הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


םיאיבנה תא םגו :ג"י הירכז
ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו
םויב .העושיה אוב תעב ,האמוט חור לכמ םילשוריו הדוהי רוהיט לע הירכז רבדמ ג"י קרפב
ומשב םיעבשנה םיאיבנה תא הנממ ריבעיו םיבצעה תומש תא ץראה ןמ 'ה תירכי ,אוהה
:םילשורי יבשוי לכו ,תוכלמה ישנא ורהטי ןייעמה ימב ,םימ רוקמ חתפי הלואגה תעב .רקשל
."הדנלו תאטחל ,םילשורי יבשוילו דוד תיבל חתפנ רוקמ היהי אוהה םויב"
תיבמ אצי רשא ןיעמ ראתמ ,"איהה תעבו המהה םימיב הנה יכ" :'ה םוי לע ותאובנב לאוי םג
:'ה
,םימ וכלי הדוהי יקיפא לכו..."
".םיטישה לחנ תא הקשהו ,אצי 'ה תיבמ ןיעמו
:חלמה םיל ומרזי וימימו ,תיבה רהב ,םילשוריב עקבי רשא ןיעמ לע רבדמ ,ז"מ קרפב ,לאקזחי
."המידק תיבה ןתפמ תחתמ םיאצוי םימ הנהו"
:איבנה רמוא הליחת .םיקומע םישענו םיכלוה םימה
".םיספא ימ ,םימב ינריבעיו"
:ןכמ רחאל .םילוסרקה דע םיעיגמה םימ רמולכ
,"םיכרב םימ ,םימב ינריבעיו"
:ךשמהבו
."םינתמ ימ ינריבעיו"
:ל לחנה ךפוה זאו
".רבעי אל רשא לחנ ,וחש ימ םימה ואג יכ ,רובעל לכוא אל רשא לחנ"
םימה .חלמה םי רבעל ,הברעה לא םידרוי לחנה ימ .היחשב קר לחנה תא רובעל רשפא
.היחי ,תמה םיה וא ,תוומה םי אוה - חלמה םי .חלמה םי תא ,םיקיתממ רמולכ ,םיאפרמ
םיגיידה .דואמ הבר הגד וב היהתו םימ תויחב ץורשי וכותב םייחל תורשפא לכ ,חלמה םי
םימה .ןוכיתה םיבש הגדכ ,םינוש םיניממו םיבר םיגד ולעיו םהיתותשר ןיאש תא וחטשי
.תע לכב תוריפ ולישבי רשא םיבר ירפ יצע ויהי וביבסש םיל ביבסמ המדאל הכרב ואיבי
רשאכ .הרומעו םודס תכיפה ינפל ,ןושארה ובצמל רוזאה תא הריזחמ ,חלמה םי תייחת
:רמאנ םרבאמ טול דרפנ
םודס תא 'ה תחש ינפל ,הקשמ הלוכ יכ ,ןדריה רככ לכ תא אריו ויניע תא טול אשיו"
."רעוצ הכאב ,םירצמ ץראכ 'ה ןגכ ,הרומע תאו
.שדקמבש ןייעמה ןמ אצוי ,הברעה לש םמשהו חולמה רוזאה תא םייחל בישמה ,הזה לחנה
לכו םילשורי תכפוה םימיה תירחאב .םייח רוקמ םג אלא ,השודקה רוקמ קר וניא שדקמה
ןגב ומכ ,םירדהנ ירפ יצע ודיל לדגי שדקמה ןמ אצויה לחנה .ןדע ןג ןיעמל ,הל חרזממש רוזאה
םדאכ ויצעו לחנה ןמ וסנרפתי רוזאה ישנא .תוריפ ירוכיב ויהי שדוח לכב .תישארבבש םיהולאה
.םתעשב הוחו
:אבה קרפב ןייעמה רואית תא ביחרמ איבנה הירכז
םיה לא םייצחו ,ינומדקה םיה לא םייצח ,םילשורימ םייח םימ ואצי אוהה םויב היהו"
".היהי ףרוחבו ץיקב ,ןורחאה
םיה ןאכ ארקנה ,חלמה םי לא ,החרזמ םידרוי םימה לש םייצח .םימה תשרפ וק איה םילשורי
.ןורחאה םיה :ןאכ ארקנה ,ןוכיתה םיה לא ,ברעמה לא דרוי םימה יצח .ינומדקה
אוהו ,םהימיב םייק היה אלש ןייעמ לע םירבדמ םיאיבנה םאה .ןייעמ תיבה רהב ןיא ,םויכ
דבלב םיטעומ םימ ךשמו ,םייק היהש ןייעמ לע םירבדמ םהש וא ,אובל דיתעל קר עובנל דיתע
לע עודי ,ינש תיב תפוקתמ ,שדקמהו תיבה רה לע תויודעמ ?אובל דיתעל רבגתהל דיתע אוהו
םיימורד םירעש לע הנשמה תרבדמ 'ו הנשמ 'ב קרפ תודימ תכסמב .תיבה רהב היהש ןייעמ
.םימה רעש אוה םהמ דחא .ברעמל םיכומס
?םימה רעש ומש ארקנ המלו"
.גחב ךוסינ לש םימ לש תיחולצ ןיסינכמ ובש
."תיבה ןתפמ תחתמ ןיאצוי תויהל ןידיתעו םיכפמ םימה ובו :רמוא בקעי ןב רזעילא יבר
םימ .ןיכפמ םימה ויה וימיבש הארנ ,תיבה תפוקתב יחש אנת ,בקעי ןב רזעילא יבר לש וירבדמ
לש רואית אצמנ סאיטסירא תורגיאמ תחאב .לאקזחי אבינש יפכ תיבה ןתפמ תחתמ ואצי הלא
,הזה ןייעמה .עפוש יעבט ןייעמ ףטוש שדקמה ךותב יכ דיעמ אוה ובו וב ןחלופה לשו שדקמה
וכפהיו רבדמה לש ועבט תא הנשיש לודג לחנל רבגתהל דיתע תיבה רהב םתפוקתב היהש
.חרופ םוקמל
:רקשה יאיבנמו הרז הדובעמ רהוטת ץראה םג .רהטל שי םדאה ףוג תואמוט קר אל
,דוע ורכזי אלו ץראה ןמ םיבצעה תומש תא תירכא ,תואבצ 'ה םואנ ,אוהה םויב היהו"
".ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תאו םיאיבנה תא םגו
וניתמי אל רקש איבנ לש וידילומ וירוה וליפאש דע הלודג הכ היהת רקשה יאיבנל האנשה
:ברחב והורקדיו ,ותעשב איבנה והילאכ ,םיאנק גהנמ ומייקי אלא ,הליקסב ןיד תיבב ותגירהל
:וידלוי ומאו ויבא וילא ורמאו ,דוע שיא אבני יכ היהו"
,'ה םשב תרבד רקש יכ היחת אל
".ואבנהב וידלוי ומאו והיבא והורקדו
:'ה םעל היהתו ץראב רתוות 'הל הנמאנה תיראש ,הנטק תיראש קר
אוה ,בהזה תא ןוחבכ םיתנחבו ,ףסכה תא ףורצכ םיתפרצו ,שאב תישילשה תא יתאבהו"
".יהולא 'ה רמאי אוהו ,אוה ימע יתרמא ,ותוא הנעא ינאו ,ימשב ארקי

תואבצ 'הל שדק הדוהיבו םילשוריב ריס לכ היהו :ד"י הירכז