הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ב הירכז
ןופצ ץראמ וסונו יוה יוה
הזחש תונוזחה ןמ םיינש ועיפוה קרפה תליחתב .ותליחתל המוד וניא 'ב קרפ לש ינשה וקלח
הלוגב םיבשויל האירק האב קרפה לש ופוסב וליאו .לבחה אשונ הארמו ,תונרקה תארמ .הירכז
ינשה קלחה לש ןונגסה םג .הדוהי ץרא לש ריהזמה הדיתע רואית הבו ןויצל הרושבו ,ןויצל בושל
.היעשי לש המחנה תואובנ ןונגסל המוד ןונגסה .ןושארה קלחה לש הזמ הנוש קרפה לש

:הלוגה ןמ סונל ,לבב תולגב ורתונש הדוהי ינבל האירקב הנופ איבנה
.'ה םואנ ,ןופצ ץראמ וסונו ,יוה ,יוה"
."'ה םואנ ,םכתא יתשרפ םימשה תוחור עבראכ יכ
.תולגה תא ובזעתש תעה העיגה לבא ,םימשה תוחור עברא ומכ ,רבע לכל םכתא יתרזיפ םנמא
:ח"מ קרפב היעשי איבנה םג אצי המוד האירקב
תאז ועימשה ודיגה ,הנר לוקב ,םידשכמ וחרב ,לבבמ ואצ"
."בקעי ודבע 'ה לאג ורמא ,ץראה הצק דע הואיצוה
:יול ןב עשוהי יבר לאוש תינעת תכסמ ילבבה דומלתב
אמיליא ?והל רמאק יאמ ,"'ה םאנ םכתא יתשרפ םימשה תוחור עבראכ יכ" :ארק רמאד
יכה יא ,אמלעד יחור עבראב וכניתרדבד :לארשיל אוה ךורב שודקה והל רמאק יכה
יא ךכ - תוחור אלב םלועל רשפא יאש םשכ :רמאק יכה אלא !היל יעבימ עבראב ?עבראכ
.לארשי אלב םלועל רשפא

רמא המ ,"'ה םואנ ,םכתא יתשרפ םימשה תוחור עבראכ יכ" :רמוא ארקמה :םוגרת]
םא - םלועה תוחור עבראב םכתא יתרזפש :לארשיל ה"בקה םהל רמא ךכ רמאת םא ?םהל
."תוחור עבראב" :בותכ תויהל ךירצ היהו ,המיאתמ הניא םימשה תוחור עבראכ ןושלה ךכ
[.לארשי אלב םלועל רשפא יא ךכ - תוחור אלב םלועל רשפא יאש םשכ :םהל רמא ךכ אלא
אתטישפב ,םינשיה םיסופדה ןמ קלחב .תוארקמ לש ןטושפ תיארנ הניא וז םימכח תשרד
וז הסריג יפל ."תוחור עבראב" :הסריגה תאצמנ יפסכ ןבא ףסוי 'ר לש ושוריפב ףאו התגלוובו
ךא ,םימשה תוחור תעברא לכל םכתא יתרזיפ םנמא .תוחורה לכל םכתא יתרזפ :איה הנווכה
ט"מ קרפב איבנה הימרי לש וירבדל המוד הירכז לש יוטיבה .םכצראל ובושתש תעה העיגה התע
:ול קוספ
,םימשה תוצק עבראמ ,תוחור עברא םליע לא יתאבהו"
."םליע יחדנ םש אובי אל רשא יוגה היהי אלו ,הלאה תוחורה לכל םיתירזו
רשפא הימריב קוספה יפ לע ."תוחורה לכל ךל" :יסופיטה ילארשיה לוחיאה באשנ ןאכמ ילוא
סחייתמ וניא "'ה םואנ םכתא יתשריפ םימשה תוחור עבראכ יכ" :קוספה קלחש שרפל ילוא
.טלמהל ומעל הירכז עיצמ הנממ ,ןופצ ץראל אלא לארשיל

:תיטמרד האירקב איבנה םייסמ םעה לא ותיינפ תא
."לבב תב תבשוי ,יטלמה ,ןויצ יוה"
:י"שר שרפ םג ךכו .וטלמה ,לבב תולגב םיבשויה ןויצ ינב :ןויצל איה הינפה
".לבב ךותמ וטלמהו ןויצ תולג םע ופסאה .הזרכה ןושל הז"
."וטלמה הנויצ" :םיעבשה םג ומגרת ךכו .ןויצל וטלמה ,לבב תולגב םיבשויה םתא :םישרפמ שי
ןויצ יוה .לבב תב תיביש :תויתוא לוכישב ,'תבשוי' :הביתה תא אורקל עיצה יניס רוט 'פורפ
.לבב תב תיביש יטלמה

:השק םירבדה ךשמה ךא ,"תואבצ 'ה רמא הכ יכ" :האירקב תחתפנ ןויצל המחנה תרושב
."םכתא םיללושה םייוגה לא ינחלש דובכ רחא"
ידכ ,דובכ רחא :םיראבמה שי :םיינש קר ןאכ עיצנ ונא .הז השק קוספל םישוריפה םה םיבר
ללוחמה ודובכ ללגב וא .םכילא יתחלשנ םכדובכל גואדל ידכ ,םכדובכל וא .'ה ינחלש דובכל גואדל
רמולכ ,דובכ רחא ינחלש תואבצ 'ה :םיראנמה שי .םכב םיעגופה םייוגה ישעמ ידי לע ה"בקה לש
םהב עגונה יכ לארשי תא םיזזובה םייוגה תא ריהזמ איבנה .הזה לודגה דבכנה לעפמל גואדל
ןוקית ןאכ שי ו"ט קרפ תומש רפסל לאעמשי יברד אתליכמה יפ לע .וניע ןושיאב עגונ וליאכ
לארשיב עגופה יכ ריהזמ ה"בקה ."וניע" - "יניע ןושיא" םוקמב ,יוניכה תא ןאכ וניש .םירפוס
,והננובי והנבבסי" :וניזאה תרישב םיאצומ ונא המוד יומיד .ה"בקה לש וניע ןושיאב עגופ וליאכ
ןה ןכש תוחטבהה תומשגתה ינפל ,התע רבכ חומשל ןויצ תבל ארוק איבנה ."וניע ןושיאכ והנרצי
:הרהמב אובל תודיתע
.'ה םואנ ךכותב יתנכשו אב יננה יכ ,ןויצ תב יחמשו ינר"
,םעל יל ויהו ,אוהה םויב 'ה לא םיבר םייוג וולנו
".ךילא ינחלש תואבצ 'ה יכ תעדיו ,ךכותב יתנכשו
ריעכ םילשוריב רחביו 'ה בושי ,'ה תדובעל ופרטצי םייוגהו ,ותלחנ לבח הדוהי לא 'ה בושי רשאכ
:שדקה
,שדקה תמדא לע וקלח הדוהי תא 'ה לחנו"
,םילשוריב דוע רחבו
,'ה ינפמ רשב לכ סה
."ושדק ןועממ רוענ יכ

"ונטשל ונימי לע דמוע ןטשהו" :ג הירכז :ךשמה