היתוכרבו עמש תאירק


:תירחש תליפתב תוביטח יתש ונדמל הכ דע
רחשה תוכרב
.הרמזד יקוספו
תא ליבומה ,רודזורפ וא םלוס לולסמ ןיעכ םה הרמזד יקוספו רחשה תוכרב
:הליפתה רקיע לא ללפתמה
היתוכרבלו "עמש"ל
.הדימעה תליפתלו

הארנש טוטרש יפ לע וא ונרכזהש םייומידה דחא יפל תירחש תליפת רדס תא ורייצ
.וריבסהו ,םכל

היתוכרבו עמש


:הנשמב ונדמל ךכו
הינפל םייתש ךרבמ רחשב
(ד ,א תוכרב) .הירחאל תחאו
?הירחא םגו האוב ינפל םיכרבמש ,וז יהימ

תחא הכרבו ,הינפל תודעוצ תוכרב יתש :הכלמ ומכ רודיסב העיפומ "עמש תאירק"
לש האוב לע םיעידומש םישרפ וא םיעונפוא לש דובכ רמשמ ומכ ,הירחא תדעוצ
.התאיצי לעו הכלמה

היתוכרבו עמש

הלואגה תכרב

תבהאו ,עמש :הנושאר השרפ
עומש םא היהו :היינש השרפ
תיציצ תשרפ :תישילש השרפ

"רוא רצוי" תכרב
"םלוע תבהא" תכרב


...וכרב
."רוא רצוי" תכרב תא ,"עמש תאירק" לש ןושארה רשבמה תא ריכנ התע
!הנמזה ונינפל הכרבב ליחתנש ינפל !רוצע ךא
(םישנא 10 תוחפל שיש יאנתב) רוביצה תא "ןימזמ" ןזחה
.הליפתה רקיע תארקל

.רודיסב םג וקדבו ,תסנכה תיבב םתעמש המו םתיאר המ ורפס ?ןזחה ןימזמ ךיא
?השוע אוה המ ?רמוא אוה המ ?הנמזהה תא לבקמ אוה םאה ?רוביצהו
."רוא רצוי" תכרבב חתופ דימו ,רוביצל בישמ ןזחה הלהקמב ומכו

היתוכרבו עמש
רוא רצוי


?'ה תא םיכרבמ ונחנא המ לע

_________ ארובו _________השוע_________ארובו _________ רצוי אוהש

תחמשמ ,רתויב הבושח םכל תיארנ ןאכ תורכזנה 'ה לש תוריציהמ הריצי וזיא
.עודמ וריבסה ?רתויב הפיקמו תללוכ וא ,םדא ינב רתויב

םימחרב הילע םירדלו ץראל ריאמה
.ימואתפ רואב וניניע תא רוונסל אל ידכ ,רקובב הריאמו שמשה תחרוז טאל טאל
לע ורפס .טלחומו עיתפמ ךשוחב ונתוא ליהבהל אל ידכ ,שמשה תעקוש טאל טאל
ךיא ?קזח רואל תטלחומ הכשחמ םתרבע ובש הרקמב םירכזנ םתא םאה :םכמצע
הכשחב םתייהו םואתפ הבכ םכתיבב רואהש הרקמ םירכוז םתא םאה ?םתשגרה
וא הפ-לעב ,וריבסה התע ?םיריעצה םכיחא ושיגרה ךיא ?םתשגרה ךיא ?הרומג
.םימחרב הילע םירדלו ץראל ריאמ 'ה דציכ ,בתכב

תישארב השעמ ...םוי לכב שדחמ
םימייק םה ;תישארב ישעמ םה ולא .חמוצו יח ,ץראו םימש 'ה ארב האירבה ימיב
:םוי לכב שדחמ ה"בקהש םישיגרמ ונחנא ךא .ץראו םימש ה"בקה ארבש םוימ
ץעה הנהו ,תכלש התייה םישדוח המכ ינפל ;םשג םוי םויהו ,ברש היה לומתא
עבטב תואמגוד ואצמ .תישארב השעמ דימת ובוטב ונילע שדחמ 'ה ךכ ;חרופ
.(...םויה הנהו ,היה אל דוע לומתא) תישארב השעמ שדחמ ה"בקהש החפשמבו
הנוע ,והערל המוד דחא םוי ובש ,םמוד עבט :רתוי חמשמ ,רתוי ןיינעמ המ ובשח
?תישארב השעמ םוי לכב םישדחתמ ובש םלוע וא ,התמדוקל המוד

םילימב חתופ רישה .(22+4 - םילימ 26 ןב רצק ריש) טויפ ואצמת הכרבה ךשמהב
."ותשודקו ל-א דובכ םירפסמ" ןה ותוא תומייסמה םילימה עבראו "ךורב ל-א"
טויפה :בל ומיש .(תונושארה תויתואב :זמר) רצקה טויפב דחוימ רבד תולגל וסנ
.רואה תא ראתמה דחא זורח וקיתעה .םיזורחב אוה

.'ה לש אבצה וליאכ םה םיכאלמה .םיכאלמה לע רפסמ טויפה לש ינשה קלחה
םיכאלמה ,"םישודקה ויאבצ תוניפ" - 'ה אבצבש םיבושחה לע רפוסמ ,טויפב ,ןאכו
םישוע המ ואצמו רודיסב ונייע .לאפרו לאירוא ,לאירבג ,לאכימ ,'ה לש םייזכרמה
."םישודקה ויאבצ תוניפ" ,הלא םיכאלמ

םיכאלמה תריש
.וניבא בקעי םע קבאנה ךאלמה לע רפוסמ ,"חלשיו" תשרפב ,תישארב שמוחב
.(וכ קוספ ,בל קרפ) "רחשה הלע יכ ינחלש" :שקבמ ךאלמה קבאמה ףוסב
.'ה ינפל הריש רמול בייח ךאלמה יכ ריבסמ י"שר ?רחשב ךאלמה רהממ ןאל
:ונל רפסמ שרדמה
תותיכ-תותיכ ואב .לאכימ ךאלמה היה בקעי םע קבאנש ךאלמה
םא .עיגה רימזה תע !הלע ,לאכימ :ול ורמאו תרשה יכאלמ לש
ךאלמה ליחתה .('ה ינפל) לטב רישה אצמנ ,רישב חתופ התא ןיא
אלש ,יתוא חלש ,ךממ השקבב :ול רמא ;בקעי ינפל ןנחתמ לאכימ
םא יכ ךחלשא אל" :בקעי ול רמא .'ה ינפל םימשב רישה לקלקתי
.(וכ קוספ ,בל קרפ) "ינתכרב
(ריכבא שרדמ)
.שמוחב ררבל ולכות רופיסה ךשמה תא
?וניבא בקעי תא ךאלמה ךריב םאה
?ךאלמה תא בקעי חלש םאה

.'ה ינפל םיכאלמה תריש תלהנתמ ךיא רפוסמ ,"רוא רצוי" תכרב ,ונתכרבב
:םירמוא ונחנא
,('ה יתרשמ םה םיכאלמה=) םיתרשמ רצוי ,ונכלמ ,דעל ךמש חבתשי
(םימשב =) םלוע םורב םידמוע םלוכ ויתרשמ רשא
...םייח םיהל-א ירבד ,לוקב ,דחי האריב םיעימשמו
?םיכאלמה םהימ
,םיבוהא םלוכ
,(םירוהט=) םירורב םלוכ
,םירוביג םלוכ
,םישודק םלוכ
,('ה ,םהלש ןודאה :םנוק) םנוק ןוצר האריבו המיאב םישוע םלוכו
,הרמזבו הרישב ,הרהטבו השודקב םהיפ תא םיחתופ םלוכו
...םיכרבמו
.אוה שודק ,ארונהו רוביגהו לודגה ךלמה ל-אה םש תא
?ינש רמאי ימו הריש ןושאר רמאי ימ םהיניב םיבר םיכאלמה םאה
.ובישהו רודיסב ונייע

:(ו הנשמ ,בי קרפ) ןתנ יברד תובאב רפוסמ
:ורבחל רמוא הז ,ריש םירמואו םהיפ תא םיחתופש העשב
,םישוע םדא ינבש ךרדכ אל .ינממ לודג התאש ,התא חתפ
."!ךממ לודג ינא" ורבחל רמוא הזש
:רמאנ הכרבבו
,הזל הז תושר םינתונו
םרצויל שידקהל
,השודק המיענבו הרורב הפשבו חור תחנב
:האריב םירמואו המיאב םינוע דחאכ םלוכ
,תואבצ 'ה שודק שודק שודק
.('ה דובכ תא האלמ ץראה לכ=) ודובכ ץראה לכ אולמ
םיכאלמ שי .רודיסב ןתוא אוצמל ולכות .םיכאלמ לש תוצובק-תוצובק שי 'ה אבצב
.שדוקה תויח םהש םיכאלמו םינפוא םיארקנה םיכאלמו םיפרש םיארקנה
לודג שערב םירחאו ,השודק המיענבו תחנב ולא .'ה תא םיחבשמ ולא םגו ולא
וזיא תמועל ?לודג שערב םיאשנתמה םיכאלמה םהימ :רודיסב ואצמ .םיאשנתמ
"ומוקממ 'ה דובכ ךורב" :םירמואו םיחבשמ דחי םלוכו ?םיאשנתמ םה הצובק
.(אצמנ ה"בקה ובש םוקמ לכמ = ומוקממ)

תוחבשתו תורימז םיעימשמ םה ךכ .ךורבה ל-אל תומיענ םיכאלמה םינתונ ךכ
.םימשב םיכאלמה תליפת לא טעמ ץיצהל ונחלצה הנה .ה"בקל
וושה .רתויב םכתא םישרהש םיכאלמה תרישמ דחא קוספ םכיתורבחמל וקיתעה
ריכבא שרדמ) ונרכזהש םישרדמה דחאב רוחבל ולכות ,וצרת םא .םכירבח םע ותוא
.(ןתנ יברד תובא שרדמ וא

"רוא רצוי" תכרבב םיכאלמה
?"רוא רצוי" תכרבב םיכאלמה םירכזנ עודמ
."שמשה לא" הל וארקו שמשה לא וללפתהש םימע ויה :ונימכח םיריבסמ
.םלועה תא םיגיהנמה םה םיכאלמהש ובשחו ,םיכאלמה לא וללפתהש ויה
:םיריהצמ ונחנא "רוא רצוי" תכרבב
.ונוצר תא קרו ךא םישוע םהו ,'ה ידי לע וארבנ םיכאלמהו חריה ,שמשה
- םיחיכומה םיקוספ הכרבב ואצמ
;רואה תא ארב 'הש .א
;םיכאלמה תא ארב 'הש .ב
.'ה לש ונוצר תא םישוע םיכאלמהש .ג

"...רוא רצוי ...'ה התא ךורב"ב תחתופ "רוא רצוי" תכרב
."תורואמה רצוי 'ה התא ךורב"ב תמייסמו
.הכורא הכרב יהוז
" 'ה התא ךורב"ב תמייסמו " 'ה התא ךורב"ב תחתופש הכרב
."הכורא הכרב" תארקנ
.םויסל דואמ המוד החיתפה הכורא הכרבב


"יתליפת ינאו" ןכותל הרזח