הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'א קרפ
"םודא סוס לע בכור שיא הנהו ,הלילה יתיאר
םייתש תנשב ,ינימשה שדוחב הנושארה ותאובנ תא אבינ הירכז יכ ,רפסל ונתחיתפב ונרכזה רבכ
ןויצ יבש ,הדוהי ישנא תא איבנה דדועמ הנושארה ותאובנב .ס"הנפל 520 תנשב רמולכ ,שוירדל
:םהילא 'ה בושי ,'ה לא ובושי םאש םהל חיטבמו ,הבושתב בושל םהל ארוק אוה .םהיגיהנמ תאו
,תואבצ 'ה רמא הכ"
,תואבצ 'ה םואנ ילא ובוש
."תואבצ 'ה רמא ,םכילא בושאו
תונויזח לש הביטח האב ,הנושארה האובנה רחאל .יגח איבנה לש ותלועפ תא ךישממ אוה הזב
ןיבל "הלילה םולחב" ןיב הנחבה שי .םולחל הבורקה האובנ לש גוס ןה הלילה תוארמ .הליל
הכלה 'ז קרפ הרותה ידוסי תוכלהב הקזחה דיב ם"במרה רמוא ןוזחה ןיינע לע ."הלילה תוארמב"
:'ג
ןורתפ ובלב קקחי דימו ,ול ןיעידומ לשמ ךרד האובנה הארמב איבנל םיעידומש םירבדה"
םילוע םיכאלמו וניבא בקעי הארש םלוסה ומכ ,אוה המ עדיו האובנה הארמב לשמה
לקמו חופנ ריסהו לאקזחי הארש תויחה ומכו ,ןדובעשו תויוכלמל לשמ היה אוהו וב םידרויו
םהמ ,םיאיבנה ראש ןכו ,הירכז הארש הפיאהו לאקזחי הארש הליגמהו הימרי הארש דקש
לשמה םירמוא םימעפו ,דבלב ןורתפה םירמוא ןהש שיו ,ולא ומכ ונורתפו לשמה םירמוא
".םיאבנתמ םה הדיח ךרדו לשמב ןלוכו הירכזו לאקזחי ירבד תצקמכ ןורתפ אלב דבלב
.שווירדל םייתש תנשב טבש שדוח אוה ,שדוח רשע יתשעל העבראו םירשע םויב םיליחתמ תונוזחה
םשוריפ לע דומעל השק םיתעלש דע ,םיזמרבו םיבר םילמסב איבנה שמתשמ הלא תונוזחב
.קיודמה

:ריעמ רפסל ושוריפ תחיתפב י"שר
ונא ןיאו ,ןורתפל ןתינה םולחל תומוד תוארמ הב שי יכ ,דאמ איה המותס הירכז תאובנ"
תוארקמה בשיל בל ןתא תלוכיה יפלו .קדצ הרומ אובי דע ונורתפ תתימא לע דומעל םילוכי
".ןתנוי לש ונורתפ רחאו ול תומודה תונורתפה ןמ דחא דחא
:עבוק ק"דר םג
חוכ יכ .םיאיבנה ראש תוארמ ןכ אלו ,לאינד תוארמכ ,דואמ תומותס הירכז תוארמ"
תוארמה וניבה אלו םהירבד תא וראב אל ךכיפל ,הלוגה ימימ הלדו תכלוה התייה האובנה
".יתיארש הארמה תאז יתיאר הלילה תוארמב - 'הלילה יתיאר' רמאו .םה רשאכ
תובקעבו ,םינומדקה ונשרפמ תובקעב םירבדה תא ראבל הסננו י"שר לש וכרדב ןאכ ךלנ ונא
איבנה .תוארמה שרפמ לש דיקפת הירכזב רבודה ךאלמה אלממ תונויזחב .וננמז ינב םירקוחה
תא ,ונורתפ לע וא ,ןויזחה רופיס לע ףיסומ אוה םימעפ .םנורתפ תאו תונויזחה תא ומעל רסומ
קוספ 'ו קרפב םימייתסמו ז קוספ 'א קרפב םיליחתמ תונוזחה .ןוזחה תעב וב וררועתנש תושגרה
,לאנברבאה .תוארמ עבש הנומ יפסכ ןבא ףסוי 'ר :תועדה תוקולח תונוזחה לש םרפסמ לע .ח
יכדרמ 'פורפ .תועדה תוקולח וננמז ינב םישרפמה ןיב םג .תוארמ רשע הנומ רשע ירתל ותמדקהב
םג .ירוביד קלחו יתוזח קלח םהמ דחא לכבש ,תונוזח הנומש הנומ ארקמ תעדל ושוריפב דובכ-רז
ואובמב לגס .תונויזח עבש קר םנשי וטוסאק ד"מ לש ותעדל .תונויזח הנומש הנומ םוטרה 'פורפ
.תוארמ רשע הנומ הירכזל
.ןושארה ןוזחה תאו הירכז לש הנושארה ותאובנ תא ללוכ 'א קרפ
חלש 'הש םיסוס יבכור העברא דועו ,סוס לע בכור שיא תומדב ךאלמ איבנה האור הז ןוזחב
,הארנכ ,םיראתמ םירבדה .תטקושו תבשוי ץראהש ןושארה ךאלמל םיעידומש ,ץראב ךלהתהל
:ךאלמה תלאשמ .םיוולשהו םיטקשה ,לארשיב ועגפש הלא םג ,םייוגה תא
"?הנש םיעבש הז תמעז רשא ,הדוהי ירע תאו םילשורי תא םחרת אל התא יתמ דע"
.םלועה לכ בשוי וב טקשה לומ לא ומע תרצ תא תוארל ול באוכ יכ הארנ
."םימוחינ םירבד ,םיבוט םירבד יב רבודה ךאלמה תא 'ה ןעיו"
:'ה רמוא םייוגה לע :םיינשל םיקלחתמ םימוחינה
."הערל ורזע המהו טעמ יתפצק ינא רשא ,םיננאשה םייוגה לע ףצוק ינא לודג ףצקו"
לארשי תא וכהו םתוחילש תולובגמ וגרח םה ךא .לארשי תא שינעהל 'ה יחילש םנמא םה םייוגה
:הבושתה האב םילשוריל רשאבו .ושנעיי ךכ לע .םתמזימ
,םימחרב םילשוריל יתבש 'ה רמא הכ ןכל"
,תואבצ 'ה םואנ הב הנבי יתיב
.םילשורי לע הטני וקו
,בוטמ ירע הנצופת דוע...
.םילשוריב דוע רחבו ,ןויצ תא דוע 'ה םחנו

"האראו יניע תא אשאו" :ב הירכז