הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ד הירכז
הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר
:ך"נתה תא תמייסמה שרוכ לש ותרהצה םע דימ לבבמ הלע איבנה הירכז
".לעיו ומיע ויהולא 'ה ,ומע לכמ םכב ימ"
תיב ןיינב תקספהו ןויפר לש םימי ,םינכשה םימעה דצמ תויולכנתהו תרוצב לש ,םישק םימיב
חיטבמ תוארמה תואובנל ךשמהב .תיבה ןיינב ךשמהל ,םעה תא ודדועו הירכזו יגח ומק ,שדקמה
:לארשי םע ךותב ,שדקמב הניכשה תארשה תא 'ד קרפב איבנה
."'ה רמא יחורב םא יכ חכב אלו ליחב אל"
."םכילא ינחלש תואבצ 'ה יכ תעדיו ,הנעצבת וידיו הזה תיבה ודסי לבבורז ידי"
:הרונמה תדמוע האובנה לש הזכרמב
,הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר"
הילע היתורנ העבשו השאר לע הלוגו
תוקצומ העבשו העבש
השאר לע רשא תורנל
,הילע םיתיז םינשו
".הלאמש לע דחאו הלוגה ןימימ דחא
הלוג"ה יהמ .ובורב םותס הרונמה רואית .הלאמשל ינשהו הרונמה ןימיל דחאה םיבצנ תיז יצע ינש
?"השאר לע רשא תורנל ,תוקצומ העבשו העבש" ןהמו ?"השאר לע
תרונמ ,הנושארה הרונמה לש הרואת .ןכשמה תרונמל המוד ,ונוזחבש הרונמהש ושריפ םישרפמה
.רהב הרונמה תינבת תא השמל 'ה הארה ,הרותב רומאה יפל .תומש רפסב םיימעפ עיפומ ,ןכשמה
לע תדמוע הרונמה .דצ לכל השולש ,םינק השיש םיאצוי הרונמה ןמ .הרונמה ארקנ יזכרמה הנקה
םיבר םירויצ יפלו ,ינש תיב תפוקתמ תיבב אצמנש ריק רויצ יפל .ךריה והמ שרפתנ אל הרותב .ךרי
הרותב .לגר תלת ןיעמ הז ךרי היה ,דומלתהו הנשמה תופוקת לשו ינש תיב תפוקת לש לארשי ץראמ
.ליגר םדא תמוקכ ,םיחפט רשע הנומש ההבוג היה ל"זח תעדל .הרונמה תודימ תוראותמ אל
.השמ השעש הרונמב םישמתשמ ויה ןושאר תיב ימי לכש ,ורמא א"ה ,ג"י קרפ הטוס אתפסותב
:תורונמ ויה ותומ ינפל שדקמל דוד ןיכהש תונתמה ןיב יכ רפוסמ ח"כ קרפ 'א םימיה ירבד רפסב
"...היתורנו הרונמו הרונמ לקשמב ,בהז םהיתורנו ,בהזה תורונמל לקשמו"
:תורונמ רשע ,טמ 'ז 'א םיכלמב רפוסמה יפ לע ,ויה המלש שדקמב
,ריבדה ינפל לאמשמ שמחו ןימימ שמח תורונמה תאו"
"...בהז ,םיחקלמהו תורנהו חרפהו רוגס בהז
שמחו הנימימ שמח ,עצמאב השמ לש .םורד דצל ודמע תורונמה לכש ורמא ב"ע ,ח"צ תוחנמ ילבבב
.דבלב תחא הרונמ הדמע ינש תיבב .הלאמשמ
.ינש תיב ןברוח םע השמ לש הרונמה הזנגנ ,ז תוא ו"ט השרפ הבר רבדמב שרדמב רפוסמה יפ לע
לע תרייוצמה הרונמה .סוטיט רעש לע הקוקחה ןוחצנ תכולהתב ימורל הרונמה החקלנ ןברוחה םע
למסכ הרחבנש איה וז הרונמ .ותעדמ ,ןמואה התוא הניש ,הארנכ .תקייודמ הניא סוטיט רעש
.ונתמוקתל למסכ ,הנידמל
ךא ,הנבנו ךלוהה שדקמה תיבב 'ה ריאיש רואל למס איה הרונמה .איבנה ןיבמ וללכב הארמה תא
:הבוגתב ולאוש ךאלמהו ?םיתיזה ינש םה המ
"?הלא המה המ תעדי אולה"
המ איבנה ןיבה אל ךאלמה תבושת ךותמ .רודה יגיהנמ ינשל אוה זמרהש ןיבהל איבנה לע היה
:לאושו ףיסומ אוה ןכלו םיתיזה םילמסמ
?הלאמש לעו הרונמה ןימי לע הלאה םיתיזה ינש המ"
םיקירמה בהזה תורתנצ ינש דיב רשא םיתיזה ילבש יתש המ :וילא רמאו תינש ןעאו
?בהז םהילעמ
םיתיזה יפנע ינש תורפמ :ןכל םדוק ורכזנ אלש םיטרפ םילשמו ,הארמה תא איבנה טרפמ ותלאשב
הלוגה לא ךפשנה ,ןמשל םיתיזה םיכפהנ ,רורב אל ןעבטש ,תורתנצה ךותב .הרונמל ןמשה אב
דרוי ,תוקצומה ךרד הלוגה ןמ .ןמש אלמ ילכ ,הרונמל לעמ לוגע ילכ איה הלוגה .הרונמל לעמש
.הרונמה שארבש תורנה לא ןמשה קוצינ םכרדש תורוניצ ןיעמ הארנכ ןה תוקצומ .תורנה לא ןמשה
:ןתנוי םגרת ךכו
...אחשמ ןוהנמ ןיקירמד
.תוליתפה תא םיקיזחמה םירצק םיקדח ,ןימופ :אטישפה יפ לע דובכ רז 'פורפ שרפמ ארקמ תעדב
:ךאלמה רמוא בושו
"?הלא המ תעדי אולה"
:בישמ איבנהו
."ינודא אל"
:למסה תועמשמ תא ךאלמה שרפמ יזאו
".ץראה לכ ןודא לע םידמועה ,רהציה ינב ינש הלא"
,םדוקה קרפב .הלודג הנוהכל ינשהו תוכלמל דחאה ,שדקה ןמשב ,רהציב םיחשמנ ,לבבורזו עשוהי
:לבבורז םג זמרנ לודגה ןהכה עשוהיב קסעש
,המה תפומ ישנא יכ ,ךינפל םיבשויה ךיערו התא ,לודגה ןהכה עשוהי ,אנ עמש"
"חמצ ידבע תא איבמ יננה יכ
.דוד יאצאצמ ךלמ וא ,גיהנמ רמולכ
:לבבורזל דעוימה ונקרפב
"רמאל לבבורז לא 'ה רבד הז"
.הלואגה תרונמ תורנל ןמש םיקפסמ םהינש .עשוהי םג זמרנ

הפע הליגמ הנהו - ה הירכז :ךשמה