' ומש ארקנ המל :יאלבט ןב קחצי יבר רמא
- ךל רמול ,'ןונבלה רעי תיב' ביתכד 'רעי' ומש ארקנ המל :היבוט רב ארטוז בר רמא
".בלבלמ שדקמה תיב ףא ,בלבלמ רעי המ
ארקמב זראה שמשמ ללכ ךרדב םלואו .זראל ברחיל דיתעה שדקמה המודמ הז שרדמ יפל
םיקוספ 'ב קרפב היעשי אבנמ לשמל ךכ .עשרה תלפמ תא תלמסמ ותתירכו ,םיאגל יומיד
:חי-גי
.לפשו אשנ לכ לעו ,םרו האג לכ לע תואבצ 'הל םוי יכ"
.ןשבה ינולא לכ לעו ,םיאשנהו םימרה ןונבלה יזרא לכ לעו
...תואשנה תועבגה לכ לעו ,םימרה םירהה לכ לעו
,םישנא םור לפשו ,םדאה תוהבג חשו
".אוהה םויב ודבל 'ה בגשנו
:היעשי אבנמ 'י קרפבו
,הצרעמב הראפ ףעסמ ,תואבצ 'ה ןודאה הנה"
.ולפשי םיהובגהו ,םיעודג המוקה ימרו
."לופי רידאב ןונבלהו ,לזרבב רעיה יכבס ףקנו
:םתפירשלו ןונבלה יזרא תתירכל ותלפמ תא המדמ ,הדוהי ךלמ תיבל אבנמה ,הימרי םג
."שאה לע וליפהו ,ךיזרא רחבמ ותרכו ,וילכו שיא ,םיתיחשמ ךילע יתשדקו..."
.םיכומנה םיחמצה תמועל הובגה ץעה תא למסמ זראה .םעפ םיעבש ך"נתב רכזנ זראה
:ךלמה המלש לע רפוסמ 'ה קרפ 'א םיכלמב
"...ריקב אצוי רשא בוזאה דעו ,ןונבלב רשא זראה ןמ ,םיצעה לע רבדיו"
:הדוהי ךלמ היצמא לא לארשי ךלמ שאוהי חלש ד"י 'ב םיכלמבו
..."השאל ינבל ךתב תא הנת רמאל ןונבלב רשא זראה לא חלש ןונבלב רשא חוחה"
:'ב קרפב סומע אבנמ ךכו .האגהו אשנה תא תנייצמ המרה זראה תרמצ
,םינולאכ אוה ןוסחו ,והבג םיזרא הבגכ רשא ,םהינפמ ירומאה תא יתדמשה יכנאו"
."תחתמ וישרשו לעממ וירפ דימשאו
ללגב .םיתובע םיזרא תורעיב הסוכמ היה ןונבלה .ןונבלה זראכ זראה רכזנ תומוקמה בורב
יכ רפוסמ 'ב לאומשב .םיזרא תורכל וברה ךכיפלו ןיינבל שמיש אוה ,זראה לש ויתונוכת
:םיזראב ושמתשה ךלמה דוד ןומרא תיינבל
,ריק ןבא ישרחו ץע ישרחו ,םיזרא יצעו ,דוד לא םיכאלמ רוצ ךלמ םריח חלשיו"
".דודל תיב ונביו
.ןונבלה ןמ םיזראב ךלמה המלש שמתשה ןושארה שדקמה ןיינבל
."וצפח לכ םישורב יצעו םיזרא יצע המלשל ןתונ םוריח יהיו"
תומא שמח תיבה לכ לע עיציה תא ןביו .םיזראב תורדשו םיבג תיבה תא ןופסיו"
".םיזרא יצעב תיבה תא זוחאיו ,ותמוק
:םיזרא יצעב ינשה תיבה ןיינבב םג ושמתשה 'ג קרפ ארזעב רפוסמה יפ לע
יצע איבהל ,םירוצלו םינודיצל ןמשו התשמו לכאמו ,םישרחלו םיבצוחל ףסכ ונתיו"
."םהילע סרפ ךלמ שרוכ ןוישרכ ,אופי םי לא ןונבלה ןמ םיזרא
:ןשבה ינולא תאו שורבה תא ונקרפב הירכז ריכזמ זראה דצל
,ודדוש םירידא רשא ,זרא לפנ יכ שורב לליה"
."ריצבה רעי דרי יכ ,ןשב ינולא וליליה
ךלמ יפב איבנה היעשי םש ט"י קרפ 'ב םיכלמב .ןסוחו הבוג םילמסמ ןולאהו שורבה םג
:הלאה םירבדה תא רושא
,ןונבל יתכרי םירה םורמ יתילע ינא יבכר בורב"
"...וישורב רוחבמ ,ויזרא תמוק תורכאו
:'ב קרפב אבנמ סומע
,םהינפמ ירומאה תא יתדמשה יכנאו"
,םינולאכ אוה ןוסחו ,והבג םיזרא הבגכ רשא
."תחתמ וישרשו לעממ וירפ דימשאו
רשא םיצעה לשמב איבנה תנווכ תא חנעפל ןויסינב םירקוחו םישרפמ םילעמ תובר תורבס
תוערואמ ןאכ םיזמרנש וראבש שי ?ןשבה ינולאו םישורבה םה ימ ?םיזראה םה ימ .ונינפל
תרחא העדלו ,םיאנומשחה תפוקתל םיזמר וארש שי ,הדוהי תוכלמ ימי ףוסב ושחרתהש
.חישמה תומי לע רבודמ

ביבס םימעה לכל לער ףס םילשורי תא םש יכנא הנה :ב"י הירכז