הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


םש יכנא הנה :ב"י הירכז
ביבס םימעה לכל לער ףס םילשורי תא
'ה .רפות םתצע ךא ,םילשורי לע תולעל ופסאתי רשא םייוגה תא הירכז ראתמ ב"י קרפב
:םלועה ארוב לש ותרובגו ותלודג רואיתב הירכז חתופ וירבד תא .וריע תא עישוי
."וברקב םדא חור רצויו ץרא דסויו םימש הטונ 'ה םואנ"
םיאיבנ ינש ןיא .ונוצרכ לכה תושעל וחוכב ,םייח תמשנ םדאב חפנו ץראו םימש ארבש ימ
:ב"מ קרפב איבנה היעשי תאובנל המוד םירבדה ןכות ךא ,דחא ןונגסב םיאבנתמ
,היאצאצו ץראה עקור ,םהיטונו םימשה ארוב 'ה לאה רמא הכ"
."הב םיכלוהל חורו הילע םעל המשנ ןתונ
"ףס" הביתה לש השוריפב .לער-ףס םילשורי היהת הילע ורוציו םילשורי לע ולעי רשא םייוגל
רשא םדב םתלבטו..." :בכ קוספ ב"י קרפ תומש רפסב קוספה שוריפב .םישרפמה וקלחנ
:אחספד אתכסמ אב תשרפ לאעמשי 'רד אתליכמב םיאנתה וקלחנ "ףסב
אלא ףס ןיאו .הכותב טחושו הפוקסאה דצב קקוח הקועש בותכה דיגמ - 'ףסב רשא'"
'םיפסה תומא ועוניו' ביתכו (ח גמ לאקזחי) 'וגו 'יפס תא םפיס םתתב' רמאנש הפוקסא
.לאעמשי 'ר ירבד (ד ו היעשי)
'וגו 'תופכהו תוקרזמהו תורמזמהו םיפסהו' רמאנש ,ילכ אלא ףס ןיא רמוא אביקע 'ר
"(נ ז 'א םיכלמ)
ושריפ לשמל ךכ .הילע ורוצי רשא םימעל הלערת סוכל םילשורי ךפהת ע"ר לש ורואב יפל
:ח"עקת זמר 'ב קלח ינועמש טוקליב
?לער ףס והמ"
'אנש םד אלא לער ףס ןיאו ,םד לש הלערתה סוכ םימעה תא תוקשהל דיתע אוהד
".'ףסב רשא םדב םתלבטו בוזא תדוגא םתחקלו'
רבועה לכ רשא לערב חושמ ןתפמכ היהת םילשוריש רמול רשפא לאעמשי 'ר לש ושוריפ יפל
לע אלא םייוגה ורוצי הדבל םילשורי לע אל .התטישפהו םיעבשה ומגרת םג ךכ .תומי וילעמ
:הלוכ הדוהי
".םילשורי לע רוצמב היהי הדוהי לע םגו"
:עצפנ התוא אשונה רשא הסמעמ ןבא םג אלא הירצל םילשורי היהת הלערת ףס קר אל
טרש היסמוע לכ ,םימעה לכל הסמעמ ןבא םילשורי תא םישא אוהה םויב היהו"
..."וטרשי
:סבוי םילשורי לע םירצה םימעה אבצ
,ןועגשב ובכורו ,ןוהמתב סוס לכ הכא 'ה םואנ אוהה םויב"
."ןורוועב הכא םימעה סוס לכו ,יניע תא חקפא הדוהי תיב לעו
אבינ הילעש גוגמו גוג תמחלמ םע הירכז ראתמש המחלמה תא רשוק ,ינועמש טוקליב שרדמה
:לאקזחי איבנה
םילשוריל םילועו םיאב םה תישילשבו םילשורי לע םיאב גוגמו גוג םימעפ השלשו"
...('י הירכז) ''הב םיתרבגו' :רמאנש םירוביג םהש םהמ ןיאריתמו הדוהיל םיכלוה םהו
םיכמו םהלש ןיזה ילכ םיפלוש םהו הרובג הדוהי ינבל ןתונ ה"בקה העש התואב
".םתוא םיגרוהו םלאמשמו םנימימש םישנאה םתואל
:ו קוספ לע רקיעבו ,ונקרפ לע םיססובמ שרדמה ירבד
,רימעב שא דיפלכו ,םיצעב שא רויככ הדוהי יפולא תא םישא אוהה םויב"
,ביבס םימעה לכ תא לאמש לעו ןימי לע ולכאו
."םילשוריב היתחת דוע ,םילשורי הבשיו
,לארשיב לבת ימעב םילודגה ומחליש המחלמה תא ט"ל ח"ל םיקרפב ראתמ ,לאקזחי איבנה
שחרתת תאזה המחלמה .גוגמו גוג תמחלמ :תאזה המחלמה תא תונכל םיליגר .םתלפמ תאו
הירחא ,הנורחאה המחלמה היהת ,(זט קוספ) 'םימיה תירחא'ב וא (ח קוספ) 'םינשה תירחא'ב
לארשי םע ,םיבר םיללח ואלמי לארשי ירה ,הארונ היהת המחלמה .תומחלמ דוע הנצורפת אל
.ץראה תא רהטל ידכ םתרובקב קסעתי
:ם"במרה רמוא 'ב הכלה םיכלמ תוכלהמ ב"י קרפב
,גוגמו גוג תמחלמ היהת חישמה תומי תליחתבש םיאיבנה ירבד לש ןטושפמ הארי"
יכנא הנה' רמאנש ,םבל ןיכהלו לארשי רשייל איבנ דומעי גוגמו גוג תמחלמ םדוקשו
דע ויהי ךיא םדא עדי אל ןהב אצויכו םירבדה ולא לכו ...'וגו 'הילא תא םכל חלוש
,ולא םירבדב הלבק םהל ןיא םימכחה םג ,םיאיבנה לצא ןה ןימותס םירבדש ,ויהיש
"...ולא םירבדב תקולחמ םהל שי ךכיפלו ,םיקוספה ערכה יפל אלא
.לבותו ךשמ ,גוגמ אבצ לש ותמצועו ולדוג תא שיגדמ ,ח"ל קרפב ,לאקזחי
...םלכ תוברח ישפות ,ןגמו הניצ בר להק"
"...ץראה תוסכל ןנעכ אובת ,האושכ תילעו
םלכ םיסוס יבכור ,ךתא םיבר םימעו התא ,ןופצ יתכרימ ךמוקממ תאבו"
..."ץראה תוסכל ןנעכ לארשי ימע לע תילעו בר ליחו לודג להק
.םחליהל ךרטצי אל לארשי םע .דואמ הבר תומכבו ,קשנה בטימב דיוצמ גוג לש לודגה ואבצ
.גוגב םהל םחלנה אוה 'ה
...ליפא ךנימי דימ ךציחו ךלאמש דימ ךתשק יתיכהו"
."הלכאל ךיתתנ הדשה תיחו ףנכ לכ רופצ טיעל
:םיוגה לע ןוחצנב 'ה די תא שיגדמ הירכז ףאו
...הנושארב הדוהי ילהא תא 'ה עישוהו"
."...םילשורי בשוי דעב 'ה ןגי אוהה םויב

ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו םיאיבנה תא םגו :ג"י הירכז