הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'א הירכז
איבנה אודע ןב היכרב ןב הירכז לא 'ה רבד היה
.יכאלמו הירכז ,יגח :ןויצ תביש יאיבנ םה רשע ירת תרדסב םינורחאה םיאיבנה תשלש

:'א קרפ הירכזב יוצמ "םינושאר םיאיבנ" יוניכה
"...רמאל םינושארה םיאיבנה םהילא וארק רשא םכיתובאכ ויהת לא"
:רבסומ ב"ע ח"מ ףד הטוס ילבבב
םינורחאד יכאלמו הירכז יגחמ יקופאל םינושארה םיאיבנ ןאמ :קחצי רב ןמחנ בר רמא"
ויה ןיידעו ,לארשימ שדקה חור הקלתסנ יכאלמו הירכז יגח ותמשמ :ר"תד ,והנינ
".לוק תבב םישמתשמ
ינפל ואבינש םיאיבנה םה םינושאר םיאיבנ .םה םינורחא םיאיבנ ,יכאלמ הירכז יגח :רמולכ
יפל .ינש תיבב אבנתה יכ ,א"ע ט"צ ןירדהנס ילבבב רמאנ הירכז לע .ןושארה תיבה ןברוח
רמולכ ,שוירדל םייתש תנשב ,ינימשה שדוחב אבניהל הירכז ליחתה ,ורפס לש תרתוכה
:רמאנ א"ע ו"ט ףד הליגמ תכסמ ילבבה דומלתבו .ס"הנפל 520 תנשב
ואבנתנ ןלוכ - יכאלמו הירכז ,יגחו ,ןשלב יכדרמו ,לאינדו הישעמ ןב הירשו ,הירנ ןב ךורב
!שוירדל םיתש תנשב
אל ימע ויה רשא םישנאהו הארמה תא ידבל לאינד ינא יתיארו" :ז ,'י קרפ לאינדב קוספה לע
:ב"ע ג"צ ןירדהנס ילבבה דומלתב שרדנ "ואר
אמיתיאו הימרי יבר רמא ?םישנא והנינ ןאמו .הארמה תא ואר אל ימע ויה רשא םישנאהו
והניא .והיינמ ףידע והיאו ,הינימ יפידע והניא ,יכאלמו הירכז יגח הז :אבא רב אייח יבר
אל והניאו אזח והיאד - והיינמ ףידע והיאו .איבנ ואל והיאו ,יאיבנ והניאד - הינימ יפידע
.וזח
הירכז יגח הז :אבא רב אייח יבר רמאת םאו הימרי 'ר רמא ?םישנאה םהימו :םוגרת]
האר אוהש םהמ בושח אוהו ,איבנ אל אוהו םיאיבנ םהש ונממ םיבושח םה ,יכאלמו
.[ואר אל םהו
ארזע רפסב .איבנה אודע ןב היכרב ןב הירכז :איבנה לש אלמה ומש ןייוצמ רפסה תרתוכב
לכ ןאכ ןיא םידחא םישרפמ תעדל .םירתוס םירבדה הרואכלו .אודע ןב הירכז :איבנה ארקנ
ןבל ."רוחנ ןב ןבל תא םתעדיה" :ומכ .באה לא אלו בסה לא דכנה סחוימ םיתיעל :הריתס
ב"י םוחנ רפסב לאיתלאש ןב לבבורז םע ולעש םינהכה תמישרב .לאותב ןב ,עודיכ ,היה
םא .איבנה הירכז לא הנווכהש רשפאו .הירכז אודעל :רמאנ וט קוספב .אודע םשה אצמנ
.לבבורז תפוקתב ריעצ היהו ןהכ היה הירכזש ירה ,הירכז לש ויבא יבא ,ובס אוה הז אודע
תא חיכומ הירכז ירהש ןהכ היה הירכזש העיבקה תאו הזה יוהיזה תא םילבקמ םניאש שי
,לאקזחי ןהו הימרי ןה .סיסב ןיא וז הנעטל .םינהכה ויחא תא חיכוי ןהכש ריבס אלו םינהכה
עברא תנשב תומייתסמ הירכז תואובנ .שדקמה יאיבנ תא תושק םירקבמ םהו ,ויה םינהכ
.ס"הנפל 518 תנש (ןייוצמ וניא האובנה שדח) .שוירדל
םיקרפו ,ח-א םיקרפ :םייפואב הזמ הז םינושה םיקלח ינשל טלוב ןפואב קלחתמ הירכז רפס
.תואובנה לש םיכיראתה םיניוצמ אל ינשה קלחב .ד"י-'ט

לאיתלאש ןב לבבורז :םהיגיהנמ תאו ןויצ יבש ,הדוהי ישנא תא איבנה דדועמ ןושארה קלחב
ריהזמו הבושתל ארוק איבנה .יגח איבנה לש ותלועפ תא ךישממ אוה הזב .לודגה ןהכה עשוהיו
ןושארה קלחב .תולגלו ןברוחל ואיבה רשא ,םהיתובא לש תוערה םיכרדב וכלי אלש םינבה תא
,הז קלחב .קיודמה םשוריפ לע דומעל השק םיתיעלו םיזמרבו םיבר םילמסב איבנה שמתשמ
תא ומעל רסומ איבנה .תוארמה שרפמ לש דיקפת הירכזב רבודה ךאלמה אלממ ,תונויזחב
וררועתנש תושגרה תא ,ונורתפ לע וא ,ןויזחה רופיס לע ףיסומ אוה םימעפ .םנורתפ תאו תונויזחה
.ןוזחה תעב וב
רמא הכ" :תוחילשה יוטיבב שמתשמ וניא איבנהו רבודה 'ה ךאלמ ןיאו תוארמ ןיא ינשה קלחב
.חישמה תומיל הארנכ תונווכמ ינשה קלחבש תואובנה .לבבורזו עשוהי ,הירכז וב םירכזנ אל ."'ה
ינשל קלחנ הז קלח .לארשי יאנוש םייוגה לש םצק לעו ,לארשי תלואג לע רבדמ איבנה
."'ה רבד אשמ" :החיתפה םהמ דחא לכ תליחתבש ,םיקלח-תת
וכיישלו הירכזמ ינשה קלחה תא עיקפהל וסינ םיבר םירקוחש דע הזמ הז םינוש הכ םיקלחה
,רחא איבנל הירכזמ ינשה קלחה תא םיריבעמה םירקוחה .תרחא הפוקתמ רחא איבנל
ךומס דע ותוא םירחאמה שיו ןושארה תיבה לא ותוא םימידקמה שי .ונמזל רשאב םיקולח
םלוא .תרחא הפוקתב דחא לכ ובתכנ ינשה קלחה תונויזח יכ םינעוטה שי .םיאנומשחה ימיל
סחייתמ ינשה קלחב םא .אודע ןב הירכז איבנל תוכייש ןניא תואובנהש רמול חרכה לכ ןיא
םידדצ םנשי תאז םע דחי .םיינוציקה םילדבהה תא ריבסהל לוכי רבדה ,חישמה תומיל איבנה
הארנ רפסה ,םיקלחה ינשל םיפתושמ תונויער םיטלוב ,רפסה יקלח ינש םיפתושמ םהב םיבר
.רפסה לש ותודחאב קפקפל הביס ןיא ןכל .המלש תינויער הביטחכ

ול םיסחוימ םיעבשה םוגרתב .םיליהת ירומזממ המכ יגחלו הירכזל וסחוי םיקיתעה םימוגרתב
.ט"מק-ו"מק ,ח"לק :םירומזמ
.הירכז תואובנב תודחא םימעפ רזוחה אשונ ,הדוהיו םילשורי תשודקב םתוח רפסה

םודא סוס לע בכור שיא הנהו הלילה יתיאר :'א הירכז :ךשמה