הירכז רפסב תוחיש

גרבנזור עשוהי

"לארשי לוק"ב ורדושש תוחיש רחבמ
"ך"נתב םויה יקרפ" תרגסמב


:'ו הירכז
םירהה ינש ןיבמ תואצוי תובכרמ עברא הנהו
תובכרמה .םינוש םינוויכל תובכרמ עברא תואצוי ,תובכרמה תעברא ןוזח ,ןורחאה ןוזחב
.תשוחנ ירה ינש ןיבמ תואצוי
.תולגה דבוכ תא תשחנה תלמסמ לאנברבא תעדל
תשחנה - הז שרדמ יפל .לארשיו הדוהי תוכלמ תא םילמסמ םירהה ינועמש טוקלי יפל
.וללה תויוכלמה קזוח לע העיבצמ
:רחא עבצב םיסוס תובכרמה ןמ תחא לכב
;םימודא םיסוס הנושארה הבכרמב
;םירוחש םיסוס הינשה הבכרמב
;םינבל םיסוס תישילשה הבכרמב
.םיצומא -םידורב םיסוס תיעיברה הבכרמבו
םא ?םיצומא - תפסותב איבנה ןווכמ המל .דיחא עבצב םניאש ,םירמונמ - ועמשמ םידורב
.םיעבשב המוד םוגרת .רפאה עבצכ םירופא - ןינמטק םגרתמ ןתנוי ?הז עבצ והמ ,עבצ אוה
ךכ .םיקזחו םיזע .רואית אלא עבצ ןאכ ןיאש ושרפש שי .םימודא ,אקמוס - ומגרת אתטישפב
."םיצומאו םירובג ויהש" :יתבר אתקיספ םשב ינועמש טוקליב לשמל
?תובכרמה תוחלשנ ןאל
.תונכשה תוצראהו ידמו ,סרפ ,לבב תולולכ ןופצה ץראב .ןופצ ץרא לא םיאצוי םירוחשה םיסוסה
.םדק :תובר םימעפ חרזמה ארקנ ארקמב ?הז ןוויכ והמ .םהירחא לא ואצי םינבלה םיסוסה
תארקל ,תחרוזו הלועה שמשה רבע לא המידק וינפו םדא דמוע רשאכ ,םינפלש דצה והז ןכש
"החרזמ המדק םינוחהו" .(גי,ז"כ תומש) "החרזמ המדק תאפל" .דיתעה רבע לא ,שדחה םויה
חלמה םי הנוכמ ךכ םושמ .(די ,ח"כ תישארב) "הבגנו הנופצו המדקו המי" .(ג ,'ב רבדמב)
.(כ ,'ב לאוי) "ינומדקה םיה וינפ תא" .'ינומדקה םיה' םשב לארשי ץרא לש החרזמב אצמנה
:ברעמה לש ויונכ ןאכמו .ברעמב םה וירוחא ירה חרזמה לא המדק וינפו םדא דמוע רשאכ
,'ג רבדמב) "המי ונחי ןכשמה ירחא" (אי ,'ט היעשי) "רוחאמ םיתשלפו םדקמ םרא" .רוחא
םירבדב לשמל ךכ .ברעמב אצמנה םיה :ונייהד 'ןורחאה םיה' :ךכיפל הנוכמ ןוכיתה םיה .(גכ
החרזמ-המדק וינפו דמועה םדאה לש ונימיל .ב ,ד"ל םירבדב ןכו ."ןורחאה םיה דעו" דכ ,א"י
,ט"פ םילהת) "םתארב התא ןימיו ןופצ" .ןמית וא ןימי :םורדה לש ויוניכ ןאכמ .םורדה אצמנ
.(זכ ,'ג םירבד) "החרזמו הנמיתו הנפצו המי" .(חי ,ו"כ תומש) "הנמית הבגנ תאפל" .(גי
וינפו דמועה םדאה לש ולאמשמ אצמנ - ןופצה .ןמיתה ץרא לא םיאצוי םידורבה םיסוסה
תישארבב "לאמש לע וא ןימי לע הנפאו" (לאמיש :תיברעב) .לאמש :הנוכמ ןופצה ןכאו .המדק
.וט ,ד"י תישארבב "קשמדל לאמשמ רשא הבוח דע" ,טמ ,ד"כ
.תוחלשנ ןה המ םשלו תובכרמה תולמסמ המ םישרפמה וקלחנו ובורב םותס ןוזחה
- ןבלה ,ידמ - רוחשה ,לבב - םודאה .תוקזחה תויכלמל לשמ ןה תובכרמהש םישרפמה שי
ךכו .תויכלמה עברא לע תישילש האובנ ונינפל הז שוריפ יפל .לאעמשיו םודא - ץמאו דרב ,סרפ
:ק"דרה ראבמ
ןמ תראובמ תישילש םעפ םתוא הארו בש דוע םיימעפ התוא הארש תויכלמ 'ד תוארמ"
תחא לכ לש הקזח תוארהל םיסוס 'ד הבכרמהו ,תובכרמ םתוא ארקו תונושארה
".לארשיל ערה תחא לכו םלועב וכלמש הנמזב
:ראבמ י"שר
.לאעמשיו סכויטנא ידמו לבב ,תויכלמ 'דל תלשממ תתל ה"בקה יחולש תובכרמ 'ד
לע הרומ םודאש םיראבמה שי] .המודא איהש לבב תא וביכרהש םה - םימודא םיסוס
.[ןברוחו םד הפירשו שא
.ןמה ימיב לארשי לש םהינפ תא הריחשהש ידמ תא ביכרהל - םירוחש
.תיבה תא הנבש סרפ תא ביכרהל - םינבל
וז תונושמ תורזג ינימב לארשי תא וניעש ם"וכעה תא ביכרהל םירמונמ המה - םידורב
.וזמ
םיאורה שי .םהידגב עבצ יפ לע תומואה תא םיהזמה שי .םירחא םייוהז איבמ ק"דר
יכ םירובס םירחא .לארשיל וקיצהש תויכלמה תא שונעל םיאבה ,'ה יחילשל למס תובכרמב
ןינבב ףתתשהל ואובי ןעמל ץראה תוחור עבראמ לארשי יחדנ תא ץבקל איה תובכרמה תרטמ
.תיבה
:ח קוספב םייתסמ ןוזחה
:רמאל ילא רבדיו יתוא קעזיו"
."ןופצ ץראב יחור תא וחינה ,ןופצ ץרא לא םיאצויה האר
רבדמ ךליאו ואכמ .םימייתסמ הלילה תוארמ .ותנשמ ותוא ררועמו לודג לוקב איבנל ארוק 'ה
.ךאלמה ךווית אלל רישי ןפואב איבנה לא 'ה
ילוא וא .יתמח תא ובישה לבב תא בירחהל םיאצויהש רמול רשפא ילוא ?איבנל 'ה רמוא המ
תא חינהל םהילע .ץראה לא םאיבהלו םילוגה תא םשמ איצוהל ,ןופצ ץראל םיאצויה הלא
.שדקמה תיב ןינבב ףתתשהלו לארשי ץראל תולעל םדדועלו םילוגה ברקב 'ה חור

?ישימחה שדחב הכבאה :ז הירכז