עמש תאירקו הרמזד יקוספ - ןכות


אובמ

וניבא םהרבא לש ותליפת
"ינא הדומ"
"יב תתנש המשנ ,יקולא"
ףוגה תכרב
הרותה תוכרב
םויה תוליפת שולש
רחשה תוכרב 15
"ונוצרכ ינשעש" תכרב

הרמזד יקוספ
דודל הליהת
"םימשה ןמ 'ה תא וללה"
הרמזד יקוספ תא תמייסמה הכרבה - "חבתשי"

היתוכרבו עמש תאירק

"רוא רצוי"
"םלוע תבהא" תכרב
"לארשי עמש"
"ותוכלמ דובכ םש ךורב"
"ךירעשבו ...תבהאו" :עמש לש הנושארה השרפה
"עומש םא היהו" :עמש לש היינשה השרפה
תיציצ תשרפ :עמש לש תישילשה השרפה
הלואגה תכרב

הטימה לע עמש תאירק

הרומל ךירדמהדימעה תליפת - ןכות


הליפתה לע

הדימעה תליפת
תובא תכרב :הנושאר הכרב
תורובג תכרב :היינש הכרב
'ה תשודק :תישילש הכרב

תושקבה
תעד :תיעיבר הכרב
הבושת :תישימח הכרב
החילס :תישיש הכרב
הלואג :תיעיבש הכרב
האופר :תינימש הכרב
הסנרפה תכרב - םינשה תכרב :תיעישת הכרב
תויולג ץוביק :תירישע הכרב
טפשמה תבשה :הרשע תחא הכרב
םינישלמלו םינימל תכרב :הרשע םיתש הכרב
םיקידצה תכרב :הרשע שולש הכרב
םילשורי תכרב :הרשע עברא הכרב
דוד תכרב :הרשע שמח הכרב
הליפתה תלבקל הכרבה :הרשע שש הכרב
הדובעה תכרב :הרשע עבש הכרב
האדוה :הרשע הנומש הכרב
םולשה תכרבו םינהוכ תכרב :הרשע עשת הכרב
הדימעה תליפתמ הדרפ

הליפתה םויס
חבשל ונילע
שדקמב םייוולה תריש
םוי לש ריש

הרומל ךירדמישארה ףדל הרזח