הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ג הירכז
ונטשל ונימי לע דמוע ןטשהו
:איבנה לא רבודה ךאלמה רמא ןושארה הארמב
".הלא המה המ ךארא ינא"
:הלעמ לש ןיד תיב ינפל דמוע ,לודגה ןהכה ,עשוהי תא איבנל ךאלמה הארמ 'ג קרפ תחיתפב
".ונטשל ונימי לע דמוע ןטשהו ,'ה ךאלמ ינפל דמוע"
'ד ,ט"כ 'א לאומשב :לשמל ךכ .עירפמ ,עגפ ,לושכמ :ללכ ךרדב איה "ןטש" שרשה תועמשמ
ךכו "... המחלמב ןטשל ונל היהי אלו המחלמב ונמע דרי אלו" :דוד לע םיתשלפ ירש םירמוא
בציתיו ,אוה ךלוה יכ םיהולא ףא רחיו" :באומ ירש םע ךלוהה םעלב לע בכ ב"כ רבדמבב רפוסמ
םיליהת) "בוט יפדר תחת ינונטשי" :בייא ,אנש ,םטש לא בורק שרשה ..."ול ןטשל ךרדב 'ה ךאלמ
:ןטש הנוכמ דגנתמהו עירפמה ביואהו רצה .(טכ ט"ק םילהת) "המילכ ינטוש ושבלי" ,(אכ ח"ל
(חי 'ח 'א םיכלמ) "ער עגפ ןיאו ןטש ןיא" (הכ א"י 'א םיכלמ) "המלש ימי לכ לארשיל ןטש יהיו"
".ונטשל ונימי לע דמוע ןטשהו" :הבוח דמל ,םישאה ,גרטק :תועמשמה האב םג ןאכמו
ךל :רמאל םהב דוד תא תסיו ,לארשיב תורחל 'ה ףא ףסויו" :בותכה רמוא א ד"כ 'ב לאומש רפסב
,לארשי לע ןטש דומעיו" :רמאנ א א"כ םימיה ירבדב הליבקמב ךא ,הדוהי תאו לארשי תא הנמ
?ונינפלש הנומתב ודיקפת המו הז ןטש והימ ".לארשי תא תונמל דיוד תא תסיו
.ןטשה לש ותומד הבחרהב תראותמ וב ארקמב ידיחיה םוקמה אוה בויא רפס לש תרגסמה רופיס
םיאטח שפחמו חידמו תיסמ ,םלועב טטושמה ,רוגטק-ךאלמ לש איה םש תרייטצמה ןטשה תומד
שיש ןימאמ וניא ןטשה .אוה ער וליאכ תונשרפ ןתונ אוה רתויב בוטל םג .םדאה ינב לצא םימומו
.סרפ לבקל תנמ לע ודבוע - םיהולא דבועה ,ותעדל .תונכב םהישעמ םישועה ,םייתימא םיקידצ
סנכיהל לוכי ןטשה ןיא בויא לצא .'ה יפמ שרופמב הווטצנש ילבמ רבד תושעל תלוכי ןטשל ןיא
.ןויסינב בויא תא דימעהל בייח אוה .ה"בקב דורמל ותותפלו ער תושעל ותיסהל ,בויא לש ובלל
:א"ע ז"ט ףד ארתב אבב תכסמ ילבבה דומלתב בותכ ךכו
."תומה ךאלמ אוה ערה רצי אוה ןטש אוה :שיקל שיר רמא"
:עשוהי לש ושובלב אטבתמ אטחה .אטח אוהש הזיא עשוהיב שי הארמה יפ לע
."ךאלמה ינפל דמועו םיאוצ םידגב שובל היה עשוהיו"
:הוצמ 'ה רשאכ .ומצע תא שרפמ ארקמה
,וילעמ םיאוצה םידגבה וריסה"
."תוצלחמ ךתוא שבלהו ךנווע ךילעמ יתרבעה האר :וילא רמאיו
א"ע ג"צ ןירדהנס תכסמ ילבבה דומלתב .עשוהי לש ואטח היה המ םיטרפמ םניא םיבותכה
םהילע ליטה אוה ,שאה ןשבכל םכילשהל לבב ךלמ רצנדכובנ הצרש רקש יאיבנ ינש לע רפוסמ
ופרשנ םה ךא .םהילע ןגת ותוכזש וויק םה .עשוהיב ורחב םהו ןשבכל םהמע לטויש ישילש רוחבל
דומלתהו ."שאמ לצומ דוא הז אולה" :'ה ירבד תא הדגאה תראבמ ךכ .וידגב וכרחנ עשוהיו
:לאוש
וכרחנ עודמ ?שאה ןשבכ לא ךלשוה המ ןוועב ?עשוהי שנענ עודמ] ?שנעיא אמעט יאמ"
ןניאש םישנ ןיאשונ וינב ויהש :אפפ בר רמא - [?ונטשל ונימי לע ןטשה דמוע עודמ ?וידגב
לש וכרד יכו ,'םיאוצ םידגב שבל היה עשוהיו' רמאנש .ןהב החימ אלו ,הנוהכל תונוגה
,הנוהכל תונוגה ןניאש םישנ םיאשונ וינב ויהש דמלמ ,אלא ?םיאוצ םידגב שובלל עשוהי
".ןהב החימ אלו
:חי קוספ 'י קרפ ארזע רפסב שרופמ עשוהי ינב לש םאטח
"...ויחאו קדצוי ןב עושי ינבמ תוירכנ םישנ ובישוה רשא םינהכה ינבמ אצמיו"
:יגח רפס תליחתב רמאנכ לודגה ןהכה עשוהי אוה קדצוי ןב עושי
קדצוהי ןב עשוהי לאו ,הדוהי תחפ לאיתלאש ןב לבבורז לא איבנה יגח דיב 'ה רבד היה"
."רמאל לודגה ןהכה
תבורעת יאושינש ינפל הרמאנ וז האובנ ירהש תוערואמה רדס תא םימלוה םניא הלא הדגא ירבד
.ומייקתה הלא
םתוירחאש ,רוביצה יאטחל הנווכהש ןכתי .ןטשה לש וירבדל סיסב שי יכ רורב םירבדה ךותמ
.טפשמה תא קיספהל שקבמו ןטשב רעוג ה"בקה .לודגה ןהכה ,ינחורה גיהנמה יפתכ לע תלטומ
םידגבה .הב ןהכיו ךישמי עשוהיש הצור םילשוריב רחובה .ןידה תדימ לע תרבוג םימחרה תדימ
:שקבמ איבנה .ויתונווע תליחמל זמר עשוהי לעמ םירסומ םיאוצה
"ושאר לע רוהט ףינצ ומישי"
קר אל ךא ."לודגה ןהכה עשוהי אנ עמש" :וראתב וילא הנופ ףא ה"בקה .ותנוהכ ךשמהל למסכ
:ולוכ םעה יאטח אלא .וחלסי עשוהי יאטח
".דחא םויב איהה ץראה ןוע תא יתשמו"
:רשואהו םולשה ,הולשהו טקשה ואובי יזאו
."הנאת תחת לאו ןפג תחת לא והערל שיא וארקת ,תואבצ 'ה םואנ ,אוהה םויב"

הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר - ד הירכז :ךשמה