הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ב הירכז
" ...אראו יניע תא אשאו"
האירק ןכו ,לבחה אשונ הארמו ,תונרקה תארמ .הירכז הזחש תונוזחה ןמ םיינש 'ב קרפב
.ןויצל הרושבהו ,ןויצל בושל הלוגב םיבשויל

תונרקה הארמ
.חגנמ והשמל אוה זמרהו ,םינרק הארנכ םה תונרק .תונרק עברא האורו ויניע תא אשונ איבנה
,וכרדכ ,לאוש איבנה .םהינבא תא רזפל ידכ תומוחה תא םיחגונ ןהבש רוצמ יליאל הנווכה ילואו
:וב רבודה ךאלמה תא
?"הלא המ"
:בישמ ךאלמהו
".םילשוריו לארשי תא ,הדוהי תא ורז רשא תונרקה הלא"
,םימשה תוחור עבראל זמור עברא רפסמה י"שר תעדל ?תונרקה ןוזחבש עברא רפסמה זמרמ המל
דע םילשוריו הדוהי תא םהינרקב וחגנ רשא םימשה תוחור עבראב רשא םילבבה םה תונרקהו
שי .םימשה תוחור עברא לכב ,םש םה רשאב לארשי יאנוש לכל הנווכהש ןכתי .םורז רשא
רבדמ ךאלמהש ןוויכ .דחוימ ןפואב לארשיל וערה רשא תויוכלמה תעבראל הנווכה יכ םיראבמה
,תשלפו םודא ,באומו ןומעב תוארל רשפא "'וגו הדוהי תא ורז רשא תונרקה הלא" :רבע ןושלב
לבא .סרפו לבב ,רושא ,םירצמ :םהש םג רשפאו ,תונרקה תא ,םיביואל הל ויהו הדוהיב ודגבש
תא קזחל הצורה ,האובנב הליגרה רבעה ןושל אלא הניא ,איבנה שמתשמ הב רבעה ןושלו ןכתי
תוררוצכ ללכ ךרדב תויונמה תוכלממ תעבראל זמר ןאכ שי יזאו ,םשגתת האובנהש םשורה
יאנוש תא תוהזלו םיבותכב דודיע אוצמל וינשרפ וצר רוד לכב .אמורו ןוי ,סרפ ,לבב :לארשיל
.םנמזב םיררוצה םייוגה םע ושנעייש לארשי

,רופיצה תאו שלושמ ליאו תשלושמ זעו תשלושמ הלגע רתבל םהרבא הווטצמ םירתבה ןיב תירבב
:י"שר ראבמו .רתב אל לזוגהו רותה
:רמואו 'וגו 'םיבר םירפ ינובבס' 'מאנש ,םיריעשו םיליאו םירפל ולשמנ תומואהש יפל"
,'ןווי ךלמ ריעשה ריפצה' רמואו (כ 'ח לאינד) 'סרפ ךלמ םינרק לעב תיאר רשא ליאה'
ויהיש זמר תומהבה רתב ךכיפל ,'עלסה יווגחב יתנוי' רמאנש ,הנוי ינבל ולשמנ לארשיו
" .םיכלוהו םילכ תומואה
:םירחא םיזמר ההזמ ק"דר
הלגע :רמואש ומכ הלגע וארקנש םירצמ תולג איהש ןושאר תולגל זמר הלגע ורמאב"
תוכלמ אוהש םויה וב ונחנאש ימור תולג לעו לבב תולג לע רמא ליאו זעו ...םירצמ היפ-הפי
"...סרפו ידמ םה ליאו ,תיעיבר
םיריכמ ונא .הכאלמ ילעב ,םינמוא םה םישרח .םישרח העברא הירכז האור האובנה ךשמהב
איבנה .םירגסמ וא םיחפנ ,תכתמב םינמוא - תכתמ ישרחו ,םויה ןושלב םירגנ - ץע ישרח ארקמב
וניא ירהש ,תכתמ ישרחל הארנכ הנווכה ,רוצמ ילא םישרפמה יפלו ,םישרח וינפלש דימ ההזמ
:אלא ,הלא המ לאוש
."תושעל םיאב הלא המ"
:ךאלמה תבושתו
,םתוא דירחהל הלא ואוביו"
".התורזל הדוהי ץרא לא ןרק םיאשונה ,םייוגה תונרק תא תודיל
תועמשמבו ,שממ ןרק ,תיטרקנוקה תועמשמב .תויועמשמ יתשב ןרק הלימב שמתשמ איבנה
.הדימ דגנכ הדימ היהי םייוגל שנועה .תראפתו דובכ :תלאשומה

:ארמגה תרמוא ב"ע ב"נ ףד הכוס תכסמ ילבבה דומלתב
- [?םישרח העברא םתוא םה ימ] ?םישרח העברא והנינ ןאמ .םישרח העברא 'ה ינאריו"
ןהכו ,והילאו ,ףסוי ןב חישמו דוד ןב חישמ :אדיסח ןועמש יבר רמא אנזיב רב אנח בר רמא
.[חישמה תאיב תעב היהיש לודגה ןהוכה] קדצ
,ןבא שרח והילא .שדקמה תא תונבל םיאבה םינמוא םהש ןוויכ םישרח םיארקנ םהש ראבמ י"שר
:שרח ארקנו חנ ןב םש אוה קדצ ןהכו .חלתשהל דיתע אוהש וניצמו ,למרכה רהב חבזמ הנבש
וכרבו םהרבא תארקל אבש קדצ יכלמב היל שרפמ הבר תישארבבו ,"ףרוצ תא שרח קזחיו"
בר השקמ אדיסח ןועמש יבר לש וירבד לע .ויבא םע הנבש ,הביתה ןיינב םש לע שרח ארקנו ,וקזחו
:תשש
ינה "הדוהי תא ורז רשא תונרקה הלא ילא רמאיו " ביתכד ונייה ,יכה יא :תשש בר ביתמ
תא תודיל םתוא דירחהל הלא ואוביו" ,ארקד היפיסל ליפש :היל רמא - !ותא הבושל
.'וגו "התורזל הדוהי ץרא לא ןרק םיאשונה םיוגה תונרק
,"הדוהי תא ורז רשא תונרקה הלא ילא רמאיו" קוספהמ ירהו :תשש בר השקמ :םוגרת]
לש ופוס תא ארקו דר :ול בישהו ?לארשיל םילאוג םניאו הדוהי לש הירצל םהש עמשמ
הדוהי ץרא לא ןרק םיאשונה םייוגה תונרק תא תודיל םתוא דירחהל הלא ואוביו" :ארקמ
[,"'וגו התורזל
.םיביואל למס םהש תונרקה תא ליפהל םיאב םישרחה תעבראש עמשמ

לבחה אשונ הארמ
תוארהל אב ,םילשורי תא וב דדומ אוהו הדימ לבח ודיבו שיא איבנה האור וב ,הדימה לבח ןוזח
דע לודג הכ היהי םילשורי יבשות רפסמ ובש דיתעב םילשורי ןיבל וישכע םילשורי ןיב לדבהה תא
:תוזרפ ריע היהתו טשפתת אלא המוח ךותב תבשל לכות אלש
,ביבס שא תמוח 'ה םואנ ,הל היהא ינאו .הכותב המהבו םדא בורמ םילשורי בשת תוזרפ"
".הכותב היהא דובכלו

"ןופצ ץראמ וסונו יוה יוה" :'ב הירכז :ךשמה